Zakon o reviziji

pročišćeni tekst zakona

NN 146/05139/08144/1278/15

na snazi od 29.12.2012.

Preuzmite zakonu obliku e-knjige

I. TEMELJNE ODREDBE

Sadržaj i područje primjene Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje obavljanje revizije financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja obveznika revizije, određuju osobe ovlaštene za pružanje usluga revizije, uvjeti za obavljanje usluga revizije, revizorski odbor, osnivanje i rad Hrvatske revizorske komore te nadzor njezina poslovanja, Odbor za javni nadzor revizije, provođenje javnog nadzora, nadzor i provjera kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora, izdavanje i oduzimanje dozvole za obavljanje usluga revizije te druga pitanja u vezi s revizijom.

Članak 1.a

Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Direktiva 2006/43/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o zakonski propisanim revizijama godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih financijskih izvješća, kojom se mijenjaju direktive Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ i stavlja izvan snage Direktiva Vijeća 84/253/EEZ (SL L 157, 9.6.2006.),

– Četvrta Direktiva Vijeća 78/660/EEZ od 25. srpnja 1978. koja se temelji na članku 54. stavku 3. točki g) Ugovora o godišnjim financijskim izvješćima za određene vrste trgovačkih društava (SL L 222, 14. 8. 1978.).

Članak 2.

(1) Revizija je postupak provjere i ocjene financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja obveznika revizije te podataka i metoda koje se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvještaja (u daljnjem tekstu: financijski izvještaji), na temelju kojih se daje stručno i neovisno mišljenje o istinitosti i objektivnosti financijskog stanja, rezultata poslovanja i novčanih tokova.

(2) Revizija obuhvaća i druge poslove predviđene Zakonom o trgovačkim društvima te posebnim propisima.

Članak 3.

(1) Usluge revizije obavlja:

– trgovačko društvo osnovano prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima i revizor iz države članice Europske unije, odnosno Europskoga gospodarskog prostora, neovisno o pravnome obliku, koji su sukladno odredbama članka 4. ovoga Zakona za obavljanje usluga revizije dobili dozvolu Hrvatske revizorske komore (u daljnjem tekstu: revizorsko društvo),

– samostalni revizor, osnovan prema odredbama ovoga Zakona. Samostalni revizor koji obavlja usluge revizije kao svoju djelatnost može biti isključivo ovlašteni revizor koji je za obavljanje tih usluga dobio dozvolu Hrvatske revizorske komore (u daljnjem tekstu: Komora).

(2) U subjektima navedenima u stavku 1. ovoga članka, reviziju obavljaju ovlašteni revizori koji su stekli certifikat u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(3) Pod nadzorom ovlaštenog revizora pojedine poslove mogu obavljati i osobe koje nisu ovlašteni revizori uz uvjet da su zaposlenici subjekata iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 4.

(1) Reviziju u skladu s odredbama ovoga Zakona, Zakona o trgovačkim društvima, drugim posebnim propisima i prema zahtjevima pravnih osoba obavljaju:

a) revizorska društva u kojima:

– tri četvrtine glasačkih prava imaju revizorska društva, odnosno ovlašteni revizori koji ispunjavaju uvjete u skladu s odredbama članka 7. ovoga Zakona, ili revizorska društva, odnosno revizori ovlašteni u jednoj od država članica Europske unije, odnosno Europskoga gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu: država članica) i

– većina, a najviše do tri četvrtine članova uprave moraju biti ovlašteni revizori koji ispunjavaju uvjete u skladu s odredbama članka 7. ovoga Zakona ili revizori, odnosno revizorska društva ovlaštena u jednoj od država članica. Ako se uprava sastoji od samo dva člana, jedan od njih mora biti osoba koja ispunjava uvjete u skladu s odredbama ovoga podstavka,

b) samostalni revizori koji su ujedno i ovlašteni revizori u skladu s odredbama članka 7. ovoga Zakona.

(2) Revizori iz trećih zemalja mogu obavljati usluge revizije na području Republike Hrvatske kada osnuju podružnicu u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Na rad revizora iz trećih zemalja primjenjuju se odredbe ovoga Zakona na osnovi uzajamnosti između Republike Hrvatske i trećih zemalja.

Članak 5.

Revizija se obavlja neovisno, samostalno i objektivno u skladu s ovim Zakonom, Međunarodnim revizijskim standardima koje je prevela i objavila Komora, pravilima revizijske struke te drugim pravilima i propisima (u daljnjem tekstu: pravila revizije), poštujući Kodeks profesionalne etike revizora.

3. Odluka o objavljivanju Međunarodnih revizijskih standarda, Međunarodnih standarda kontrole kvalitete, Međunarodnih smjernica revizijske prakse

4. Odluka o objavljivanju Međunarodnog okvira za angažmane s izražavanjem uvjerenja Međunarodnih standarda za angažmane uvida Međunarodnih standarda za angažmane s izražavanjem uvjerenja Međunarodnih standarda za povezane usluge

7. Odluka o objavljivanju kodeksa etike za profesionalne računovođe

8. Odluka o objavljivanju Međunarodnog revizijskog standarda 315 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 610 (izmijenjen 2013.) i Međunarodnog standarda za angažmane uvida 2400 (izmijenjen)

10. Odluka o objavljivanju Međunarodnog revizijskog standarda 260 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 570 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 700 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 701, Međunarodnog revizijskog standarda 705 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 706 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 720 (izmijenjen)

Članak 6.

(1) Skupština pravne osobe bira i imenuje revizorsko društvo ili samostalnog revizora najkasnije do 30. rujna godine na koju se revizija odnosi.

(2) Izbor revizorskog društva ili samostalnog revizora ne smije biti ničim uvjetovan, osim u slučajevima predviđenima Zakonom o trgovačkim društvima.

(3) Revizija koja je uvjetovana bilo kojom činjenicom smatra se nevažećom, pa je društvo dužno izvršiti ponovni izbor revizora u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Članak 6.a (NN 78/15)

Brisan.

 

II. OSOBE OVLAŠTENE ZA PRUŽANJE USLUGA REVIZIJE

Ovlašteni revizor

Članak 7.

(1) Ovlašteni revizor je neovisna stručna osoba koja je stekla certifikat Komore za zvanje ovlaštenog revizora.

(2) Za stjecanje certifikata kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. mora imati visoko stručno obrazovanje,

2. mora imati najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima obavljanja revizije, od kojih najmanje dvije godine uz mentorstvo ovlaštenog revizora ili revizora ovlaštenog u drugoj državi članici,

3. mora imati položen ispit za ovlaštenog revizora,

4. mora imati dokaz da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, odnosno mora imati dobar ugled.

(3) Nakon stjecanja certifikata za zvanje ovlaštenog revizora, ovlašteni revizor ima pravo i obvezu kontinuirano stručno se usavršavati prema programu obrazovanja koji donosi Komora.

(4) Ovlašteni revizor može biti državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin kojemu Komora nostrificira stranu ispravu kojom dokazuje zvanje ovlaštenog revizora. Strana isprava će se nostrificirati nakon što se provjeri predlagateljevo poznavanje zakonodavstva Republike Hrvatske potrebno za obavljanje poslova revizije. Poznavanje zakonodavstva odnosi se na područje računovodstva i revizije, trgovačkog prava, poreznog prava i radnog prava. Program provjere poznavanja zakonodavstva Republike Hrvatske utvrđuje Komora, a provjera se vrši na hrvatskom jeziku. Suglasnost na program provjere poznavanja zakonodavstva Republike Hrvatske daje Odbor za javni nadzor revizije.

(5) Ispit za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora polaže se prema programu Komore na koji suglasnost daje Odbor za javni nadzor revizije.

(6) Certifikat o zvanju ovlaštenog revizora pisani je dokument koji ovlaštenom revizoru izdaje Komora nakon položenog ispita i ispunjenja uvjeta propisanih ovim člankom.

(7) Pravo na obavljanje revizije ovlašteni revizor stječe ispunjenjem uvjeta propisanih odredbama ovoga članka i upisom u registar ovlaštenih revizora koji se vodi u Komori.

(8) Ovlašteni revizor mora djelovati u skladu s Kodeksom profesionalne etike revizora.

Samostalni revizor

Članak 8.

(1) Samostalni revizor ovlašteni je revizor koji reviziju obavlja kao samostalnu djelatnost i upisan je u registar samostalnih revizora koji se vodi u Komori.

(2) Samostalni revizor je i trgovac pojedinac u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

(3) Ovlašteni revizor može osnovati samo jedan revizorski ured u kojem mora biti zaposlen.

Zajednički revizorski ured

Članak 9.

(1) Radi obavljanja revizorskih usluga dva ili više ovlaštenih revizora mogu osnovati zajednički revizorski ured. Međusobna prava i obveze ovlašteni revizori uređuju ugovorom.

(2) Ovlašteni revizori koji osnivaju zajednički revizorski ured dužni su zahtjev o osnivanju zajedničkoga revizorskog ureda podnijeti Komori.

(3) Nakon odobrenja Komore, osnovani zajednički revizorski ured upisuje se u registar zajedničkih revizorskih ureda koji se vodi u Komori.

(4) Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na samostalne revizore jednako se primjenjuju i na zajedničke revizorske urede (u daljnjem tekstu: samostalni revizor).

Revizorsko društvo

Članak 10.

(1) Revizorsko društvo osniva se kao trgovačko društvo u skladu s odredbama ovoga Zakona i Zakona o trgovačkim društvima.

(2) Uprava revizorskog društva može imati jednog člana ili više članova. Većina članova uprave revizorskog društva mora se aktivno služiti hrvatskim jezikom.

(3) U revizorskom društvu može se utjecati na upravljanje društvom samo na temelju članskih prava u društvu.

(4) Za člana uprave revizorskog društva ne može biti imenovana osoba koja je bila pravomoćno bezuvjetno osuđena na kaznu zatvora više od tri mjeseca u posljednjih pet godina za kazneno djelo protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja.

Dodatne djelatnosti uz revizorske usluge

Članak 11.

(1) Revizorsko društvo ili samostalni revizor može, pored usluga revizije, u okviru svoje registrirane djelatnosti obavljati i usluge s područja financija i računovodstva, usluge financijskih analiza i kontrola, usluge poreznog i ostaloga poslovnog savjetovanja, usluge procjenjivanja vrijednosti poduzeća, imovine i obveza, usluge sudskog vještačenja, usluge izrade i ekonomske ocjene investicijskih projekata.

(2) Obavljanje usluga s područja financija i računovodstva, poreznog i ostaloga poslovnog savjetovanja, procjenjivanja vrijednosti poduzeća, imovine i obveza te sudskog vještačenja isključuje mogućnost obavljanja usluga revizije u istoj pravnoj osobi za istu poslovnu godinu. Zabrana obavljanja usluga revizije odnosi se na sva povezana društva revidiranog subjekta kao i revizorskog društva odnosno samostalnog revizora.

(3) Zabrana obavljanja usluga revizije iz stavka 2. ovoga članka ne odnosi se na povezana društva revidiranog subjekta kao i revizorskog društva, odnosno samostalnog revizora, pod uvjetom da je revizorsko društvo, odnosno samostalni revizor poduzeo sve mjere osiguranja kako obavljanje usluga iz stavka 2. ovoga članka ne bi imalo utjecaja na neovisnost obavljanja usluga revizije.

(4) Podatke o obavljanju usluga iz stavka 1. i 2. ovoga članka, kao i utjecaj na neovisnost i poduzete mjere osiguranja iz stavka 3. ovoga članka, revizorska društva, odnosno samostalni revizori, dužni su iskazati u izjavi koja se odnosi na neovisnost rada revizorskog društva i samostalnog revizora, a koja je dio Izvješća o transparentnosti iz članka 17.a ovoga Zakona.

(5) Revizorska društva, odnosno samostalni revizori dužni su u radnoj dokumentaciji koja potkrepljuje revizorsko mišljenje navesti sve informacije koje bi mogle utjecati na neovisnost obavljanja usluga revizije, kao i poduzete mjere osiguranja za ublažavanje utjecaja na neovisnost obavljanja usluga revizije.

Članak 11.a

Na revizorska društva i samostalne revizore ne primjenjuju se odredbe Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori.

 

III. OBAVLJANJE USLUGA REVIZIJE

Ugovor o reviziji

Članak 12.

(1) Međusobna prava i obveze revizorskog društva ili samostalnog revizora i pravne osobe kod koje se obavlja revizija uređuju se ugovorom o reviziji.

(2) Ugovor o reviziji mora biti zaključen u pisanom obliku, nakon odabira revizorskog društva ili samostalnog revizora.

(3) Revizorsko društvo ili samostalni revizor ne smiju ugovorene poslove ustupati drugim revizorskim društvima i samostalnim revizorima.

(4) Ugovor o reviziji se može otkazati iz opravdanih razloga. Razlike u mišljenjima, koje se odnose na područja računovodstva i revizije, predstavnika pravne osobe kod koje se obavlja revizija i revizorskog društva te samostalnog revizora ne mogu biti opravdana osnova za raskid ugovora.

(5) Predstavnik pravne osobe kod koje se obavlja revizija i revizorskog društva te samostalni revizor obavijestit će Odbor za javni nadzor revizije o raskidu ugovora iz stavka 4. ovoga članka, uz detaljno obrazloženje razloga koji su doveli do istog.

Članak 13.

(1) Za potrebe obavljanja revizije iz specifičnih područja mogu se angažirati, uz pisanu suglasnost pravne osobe kod koje se obavlja revizija, vanjski stručnjaci koji nisu ovlašteni revizori. O angažiranju vanjskih stručnjaka potrebno je u pisanom obliku obavijestiti Komoru.

(2) Kada je u obavljanju revizije za pojedina specifična područja potrebno ishoditi stručno mišljenje i ocjenu odgovarajućih stručnjaka, međusobna prava i obveze uređuju se ugovorom.

Radna dokumentacija

Članak 14.

(1) Pravna osoba kod koje se obavlja revizija dužna je ovlaštenim revizorima i osobama koje su oni ovlastili za obavljanje revizije staviti na raspolaganje cjelokupnu potrebnu dokumentaciju, isprave i izvješća te im omogućiti pristup računalnim programima i pružiti sve informacije potrebne za obavljanje revizije.

(2) Pravna osoba dužna je ovlaštenim revizorima i osobama koje su oni ovlastili u radno vrijeme osigurati pristup i korištenje poslovnih prostorija za obavljanje revizije te staviti na raspolaganje odgovarajuću opremu i osoblje.

(3) Pravna osoba koja se u svojem poslovanju koristi informatičkom tehnologijom dužna je ovlaštenim revizorima i osobama koje su oni ovlastili omogućiti pristup svim programima i elektroničkim zapisima, uključujući izliste i preslike na elektroničkim medijima, te na zahtjev revizora pružiti pomoć u izvođenju programa i dati informacije o služenju tim programima.

(4) Ako pravna osoba ne omogući obavljanje revizije u skladu s odredbama stavka 1. do 3. ovoga članka, ovlašteni revizor tu činjenicu navodi u revizorskom izvješću i obavještava Komoru.

Članak 15.

(1) Ovlašteni revizor priprema cjelovitu i preglednu radnu dokumentaciju koja potkrepljuje revizorsko mišljenje. Komora će posebnim pravilnicima uz prethodnu suglasnost Odbora za javni nadzor revizije, urediti oblik i sadržaj radne dokumentacije.

(2) Radna dokumentacija, koju prikuplja i priprema ovlašteni revizor, revizorsko društvo i samostalni revizor čuva se najmanje deset godina, počevši od poslovne godine na koju se revizija odnosi.

(3) Radna dokumentacija i spisi prikupljeni u tijeku revizije vlasništvo su revizorskog društva i samostalnog revizora, povjerljive su naravi i mogu se koristiti samo za potrebe revizije u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnosti podataka. Iznimno se mogu koristiti za potrebe provjere kvalitete rada koju obavlja Komora i za potrebe javnog nadzora.

(4) Radna dokumentacija koja potkrepljuje revizorsko izvješće i koja se priprema u obliku i sadržaju kako to propisuje Komora sastavlja se na hrvatskom jeziku.

(5) Ako je ovlašteni revizor, revizorsko društvo ili samostalni revizor koji obavlja reviziju zamijenjen novim ovlaštenim revizorom, revizorskim društvom ili samostalnim revizorom, prijašnji ovlašteni revizor, revizorsko društvo ili samostalni revizor dužan je novom ovlaštenom revizoru, revizorskom društvu ili samostalnom revizoru omogućiti pristup cjelokupnoj potrebnoj dokumentaciji koja se odnosi na revidirani subjekt.

Članak 16.

(1) Ovlašteni revizor, revizorsko društvo i samostalni revizor moraju kao povjerljive čuvati sve podatke, činjenice i okolnosti koje su saznali obavljajući reviziju.

(2) Poslovne tajne i informacije dužne su čuvati i druge osobe koje rade ili su radile u revizorskom društvu ili kod samostalnog revizora i kojima na bilo koji način dostupni povjerljivi podaci iz stavka 1. ovoga članka. Tim se podacima ne smiju koristiti oni sami, ne smiju ih iznositi trećim osobama ili trećim osobama omogućiti da se njima koriste.

(3) Poslovne tajne čuvaju se u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnosti podataka.

(4) Revizorsko društvo i samostalni revizor moraju omogućiti uvid u podatke ako su oni potrebni za utvrđivanje činjenica u istražnim ili kaznenim postupcima, te ako njihovo predočavanje pisanim putem zatraži sud u kaznenom ili istražnom postupku.

Revizorsko izvješće

Članak 17.

(1) Revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja (u daljnjem tekstu: revizorsko izvješće) sastavlja se u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima.

(2) Ako reviziju godišnjega financijskog izvještaja koji ulazi u konsolidirani financijski izvještaj obavlja revizor iz treće zemlje, odnosno revizor ili revizorsko društvo ovlašteno u državi članici, revizorsko društvo odnosno samostalni revizor koji obavlja reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja obavit će pregled i voditi dokumentaciju o obavljenom pregledu nad radom revizora iz treće zemlje, odnosno revizora ili revizorskog društva ovlaštenog u državi članici, u svrhu revizije konsolidiranih financijskih izvještaja. Ovu dokumentaciju revizorsko društvo, odnosno samostalni revizor dužan je na zahtjev ustupiti Odboru za javni nadzor revizije.

(3) Ako reviziju godišnjega financijskog izvještaja koji ulazi u konsolidirani financijski izvještaj obavlja revizor iz treće zemlje, revizorsko društvo, odnosno samostalni revizor koji obavlja reviziju konsolidiranoga financijskog izvještaja dužan je držati primjerak dokumentacije o obavljenoj reviziji koju je obavio revizor iz treće zemlje te je na zahtjev dostaviti Odboru za javni nadzor revizije. Ako postoje pravna ili druga ograničenja koja proizlaze iz nacionalnog zakonodavstva treće zemlje za dostavom radne dokumentacije o obavljenoj reviziji revizora iz te zemlje, revizorsko društvo, odnosno samostalni revizor koji obavlja reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja dužan je u svojoj radnoj dokumentaciji o obavljenoj reviziji konsolidiranih financijskih izvještaja navesti dokaze o svim poduzetim primjerenim mjerama u svrhu njezine dostave, kao i dokaze o postojanju navedenih pravnih i drugih ograničenja

(4) Revizorsko izvješće treba sadržavati, u pisanom obliku, jasno izraženo mišljenje o financijskim izvještajima promatranima kao cjelina.

(5) Revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji za posebne namjene sastavlja se u skladu s posebnim propisima.

(6) Revizorsko izvješće sastavlja i potpisuje ovlašteni revizor u svoje ime i ovlašteni predstavnik u ime revizorskog društva, odnosno samostalnog revizora.

(7) Revizorsko izvješće sastavlja se i objavljuje na hrvatskom jeziku.

(8) Revizorskom izvješću prilažu se financijski izvještaji koji su bili predmet revidiranja.

Izvješće o transparentnosti

Članak 17.a

(1) Revizorsko društvo i samostalni revizor, koji obavljaju reviziju društava od javnog interesa propisanih odredbama članka 27. ovoga Zakona, dužni su u roku od tri mjeseca od isteka poslovne godine objaviti na svojim internetskim stranicama ili internetskim stranicama Komore godišnja izvješća o transparentnosti koja sadrže:

1. opis pravnog ustrojstvenog oblika i strukture vlasništva revizorskog društva i samostalnog revizora,

2. opis mreže te njezinoga pravnog i strukturnog uređenja, ako revizorsko društvo pripada mreži,

3. opis upravljačke strukture revizorskog društva i samostalnog revizora,

4. opis unutarnjeg sustava kontrole kvalitete revizorskog društva ili samostalnog revizora te izjavu upravnog ili poslovodnog tijela o djelotvornosti njegova rada,

5. naznaku kada je izvršena posljednja provjera kvalitete rada iz članka 43. ovoga Zakona,

6. popis društava od javnog interesa za koja su tijekom prethodne poslovne godine provedene revizije prema članku 2. ovoga Zakona,

7. izjavu koja se odnosi na neovisnost rada revizorskog društva i samostalnog revizora kojom se potvrđuje da je obavljen unutarnji pregled poštivanja zahtjeva o neovisnosti,

8. izjavu o politici revizorskog društva i samostalnog revizora, vezanu uz stalno usavršavanje ovlaštenih revizora,

9. sveukupne financijske informacije i podatke koji pokazuju značaj revizorskog društva i samostalnog revizora, poput ukupnog prometa, razdijeljenog u naknade iz zakonom propisane revizije godišnjih i konsolidiranih financijskih izvještaja i naknade zaračunate za druge usluge davanja jamstva, poreznog savjetovanja i druge usluge koje nisu povezane s revizijom,

10. podatke o osnovici za primanja ovlaštenih revizora koji potpisuju revizorska izvješća o obavljenim revizijama društava od javnog interesa.

(2) Samostalni revizor ili osoba ovlaštena za zastupanje revizorskog društva potpisuje izvješće o transparentnosti.

Osiguranje od odgovornosti

Članak 18.

Revizorsko društvo i/ili samostalni revizor su dužni, sukladno propisima o osiguranju, osigurati se i obnavljati osiguranje od odgovornosti za štetu koju bi trećim osobama mogli počiniti obavljanjem usluga revizije.

Članak 19.

(1) Za štetu koju bi revizorsko društvo ili samostalni revizor mogao prouzročiti obavljanjem usluga revizije, minimalna svota pokrića po štetnom događaju iznosi 300.000,00 kuna.

(2) Za štetu koju bi revizorsko društvo moglo prouzročiti obavljanjem usluga revizije banaka, mirovinskih i investicijskih fondova i osiguravajućih društava, minimalna svota pokrića po štetnom događaju iznosi 3.000.000,00 kuna.

(3) Za štetu koju bi revizorsko društvo ili samostalni revizor iz članka 26. ovoga Zakona mogao prouzročiti obavljanjem usluga revizije, minimalna svota pokrića po štetnom događaju iznosi 100.000,00 kuna.

(4) Revizorska društva i samostalni revizor država članica Europske unije i drugih država ne mogu dobiti dozvolu Komore za obavljanje usluga revizije u Republici Hrvatskoj prije nego što se osiguraju od odgovornosti za štetu kod osiguratelja u Republici Hrvatskoj. Osigurana svota određuje se na način propisan odredbama stavka 1., 2. i 3. ovoga članka.

(5) Komora može, kao ugovaratelj osiguranja, u korist svojih članova revizorskih društava ili samostalnih revizora, kao osiguranika, s osigurateljima sklapati ugovor o osiguranju od odgovornosti.

Naknada za obavljenu reviziju

Članak 20.

(1) Za obavljenu reviziju plaća se naknada. Iznos naknade određuje se ugovorom.

(2) Iznos naknade iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti podložan nikakvom obliku uvjetovanja, ne smije ovisiti niti biti povezan s pružanjem dodatnih usluga tijelu nad kojim se obavlja revizija.

(3) Tarifa iz stavka 2. ovoga članka kojom se utvrđuju najniži iznosi naknada objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Zabrana obavljanja revizije kod pojedine pravne osobe

Članak 21.

Ovlašteni revizor ne smije obavljati reviziju kod pravne osobe:

1. u kojoj je vlasnik udjela ili dionica,

2. u kojoj je sudjelovao u vođenju poslovnih knjiga ili izradi financijskih izvještaja za godinu za koju se obavlja revizija,

3. u kojoj je član nadzornog odbora, član uprave, prokurist, opunomoćenik ili zaposlenik,

4. u kojoj je član nadzornog odbora, član uprave ili prokurist njegov bračni drug, njegov srodnik po krvi u pravoj liniji do drugog stupnja,

5. ako postoje druge okolnosti koje dovode u sumnju njegovu neovisnost i objektivnost.

Članak 22.

(1) Revizorsko društvo i samostalni revizor ne smiju obavljati reviziju kod pravne osobe:

1. u kojoj su vlasnici udjela ili dionica,

2. koja je vlasnik udjela ili dionica revizorskog društva,

3. u kojoj su sudjelovali u vođenju poslovnih knjiga ili izradi financijskih izvještaja za godinu za koju se obavlja revizija,

4. s kojom su povezani na način da bi mogla postojati dvojba o neovisnosti i nepristranosti revizije,

5. ako postoje druge okolnosti koje dovode u sumnju njihovu nepristranost.

(2) Revizorsko društvo ili samostalni revizor ne smiju obavljati reviziju kod pravne osobe u kojoj njegovi dioničari, odnosno članovi, imaju udjel u temeljnom kapitalu, uključujući i posredno vlasništvo vladajućeg društva i ovisnih društava.

Članak 23.

Ovlašteni revizor dužan je bez odgode izvijestiti revizorsko društvo, odnosno samostalnog revizora kod kojega je zaposlen, o nastupanju okolnosti iz članka 21. ovoga Zakona.

Članak 24.

Dioničar, odnosno član revizorskog društva dužan je bez odgode izvijestiti revizorsko društvo o nastupanju okolnosti iz članka 22. ovoga Zakona.

Članak 25.

Vlasnici, odnosno dioničari revizorskog društva, kao i članovi uprave i nadzornog odbora ne smiju utjecati na obavljanje revizije i izražavanje revizorskog mišljenja, čime bi ugrozili neovisnost i objektivnost revizora koji obavlja reviziju u ime revizorskog društva.

Članak 26.

Samostalni revizor i revizorsko društvo sa samo jednim zaposlenim ovlaštenim revizorom ne mogu obavljati reviziju financijskih izvještaja:

1. dioničkih društava i društava s ograničenom odgovornošću čiji je godišnji prihod veći od 40.000.000,00 kuna,

2. trgovačkih društava čiji vrijednosni papiri kotiraju na burzi u prvoj kotaciji ili kotaciji javnih dioničkih društava,

3. banaka, investicijskih fondova, mirovinskih fondova i društava, osiguravajućih društava, brokerskih društava, odnosno dugih pravnih osoba koje obavljaju financijske usluge i za koje zakon koji uređuje obavljanje tih usluga određuje dodatni opseg revizije konsolidiranih financijskih izvještaja.

Zamjena ovlaštenog revizora i zabrana zapošljavanja

Članak 26.a

(1) Samostalni revizor ili revizorsko društvo koji obavljaju reviziju društava od javnog interesa dužni su jednom godišnje:

– pisano potvrditi revizorskom odboru svoju neovisnost o revidiranom društvu od javnog interesa,

– obavijestiti revizorski odbor o svim dodatnim uslugama pruženim revidiranom društvu,

– raspraviti s revizorskim odborom o opasnostima po neovisnost revizora i mehanizmima zaštite korištenima u svrhu smanjenja tih opasnosti kao što je evidentirano od strane revizora sukladno članku 21. i 22. ovoga Zakona.

(2) Revizorsko društvo i samostalni revizor dužni su najkasnije svake sedme godine od početka obavljanja revizije financijskih izvješća društava od javnog interesa provesti zamjenu ovlaštenog revizora, potpisnika revizorskog izvješća.

(3) Ovlašteni revizor iz stavka 2. ovoga članka može ponovno sudjelovati u obavljanju revizije kod istog društva od javnog interesa nakon proteka razdoblja od najmanje dvije godine nakon potpisivanja revizorskog izvješća.

Članak 26.b

Ovlašteni revizor, u razdoblju od najmanje dvije godine nakon što je dao otkaz u revizorskom društvu ili kod samostalnog revizora, ne smije postati članom upravljačke strukture kod revidiranog društva od javnog interesa čija izvješća je potpisao.

 

IV. REVIZORSKI ODBOR

Članak 27.

(1) Trgovačka društva od javnog interesa obvezna su osnovati revizorski odbor.

(2) Trgovačka društva od javnog interesa u smislu ovoga Zakona su:

a) trgovačka društva čiji vrijednosni papiri kotiraju na burzi u prvoj kotaciji ili kotaciji javnih dioničkih društava,

b) veliki poduzetnici prema Zakonu o računovodstvu,

c) trgovačka društva od posebnog državnog interesa čiji temeljni kapital prelazi 300.000.000,00 kuna prema Odluci Vlade Republike Hrvatske o popisu trgovačkih društava od posebnog državnog interesa.

(3) Revizorski odbor sastoji se od članova nadzornog odbora i članova imenovanih od nadzornog odbora.

(4) Najmanje jedan član revizorskog odbora mora poznavati područje računovodstva i/ili revizije.

Članak 28.

Revizorski odbor:

– prati postupak financijskog izvješćivanja,

– prati učinkovitost sustava unutarnje kontrole, unutarnje revizije, te sustav upravljanja rizicima,

– nadgleda provođenje revizije godišnjih financijskih i konsolidiranih izvještaja,

– prati neovisnost samostalnih revizora ili revizorskog društva koje obavlja reviziju, a posebno ugovore o dodatnim uslugama,

– daje preporuke skupštini o odabiru samostalnog revizora ili revizorskog društva,

– raspravlja o planovima i godišnjem izvješću unutarnje revizije te o značajnim pitanjima koja se odnose na ovo područje.

Članak 29.

(1) Samostalni revizor ili revizorsko društvo mora revizorski odbor izvještavati o ključnim pitanjima koja proizlaze iz revizije, a posebno o značajnim slabostima unutarnje kontrole u vezi s procesom financijskog izvještavanja.

(2) Revizorsko društvo i samostalni revizor, koji obavljaju reviziju društava od javnog interesa propisanih odredbama članka 27. ovoga Zakona, potvrđuju revizorskom odboru tih društava, jednom godišnje, u pisanom obliku svoju neovisnost prema društvu čiju reviziju financijskih izvješća provode i izvještavaju revizorski odbor o dodatnim uslugama kod tog društva te raspravljaju o mogućim prijetnjama njihovoj neovisnosti i zaštitnim mehanizmima protiv istih.

 

V. HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA

Članak 30.

(1) Komora je stručna organizacija revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora koji posluju na teritoriju Republike Hrvatske.

(2) Komora ima svojstvo pravne osobe s javnim ovlastima utvrđenim ovim Zakonom, statutom i drugim aktima. Akti koje Komora izdaje u obavljanju javnih ovlasti javne su isprave.

 

Osnivači Komore

Članak 31.

(1) Osnivači Komore su revizorske tvrtke osnovane prema Zakonu o reviziji (»Narodne novine«, br. 90/92.) koje imaju dozvolu za rad Ministarstva financija Republike Hrvatske.

(2) Ovlašteni revizori imaju po jedan glas pri odlučivanju na Skupštini Komore.

Nadležnosti i zadaće Komore

Članak 32.

(1) Komora ima nadležnosti i obavlja zadaće na području usluga revizije i drugih stručnih područja u vezi s revizijom.

(2) Komora:

1. prevodi, objavljuje i daje tumačenja Međunarodnih revizijskih standarda,

2. donosi kodeks profesionalne etike revizora,

3. donosi godišnji plan provjere kvalitete rada, uz prethodnu suglasnost Odbora za javni nadzor revizije,

4. predlaže program revizorskih ispita, program poznavanja zakonodavstva Republike Hrvatske, provodi stručno obrazovanje i organizira ispite za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora,

5. izdaje certifikat ovlaštenog revizora,

6. propisuje uvjete i provodi nostrifikaciju stranih isprava – certifikata ovlaštenih revizora,

7. vodi registar ovlaštenih revizora i registre samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i revizorskih društava,

8. daje prethodnu dozvolu za upis osnivanja revizorskih društava u sudski registar i upis promjena u vezi s tim društvima u sudski registar,

9. izdaje i oduzima dozvole za rad samostalnim revizorima i revizorskim društvima,

10. određuje stopu doprinosa, iznos članarine i druge prihode uz prethodnu suglasnost Odbora za javni nadzor revizije,

11. brine se o ugledu revizijske profesije,

12. izrađuje minimalnu metodologiju obavljanja provjere kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora,

13. nadzire rad i provjerava kvalitetu rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora, prema potrebi vodi stegovne postupke te poduzima potrebne mjere da se utvrđene nepravilnosti uklone i sankcioniraju, o čemu svakih šest mjeseci obavještava Odbor za javni nadzor revizije,

14. organizira stručna savjetovanja s ciljem stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora i donosi program obrazovanja,

15. utvrđuje jedinstvena stajališta i objavljuje prijevode tumačenja u vezi s primjenom propisa o reviziji, uz stalno praćenje stručnog razvoja revizorske struke,

16. daje stručna mišljenja i obrazloženja članovima Komore i trećim osobama na njihov zahtjev,

17. prati provedbu propisa, predlaže izmjenu propisa i sudjeluje u postupku donošenja ili izmjena propisa,

18. donosi financijski plan uz prethodnu suglasnost Odbora za javni nadzor revizije,

19. dužna je surađivati i pružati pomoć Odboru za javni nadzor revizije u njegovim ovlastima, a posebice razmjenjivati informacije i surađivati u nadzornim radnjama koje se odnose na obavljanje revizije u skladu s odredbama ovoga Zakona

20. obavlja i druge zadaće određene ovim Zakonom, odnosno Statutom Komore.

5. Pravilnik o nadzoru i provjeri kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora

6. Odluka o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj komori

9. Pravilnik o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova revizije

Zaštita tajnosti podataka

Članak 33.

(1) Komora mora kao povjerljive štititi sve podatke, činjenice i okolnosti za koje se saznalo u postupku odlučivanja o pojedinim predmetima Komore.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju i na članove tijela Komore, zaposlenike i bivše zaposlenike u Komori, odnosno na druge osobe kojima su u njihovu radu u Komori dostupni povjerljivi podaci.

(3) Poslovne tajne čuvaju se u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnosti podataka.

Financiranje Komore

Članak 34.

(1) Komora se financira iz doprinosa i članarine njezinih članova, naknada za polaganje ispita za ovlaštenog revizora te iz drugih prihoda.

(2) Stopu doprinosa koju plaćaju revizorska društva i samostalni revizori na ostvarene prihode, iznos članarine, iznos naknade za provođenje stručnog obrazovanja i polaganje ispita za ovlaštenog revizora, te druge prihode određuje Komora odlukom, uz prethodnu suglasnost Odbora za javni nadzor revizije.

6. Odluka o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj komori

Statut Komore

Članak 35.

(1) Statutom Komore uređuje se naročito: ustrojstvo Komore, nadležnost, sastav, način izbora, prava i dužnosti tijela Komore, prava i dužnosti revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora prema Komori, stegovni postupak za utvrđivanje povreda dužnosti i ugleda revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora, tijela za pokretanje i vođenje stegovnih postupaka te druga pitanja značajna za uređivanje usluga revizije.

(2) Suglasnost na statut daje Odbor za javni nadzor revizije.

2. Statut Hrvatske revizorske komore

Objava dokumenata

Članak 36.

(1) Komora je obvezna u »Narodnim novinama«, službenom listu Republike Hrvatske, objaviti:

1. Statut,

2. Međunarodne revizijske standarde,

3. Odluku o stopi doprinosa, odnosno članarine.

(2) Opći akti i drugi dokumenti koje Komora donosi u skladu sa Statutom objavljuju se u glasilu Komore i na internetskoj stranici Komore.

(3) Registri samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i revizorskih društava, podaci o članovima uprave i vlasnicima revizorskih društava te registar ovlaštenih revizora moraju biti dostupni javnosti. Registri sadrže: naziv, adrese i registarski broj samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i revizorskih društava, imena i prezimena i registarski broj ovlaštenog revizora, te naziv revizorskog društva ili samostalnog revizora kod kojeg je zaposlen. Registri se redovito ažuriraju i objavljuju u glasilu Komore i na internetskoj stranici Komore.

Tijela Komore

Članak 37.

(1) Tijela su Komore:

1. Skupština,

2. Upravno vijeće,

3. predsjednik Komore i

4. druga tijela Komore.

(2) Nadležnosti, zadaće i način rada tijela Komore određuju se ovim Zakonom i Statutom.

Skupština

Članak 38.

(1) Skupštinu Komore čine ovlašteni revizori.

(2) Skupština:

1. donosi Statut i druge opće akte Komore,

2. donosi odluku o stopi doprinosa i iznosu članarine,

3. utvrđuje cijene usluga koje obavlja Komora,

4. donosi kodeks profesionalne etike revizora,

5. utvrđuje pravila nadzornog i arbitražnog postupka,

6. bira članove Upravnog vijeća, predsjednika Komore i članove drugih tijela određenih Statutom,

7. utvrđuje program i plan rada, financijski plan i godišnje izvješće o radu Komore te usvaja financijske izvještaje.

(3) Skupština može odlučivati i o drugim pitanjima određenima Statutom.

2. Statut Hrvatske revizorske komore

6. Odluka o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj komori

Upravno vijeće

Članak 39.

(1) Komorom upravlja Upravno vijeće.

(2) Upravno vijeće:

1. predlaže programe rada i razvoja Komore te prati njihovo provođenje,

2. predlaže stopu doprinosa i iznos članarine,

3. predlaže cijene za usluge koje obavlja Komora,

4. utvrđuje minimalni oblik i sadržaj radne dokumentacije obavljanja revizije,

5. utvrđuje minimalnu metodologiju obavljanja provjere kvalitete rada,

6. odlučuje o izdavanju i oduzimanju dozvola za obavljanje revizije,

7. objavljuje prevedene Međunarodne revizijske standarde i druga pravila revizorske struke,

8. obavlja druge stručne zadaće i usluge povezane s razvojem revizorske struke u skladu sa Statutom Komore,

9. daje članovima Komore stručna mišljenja i obrazloženja ako oni to zatraže,

10. donosi pravilnike i akte u skladu sa Statutom Komore,

11. obavlja i druge zadaće određene Statutom Komore.

(3) Upravno vijeće Komore ima sedam članova, i to:

1. predsjednika Komore koji je po funkciji i član Upravnog vijeća,

2. jednog člana imenuje Ministarstvo financija,

3. pet članova bira Skupština Komore između ovlaštenih revizora upisanih u registar Komore, uz uvjet da su zaposleni u revizorskom društvu ili kod samostalnog revizora. Iz istog revizorskog društva odnosno samostalnog revizora može se birati samo jedan član.

(4) Članovi Upravnog vijeća imenuju se na razdoblje od četiri godine. Nakon isteka mandata mogu biti ponovno imenovani samo na još jedno mandatno razdoblje.

3. Odluka o objavljivanju Međunarodnih revizijskih standarda, Međunarodnih standarda kontrole kvalitete, Međunarodnih smjernica revizijske prakse

4. Odluka o objavljivanju Međunarodnog okvira za angažmane s izražavanjem uvjerenja Međunarodnih standarda za angažmane uvida Međunarodnih standarda za angažmane s izražavanjem uvjerenja Međunarodnih standarda za povezane usluge

7. Odluka o objavljivanju kodeksa etike za profesionalne računovođe

8. Odluka o objavljivanju Međunarodnog revizijskog standarda 315 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 610 (izmijenjen 2013.) i Međunarodnog standarda za angažmane uvida 2400 (izmijenjen)

10. Odluka o objavljivanju Međunarodnog revizijskog standarda 260 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 570 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 700 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 701, Međunarodnog revizijskog standarda 705 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 706 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 720 (izmijenjen)

Predsjednik Komore

Članak 40.

(1) Predsjednik Komore vodi poslovanje Komore, zastupa je i odgovoran je za zakonitost rada Komore.

(2) Za predsjednika Komore može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. da ima stručno zvanje ovlaštenog revizora,

2. da ima najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima revizije,

3. da je državljanin Republike Hrvatske,

4. da nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja.

(3) Predsjednika Komore bira Skupština.

(4) Predsjednik Komore imenuje se na razdoblje od četiri godine. Nakon isteka mandata može biti ponovno imenovan samo na još jedno mandatno razdoblje.

Izvještavanje Komore

Članak 41.

(1) Revizorsko društvo dužno je izvještavati Komoru o sljedećim činjenicama i okolnostima:

1. o promjenama podataka koji se upisuju u sudski registar,

2. o vlasnicima dionica revizorskog društva i o promjeni poslovnih udjela,

3. o stjecanju dionica odnosno poslovnih udjela u drugoj pravnoj osobi u slučaju nastupanja okolnosti propisanih odredbama članka 22. ovoga Zakona.

(2) Samostalni revizor dužan je obavijestiti Komoru:

1. o promjenama koje se upisuju u registar Komore,

2. o stjecanju dionica, odnosno poslovnih udjela u slučaju nastupanja okolnosti propisanih odredbama članka 22.ovoga Zakona.

(3) Ovlašteni revizor dužan je obavijestiti Komoru o stjecanju dionica, odnosno poslovnih udjela u slučaju nastupanja okolnosti propisanih odredbama članka 21. ovoga Zakona.

 

VI. ODBOR ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE

Članak 42.

(1) Odbor za javni nadzor revizije neovisno je i samostalno tijelo javnog nadzora nad Komorom, revizorskim društvima, samostalnim revizorima i ovlaštenim revizorima.

(2) Odbor za javni nadzor revizije ovlašten je za suradnju s nadzornim tijelima država članica i s nadzornim tijelima trećih zemalja.

Područja djelovanja

Članak 42.a

(1) Odbor za javni nadzor revizije u obavljanju poslova ima ovlasti nadzora nad sljedećim aktivnostima:

1. izdavanja i oduzimanja dozvola i certifikata te registracije ovlaštenih revizora i revizorskih društava i samostalnih revizora,

2. usvajanja i primjene Međunarodnih revizijskih standarda,

3. usvajanja i primjene standarda o pitanjima profesionalne etike,

4. interne kontrole kvalitete revizorskih društava i samostalnih revizora,

5. stalnog obrazovanja putem programa Komore,

6. organizacije ispita i izdavanja certifikata za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora,

7. nostrifikacije stranih isprava – certifikata ovlaštenih revizora,

8. osiguranja sustava provjere kvalitete rada,

9. metodologije koju donosi Komora za obavljanje provjere kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora,

10. provjere kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora koje provodi Komora,

11. zaračunatih revizorskih naknada,

12. stegovnih postupaka i drugih mjera, odnosno istražnih i disciplinskih postupaka koji se provode s ciljem otklanjanja i sankcioniranja nepravilnosti, te

13. prijevoda tumačenja, stručnih mišljenja i obrazloženja koja izdaje Komora u vezi s primjenom propisa o reviziji.

(2) Odbor za javni nadzor revizije prati provedbu propisa, predlaže izmjenu i dopunu propisa i sudjeluje u postupku izrade nacrta propisa putem svojih članova.

(3) Odbor za javni nadzor revizije, u svrhu provedbe ovlasti nadzora iz stavka 1. ovoga članka, po službenoj dužnosti ili na prijedlog zainteresirane strane po pravu nadzora poništava, ukida ili mijenja akte Komore.

(4) Odbor za javni nadzor revizije provodi inspekcijski nadzor revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora putem Komore, ovlaštenih vještaka ili nadležnih državnih tijela.

Članak 42.b

(1) Odbor za javni nadzor revizije razmatra godišnji izvještaj o radu Komore, koji je Komora dužna dostaviti u roku od 30 dana od usvajanja na Skupštini. Nakon što je izvješće o radu razmotrio Odbor za javni nadzor revizije i dao mišljenje, Komora ga u roku od 30 dana dostavlja Vladi Republike Hrvatske.

(2) U cilju provođenja javnog nadzora Odbor za javni nadzor revizije može prema potrebi tražiti odgovarajuća izvješća i podatke o radu te izvršenim zadaćama Komore.

(3) Ako u provedbi javnog nadzora Odbor za javni nadzor revizije ocijeni da postoji osnovana sumnja na određene nezakonitosti i nepravilnosti koje proizlaze iz provođenja javnog nadzora:

– zatražit će izvješće i druge podatke o uočenim mogućim nepravilnostima,

– predložit će mjere radi njihovog otklanjanja,

– pokrenut će postupak za utvrđivanje odgovornosti zaposlenika Komore,

– sazvat će Skupštinu Komore kada je to potrebno radi zaštite zakonitosti i dobrobiti revizorske struke,

– obavijestit će Ministarstvo financija,

– poduzet će druge mjere iz svoje nadležnosti.

(4) Ministar financija može raspustiti Upravno vijeće Komore i smijeniti predsjednika Komore ako Odbor za javni nadzor revizije u radu tih tijela utvrdi značajnije nepravilnosti, odnosno ako ona ni nakon opomene ne ispune svoje zakonske obveze.

(5) Administrativno-tehničke poslove potrebne za rad Odbora za javni nadzor revizije obavlja Ministarstvo financija.

Članak 42.c

(1) Odbor za javni nadzor revizije donosi poslovnik kojim podrobnije uređuje organizaciju i način svoga rada, a potvrđuje ga Vlada Republike Hrvatske.

(2) Odbor za javni nadzor revizije objavljuje godišnji program rada i izvještaj o radu na svojim internetskim stranicama.

(3) Odbor za javni nadzor revizije dostavlja Vladi Republike Hrvatske godišnji izvještaj o radu.

Sastav Odbora za javni nadzor revizije

Članak 42.d

(1) Odbor za javni nadzor revizije ima sedam članova koje na prijedlog ministra financija imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.

(2) Članom Odbora za javni nadzor revizije može biti imenovana osoba, koja:

– je završila najmanje studijski program druge razine studija prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz području prava ili ekonomije,

– nije zaposlena u Komori i nije član niti jednog izvršnog tijela Komore,

– je najmanje pet godina djelovala na području računovodstva, revizije, financija ili pravosuđa,

– nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja.

(3) Većina članova Odbora za javni nadzor revizije moraju biti osobe koje:

– aktivno ne sudjeluju u obavljanju poslova revizije prema odredbama ovoga Zakona ili nisu sudjelovale u obavljanju poslova revizije tri godine prije imenovanja u Odbor za javni nadzor revizije,

– tri godine prije imenovanja u Odbor za javni nadzor revizije nisu imale pravo glasa kao član revizorskog društva,

– tri godine prije imenovanja nisu bile član upravnog ili poslovodnog tijela revizorskog društva,

– tri godine prije imenovanja nisu bile zaposlene u revizorskom društvu ili kod samostalnog revizora, odnosno na neki drugi način povezana s njim.

(4) Članovi Odbora za javni nadzor revizije imenuju se na razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog imenovanja, najviše dva puta.

(5) Članovi Odbora za javni nadzor revizije odlučuju neovisno i samostalno.

(6) Aktivnosti Odbora te novčane naknade za rad članova Odbora za javni nadzor revizije u skladu s poslovnikom Odbora financiraju se iz državnog proračuna.

Zaštita tajnosti podataka

Članak 42.e

Odredbe članka 33. ovoga Zakona u vezi sa zaštitom tajnosti podataka primjenjuju se na sadašnje i bivše članove Odbora za javni nadzor revizije.

Odredbe članka 33. ovoga Zakona ne primjenjuju se na članove Odbora za javni nadzor revizije i na članove tijela Komore kada je riječ o razmjeni podataka i suradnji među nadležnim tijelima država članica vezane za poslove prema ovom Zakonu. Način, postupak, razloge i uvjete za razmjenu podataka, revizorskih radnih materijala i drugih dokumenata određuje Odbor za javni nadzor revizije poslovnikom.

Stavak 2. ovoga članka odnosi se na razmjenu podataka s nadležnim tijelima u trećim zemljama, ako je sklopljen sporazum o međusobnoj suradnji.

 

VII. NADZOR I PROVJERA KVALITETE RADA REVIZORSKIH DRUŠTAVA, SAMOSTALNIH REVIZORA I OVLAŠTENIH REVIZORA

Članak 43.

(1) Komora provodi nadzor i provjeru kvalitete rada (dalje u tekstu: provjera kvalitete rada) revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora radi provjere:

– obavljaju li reviziju u skladu s ovim Zakonom, Međunarodnim revizijskim standardima i drugim pravilima revizorske struke,

– ispunjavaju li zahtjeve neovisnosti,

– kvantitete i kvalitete angažiranih ljudskih potencijala i ostalih sredstava,

– zaračunatih revizorskih naknada,

– unutarnjeg sustava provjere kvalitete rada,

– ispunjavaju li uvjete za izdavanje dozvola za obavljanje usluga revizije, odnosno za dobivanje certifikata,

– ispunjavaju li uvjete za upis u odgovarajuće registre,

– je li izvješće o transparentnosti sastavljeno i objavljeno u skladu sa člankom 17.a ovoga Zakona,

– izvještaja i drugih obavijesti koje su prema odredbama ovoga Zakona i drugih propisa dužni podnositi Komori, odnosno izvještavati je o pojedinim činjenicama i okolnostima.

(2) Osobe koje provode provjeru kvalitete rada iz stavka 1. ovoga članka prolaze dodatnu izobrazbu prema programu Komore na koji suglasnost daje Odbor za javni nadzor revizije.

(3) Provjera kvalitete rada iz stavka 1. ovoga članka provodi se na objektivan način i postupkom koji isključuje bilo kakav sukob interesa između osoba koje provode provjeru kvalitete rada i revizorskih društava te samostalnih revizora.

(4) Osobe koje provode provjeru kvalitete rada moraju osigurati dovoljan broj odabranih revizorskih spisa i dokumenata odnosno testnih uzoraka, kako bi predmetna provjera bila kvalitetna i cjelovita, primjenjujući međunarodne revizijske standarde i zahtjeve vezane uz neovisnost njihova rada.

(5) Provjera kvalitete rada iz stavka 1. ovoga članka podliježe javnom nadzoru kojega provodi Odbor za javni nadzor revizije.

Članak 44.

(1) Komora provodi provjeru kvalitete rada najmanje jednom u šest godina, odnosno najmanje jednom u tri godine kod samostalnog revizora ili revizorskog društva koje obavlja reviziju subjekata od javnog interesa.

(2) Komora je dužna u pisanom obliku o provjeri kvalitete rada obavijestiti revizorsko društvo i samostalnog revizora 30 dana prije početka obavljanja provjere kvalitete rada.

Članak 45.

(1) Provjeru kvalitete rada obavljaju zaposlenici Komore, ovlašteni revizori s najmanje pet godina iskustva na poslovima revizije, a imenuje ih Upravno vijeće Komore uz prethodnu suglasnost Odbora za javni nadzor revizije. Imenovanje ovlaštenih revizora provodi se na objektivan način kako bi se spriječio sukob interesa između osobe koja provodi provjeru kvalitete rada i provjeravanih revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora.

(2) Provjera kvalitete rada mora se organizirati na način da bude neovisna o revizorima i društvima koja podliježu provjeri te da podliježe javnom nadzoru.

(3) Komora propisuje organiziranje provjere kvalitete rada iz stavka 2. ovoga članka, uz prethodnu suglasnost Odbora za javni nadzor revizije.

(4) Za financiranje provjere kvalitete rada koriste se sredstva Komore, posebno izdvojena za ovu svrhu uz prethodnu suglasnost i naknadni nadzor Odbora za javni nadzor revizije.

(5) Ovlašteni revizori iz stavka 1. ovoga članka obrazovat će se po posebnom programu Komore na koji prethodnu suglasnost daje Odbor za javni nadzor revizije.

5. Pravilnik o nadzoru i provjeri kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora

Opseg provjere kvalitete rada

Članak 46.

(1) Revizorsko društvo, odnosno samostalni revizor kod kojega se provodi provjera kvalitete rada mora ovlaštenoj osobi Komore omogućiti pregled revizorskih izvješća i radne dokumentacije revizora na osnovi koje su revizorska izvješća sastavljena te druge dokumentacije u skladu sa svrhom provjere kvalitete rada.

(2) Subjekt provjere kvalitete rada mora ovlaštenoj osobi Komore, na njezin zahtjev, omogućiti provođenje provjere kvalitete rada u svome sjedištu.

(3) Način pregleda radne dokumentacije utvrdit će se aktima Komore.

5. Pravilnik o nadzoru i provjeri kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora

Izvješće o provjeri kvalitete rada

Članak 47.

(1) Nakon provjere kvalitete rada sastavlja se izvješće koje sadrži značajne nalaze i zaključke i uručuje se subjektu provjere.

(2) Jednom godišnje Komora, uz prethodnu suglasnost Odbora za javni nadzor revizije objavljuje sveukupne rezultate provjere kvalitete rada u glasilu i na internetskoj stranici Komore.

Poduzimanje mjera na osnovi provedene provjere kvalitete rada

Članak 48.

Ako Komora u provođenju provjere kvalitete rada ustanovi da revizorsko društvo ili samostalni revizor ne postupa u skladu s odredbama ovoga Zakona i ostalim pravilima revizorske struke, poduzima sljedeće mjere:

1. izdaje nalog za otklanjanje nepravilnosti,

2. određuje dodatne mjere potrebne za otklanjanje nepravilnosti,

3. pokreće stegovni postupak.

Nalog za otklanjanje nepravilnosti

Članak 49.

Komora izdaje nalog za otklanjanje nepravilnosti (u daljnjem tekstu: nalog) kod revizorskog društva i samostalnog revizora:

1. ako vlasnička struktura i uprava revizorskog društva nije u skladu s ovim Zakonom,

2. ako obavlja djelatnost koju po ovome Zakonu ne smije obavljati,

3. u drugim slučajevima određenima Statutom Komore.

Članak 50.

Nalog mora sadržavati:

1. opis nepravilnosti čije je otklanjanje određeno nalogom,

2. rok u kojem subjekt provjere kvalitete rada mora otkloniti nepravilnosti i predočiti izvješće o otklanjanju nepravilnosti,

3. način otklanjanja nepravilnosti,

4. popis dokumenta ili dokaza o otklanjanju nepravilnosti koje su revizorsko društvo, odnosno samostalni revizor obvezni predočiti Komori,

5. obrazloženje,

6. uputu o pravnom lijeku.

Članak 51.

Brisan.

Izvješće o otklanjanju nepravilnosti

Članak 52.

Revizorsko društvo, odnosno samostalni revizor mora u roku određenom u nalogu otkloniti utvrđene nepravilnosti i Komori podnijeti izvješće u kojem će opisati poduzete mjere i priložiti dokaze o otklanjanju nepravilnosti.

Dodatne mjere

Članak 53.

Dodatnim mjerama Komora nalaže upravi revizorskog društva, odnosno samostalnom revizoru da provede:

1. poboljšanje postupaka sustava unutarnjih kontrola kvalitete u obavljanju revizija,

2. poboljšanje postupaka unutarnjeg nadzora nad postupanjem s povjerljivim podacima,

3. druge mjere potrebne za pravilnu primjenu ovoga Zakona, Međunarodnih revizijskih standarda i ostalih pravila revizorske struke.

 

VIII. IZDAVANJE I ODUZIMANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE USLUGA REVIZIJE

Prethodna dozvola

Članak 54.

Revizorsko društvo mora prije upisa osnivanja u sudski registar, odnosno prije upisa odgovarajuće promjene djelatnosti u sudski registar, dobiti prethodnu dozvolu Komore za obavljanje usluga revizije i za upis.

Zahtjev i izdavanje dozvole

Članak 55.

(1) Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje usluga revizije podnosi se Komori.

(2) Zahtjevu za izdavanje dozvole treba priložiti:

1. statut revizorskog društva ili drugi odgovarajući akt o osnivanju prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima,

2. dokaz o tome da osobe koje osnivaju društvo ispunjavaju uvjete iz članka 4. i 7. ovoga Zakona, osim ako su te osobe upisane u registar Komore,

3. za revizorska društva i ovlaštene revizore države članice Europske unije, odnosno drugih država, mišljenje nadležne revizorske institucije (instituta, komore, udruge i slično), koje obuhvaća:

– sadržaj propisa određene države koji uređuju uvjete za obavljanje usluga revizije i provjere kvalitete rada obavljanja tih usluga,

– izjavu nadležne revizorske institucije da revizorsko društvo ili ovlašteni revizor u državi članici, odnosno drugoj državi, ima pravo obavljati usluge revizije ili da postoje moguća ograničenja u obavljanju tih usluga,

– izjavu nadležne revizorske institucije da će Komoru obavještavati o svim mjerama provjere kvalitete rada izrečenima revizorskom društvu ili ovlaštenom revizoru države članice, odnosno druge države.

(3) Zahtjevu za izdavanje dozvole za samostalne revizore prilaže se potvrda o nekažnjavanju za kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja te potvrda o zadovoljavanju uvjeta propisanih člankom 4. i 7. ovoga Zakona.

(4) Na temelju potpunog i dokumentiranog zahtjeva Komora izdaje dozvolu za obavljanje usluga revizije revizorskom društvu i samostalnom revizoru u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Upis u registar Komore

Članak 56.

(1) Revizorsko društvo upisat će se u registar Komore na temelju zahtjeva i priloženog rješenja nadležnog trgovačkog suda, a samostalni revizor na temelju zahtjeva.

(2) Subjekti iz stavka 1. ovoga članka obvezni su Komori prijaviti promjene iz sudskoga registra u roku od 30 dana od dana provedene promjene.

(3) Izdavanjem certifikata ovlašteni revizori smatraju se upisanim u registar Komore.

1. Pravilnik o vođenju registara revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora

Brisanje iz registra Komore

Članak 57.

(1) Revizorsko društvo brisat će se iz registra Komore:

– na vlastiti zahtjev,

– ako je prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole dalo neistinite podatke,

– nastankom razloga za prestanak revizorskog društva prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima,

– ako mu dozvolu za rad oduzme Komora,

– prestankom ispunjavanja uvjeta iz članka 4. ovoga Zakona.

(2) Samostalni revizor brisat će iz registra Komore:

– na vlastiti zahtjev,

– ako je prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole dao neistinite podatke,

– ako mu dozvolu za rad oduzme Komora.

(3) Ovlašteni revizor brisat će se iz registra Komore:

– na vlastiti zahtjev,

– ako je prilikom podnošenja zahtjeva za upis u registar dao neistinite podatke.

(4) Brisanjem iz registra Komore, revizorskom društvu ili samostalnom revizoru oduzima se dozvola za rad.

Dostava odluke o brisanju iz registra Komore

Članak 58.

(1) Nastupanjem okolnosti iz članka 57. stavka 1. i 2. ovoga Zakona, Komora donosi odluku o brisanju revizorskog društva, odnosno samostalnog revizora iz registra Komore.

(2) Odluku iz stavka 1. ovoga članka Komora dostavlja trgovačkom sudu kod kojeg je društvo upisano:

1. istekom 30 dana od dostave odluke revizorskom društvu, ako u tom roku protiv odluke nije podnesena tužba Upravnom sudu,

2. kad Upravni sud presudom potvrdi odluku o brisanju revizorskog društva ili samostalnog revizora iz registra Komore.

Pokretanje postupka za oduzimanje dozvole

Članak 59.

(1) Komora ocjenjuje i pokreće postupak za oduzimanje dozvole po službenoj dužnosti. U zahtjevu za oduzimanje dozvole moraju se navesti i obrazložiti razlozi.

(2) O pokretanju postupka za oduzimanje dozvole odlučuje Komora odlukom.

(3) Odluka o pokretanju postupka za oduzimanje dozvole mora sadržavati:

1. opis činjenica, postupanja ili okolnosti koje mogu biti razlogom pokretanja postupka za oduzimanje dozvole,

2. navođenje dokumenata i drugih dokaza na osnovi kojih Komora pokreće postupak,

3. obrazloženje odluke o pokretanju postupka.

(4) U Odluci o pokretanju postupka za oduzimanje dozvole zbog nastanka razloga za prestanak revizorskog društva ili samostalnog revizora Komora određuje rok od 30 dana u kojem se revizorsko društvo ili samostalni revizor očituju o razlozima koji su uvjetovali pokretanje postupka za oduzimanje dozvole.

(5) Kazna oduzimanja dozvole izreći će se osobito:

a) ako je revizorsko društvo ili samostalni revizor stekao dozvolu svjesno prikrivajući postojanje zakonskih zapreka za to,

b) ako u vrijeme, za koje je revizorskom društvu ili samostalnom revizoru privremeno oduzeto pravo na obavljanje revizije, obavlja revizorske poslove ili na drugi način izigrava tu kaznu,

c) ako se ne pridržava zakonskih odredbi od kojih ovisi valjanost obavljanja revizije,

d) ako sastavi revizorsko izvješće koje se ne temelji na stvarnim činjenicama.

Očitovanje na odluku o pokretanju postupka za oduzimanje dozvole

Članak 60.

U očitovanju o razlozima za oduzimanje dozvole revizorsko društvo ili samostalni revizor protiv kojeg je pokrenut postupak može navesti činjenice iz kojih proizlazi da oduzimanje dozvole nije utemeljeno i podnijeti dokaze kojima potvrđuje postojanje navedenih činjenica. Ako se osoba protiv koje je pokrenut postupak u očitovanju poziva na materijalne dokaze, mora ih priložiti očitovanju.

Odlučivanje o oduzimanju dozvole

Članak 61.

(1) Komora mora odlučiti o oduzimanju dozvole u roku od 30 dana od primitka očitovanja o razlozima za oduzimanje dozvole, odnosno od isteka roka za očitovanje.

(2) Komora smije odlučivati o oduzimanju dozvole samo zbog onih činjenica, postupanja ili okolnosti zbog kojih je izdana odluka o pokretanju postupka za oduzimanje dozvole i samo na osnovi onih dokumenata i drugih dokaza koji su bili naznačeni u odluci o pokretanju postupka te koje je u očitovanju o razlozima za oduzimanje dozvole podnijela osoba protiv koje je pokrenut postupak.

Obustava postupka

Članak 62.

(1) Komora će obustaviti postupak za oduzimanje dozvole u sljedećim slučajevima:

1. ako na osnovi dokaza danih u očitovanju utvrdi da nema razloga za oduzimanje dozvole,

2. ako utvrdi da nije dokazano nastupanje okolnosti koje su navedene kao razlozi za oduzimanje dozvole.

(2) Rješenje o obustavi postupka Komora donosi u roku od 30 dana od primitka očitovanja.

Odluka o oduzimanju dozvole

Članak 63.

(1) Odluka o oduzimanju dozvole mora sadržavati:

1. naznaku o oduzimanju dozvole, s oznakom broja i datuma izdavanja dozvole,

2. naziv i sjedište revizorskog društva, odnosno ime i prezime, datum rođenja i adresu samostalnog revizora kojem je oduzeta dozvola,

3. opis radnji, postupaka ili okolnosti koje su bile razlogom oduzimanja dozvole,

4. rok na koji se dozvola oduzima.

(2) Rok i uvjeti njegovog određivanja propisuju se Statutom Komore.

(3) Odluka o oduzimanju dozvole mora biti obrazložena.

(4) Odluka o oduzimanju dozvole dostavlja se revizorskom društvu, odnosno samostalnom revizoru te nadležnom tijelu države članice odnosno treće zemlje u kojoj revizorsko društvo ili samostalni revizor ima dozvolu za rad.

Uvjetno oduzimanje dozvole

Članak 64.

(1) Odlukom o oduzimanju dozvole Komora može odrediti da se dozvola neće oduzeti ako osoba kojoj je izrečena takva mjera, u razdoblju koje odredi Komora, a koje ne smije biti kraće od šest mjeseci i duže od dvije godine, ne počini novu povredu kod obavljanja revizije.

(2) Komora će opozvati odluku o uvjetnom oduzimanju dozvole i oduzeti dozvolu ako osoba kojoj je izrečena mjera uvjetnog oduzimanja dozvole u određenom razdoblju počini novu težu povredu obavljanja revizije.

 

VIII.A MEĐUNARODNA SURADNJA

Suradnja s državama članicama

Članak 64.a

(1) Odbor za javni nadzor revizije surađuje, pruža pomoć, dostavlja informacije i provodi druge oblike suradnje s nadležnim tijelima država članica odgovornim za odobrenje, registraciju, provjeru kvalitete rada i nadzora revizora.

(2) Po primitku zahtjeva nadležnih tijela država članica za dostavom informacija Odbor za javni nadzor revizije, bez odgode, pruža sve tražene informacije. Ako je potrebno, Odbor za javni nadzor revizije poduzima mjere neophodne za prikupljanje traženih informacija. Ako Odbor za javni nadzor revizije nije u mogućnosti pribaviti tražene informacije, o razlozima izvješćuje nadležno tijelo koje je uputilo zahtjev.

(3) Odbor za javni nadzor revizije može odbiti zahtjev za dostavu informacija:

a) ako njihovo objavljivanje može nepovoljno djelovati na suverenitet, sigurnost ili pravni poredak Republike Hrvatske,

b) ako su pred tijelima Republike Hrvatske već pokrenuti sudski postupci u vezi s istim radnjama i protiv ovlaštenih revizora, samostalnih revizora i revizorskih društava,

c) ako su nadležna tijela Republike Hrvatske već donijela pravomoćnu presudu protiv osoba iz točke b) ovoga stavka za iste radnje.

Članak 64.b

(1) Ako Odbor za javni nadzor revizije utvrdi da se provode ili su se provodile aktivnosti suprotne odredbama ovoga Zakona na teritoriju druge države članice, o istome će detaljno izvijestiti nadležno tijelo te države članice.

(2) Ako Odbor za javni nadzor revizije primi obavijest od države članice da se na teritoriju Republike Hrvatske provode ili su se provodile aktivnosti suprotne odredbama ovoga Zakona, provest će istragu te o rezultatima istrage izvijestiti tijelo koje je obavijest dostavilo.

Suradnja s trećim zemljama

Članak 64.c

(1) Komora može, uz uvjet uzajamnosti, odobriti rad revizora iz trećih zemalja ako ispunjavaju uvjete iz članka 7.ovoga Zakona.

(2) U smislu ovoga Zakona trećim zemljama smatraju se sve države osim država članica.

(3) U smislu ovoga Zakona revizorima iz trećih zemalja smatraju se fizičke i pravne osobe, neovisno o pravnom obliku, koje provode reviziju financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja.

Članak 64.d

(1) Komora vodi evidenciju revizora iz trećih zemalja koji Komori predaju revizorska izvješća koja se odnose na društva osnovana u trećim zemljama, a čijim se vrijednosnim papirima trguje na uređenom tržištu u Republici Hrvatskoj, osim ako je društvo izdavatelj isključivo dužničkih vrijednosnih papira kojima se trguje na uređenom tržištu u Republici Hrvatskoj, čija je nominalna vrijednost na dan izdavanja, preračunata u kune po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, najmanje 400.000,00 kuna.

(2) Na revizore iz trećih zemalja primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o javnom nadzoru i provjeri kvalitete rada ovlaštenih revizora, samostalnih revizora i revizorskih društava sukladno odredbama članka 19. i članka 43. do 64. ovoga Zakona.

(3) Revizorska izvješća financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja iz stavka 1. ovoga članka koja su izdali revizori iz trećih zemalja koji nisu registrirani u Republici Hrvatskoj nemaju pravni učinak.

(4) Komora može registrirati revizore iz trećih zemalja samo ako:

a) ispunjavaju uvjete u skladu s odredbama članka 7. ovoga Zakona,

b) većina članova upravnog, odnosno upravljačkog tijela revizorskog društva iz trećih zemalja ispunjava uvjete u skladu s odredbama članka 7. ovoga Zakona,

c) revizije financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja iz stavka 1. ovoga članka obavljaju se u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima te u skladu s odredbama članka 16. i članka 21. i 22. ovoga Zakona,

d) na svojim internetskim stranicama objavljuju godišnje izvješće o transparentnosti koje uključuje informacije iz članka 17.a ovoga Zakona ili ispunjavaju istovrsne uvjete objavljivanja.

(5) Odbor za javni nadzor revizije i Komora provode odluke Europske komisije vezano uz primjenu ovoga članka i članka 64.e ovoga Zakona.

Članak 64.e

(1) Odbor za javni nadzor revizije može odobriti da se radna dokumentacija ili drugi dokumenti u posjedu ovlaštenih revizora, samostalnih revizora i revizorskih društava dostave nadležnim tijelima treće zemlje pod uvjetom:

a) da nadležna tijela treće zemlje ispunjavaju uvjete koje propisuje Europska komisija u svrhu pospješivanja suradnje između nadležnih tijela,

b) da se prijenos radne dokumentacije odvija putem Odbora za javni nadzor revizije prema nadležnim tijelima treće zemlje samo na zahtjev nadležnog tijela treće zemlje,

c) da se radna dokumentacija ili drugi dokumenti odnose na revizije financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja društava koja su izdala vrijednosne papire u trećoj zemlji ili koja čine dio grupe koja izdaje konsolidirane financijske izvještaje,

d) da su ispunjeni uvjeti iz stavka 2. ovoga članka,

e) postojanja uvjeta suradnje koje su dogovorila nadležna tijela Republike Hrvatske i treće zemlje na temelju uzajamnosti,

f) prijenosa osobnih podataka u treću zemlju u skladu s odredbama članka 33. ovoga Zakona i propisa o zaštiti osobnih podataka.

(2) Suradnja iz stavka 1. točke e) ovoga članka moguća je samo uz ispunjenje sljedećih uvjeta:

a) obrazloženje zahtijeva za dostavom radne dokumentacije i drugih dokumenata,

b) osobe koje su zaposlene ili su bile zaposlene u nadležnim tijelima zemlje koja zahtijeva radnu dokumentaciju i druge dokumente podliježu obvezi profesionalne tajne,

c) korištenje radne dokumentacije i drugih dokumenata od strane nadležnih tijela treće zemlje samo radi provođenja javnog nadzora i provjere kvalitete rada, a koje ispunjavaju uvjete sukladno članku 19. i članku 43. do 64.ovoga Zakona.

(3) Odbor za javni nadzor revizije može odbiti zahtjev nadležnog tijela treće zemlje:

a) ako bi dostava radne dokumentacije, odnosno dokumenata nepovoljno utjecala na suverenitet, sigurnost ili pravni poredak Republike Hrvatske,

b) ako su pred nadležnim tijelima Republike Hrvatske već pokrenuti sudski postupci vezani uz provođenje javnog nadzora i provjere kvalitete rada ovlaštenih revizora, samostalnih revizora i revizorskih društava,

c) ako su nadležna tijela Republike Hrvatske već donijela pravomoćnu presudu u sudskim postupcima vezanim uz provođenje javnog nadzora i provjere kvalitete rada.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Odbor za javni nadzor revizije može odobriti ovlaštenim revizorima, samostalnim revizorima i revizorskim društvima, da radnu dokumentaciju i druge dokumente izravno dostave nadležnim tijelima treće zemlje, uz uvjet:

a) pokretanja istrage od strane nadležnih tijela u toj trećoj zemlji,

b) nepostojanja proturječja s obvezama kojih se ovlašteni revizori, samostalni revizori i revizorska društva moraju pridržavati,

c) postojanja suradnje s nadležnim tijelima treće zemlje koji nadležnim tijelima Republike Hrvatske omogućuju uzajaman izravni pristup radnoj dokumentaciji i drugim dokumentima,

d) da nadležno tijelo treće zemlje koje upućuje zahtjev unaprijed izvješćuje Odbor za javni nadzor revizije o svakom izravnom zahtjevu za radnom dokumentacijom, odnosno dokumentima, uz naznaku razloga,

e) poštivanja uvjeta navedenih u stavku 2. ovoga članka.

(5) Odbor za javni nadzor revizije obavijestit će Europsku komisiju o suradnji iz stavka 1. i 4. ovoga članka.

 

IX. KAZNENE ODREDBE

Članak 65.

(1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj revizorsko društvo:

1. ako usluge revizije obavlja bez dozvole Komore suprotno odredbama članka 3. ovoga Zakona,

2. ako se osnuje suprotno odredbama članka 4. ovoga Zakona,

3. ako usluge revizije u revizorskom društvu obavljaju osobe koje ne ispunjavaju uvjete određene člankom 7.ovoga Zakona,

4. ako usluge revizije obavlja suprotno odredbama članka 11. ovoga Zakona,

5. ako ugovorene poslove revizije ustupa suprotno odredbama članka 12. stavka 3. ovoga Zakona. Ako se ponovi prekršaj iz članka 12. stavka 3. ovoga Zakona, Komora će pokrenuti postupak oduzimanja dozvole,

6. ako radnu dokumentaciju ne čuva na način propisan odredbama članka 15. ovoga Zakona,

7. ako krši obvezu zaštite tajnosti podataka iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona,

8. ako revizorsko izvješće ne sastavlja na način propisan odredbama članka 17. ovoga Zakona,

9. ako godišnje izvješće o transparentnosti ne objavi na način propisan odredbama članka 17.a ovoga Zakona,

10. ako se ne osigura na način propisan odredbama članka 19. ovoga Zakona,

11. ako obavi reviziju kod pravne osobe iz članka 22. ovoga Zakona,

12. ako obavi reviziju suprotno odredbama članka 26. ovoga Zakona,

13. ako ne provede zamjenu ovlaštenog revizora, potpisnika revizorskog izvješća na način propisan odredbama članka 26.a ovoga Zakona,

14. ako ne postupi u skladu s odredbama članka 29. ovoga Zakona

15. ako ne obavijesti Komoru na način propisan odredbama članka 41. ovoga Zakona,

16. ako u provođenju provjere kvalitete rada Komore ne postupi u skladu s odredbama članka 46. ovoga Zakona,

17. ako u određenom roku ne postupi u skladu s odredbama članka 52. ovoga Zakona,

18. ako u određenom roku ne postupi u skladu s odredbama članka 56. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u revizorskom društvu.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se samostalni revizor.

Članak 66.

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj revizorsko društvo u kojem ovlašteni revizori obavljaju poslove revizije kod pravne osobe iz članka 22. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba revizorskog društva.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se samostalni revizor.

Članak 67.

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ovlašteni revizor:

1. ako krši obvezu zaštite tajnosti podataka iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona,

2. ako sastavi i potpiše revizorsko izvješće koje nije sastavljeno na način propisan odredbama članka 17. ovoga Zakona, odnosno ako propusti ili nepravilno ocijeni pojedine značajnije stavke u financijskim izvještajima koji su bili predmet revizije, ili ako ne primjenjuje pravila revizije, što ima za posljedicu pogrešno mišljenje o financijskim izvještajima, odnosno pogrešno obrazloženje toga mišljenja,

3. ako ne obavijesti revizorsko društvo prema odredbama članka 23. o nastupanju okolnosti iz članka 21. ovoga Zakona,

4. ako ne obavijesti Komoru u skladu s odredbama članka 41. ovoga Zakona.

Članak 68.

(1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se:

1. obveznik revizije iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona ako nije pravodobno ugovorio obavljanje revizije financijskih izvještaja,

2. obveznik iz članka 27. stavka 2. ovoga Zakona ako nije osnovao revizorski odbor.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom do 10.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba obveznika revizije iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba kod koje se obavlja revizija ako ne postupi u skladu s odredbama članka 14. ovoga Zakona.

Članak 69.

(1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Komora:

1. ako ne ispunjava zadaće propisane odredbama članka 32. ovoga Zakona,

2. ako ne čuva poslovnu tajnu prema odredbama članka 33. stavka 1. ovoga Zakona,

3. ako ne pribavi prethodnu suglasnost Odbora za javni nadzor revizije propisanu odredbom članka 34. stavka 2. ovoga Zakona,

4. ako ne zatraži suglasnost Odbora za javni nadzor revizije na Statut, kako je propisano odredbama članka 35.stavka 2. ovoga Zakona,

5. ako ne objavi dokumente na način propisan odredbama članka 36. ovoga Zakona,

6. ako ne dostavi Odboru za javni nadzor revizije i Vladi Republike Hrvatske godišnji izvještaj o radu kako je propisano odredbama članka 42.b ovoga Zakona,

7. ako ne provede provjeru kvalitete rada nad revizorskim društvom ili samostalnim revizorom najmanje jednom u šest, odnosno tri godine prema odredbama članka 44. ovoga Zakona,

8. ako trgovačkom sudu ne dostavi odluku o brisanju revizorskog društva, odnosno samostalnog revizora kako je propisano odredbama članka 58. ovoga Zakona,

9. ako u slučaju otkrivenih nepravilnosti u postupku provjere kvalitete rada ne poduzme stegovne mjere ili uvjetno oduzimanje dozvola, kako je propisano odredbama članka 64. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se predsjednik Komore.

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 70.

(1) Komora će se osnovati u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a najdulje u roku od godine dana od dana osnivanja Komore donijet će sve provedbene akte u skladu s ovim Zakonom.

(2) Osnivačku skupštinu Komore saziva i njome rukovodi ministar financija ili osoba koju on ovlasti. Osnivačka skupština će se sazvati u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Pravo odlučivanja na osnivačkoj skupštini ostvaruju revizorske tvrtke osnovane u skladu sa Zakonom o reviziji (»Narodne novine«, br. 90/92.), koje imaju dozvolu za rad Ministarstva financija, na način da svaka tvrtka ima po jedan glas.

(4) Na osnivačkoj skupštini odlučivat će se natpolovičnom većinom prisutnog broja glasova.

1. Pravilnik o vođenju registara revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora

Članak 71.

Ministarstvo financija će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ustrojiti javni nadzor Komore.

Članak 72.

(1) Za ovlaštene revizore koji su dobili certifikat u skladu sa Zakonom o reviziji (»Narodne novine«, br. 90/92.), smatra se da su danom stupanja na snagu ovoga Zakona stekli uvjete za zvanje ovlaštenog revizora.

(2) Postupci u vezi s izdavanjem certifikata započeti po odredbama Zakona o reviziji (»Narodne novine«, br. 90/92.) okončat će se po odredbama toga Zakona.

(3) U roku od šest mjeseci od dana osnivanja Komore ovlašteni revizori dužni su podnijeti zahtjev za upis u registar ovlaštenih revizora. Zahtjevu se prilaže certifikat.

(4) Ovlaštenim revizorima koji u roku iz stavka 3. ovoga članka ne podnesu zahtjev za upis u registar, odnosno kojima odlukom Komore upis bude odbijen, prestaje vrijediti certifikat dobiven u skladu sa Zakonom o reviziji (»Narodne novine«, br. 90/92.) te više ne mogu obavljati reviziju.

Članak 73.

(1) Revizorska društva moraju svoju organizaciju i poslovanje uskladiti s odredbama ovoga Zakona i upisati se u registar Komore u roku od godine dana od dana osnivanja Komore.

(2) Revizorska društva moraju Komori u roku od godine dana od stupanja na snagu ovoga Zakona podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje usluga revizije u skladu s člankom 55. ovoga Zakona te druge potrebne dokumente ako Komora od njih zatraži.

(3) Ako revizorsko društvo ne postupi u skladu sa stavkom 1. i 2. ovoga članka, odnosno ako mu upis bude odbijen jer ne ispunjava uvjete određene ovim Zakonom, Komora će donijeti odluku kojom će utvrditi da je društvo izgubilo pravni status revizorskog društva i da više ne može obavljati usluge revizije, pa će pokrenuti postupak brisanja djelatnosti revizije iz sudskog registra.

(4) Postupci za izdavanje dozvole za rad revizorskim društvima započeti po odredbama Zakona o reviziji (»Narodne novine«, br. 90/92.) okončat će se po odredbama toga Zakona.

Članak 74.

Protiv odluka Komore nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 75.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o reviziji (»Narodne novine«, br. 90/92.) i odredbe članka 28. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 90/92.).

Članak 76.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju ovlasti revizorskim udrugama utvrđene Zakonom o reviziji (»Narodne novine«, br. 90/92.).

(2) Revizorske udruge dužne su u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti odluke o prenošenju podataka Komori o ovlaštenim revizorima, dokumentaciji, arhivi i imovini koja proizlazi iz ovlasti dobivenih Zakonom o reviziji iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 77.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE IZ NN 139/08:

Članak 36.

(1) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, na prijedlog ministra financija imenovati članove Odbora za javni nadzor revizije.

(2) Prvu sjednicu Odbora za javni nadzor revizije saziva i vodi ministar financija u roku od 30 dana od dana imenovanja članova Odbora za javni nadzor revizije.

(3) Odbor za javni nadzor revizije donosi poslovnik o svom radu sukladno odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od imenovanja.

(4) Ustrojavanje provjere kvalitete rada sukladno ovom Zakonu financirat će se iz svih prihoda Komore ostvarenih do stupanja na snagu ovoga Zakona.

(5) Upravno vijeće Komore dužno je u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona sazvati Izvanrednu skupštinu Komore u sastavu prema odredbama ovoga Zakona, na kojoj će se izabrati novo Upravno vijeće i donijeti Statut sukladno odredbama ovoga Zakona. Ako Upravno vijeće Komore ne sazove Izvanrednu skupštinu u navedenome roku, ili sazove suprotno odredbama ovoga Zakona, Izvanrednu skupštinu saziva ministar financija.

(6) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Tarifa revizorskih usluga (»Narodne novine«, br. 80/07.).

(7) Naknade koje su ugovorene na temelju Tarife revizorskih usluga do stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi do ispunjenja ugovornih obveza za koje su ugovorene.

(8) Do ustrojavanja Odbora za javni nadzor revizije sve poslove iz djelokruga Odbora za javni nadzor revizije sukladno ovom Zakonu obavlja Ministarstvo financija.

(9) Do dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju na javnu objavu iz članka 20. i registar godišnjih financijskih izvještaja iz članka 22. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 109/07.) primjenjuju se odredbe članka 6. Zakona o reviziji.

(10) Komora je dužna uskladiti akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 37.

Do dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju na suradnju s državama članicama primjenjuju se odredbe koje uređuju suradnju s trećim zemljama.

Članak 38.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 2., 3. i 4.ovoga Zakona, članka 14. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na članak 26.a Zakona, članka 15. ovoga Zakona i članka 33. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na članke 64.a i 64.b Zakona, koji stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.