Od Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje je sklopila i preuzela Republika Hrvatska u primjeni su:
       
Država Predmet ugovora Broj NN  Međ. ugovori Datum primjene Autorska naknada Kamata Dividende i udjeli u dobiti (stopa poreza ovisi o postotku udjela primatelja u ukupnom kapitalu društva)
Stopa Stopa Postotak udjela Stopa poreza
 Albanija Dohodak  13/95 01.01.1998. 10 10 Neovisno o udjelu 0,1
i imovina
Armenija Dohodak 41165 01.01.2011. 5 10 do 25% 0,1
25 i više % 0%*
Austrija Dohodak  40911 01.01.2002. 0 5 do 10% 15%*
i imovina 10 i više % 0
Belgija Dohodak  41426 01.01.2005. 0 10 do 10% 0,15
i imovina 10 i više % 0,05
Bjelorusija Dohodak  41002 01.01.2005. 10 10 do 25% 0,15
i imovina 25 i više % 0,05
BiH Dohodak  41031 01.01.2006. 10 10 do 25% 0,1
i imovina 25 i više % 0,05
Bugarska Dohodak  35855 01.01.1999. 0 5 Neovisno o udjelu 0,05
i imovina
Crna Gora Dohodak  40971 03.06.2006. 10 10 do 25% 0,1
i imovina 25 i više % 0,05
Češka Dohodak  36373 01.01.2000. 10 0 Neovisno o udjelu 0,05
i imovina
Čile Dohodak 41009 01.01.2005. 51 53 do 20% 0,05
102 154 20 i više % 0,15
Danska Dohodak 41133 01.01.2010. 10 5 do 25% 0,1
25 i više % 0,05
Estonija Dohodak 40976 01.01.2005. 10 10 do 10% 0,15
10 i više % 0,05
Finska Dohodak  Preuzet 08.10.1991. 10 0 do 25% 15%*
i imovina od SFRJ
  NN 53/91 25 i više % 0,05
Francuska Dohodak 41006 01.01.2006. 0 0 do 10% 15%*
10 i više % 0
Grčka Dohodak  18/97 01.01.1999. 10 10 do 25% 10%*
i imovina 25 i više % 0,05
Iran Dohodak  41009 01.01.2009. 5 5 do 25% 0,1
i imovina 25 i više % 0,05
Irska Dohodak  40984 01.01.2004. 10 0 do 10% 10%*
i imovina 10 i više % 0,05
Island Dohodak  41216 01.01.2012. 10 10 do 10% 0,1
i imovina 10 i više % 0,05
Italija Dohodak 10/00 01.01.2010. 5 10 Neovisno o udjelu 0,15
Izrael Dohodak  41071 01.01.2007. 5 55 Do 25% 0,15
i imovina 10% i više 106
  104 25% i više 0,05
Jordan Dohodak 41040 01.01.2007. 10 10 do 25% 0,1
25 i više % 0,05
JAR Dohodak 17/97 01.01.1998. 5 0 do 25% 10%*
25 i više % 0,05
Kanada Dohodak  36495 01.01.2000. 10 10 do 25% 15%*
i imovina 25 i više % 0,05
Katar Dohodak 41153 01.01.2010. 10 0 Neovisno o udjelu 0
Kina Dohodak 40911 01.01.2002. 10 10 Neovisno o udjelu 0,05
Koreja Dohodak  41067 01.01.2007. 5 do 25% 0,1
i imovina 25 i više % 0,05
Kuvajt Dohodak  40954 01.01.2004. 10 0 Neovisno o udjelu 0
i imovina
Latvija Dohodak 40911 01.01.2002. 10 10 do 25% 10%*
25 i više % 0,05
Litva Dohodak 40911 01.01.2002. 10 10 do 10% 15%*
10 i više % 0,05
Mađarska Dohodak  35735 01.01.1999. 0 0 do 25% 10%*
i imovina 25 i više % 0,05
Makedonija Dohodak  13/95 01.01.1997. 10 10 do 25% 15%*
i imovina   25 i više % 0,05
Malezija Dohodak 40974 38353 10 10 do 10% 10%*
10 i više % 0,05
Malta Dohodak 36342 01.01.2000. 0 0 Neovisno o udjelu 0,05
Mauricijus Dohodak 40978 01.01.2004. 0 0 Neovisno o udjelu 0
Moldova Dohodak  41063 01.01.2007. 5 10 do 25% 0,1
i imovina 25 i više % 0,05
Nizozemska Dohodak  40911 01.01.2002. 0 0 do 10% 15%*
i imovina 10 i više % 0
Njemačka Dohodak  41069 01.01.2007. 0 0 do 10% 0,15
i imovina 10 i više % 0,05
Norveška Dohodak  Preuzet 08.10.1991. 10 0 Neovisno o udjelu 0,15
i imovina od SFRJ
  NN 53/91
Oman Dohodak  41191 01.01.2012. 10 5 Neovisno o udjelu 0
i imovina
Poljska Dohodak  13/95 01.01.1997. 10 10 do 25% 15%*
i imovina 25 i više % 0,05
Rumunjska Dohodak  35370 01.01.1997. 10 10 Neovisno o udjelu 0,05
i imovina
Rusija Dohodak  35370 01.01.1998. 10 10 do 25% 10%*
i imovina 25 i više % 0,05
San Marino Dohodak  41039 01.01.2006. 5 10 do 25% 0,1
25 i više % 0,05
Sirija Dohodak  41133 01.01.2010. 12 10 do 10% 0,1
  10 i više % 0,05
Slovačka Dohodak  35370 01.01.1997. 10 10 do 25% 10%*
i imovina   25 i više % 0,05
Slovenija Dohodak  41037 01.01.2006. 5 5 Neovisno o udjelu 0,05
i imovina  
Srbija Dohodak  40971 01.01.2005. 10 10 do 25% 0,1
i imovina   25 i više % 0,05
Španjolska Dohodak  41063 01.01.2007. 0 0 do 25% 0,15
i imovina   25 i više % 0
Švedska Dohodak  Preuzet 08.10.1991. 0 0 do 25% 15%*
i imovina od SFRJ
  NN 53/91 25 i više % 0,05
Švicarska Dohodak  36373 01.01.2000. 0 5 do 25% 15%*
i imovina 25 i više % 0,05
Turska Dohodak 36281 01.01.2001. 10 10 Neovisno o udjelu 0,1
Ukrajina Dohodak  35735 01.01.2000. 10 10 do 25% 10%*
i imovina 25 i više % 0,05
Velika Britanija  Dohodak  Preuzet 08.10.1991. 10 10 do 25% 15%*
i imovina od SFRJ
  NN 53/91 25 i više % 0,05
       
ove stope poreza po odbitku odnose se na fizičke osobe, bez obzira na postotak udjela u kapitalu društva
1 5% bruto iznosa naknada za korištenje ili za pravo korištenja bilo kakve industrijske, komercijalne ili znanstvene opreme
2 10% bruto iznosa naknada u svim drugim slučajevima
3 5 % od bruto iznosa kamata ostvarenih od zajmova koje odobri banka i osiguravajuća društva
4 15% bruto iznosa kamata u svim drugim slučajevima
5 kad su kamate nastale u državi ugovornici i isplaćene na svaki zajam bilo koje vrste koji je odobrila banka druge države ugovornice
6  kad je stvarni korisnik dividendi društvo u čijem je izravnom vlasništvu najmanje 10% kapitala društva koje isplaćuje dividende u slučaju kad je potonje društvo rezident Izraela, a dividende se isplaćuju iz dobiti koja je podložna oporezivanju u Izraelu po stopi nižoj od uobičajene stope izraelskog poreza na dobit društava
7  država ugovornica čije je društvo koje isplaćuje dividendu rezident, izuzet će od oporezivanja dividende koje to društvo isplaćuje društvu čiji je kapital potpuno ili djelomično podijeljen na udjele pod uvjetom da je stvarni korisnik dividendi rezident druge države ugovornice, zatim da drži izravno ili neizravno najmanje 25% kapitala društva koje isplaćuje dividende najmanje dvije godine prije dana te isplate; i da takve dividende nisu oporezive porezom na dobit u drugoj državi ugovornici.
               
Izvor: Porezna uprava