​Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba

u 2015. godini

  

– 

Na snazi i primjenjuje se od 04. prosinca 2015.

 

(Redakcijski pročišćeni tekst, 'Narodne novine' br. 12/15, 103/15, 132/15)

 

 

I. OPĆE ODREDBE​Ovom Naredbom propisuju se računi na koje će se uplaćivati prihodi proračuna, obvezni doprinosi te prihodi za financiranje drugih javnih potreba, način uplaćivanja tih prihoda te izvješćivanje njihovih korisnika.

Prihodima proračuna, obveznim doprinosima te prihodima za druge javne potrebe, prema ovoj Naredbi, smatraju se prihodi koji se ostvaruju po zakonima ili drugim propisima donesenim na temelju zakona.

„Sukladno Odluci o načinu otvaranja transakcijskih računa („Narodne novine“, broj 3/11, 35/11, 50/11, 89/11, 101/11,135/11,56/12, 18/13, 23/13, 10/14 i 150/14) od 1. lipnja 2014. godine u primjeni je isključivo IBAN konstrukcija transakcijskih računa za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija.

Sukladno stavku 2. članka 11. gore navedene Odluke, u elektroničkom nalogu za plaćanje IBAN konstrukcija transakcijskog računa ne smije sadržavati prazna polja niti druge znakove.

Sukladno stavku 3. istog članka gore navedene Odluke, u nalogu za plaćanje na papirnom obrascu IBAN konstrukcija transakcijskog računa upisuje se tako da svaka četiri znaka budu odvojena praznim poljem.

Vlastiti prihodi državnog, županijskog i gradskog odnosno općinskog proračuna uplaćuju se na račun za redovno poslovanje odnosnoga proračuna. Pregled računa proračuna nalazi se u Popisu računa proračuna, koji je sastavni dio ove Naredbe (Prilog 1).

Račun za grad/općinu sastoji se od sljedećih dijelova: HR – dvoslovne oznake za Republiku Hrvatsku, xx - dvoznamenkastog kontrolnog broja koji se računa prema međunarodnoj normi ISO 7064, MOD 97-10, sedmeroznamenkastog vodećeg broja kreditne institucije i deseteroznamenkastog broja (partije) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji. Broj (partija) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji određuje se ovako: prve dvije znamenke imaju oznaku „18“, sljedeće tri znamenke su oznaka grada/općine koju određuje Državna geodetska uprava, slijede četiri nule (0000), a posljednja znamenka je kontrolni broj prethodnih devet izračunat po međunarodnoj normi ISO 7064 (Modul 11, 10)  - 1983/E.

Račun za županiju sastoji se od sljedećih dijelova: HR – dvoslovne oznake za Republiku Hrvatsku, xx - dvoznamenkastog kontrolnog broja koji se računa prema međunarodnoj normi ISO 7064, MOD 97-10, sedmeroznamenkastog vodećeg broja kreditne institucije i deseteroznamenkastog broja (partije) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji. Broj (partija) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji određuje se ovako: prve dvije znamenke imaju oznaku „18“, slijede tri nule (000), sljedeće dvije znamenke su oznaka županije koju određuje Državna geodetska uprava, slijede dvije nule (00), a posljednja znamenka je kontrolni broj prethodnih devet izračunat po međunarodnoj normi ISO 7064 (Modul 11, 10) – 1983/E.
Ako se na području jedinice lokalne samouprave osnuje mjesna samouprava, kreditna institucija gradskoj četvrti, gradskom kotaru ili mjesnom odboru otvara račun proračuna. Račun se sastoji od sljedećih dijelova: HR – dvoslovne oznake za Republiku Hrvatsku, xx - dvoznamenkastog kontrolnog broja koji se računa prema međunarodnoj normi ISO 7064, MOD 97-10, sedmeroznamenkastog vodećeg broja kreditne institucije i deseteroznamenkastog broja (partije) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji. Broj (partija) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji određuje se ovako: prve dvije znamenke imaju oznaku „18“, iduće tri znamenke su oznaka grada/općine prema pripadnosti jedinice lokalne samouprave, slijede dvije nule (00), iduće dvije znamenke određuje kreditna institucija, a posljednja znamenka je kontrolni broj prethodnih devet izračunat po međunarodnoj normi ISO 7064 (Modul 11, 10) – 1983/E.

Zajednički prihodi proračuna i ostali javni prihodi  uplaćuju se na račune propisane ovom Naredbom i raspoređuju se korisnicima na zakonom utvrđeni način. IBAN konstrukcija računa sastoji se od sljedećih dijelova: HR – dvoslovne oznake za Republiku Hrvatsku, xx - dvoznamenkastog kontrolnog broja koji se računa prema međunarodnoj normi ISO 7064, MOD 97-10, sedmeroznamenkastog vodećeg broja kreditne institucije i deseteroznamenkastog broja (partije) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji. Vodeći broj kreditne institucije je 1001005 – Hrvatska narodna banka. Drugi dio računa sastoji se od deset (10) znamenaka od kojih prve dvije imaju oznaku „17“ – oznaka računa za naplatu javnih prihoda, sljedeće tri znamenke su oznaka grada/općine koju određuje Državna geodetska uprava ili oznaka 000 kada se račun  za naplatu javnih prihoda otvara na razini Republike Hrvatske, slijede četiri znamenke – brojčana oznaka vrste prihoda, posljednja znamenka je kontrolni broj prethodnih devet izračunat po međunarodnoj normi ISO 7064 (Modul 11, 10) – 1983/E.

Za prepoznavanje vrste prihoda koja se plaća i platitelja obvezno je unošenje podataka na nalogu za plaćanje u poljima „model“ i „poziv na broj primatelja“ prema brojčanim oznakama koje su dane u Popisu vrsta prihoda i dopuštenih modela za vlastite prihode - Prilog 3 i Popisu dopuštenih modela za zajedničke prihode proračuna i druge prihode za financiranje javnih potreba - Prilog 4 koji su sastavni dio ove Naredbe. Sastavni dio Naredbe je i Popis osnovnih modela za uplatu javnih prihoda s opisom sadržaja polja „poziv na broj“, objašnjenjem za njihovu primjenu te načinom izračuna kontrolnog broja - Prilog 2.

Uplate na račune iz ove Naredbe koji se vode u Hrvatskoj narodnoj banci izvršavaju se preko Nacionalnoga klirinškog sustava.

Uplate na račun HR1210010051863000160 Državni proračun Republike Hrvatske, ako pojedinačna uplata iznosi najmanje 1.000.000,00 kuna, mogu se, osim preko Nacionalnoga klirinškog sustava, izvršavati i preko Hrvatskog sustava velikih plaćanja.

 

II. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA

 

1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA​Prihodi državnog proračuna uplaćuju se na račun HR1210010051863000160 Državni proračun Republike Hrvatske.

 

1.1. Opći prihodi i primici te namjenski prihodi​Brojčane oznake vrsta prihoda i njihovi nazivi su sljedeći:

 

1.1.1. Porez na promet​- 1007 Porez na promet proizvoda i usluga i
- 1015 Poseban porez na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova.

 

1.1.1.1. Upisivanje podataka u polje „poziv na broj primatelja“​Obveznici uplate poreza na promet na nalozima za plaćanje u polje „model“ upisuju broj modela „HR68“, a u polje „poziv na broj primatelja“ kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste poreza (četiri znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak drugi osobni indentifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB)  dodijeljen od  Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

 

1.1.2. Porez na dodanu vrijednost​-1201 Porez na dodanu vrijednost,
-1228 Porez na dodanu vrijednost na usluge inozemnih poduzetnika,
-1236 Povrat poreza na dodanu vrijednost stranim poduzetnicima iz EU – VAT Refund. (članak 68. Zakona o PDV-u),
-1244 Porez na dodanu vrijednost poduzetnika registriranih u Republici Hrvatskoj za obavljanje e-usluga na području drugih država članica Europske unije i
-1260 Povrat poreza na dodanu vrijednost diplomatskim i konzularnim predstavništvima, posebnim misijama te međunarodnim organizacijama sa sjedištem u RH (članak 3. Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja PDV-a i trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije, te međunarodne organizacije).

 

1.1.2.1. Upisivanje podataka u polje „poziv na broj primatelja“​Obveznici uplate poreza na dodanu vrijednost i povrata poreza na nalozima za plaćanje u polje „model“ upisuju broj modela „HR68“, a u polje „poziv na broj primatelja“ kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste poreza (četiri znamenke uključujući  kontrolni broj) te kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

Obveznici uplate za uplate na brojčanu oznaku vrste poreza 1244 na nalozima za plaćanje u polje „model“ upisuju broj modela „HR68“ a u polje „poziv na broj primatelja“ kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste poreza 1244, kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva finacija – Porezne uprave te kao podatak treći oznaku tromjesečja (1  znamenka) i godine (2 znamenke) za koje se vrši uplata.

 

1.1.3. Posebni porezi i trošarine​- 1040 Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove,
- 1058 Trošarina na energente,
- 1066 Trošarina na alkohol,
- 1074 Trošarina na pivo,
- 1082 Poseban porez na bezalkoholna pića,
- 1090 Trošarina na duhanske proizvode,
- 1104 Poseban porez na kavu,
- 1112 Poseban porez na luksuzne proizvode,
- 1120 Porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti,
- 1139 Porez na premije kasko osiguranja cestovnih vozila,
- 1147 Poseban porez na motorna vozila – od 01.07.2013. godine,
- 1155 Trošarina na električnu energiju,
- 1163 Trošarina na prirodni plin i
- 1171 Trošarina na kruta goriva.

 

1.1.3.1. Upisivanje podataka u polje „poziv na broj primatelja“​Obveznici uplate posebnih poreza i trošarina na nalozima za plaćanje u polje „model“ upisuju broj modela „HR68“ a u polje „poziv na broj primatelja“ kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste posebnog poreza ili trošarine (četiri znamenke uključujući  kontrolni broj) te kao podatak drugi OIB  dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

 

1.1.4. Igre na sreću​- 3000 Dobit od lutrijskih igara na sreću,
- 3034 Naknada za priređivanje prigodnih jednokratnih igara na sreću,
- 3042 Mjesečna naknada za priređivanje klađenja,
- 3050 Mjesečna naknada za priređivanje igara na sreću u casinima,
- 3085 Mjesečna naknada za priređivanje igara na sreću u automat-klubu,
- 3093 Naknada za plombiranje automata za igre na sreću,
- 3107 Posebna sredstva ostvarena na javnom natječaju prodajom nepodijeljenih nagrada,
- 3115 Naknada za mjesečne nadzorne markice,
- 3123 Godišnja naknada za priređivanje igara na sreću u automat-klubu,
- 3131 Mjesečna naknada za priređivanje lutrijskih igara na sreću,
- 3140 Porez na dobitke od lutrijskih igara na sreću,
- 3158 Porez na dobitke od igara klađenja,
- 3166 Godišnja naknada za priređivanje igara na sreću u casinima i
- 3174 Godišnja naknada za priređivanje igara klađenja.

 

1.1.4.1. Upisivanje podataka u polje „poziv na broj primatelja“​Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrsta prihoda 3000, 3034, 3093, 3107, 3115,  3131, 3140 i 3158 na nalozima za plaćanje u polje „model“ upisuju broj modela „HR68“, a u polje „poziv na broj primatelja“ kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući  kontrolni broj), te kao podatak drugi OIB  dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrsta prihoda 3042, 3050, 3085, 3123, 3166 i 3174 na nalozima za plaćanje u polje „model“ upisuju broj modela „HR26“, a u polje „poziv na broj primatelja“ kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući  kontrolni broj), kao podatak drugi OIB  dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave te kao podatak treći identifikator 19.

 

1.1.5. Pristojbe i naknade​-5002 Državne upravne pristojbe,
-5010 Upravna pristojba u području prava industrijskog vlasništva,
-5029 Javnobilježničke pristojbe,
-5037 Naknada za pokretanje žalbenog postupka u javnoj nabavi,
-5045 Državne sudske pristojbe,
-5053 Naknada koja se plaća pri izdavanju dugoročnih vrijednosnih papira,
-5061 Naknada za korištenje naftne luke i naftovoda,
-5070 Pristojbe za izdana odobrenja za prijelaz državne granice,
-5096 Naknada za uporabu uređaja i usluga kontrole letenja na teritoriju  Republike Hrvatske,
-5118 Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom,
-5142 Naknada u cijeni goriva iz ranijih razdoblja,
-5169 Pristojbe i naknade što ih plaćaju osobe u tranzitu,
-5177 Naknada za ribolov,
-5207 Naknada za koncesiju u javnim telekomunikacijama i za uporabu radijskih frekvencija,
-5215 Naknade za fitosanitarni pregled bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta,
-5223 Naknada za veterinarsko-sanitarne preglede u prometu preko granice,
-5231 Naknada za dodjelu godišnjeg kontingenta radnih dozvola,
-5240 Naknada za sigurnost plovidbe i izobrazbu pomoraca,
-5274 Naknada za služnost na poljoprivrednom, građevinskom i šumskom  zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske,
-5290 Naknada za koncesije na javnim cestama,
-5509 Administrativne pristojbe HANFA-e,
-5517 Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,
-5525 Naknada za pristup podacima Sudskog registra,
-5533 Naknada za koncesiju na vodama i javnom vodnom dobru,
-5541 Prihodi od zakupa/najma nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske,
-5550 Revalorizirani iznos duga na nekretninama,
-5576 Naknada za izdavanje dopusnica za međužupanijske i posebne međužupanijske linije,
-5584 Naknada za izdana državna jamstva,
-5614 Naknada za služnost na šumi i/ili šumskom  zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske radi korištenja mineralnih sirovina,
-5622 Naknada od šteta nastalih onečišćenjem pomorskoga dobra, 
-5630 Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske,
-5649 Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina u rubnom pojasu,
-5657 Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene,
-5681 Naknada za normizaciju, mjeriteljstvo i akreditaciju,
-5932 Naknada za koncesije i
-5940 Pristojbe u poljoprivredi.

 

1.1.5.1. Naknada za sigurnost plovidbe i izobrazbu pomoraca

 

-Vrsta prihoda

Podvrsta prihoda

Naziv

– 5240

019

Naknada za sigurnost plovidbe

– 5240

027

Naknada za povjeravanje izobrazbe ili izdavanja suglasnosti pomorskim učilištima, izdavanja svjedodžbi i uvjerenja o osposobljenosti pomoraca i nautičara.

 

 

1.1.5.2. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

 

-​Za uplate s brojčanim oznakama vrsta prihoda od 5002 do 5940, na nalozima za plaćanje u polje »model« i polje »poziv na broj primatelja« upisuju se oznake sukladno Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.

Za uplatu na brojčanu oznaku vrste prihoda 5509 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuje se broj modela »HR68« ili »HR24«. Ako se u polje model upisuje broj modela »HR68« tada se u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi upisuje brojčana oznaka vrste prihoda 5509, kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave te kao podatak treći oznaka podvrste prihoda (tri znamenke uključujući kontrolni broj). Ako se u polje model upisuje broj modela »HR24« tada se u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi upisuje brojčana oznaka vrste prihoda 5509, dok podatak drugi, treći i četvrti nisu obavezni, a ako su upisani nisu pod kontrolom.

Za uplate na brojčanu oznaku vrste prihoda 5118 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuje se broj modela »HR68«,a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčana oznaka vrste prihoda 5118, kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave te kao podatak treći oznaka izvješća JOPPD prema kojemu se vrši uplata (5 znamenaka).

Za uplate naknade za sigurnost plovidbe i izobrazbu pomoraca na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuje se broj modela »HR65«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčana oznaka vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi odgovarajuća podvrsta prihoda (3 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak treći redni broj iz RKP-a za koji je prihod namijenjen (najviše do 5 znamenaka uključujući kontrolni broj pri čemu prva znamenka ne može biti nula). Podatak četvrti može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.«

 

1.1.6. Novčane kazne i troškovi postupka​-6009 Novčane kazne i troškovi postupka za carinske i ostale prekršaje iz nadležnosti Carinske uprave, prihodi od kamata i novčana sredstva dobivena od prodaje oduzete robe,
-6017 Novčane kazne za devizne prekršaje,
-6025 Novčane kazne za prekršaje, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka koje izriče Porezna uprava,
-6033 Novčane kazne za prekršaje, oduzeta imovinska korist i  troškovi postupka koje je utvrdila Financijska policija, 
-6041 Novčane kazne za sve prekršaje koje naplaćuje MUP, 
-6050 Novčane kazne za prometne prekršaje naplaćene po rješenjima sudaca za prekršaje koje naplaćuje Ministarstvo unutarnjih poslova,
-6068 Ostale novčane kazne za prekršaje koje pripadaju državi po rješenjima sudaca za prekršaje, oduzeta imovinska  korist i troškovi postupka,
-6076 Novčane kazne za privredne prijestupe, oduzeta imovinska korist i troškovi  postupka,
-6084 Novčane kazne za kažnjiva djela, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka,
-6092 Novčane kazne za prekršaje što ih izriču tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima na temelju posebnih propisa te troškovi postupka,
-6106 Novčane kazne za prekršaje iz područja zaštite od požara,
-6114 Novčane kazne za prekršaje po Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara,
-6149 Novčane kazne i prihodi temeljem upravnih mjera iz nadležnosti Carinske uprave i novčana sredstva dobivena od prodaje oduzete robe, 
-6157 Novčane kazne za slučaj pokretanja ovršnog postupka po službenoj dužnosti,
-6165 Naknada troškova postupka pred nadležnim sudom,
-6173 Novčane kazne za prekršaje po prekršajnim nalozima Državnih odvjetništva i
-6190 Sankcije i kazne koje izriče Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.

 

1.1.6.1. Upisivanje podataka u polje „poziv na broj primatelja“​Za uplate s brojčanim oznakama vrsta prihoda od 6009 do  6190 na nalozima za plaćanje u polje „model“ i polje „poziv na broj primatelja“ upisuju se oznake sukladno Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.

 

1.1.7. Ostali prihodi Državnog proračuna​-5088 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja (totalna šteta),
-5100 Povrati nepripadno isplaćenog doplatka za djecu/obiteljskih davanja,
-5126 Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma,
-5258 Prihodi od obveza utvrđenih u postupku nadzora Carinske uprave, kod pravnih i fizičkih osoba koje bez ugovora o koncesiji obavljaju djelatnost za koju je potrebna koncesija,
-5665 Ostali prihodi državne uprave za posebne namjene,
-5673 Ostali prihodi za posebne namjene,
-5690 Naknada za osnovano pravo građenja,
-5908 Naknade iz mirovinskog osiguranja,
-6181 Javno davanje za zapošljavanje stranca koji nezakonito boravi u Republici Hrvatskoj,
-7005 Prihodi tijela državne uprave,
-7013 Gotovinska sredstva oduzeta po posebnim propisima,
-7021 Prihodi od viška prihoda nad rashodima HNB,
-7048 Prihodi od prodaje obveznica Republike Hrvatske,
-7064 Prihodi od financijske imovine,
-7080 Naplaćeni troškovi prisilne naplate,
-7102 Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije,
-7110 Doprinos za skloništa,
-7129 Ostali državni prihodi,
-7161 Dio dobiti od javnih poduzeća,
-7170 Prihodi od dividendi,
-7196 Povrat neiskorištenih sredstava iz ranijih godina,
-7200 Zaprimljeni neprepoznati nalozi,
-7218 Prihodi po posebnim propisima,
-7226 Krediti i pozajmice,
-7234 Povrati mirovina,
-7250 Upravne mjere izrečene u upravnim postupcima nadležne građevinske inspekcije,
-7293 Primici od inozemnih kredita,
-7528 Troškovi (nagrada i naknada) Porezne uprave za postavljene zastupnike poreznog obveznika po službenoj dužnosti,
-7536 Naknada za obavljene poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe županijskih, općinskih ili gradskih poreza,
-7552 Povrat danih tuzemnih zajmova,
-7560 Prihodi od naplate poreznog duga plaćenog po rješenju o reprogramiranju,
-7609 Prihodi od privatizacije (prodaje udjela u poduzeću),
-7617 Primici od prodaje vrijednosnih papira,
-7625 Primici od prodaje eurokunskih obveznica,
-7633 Primici od prodaje eurodolarskih obveznica,
-7650 Troškovi postupka prisilne naplate po poreznim rješenjima, koji vodi Carinska uprava,
-7668 Troškovi postupka za porezne i ostale prekršaje, iz nadležnosti Carinske uprave,
-7684 Prihodi od uporabe kulturnih dobara,
-7692 Sredstva od donacije političkim strankama iznad iznosa utvrđenih Zakonom, 
-9105 Prihodi od zakupa prostora diplomatsko-konzularnih izaslanstava, od najma stanova i zakupa poslovnog prostora, 
-9504 Konverzije,
-9709 Prihodi u visini 35% od prodaje stanova Ljubljanske banke d.d.,
-9717 Sredstva iz zaključenih stečaja i likvidacije,
-9725 Jamčevni polozi,
-9733 Natječajna dokumentacija,
-9741 Sredstva za zbrinjavanje nuklearnog otpada,
-9750 Povučena raspoloživa sredstva korisnika, 
-9768 Primljeni predujmovi,
-9776 Sredstva za raspoređivanje,
-9784 Sredstva Sigurnosnog fonda za žitarice i industrijsko bilje i
-9792 Prihodi od poreza na primitke od kamata na štednju na temelju Direktive 2003/48/EZ.

 

1.1.7.1. Ostali prihodi za posebne namjene

 

-Vrsta prihoda

Podvrsta prihoda

Naziv

– 5673

019

Prihod od solidarne naknade za smanjenje siromaštva energijom ugroženih kupaca.

 

 

1.1.7.2. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

 

-​Za uplate s brojčanim oznakama vrsta prihoda od 5088 do 9792 na nalozima za plaćanje u polje »model« i polje »poziv na broj primatelja« upisuju se oznake sukladno Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.

Za uplate solidarne naknade za smanjenje siromaštva energijom ugroženih kupaca na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuje se broj modela »HR65«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčana oznaka vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi odgovarajuća podvrsta prihoda (3 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak treći redni broj iz RKP-a za koji je prihod namijenjen (najviše do 5 znamenaka uključujući kontrolni broj pri čemu prva znamenka ne može biti nula). Podatak četvrti sadrži posebnu oznaku opskrbljivača električnom energijom.

 

1.2. Doprinosi za obvezna osiguranja

 

1.2.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti temeljem JOPPD izvješća - od 1.1.2014. godine​- 8168 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti temeljem radnog odnosa,
- 8176 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti temeljem drugog dohotka,
- 8184 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti temeljem obveze prema poduzetničkoj plaći,
- 8192 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem,
- 8206 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osobe osigurane u određenim okolnostima i
- 8222 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima,
-8230 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezne obračunati doprinose.

 

1.2.1.1. Upisivanje podataka u polje „poziv na broj primatelja“​Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrste doprinosa od 8168 do 8230 na nalozima za plaćanje u polje „model“ upisuju broj modela „HR68“ a u polje „poziv na broj primatelja“ kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB  dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave te kao podatak treći oznaku Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (u daljnjem tekstu: JOPPD) prema kojemu se vrši uplata (5 znamenaka).

 

1.2.2. Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti​- 8109 Doprinos za mirovinsko osiguranje – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca pravnu osobu,
- 8117 Doprinos za mirovinsko osiguranje – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca fizičku osobu,
- 8125 Doprinos za mirovinsko osiguranje - za osiguranike po osnovi rada za poslodavca, obveze utvrđene u postupku nadzora nadležnih tijela,
- 8141 Doprinos za mirovinsko osiguranje – za osiguranike po osnovi rada za poslodavca, obveze nastale na temelju plaća isplaćenih do 30.06.2000. godine, 
- 8150 Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje – za osiguranike kojima se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem,
- 8214 Doprinos za mirovinsko osiguranje - za osiguranike po osnovama za koje obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj mjesečnoj osnovici,
- 8249 Doprinos za mirovinsko osiguranje - za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima,
-8257 Doprinos za mirovinsko osiguranje – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi,
-8265 Doprinos za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi,
- 8290 Doprinos za mirovinsko osiguranje – za obveznike po osnovi primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak,
- 8303 Doprinos za mirovinsko osiguranje za osiguranike po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti od koje utvrđuju dobit (na poduzetničku plaću),
- 8311 Povrat doprinosa za mirovinsko osiguranje plaćenog iz dijela osnovice iznad najviše godišnje osnovice,
- 8320 Doprinos za mirovinsko osiguranje -  za obveznike doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti, prema godišnjoj osnovici, 
- 8338 Doprinos za mirovinsko osiguranje - za osobe osigurane u određenim okolnostima,
- 8346 Doprinos za mirovinsko osiguranje - naplaćen po sudskoj presudi u ovršnom postupku,
- 8354 Doprinos za mirovinsko osiguranje – obveze u obrocima temeljem Pomorskog zakonika,
- 8362 Doprinos za mirovinsko osiguranje – za osiguranike produženog mirovinskog osiguranja za koje obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj mjesečnoj osnovici i
- 8370 Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje – za osiguranike kojima se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem, a obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj mjesečnoj osnovici.

 

1.2.2.1. Upisivanje podataka u polje „poziv na broj primatelja“​Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrsta doprinosa od 8109 do 8370 na nalozima za plaćanje u polje „model“ upisuju broj modela „HR68“, a u polje „poziv na broj primatelja“ kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak drugi OIB  dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Za brojčane oznake vrste doprinosa 8109, 8117, 8150, 8249, 8290, 8303 i 8338 kao podatak treći upisuju oznaku identifikatora obrasca R-Sm: Specifikacija po osiguranicima o obračunatim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (4 znamenke bez kontrolnog broja). Za brojčane oznake vrste doprinosa 8125, 8141, 8214, 8257, 8265, 8311, 8320, 8346, 8354, 8362 i 8370 podatak treći može i ne mora biti upisan.

 

1.2.3. Kapitalizirani doprinos​- 8281 Kapitalizirani doprinos.

 

1.2.3.1. Upisivanje podataka u polje „poziv na broj primatelja“Za prijenos sredstava s računa HR7610010051700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje, u korist propisanog računa s brojčanom oznakom vrste doprinosa 8281, na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuje se broj modela »HR68« a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčana oznaka vrste doprinosa te kao podatak drugi OIB Ministarstva financija 18683136487. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

Za prijenos sredstava s računa mirovinskih osiguravajućih društava u korist propisanog računa s brojčanom oznakom vrste doprinosa 8281, na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuje se broj modela »HR68« a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčana oznaka vrste doprinosa te kao podatak drugi OIB mirovinskog osiguravajućeg društva. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

 

1.2.3.2. Kapitalizirani doprinos osiguranika prema posebnom propisu

 

Vrsta 
doprinosa

Podvrsta
doprinosa

Naziv

- 8281

019

Kapitalizirani doprinos osiguranika prema posebnom propisu. 

 

1.2.3.3. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«​Uplate u korist propisanog računa na brojčanu oznaku vrste doprinosa 8281 i podvrstu doprinosa 019 moguće su samo s računa HR7610010051700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje.

Za prijenos sredstava s računa HR7610010051700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje, u korist propisanog računa s brojčanom oznakom vrste doprinosa 8281 i podvrste 019, na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuje se broj modela »HR65« a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčana oznaka vrste doprinosa 8281, kao podatak drugi podvrsta doprinosa 019 te kao podatak treći OIB Ministarstva financija 18683136487.

 

1.2.4. Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti temeljem JOPPD izvješća - od 1.1.2014. godine​- 8753 Doprinos za zapošljavanje,
- 8761 Posebni doprinos za zapošljavanje osoba s invaliditetom i 
- 8788 Doprinos za zapošljavanje temeljem obveze prema poduzetničkoj plaći,
- 8796 Doprinos za zapošljavanje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezne obračunati doprinose.

 

1.2.4.1. Upisivanje podataka u polje „poziv na broj primatelja“​Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrste  doprinosa 8753 do 8796  na nalozima za plaćanje u polje „model“ upisuju broj modela „HR68“ a u polje „poziv na broj primatelja“ kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB  dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave te kao podatak treći oznaku izvješća JOPPD prema kojemu se vrši uplata (5 znamenaka).

 

1.2.5. Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti​- 8702 Doprinos za zapošljavanje od obveznika plaćanja pravne i fizičke osobe,
- 8729 Poseban doprinos za zapošljavanje osoba s invaliditetom, 
- 8737 Doprinos za zapošljavanje naplaćen po sudskoj presudi u ovršnom postupku,
- 8745 Poseban doprinos za zapošljavanje osoba zaposlenih u inozemstvu i
- 8770 Doprinos za zapošljavanje – za osiguranike po osnovama za koje obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj mjesečnoj osnovici.

 

1.2.5.1. Upisivanje podataka u polje „poziv na broj primatelja“​Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrsta doprinosa od 8702 do 8770 na nalozima za plaćanje u polje „model“ upisuju broj modela „HR68“, a u polje „poziv na broj primatelja“ kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi OIB  dodijeljen od Ministarstva financija – Porezneuprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

 

1.3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga​Vrsta prihoda Podvrsta prihoda Naziv
- 7129 035 Prihodi od prodanih proizvoda,
- 7129 043 Prihodi od prodaje robe i
- 7129 051 Prihodi od pruženih usluga.

 

1.3.1. Upisivanje podataka u polje „poziv na broj primatelja“​Za uplate prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga na nalozima za plaćanje u polje „model“ upisuje se broj modela „HR65“, a u polje „poziv na broj primatelja“ kao podatak prvi brojčana oznaka vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi odgovarajuća podvrsta prihoda (3 znamenke uključujući  kontrolni broj) te kao podatak treći redni broj iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (u daljnjem tekstu: RKP) za kojeg je prihod namijenjen (najviše do 5 znamenaka uključujući  kontrolni broj pri čemu  prva znamenka ne može biti nula). Podatak četvrti može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

 

1.4. Prihodi od djelatnosti bez ugovora o koncesiji​Vrsta prihoda Podvrsta prihoda Naziv
- 7129 060 Prihodi od obveza utvrđenih u postupku nadzora kod pravnih i fizičkih osoba koje bez ugovora o koncesiji obavljaju djelatnost za koju je potrebna koncesija.

 

1.4.1. Upisivanje podataka u polje „poziv na broj primatelja“​Za uplate prihoda od djelatnosti bez ugovora o koncesiji na nalozima za plaćanje u polje „model“ upisuje se broj modela „HR65“, a u polje „poziv na broj primatelja“ kao podatak prvi brojčana oznaka vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi odgovarajuća podvrsta prihoda (3 znamenke uključujući  kontrolni broj) te kao podatak treći OIB uplatitelja  dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak četvrti može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

 

1.5. Pomoći

 

1.5.1. Pomoći iz inozemstva​Vrsta prihoda Podvrsta prihoda  Naziv
- 7188 019 Tekuće pomoći od inozemnih vlada,
- 7188 027 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada,
- 7188 035 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija,
- 7188 043 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija,
- 7188 051 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-CARDS,
- 7188 060 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija-CARDS,
- 7188 078 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-PHARE,
- 7188 086 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-ISPA,
- 7188 094 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-SAPARD,
- 7188 108 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija-PHARE,
- 7188 116 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija-ISPA,
- 7188 124 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija-SAPA,
- 7188 132 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-IPA,
- 7188 140 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija-IPA,
- 7188 159 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - refundacije izvor 11,
- 7188 167 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - refundacije izvor 11,
- 7188 175 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - refundacije izvor 55,
- 7188 183 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - refundacije izvor 55,
- 7188 191 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU – ostalo i
- 7188 205 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU – ostalo.

 

1.5.2. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna​Vrsta prihoda Podvrsta prihoda Naziv
- 7285 019 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna,
- 7285 027 Tekuće pomoći iz gradskog proračuna,
- 7285 035 Tekuće pomoći iz općinskog proračuna,
- 7285 043 Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a,
- 7285 051 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava Europske unije,
- 7285 060 Tekuće pomoći iz županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa sredstava Europske unije,
- 7285 078 Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i
- 7285 086 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna.

 

1.5.3. Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna​Vrsta prihoda Podvrsta prihoda Naziv
- 7587 019 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna,
- 7587 027 Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna,
- 7587 035 Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna,
- 7587 043 Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a,
- 7587 051 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosasredstava Europske unije,
- 7587 060 Kapitalne pomoći iz županijskih, gradskih i općinskih proračunatemeljem prijenosa sredstava Europske unije,
- 7587 078 Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i
- 7587 086 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna.

 

1.5.4. Upisivanje podataka u polje „poziv na broj primatelja“​Za uplate prihoda od pomoći na nalozima za plaćanje u polje „model“ upisuje se broj modela „HR65“, a u polje „poziv na broj primatelja“ kao podatak prvi brojčana oznaka vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi odgovarajuća podvrsta prihoda (3 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak treći redni broj iz RKP-a za kojeg je pomoć namijenjena (najviše do 5 znamenaka uključujući  kontrolni broj pri čemu  pri čemu prva znamenka ne može biti nula). Podatak četvrti može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

 

1.6. Donacije

 

1.6.1. Tekuće donacije​Vrsta prihoda  Podvrsta prihoda  Naziv
- 7099 019 Tekuće donacije od fizičkih osoba,
- 7099 027 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija,
- 7099 035 Tekuće donacije od trgovačkih društava i
- 7099 043 Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

 

1.6.2. Kapitalne donacije​Vrsta prihoda Podvrsta prihoda Naziv
- 7595 019 Kapitalne donacije od fizičkih osoba,
- 7595 027 Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija,
- 7595 035 Kapitalne donacije od trgovačkih društava i
- 7595 043 Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

 

1.6.3. Upisivanje podataka u polje „poziv na broj primatelja“​Za uplate prihoda od donacija na nalozima za plaćanje u polje „model“ upisuje se broj modela „HR65“, a u polje „poziv na broj primatelja“ kao podatak prvi brojčana oznaka vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi odgovarajuća podvrsta prihoda (3 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak treći redni broj iz RKP-a za kojeg je donacija namijenjena (najviše do 5 znamenaka uključujući  kontrolni broj pri čemu prva znamenka ne može biti nula). Podatak četvrti može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

 

1.7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine​- 7030 Ostali prihodi od prodaje nefinancijske imovine,
- 7056 Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo,
- 7072 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme,
- 7269 Prihodi od prodaje stanova u državnom vlasništvu koje prodaje Ministarstvo obrane,
- 7277 Prihodi od prodaje stanova u državnom vlasništvu koje prodaje Vlada Republike Hrvatske,
- 7501 Prihodi od prodaje materijalne imovine,
- 7510 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava,
- 7579 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine,
- 7641 Prihodi od prodaje nacionaliziranih stanova i
- 7676 Prihodi od prodaje građevinskih objekata.

 

1.7.1. Upisivanje podataka u polje „poziv na broj primatelja“​Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrsta prihoda od 7030 do 7676 na nalozima za plaćanje u polje „model“ i polje „poziv na broj primatelja“ upisuju oznake sukladno Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.

 

1.8. Prisilna naplata koju provodi Porezna uprava​- 4200 Prisilna naplata državnih upravnih pristojbi koju obavlja Porezna uprava,
- 4219 Prisilna naplata javnobilježničkih pristojbi koju obavlja Porezna uprava,
- 4227 Prisilna naplata državnih sudskih pristojbi koju obavlja Porezna uprava,
- 4235 Prisilna naplata novčanih kazni i troškova postupka koju obavlja Porezna uprava za prometne prekršaje koje izriče MUP i prometne prekršaje po rješenjima sudaca za prekršaje,
- 4243 Prisilna naplata ostalih novčanih kazni koje pripadaju državi za prekršaje po rješenjima sudaca za prekršaje, za prekršaje što ih izriču državna tijela uprave i troškovi postupka, koju obavlja Porezna uprava,
- 4251 Troškovi postupka prisilne naplate koju provodi Porezna uprava,
- 4260 Prisilna naplata carine koju obavlja Porezna uprava,
- 4278 Prisilna naplata novčanih kazni i troškova postupka koje izriče Carinska uprava, a koju obavlja Porezna uprava,
- 4286 Prisilna naplata posebnog poreza na osobne automobile, motorna i ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, po zahtjevu Carinske uprave, koji obavlja Porezna uprava,
- 4294 Prisilna naplata trošarina na energente, električnu energiju, prirodni plin i kruta goriva,  po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,
- 4308 Prisilna naplata posebnog poreza na alkohol, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,
- 4316 Prisilna naplata posebnog poreza na pivo, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,
- 4324 Prisilna naplata posebnog poreza na bezalkoholna pića, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava, 
- 4332 Prisilna naplata posebnog poreza na duhanske proizvode, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,
- 4340 Prisilna naplata posebnog poreza  na kavu, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,
- 4359 Prisilna naplata posebnog poreza na luksuzne proizvode, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,
- 4367 Prihodi od javne prodaje predmeta oduzetih u prekršajnim postupcima, koje provodi Porezna uprava,
- 4375 Prisilna naplata poreza na dodanu vrijednost pri uvozu, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,
- 4383 Prisilna naplata carinske pristojbe koju obavlja Porezna uprava,
- 4391 Prisilna naplata novčanih kazni i troškova postupka koju obavlja Porezna uprava za prekršaje koje izriče Devizni inspektorat,
- 4405 Prisilna naplata poreza na promet proizvoda i usluga koju obavlja Porezna uprava po zahtjevu Carinske uprave,
- 4413 Prisilna naplata novčanih kazni za kažnjiva djela, oduzete imovinske koristi i troškovi postupka koju obavlja Porezna uprava,
- 4421 Prisilna naplata poreza po zahtjevima drugih država članica EU koju provodi Porezna uprava RH,
- 4430 Prisilna naplata doprinosa po zahtjevima drugih država članica EU koju provodi Porezna uprava RH,
- 4448 Prisilna naplata novčanih kazni za prekršaje, oduzeta imovinske koristi i troškova postupka koje izriče Porezna uprava, a za koje se postupak ovrhe provodi na drugoj imovini,
- 4456 Prisilna naplata poreza i drugih javnih davanja koju na zahtjev RH provode druge države članice EU,
- 4464 Prisilna naplata doprinosa koju na zahtjev RH provode druge države članice EU i
- 4472 Prisilna naplata novčanih kazni, troškova postupka i drugih javnih davanja po zahtjevima drugih država članica EU koju provodi Porezna uprava RH.

 

1.8.1. Upisivanje podataka u polje „poziv na broj primatelja“​Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrsta prihoda od 4200 do 4472 na nalozima za plaćanje u polje „model“ upisuju broj modela „HR68“, a u polje „poziv na broj primatelja“ kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući  kontrolni broj),  te kao podatak drugi OIB  dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

 

1.9. Namirenje državnom proračunu​ - 9954 Namirenje sredstava korištenih za izvršenje povrata po računu zajedničkog prihoda proračuna.

 

1.9.1. Upisivanje podataka u polje „poziv na broj primatelja“​Brojčanu oznaku vrste prihoda 9954 Financijska agencija (u daljnjem tekstu: Fina) upisuje na naloge za plaćanje u polje „poziv na broj primatelja“. S navedenim  nalozima Fina postupa  sukladno glavi VIII. ZAJEDNIČKE ODREDBE, točki 9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda, podtočki 9.2. ove Naredbe.

 

1.10. Carina i posebne uvozne pristojbe

 

1.10.1. Računi područnih carinskih ureda​Carina, posebne uvozne pristojbe, porez, trošarina, ležarina, koje naplaćuju područni carinski uredi pri uvozu, uplaćuju se u korist računa mjerodavnog područnog carinskog ureda:

 

IBAN

Naziv korisnika

HR1810010051784500183

Ministarstvo financija, Carinska uprava, Područni carinski ured Zagreb,

HR9310010051784500191

Ministarstvo financija, Carinska uprava, Područni carinski ured Rijeka,

HR7610010051784500206

Ministarstvo financija, Carinska uprava, Područni carinski ured Osijek i

HR5410010051784500214

Ministarstvo financija, Carinska uprava, Područni carinski ured Split.

 

 

1.10.2. Upisivanje podataka u polje „poziv na broj primatelja“​Obveznici uplate za uplate na propisane račune područnih carinskih ureda na nalozima za plaćanje u polje „model“ upisuju broj modela „HR11“ a u polje „poziv na broj primatelja“ upisuju podatak prvi i podatak drugi od kojih svaki za sebe ima kontrolni broj. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom. Ako se u polje „model“ upisuje drugi broj modela, sadržaj u polju „poziv na broj primatelja“ mora odgovarati sadržaju upisanog broja modela sukladno Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.

 

1.10.3. Raspored sredstava​Prihode uplaćene na račune područnih carinskih ureda Fina prenosi na račun HR1210010051863000160 Državni proračun Republike Hrvatske. Temeljem „naredbe“ mjerodavnog područnog carinskog ureda Fina ispostavlja naloge i obavlja raspored prenesenih sredstava uz brojčane oznake vrste prihoda:

 

- 1210  Porez na dodanu vrijednost pri uvozu za uplate preko računa područnih carinskih ureda,
- 4006  Carina i
- 4014  Carinska pristojba.

 

odnosno uz odgovarajuću brojčanu oznaku vrste prihoda navedenu u točki 1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA u podtočkama od 1.1.3. do 1.1.7.

 

1.10.4. Naplata dugovanja iz nadležnosti Carinske uprave​- 4707 Porezni i trošarinski dug iz nadležnosti Carinske uprave, koji je reprogramiran, a prihod je državnog proračuna i
- 4715  Carinski dug iz nadležnosti Carinske uprave, koji je reprogramiran, a prihod je državnog proračuna.

 

1.10.4.1. Upisivanje podataka u polje „poziv na broj primatelja“​Obveznici uplate za uplate s brojčanom oznakom vrste prihoda 4707 i 4715 na nalozima za plaćanje u polje „model“ upisuju broj modela „HR68“, a u polje „poziv na broj primatelja“ kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj)  te kao podatak drugi OIB  dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak  treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

 

1.10.5. Prisilna naplata koju provodi Carinska uprava i države članice EU na zahtjev RH​- 4723 Prisilna naplata carine, posebnih poreza, trošarina i ostalih javnih davanja po zahtjevima drugih članica EU koju provodi Carinska uprava i
- 4731  Prisilna naplata carine, posebnih poreza, trošarina i ostalih javnih davanja koju na zahtjev RH provode druge države članice EU.

 

1.10.5.1. Upisivanje podataka u polje „poziv na broj primatelja“​Obveznici uplate za uplate s brojčanom oznakom vrste prihoda 4723 i 4731 na nalozima za plaćanje u polje „model“ upisuju broj modela „HR68“, a u polje „poziv na broj primatelja“ kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj)  te kao podatak drugi OIB  dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

 

1.11. Porez na dobit​Prihod od poreza na dobit uplaćuje se na račun grada/općine prema sjedištu odnosno prebivalištu poreznog obveznika  (članak 2. Zakona o porezu na dobit te izmjena i dopuna Zakona,  „Narodne novine“, broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12,148/13 i 143/14):

 

IBAN

Grad/Općina

HR7910010051700116069

ANDRIJAŠEVCI

HR3110010051700216067

ANTUNOVAC

HR6410010051700316062

BABINA GREDA

HR8610010051700416061

BAKAR

HR2710010051700516063

BALE - VALLE

HR3810010051700616066

BARBAN

HR8710010051700716064

BARILOVIĆ

HR7110010051700816068

BAŠKA

HR8810010051700916060

BAŠKA VODA

HR8810010051701016067

BEBRINA

HR2410010051701116062

BEDEKOVČINA

HR5010010051755016069

BEDENICA

HR4610010051701216061

BEDNJA

HR8410010051701316063

BELI MANASTIR

HR4710010051701516064

BELICA

HR3110010051701616068

BELIŠĆE

HR4810010051701716060

BENKOVAC

HR0510010051701816065

BEREK

HR8610010051701916069

BERETINEC

HR0610010051702016061

BIBINJE

HR9410010051762116065

BILICE

HR4410010051702116063

BILJE

HR5510010051702216066

BIOGRAD NA MORU

HR8110010051731016062

BISKUPIJA

HR4910010051754716066

BISTRA

HR0710010051702316064

BIZOVAC

HR8810010051702416068

BJELOVAR

HR0810010051702516060

BLATO

HR6210010051702616065

BOGDANOVCI

HR4610010051702716069

BOL

HR3110010051702916062

BOROVO

HR9610010051703016063

BOSILJEVO

HR5910010051703216064

BOŠNJACI

HR4310010051703316068

BRCKOVLJANI

HR6010010051703416060

BRDOVEC

HR9810010051707716065

BRELA

HR1710010051703516065

BRESTOVAC

HR9810010051703616069

BREZNICA

HR3010010051715116061

BREZNIČKI HUM

HR5010010051703716067

BRINJE

HR8310010051703816062

BROD MORAVICE

HR0810010051703916061

BRODSKI STUPNIK

HR1910010051704016064

BRTONIGLA - VERTENEGLIO

HR0310010051704116068

BUDINŠČINA

HR2010010051704216060

BUJE - BUIE

HR7310010051756716065

BUKOVLJE

HR7410010051704316065

BUZET

HR5810010051704416069

CERNA

HR4310010051704616062

CERNIK

HR6510010051704716061

CEROVLJE

HR0610010051704816063

CESTICA

HR1710010051704916066

CETINGRAD

HR7710010051705016060

CISTA PROVO

HR3410010051705116065

CIVLJANE

HR1810010051705216069

CRES

HR6710010051705316067

CRIKVENICA

HR0310010051705416062

CRNAC

HR2510010051705516061

ČABAR

HR6310010051705616063

ČAČINCI

HR7410010051705716066

ČAĐAVICA

HR2610010051705816064

ČAGLIN

HR7510010051706016069

ČAKOVEC

HR2710010051706116067

ČAVLE

HR8210010051706316061

ČAZMA

HR2310010051706416063

ČEMINAC

HR3410010051706516066

ČEPIN

HR8310010051706616064

DARDA

HR6710010051706716068

DARUVAR

HR8410010051706816060

DAVOR

HR0610010051760316068

DEKANOVEC

HR4110010051706916065

DELNICE

HR2010010051707016062

DESINIĆ

HR4210010051707116061

DEŽANOVAC

HR8010010051707216063

DICMO

HR4310010051707416064

DOBRINJ

HR2710010051707516068

DOMAŠINEC

HR8210010051707816069

DONJA DUBRAVA

HR7110010051757616067

DONJA MOTIČINA

HR3410010051707916067

DONJA STUBICA

HR5610010051708016066

DONJA VOĆA

HR0810010051708116064

DONJI ANDRIJEVCI

HR8910010051708216068

DONJI KRALJEVEC

HR0910010051708316060

DONJI KUKURUZARI

HR6310010051708416065

DONJI LAPAC

HR9610010051708616067

DONJI MIHOLJAC

HR9210010051708916063

DONJI VIDOVEC

HR5710010051756816069

DRAGALIĆ

HR4910010051709016068

DRAGANIĆ

HR6610010051709116060

DRAŽ

HR2310010051709216065

DRENOVCI

HR5610010051709416067

DRENJE

HR8910010051709516062

DRNIŠ

HR1410010051709616061

DRNJE

HR5210010051709716063

DUBRAVA

HR8210010051754916068

DUBRAVICA

HR3110010051759816068

DUBROVAČKO PRIMORJE

HR6310010051709816066

DUBROVNIK

HR1510010051709916064

DUGA RESA

HR9110010051710016061

DUGI RAT

HR3210010051710116063

DUGO SELO

HR6410010051758516062

DUGOPOLJE

HR4310010051710216066

DVOR

HR9210010051710316064

ĐAKOVO

HR7610010051710416068

ĐELEKOVEC

HR9310010051710516060

ĐULOVAC

HR5010010051710616065

ĐURĐENOVAC

HR3410010051710716069

ĐURĐEVAC

HR8310010051710816067

ĐURMANEC

HR8410010051711016063

ERDUT

HR9510010051711116066

ERNESTINOVO

HR3110010051711316068

ERVENIK

HR4810010051711416060

FARKAŠEVAC

HR7710010051761916066

FAŽANA - FASANA

HR0510010051711516065

FERDINANDOVAC

HR8610010051711616069

FERIČANCI

HR7010010051762916068

FUNTANA - FONTANE

HR3810010051711716067

FUŽINE

HR8010010051757116064

GALOVAC

HR7110010051711816062

GARČIN

HR9310010051711916061

GAREŠNICA

HR0710010051712016064

GENERALSKI STOL

HR8810010051712116068

GLINA

HR0810010051712216060

GOLA

HR6210010051712316065

GORIČAN

HR4610010051712416069

GORJANI

HR6610010051761816063

GORNJA RIJEKA

HR9510010051712516067

GORNJA STUBICA

HR0910010051756916067

GORNJA VRBA

HR5310010051712716061

GORNJI BOGIĆEVCI

HR0510010051712916066

GORNJI KNEGINEC

HR2310010051760416060

GORNJI MIHALJEVEC

HR6510010051713016060

GOSPIĆ

HR2210010051713116065

GRAČAC

HR0610010051713216069

GRAČIŠĆE

HR8810010051713416062

GRADAC

HR1310010051713516061

GRADEC

HR5110010051713616063

GRADINA

HR6210010051713716066

GRADIŠTE

HR1410010051713816064

GROŽNJAN - GRISIGNANA

HR9510010051713916068

GRUBIŠNO POLJE

HR6310010051714016069

GUNDINCI

HR1510010051714116067

GUNJA

HR7810010051751016061

GVOZD

HR1110010051714416063

HERCEGOVAC

HR2210010051714516066

HLEBINE

HR7110010051714616064

HRAŠĆINA

HR7210010051714816060

HRVACE

HR2910010051714916065

HRVATSKA DUBICA

HR0810010051715016062

HRVATSKA KOSTAJNICA

HR6810010051715216063

HUM NA SUTLI

HR7910010051715316066

HVAR

HR3110010051715416064

ILOK

HR1510010051715516068

IMOTSKI

HR3210010051715616060

IVANEC

HR7010010051715816069

IVANIĆ GRAD

HR2210010051715916067

IVANKOVO

HR9310010051716116064

IVANSKA

HR6810010051760916061

JAGODNJAK

HR9410010051716316060

JAKOVLJE

HR5110010051716416065

JAKŠIĆ

HR3510010051716516069

JALŽABET

HR4810010051759916060

JANJINA

HR8410010051716616067

JARMINA

HR2010010051716716062

JASENICE

HR4210010051716816061

JASENOVAC

HR8010010051716916063

JASTREBARSKO

HR3710010051717016068

JELENJE

HR5410010051717116060

JELSA

HR3510010051755216062

JESENJE

HR1110010051717216065

JOSIPDOL

HR9210010051717316069

KALI

HR1610010051755916065

KALINOVAC

HR9210010051756016062

KALNIK

HR3010010051762316067

KAMANJE

HR7710010051717516062

KANFANAR

HR0210010051717616061

KAPELA

HR4010010051717716063

KAPTOL

HR5110010051717816066

KARLOBAG

HR0310010051717916064

KARLOVAC

HR9510010051759616066

KAROJBA

HR6810010051718016065

KASTAV

HR5210010051718116069

KAŠTELA

HR4710010051759716064

KAŠTELIR-LABINCI - CASTELLIERE-S.DOMENICA

HR3710010051718316062

KIJEVO

HR5910010051718416061

KISTANJE

HR9710010051718516063

KLAKAR

HR1110010051718616066

KLANA

HR6010010051718716064

KLANJEC

HR6110010051718916060

KLENOVNIK

HR6110010051719016067

KLINČA SELO

HR1910010051719216061

KLIS

HR5710010051719316063

KLOŠTAR IVANIĆ

HR6810010051719416066

KLOŠTAR PODRAVSKI

HR2010010051719516064

KNEŽEVI VINOGRADI

HR0410010051719616068

KNIN

HR7810010051762216069

KOLAN

HR2110010051719716060

KOMIŽA

HR7510010051719816065

KONAVLE

HR5910010051719916069

KONČANICA

HR9210010051720016064

KONJŠČINA

HR7610010051720116068

KOPRIVNICA

HR9310010051720216060

KOPRIVNIČKI BREGI

HR5010010051720316065

KOPRIVNIČKI IVANEC

HR3410010051720416069

KORČULA

HR7810010051753816063

KOSTRENA

HR8310010051720516067

KOŠKA

HR1910010051720616062

KOTORIBA

HR7910010051720816063

KRALJEVEC NA SUTLI

HR9010010051720916066

KRALJEVICA

HR1010010051721116065

KRAPINA

HR9110010051721216069

KRAPINSKE TOPLICE

HR4910010051753316065

KRAŠIĆ

HR9710010051754516061

KRAVARSKO

HR4310010051721316067

KRIŽ

HR7610010051721416062

KRIŽEVCI

HR9810010051721516061

KRK

HR3910010051721616063

KRNJAK

HR5010010051721716066

KRŠAN

HR6410010051757216068

KUKLJICA

HR8310010051721916068

KULA NORINSKA

HR5710010051755316061

KUMROVEC

HR5110010051722016069

KUTINA

HR0310010051722116067

KUTJEVO

HR3610010051722216062

LABIN

HR5810010051722316061

LANIŠĆE

HR1010010051722516066

LASINJA

HR5910010051722616064

LASTOVO

HR8610010051758616061

LEĆEVICA

HR4310010051722716068

LEGRAD

HR6010010051722816060

LEKENIK

HR1710010051722916065

LEPOGLAVA

HR9310010051723016062

LEVANJSKA VAROŠ

HR1810010051723116061

LIPIK

HR5610010051723216063

LIPOVLJANI

HR1910010051723416064

LIŠANE OSTROVIČKE

HR0310010051723516068

LIŽNJAN - LISIGNANO

HR2010010051723616060

LOBOR

HR7410010051723716065

LOKVE

HR2710010051758716063

LOKVIČIĆI

HR6310010051762416062

LOPAR

HR1010010051723916067

LOVAS

HR3210010051724016066

LOVINAC

HR6510010051724216068

LOVRAN

HR8210010051724316060

LOVREĆ

HR3910010051724416065

LUDBREG

HR9810010051754816064

LUKA

HR2310010051724516069

LUKAČ

HR5910010051760016063

LUMBARDA

HR7210010051724616067

LUPOGLAV

HR0810010051724716062

LJUBEŠĆICA

HR3010010051724816061

MAČE

HR2910010051757816061

MAGADENOVAC

HR0910010051755516066

MAJUR

HR6810010051724916063

MAKARSKA

HR2510010051725016068

MALA SUBOTICA

HR4210010051725116060

MALI BUKOVEC

HR9610010051725216065

MALI LOŠINJ

HR8010010051725316069

MALINSKA - DUBAŠNICA

HR3210010051725416067

MARČANA

HR8710010051725616061

MARIJA BISTRICA

HR8910010051753916066

MARIJA GORICA

HR2810010051725716063

MARIJANCI

HR3910010051725816066

MARINA

HR7910010051761016064

MARKUŠICA

HR4710010051708516069

MARTIJANEC

HR8810010051725916064

MARTINSKA VES

HR5610010051726016065

MARUŠEVEC

HR4010010051726116069

MATULJI

HR2510010051726316062

MEDULIN

HR4710010051726416061

METKOVIĆ

HR8510010051726516063

MIHOVLJAN

HR9610010051726616066

MIKLEUŠ

HR4810010051726716064

MILNA

HR3210010051726816068

MLJET

HR4910010051727016067

MOLVE

HR4510010051727316063

MOŠČENIČKA DRAGA

HR5610010051727416066

MOTOVUN - MONTONA

HR0810010051727516064

MRKOPALJ

HR3210010051708716062

MUĆ

HR8910010051727616068

MURSKO SREDIŠĆE

HR2810010051761716061

MURTER - KORNATI

HR6310010051727816065

NAŠICE

HR4710010051727916069

NEDELIŠĆE

HR8010010051761216060

NEGOSLAVCI

HR6410010051728016061

NEREŽIŠĆA

HR0510010051728116063

NETRETIĆ

HR7510010051729516065

NIJEMCI

HR1610010051728216066

NIN

HR6510010051728316064

NOVA BUKOVICA

HR4910010051728416068

NOVA GRADIŠKA

HR6610010051728516060

NOVA KAPELA

HR0710010051728716069

NOVA RAČA

HR5610010051728816067

NOVALJA

HR9510010051755416063

NOVI GOLUBOVEC

HR8910010051728916062

NOVI MAROF

HR5710010051729016063

NOVI VINODOLSKI

HR4010010051753716061

NOVIGRAD

HR6810010051729116066

NOVIGRAD - CITTANOVA

HR2010010051729216064

NOVIGRAD PODRAVSKI

HR1710010051756116061

NOVO VIRJE

HR0410010051729316068

NOVSKA

HR2110010051729416060

NUŠTAR

HR5910010051729616069

OBROVAC

HR1110010051729716067

OGULIN

HR3810010051758816066

OKRUG

HR6610010051729916061

OKUČANI

HR3910010051730016069

OMIŠ

HR8810010051730116067

OMIŠALJ

HR2410010051730216062

OPATIJA

HR4610010051730316061

OPRISAVCI

HR8410010051730416063

OPRTALJ - PORTOLE

HR4710010051730616064

OPUZEN

HR3110010051730716068

ORAHOVICA

HR4810010051730816060

OREBIĆ

HR7710010051760516065

OREHOVICA

HR0510010051730916065

ORIOVAC

HR9010010051754216069

ORLE

HR0610010051731116061

OROSLAVJE

HR4410010051731216063

OSIJEK

HR5510010051731316066

OTOČAC

HR0710010051731416064

OTOK (Sinj)

HR8210010051753516067

OTOK (Vinkovci)

HR8810010051731516068

OZALJ

HR0810010051731616060

PAG

HR6210010051731716065

PAKOŠTANE

HR4610010051731816069

PAKRAC

HR2010010051732016066

PAŠMAN

HR6910010051732116064

PAZIN

HR7010010051732316060

PERUŠIĆ

HR2710010051732416065

PETERANEC

HR1110010051732516069

PETLOVAC

HR6010010051732616067

PETRIJANEC

HR9310010051732716062

PETRIJEVCI

HR1810010051732816061

PETRINJA

HR5610010051732916063

PETROVSKO

HR1310010051733016068

PIĆAN

HR4110010051758116060

PIROVAC

HR3010010051733116060

PISAROVINA

HR8410010051733216065

PITOMAČA

HR6810010051733316069

PLAŠKI

HR2010010051733416067

PLETERNICA

HR9410010051745516067

PLITVIČKA JEZERA

HR5310010051733516062

PLOČE

HR1610010051733716063

PODBABLJE

HR2710010051733816066

PODCRKAVLJE

HR7610010051733916064

PODGORA

HR4410010051734016065

PODGORAČ

HR8210010051727116062

PODRAVSKA MOSLAVINA

HR0610010051761616062

PODRAVSKE SESVETE

HR2810010051734116069

PODSTRANA

HR7710010051734216067

PODTUREN

HR1310010051734316062

POJEZERJE

HR7510010051754416062

POKUPSKO

HR3510010051734416061

POLAČA

HR7310010051734516063

POLIČNIK

HR8410010051734616066

POPOVAC

HR3610010051734716064

POPOVAČA

HR2010010051734816068

POREČ - PARENZO

HR3710010051734916060

POSEDARJE

HR3710010051735016067

POSTIRA

HR8110010051757316060

POVLJANA

HR7010010051735116062

POŽEGA

HR9210010051735216061

PREGRADA

HR4410010051735416066

PREKO

HR9310010051735516064

PRELOG

HR7710010051735616068

PRESEKA

HR8710010051758916064

PRGOMET

HR4010010051762016060

PRIBISLAVEC

HR5510010051759016065

PRIMORSKI DOLAC

HR9410010051735716060

PRIMOŠTEN

HR7910010051758316069

PRIVLAKA (Vukovar)

HR3810010051757416065

PRIVLAKA (Zadar)

HR5410010051708816061

PROLOŽAC

HR4410010051729816062

PROMINA

HR5110010051735816065

PUČIŠĆA

HR3510010051735916069

PULA - POLA

HR5210010051736016061

PUNAT

HR9010010051736116063

PUNITOVCI

HR0410010051736216066

PUŠĆA

HR5310010051736316064

RAB

HR3710010051736416068

RADOBOJ

HR1810010051753616062

RAKOVEC

HR5410010051736516060

RAKOVICA

HR1110010051736616065

RASINJA

HR4410010051736816067

RAŠA

HR7710010051736916062

RAVNA GORA

HR5610010051737116066

RAŽANAC

HR0810010051737216064

REŠETARI

HR5810010051755616064

RIBNIK

HR8910010051737316068

RIJEKA

HR9510010051758216065

ROGOZNICA

HR0910010051737416060

ROVINJ - ROVIGNO

HR6310010051737516065

ROVIŠĆE

HR4710010051737616069

RUGVICA

HR3910010051759116069

RUNOVIĆI

HR9610010051737716067

RUŽIĆ

HR3210010051737816062

SABORSKO

HR5410010051737916061

SALI

HR6510010051738016064

SAMOBOR

HR4910010051738116068

SATNICA ĐAKOVAČKA

HR6610010051738216060

SEGET

HR2310010051738316065

SELCA

HR5610010051738516067

SELNICA

HR8910010051738616062

SEMELJCI

HR1410010051738716061

SENJ

HR5510010051756216063

SEVERIN

HR5210010051738816063

SIBINJ

HR3110010051757016066

SIKIREVCI

HR6310010051738916066

SINJ

HR2610010051739016060

SIRAČ

HR8010010051739116065

SISAK

HR1610010051739316067

SKRAD

HR4910010051739416062

SKRADIN

HR7110010051739516061

SLATINA

HR1210010051739616063

SLAVONSKI BROD

HR2310010051739716066

SLAVONSKI ŠAMAC

HR5610010051739916068

SLIVNO

HR5110010051740016068

SLUNJ

HR2510010051740216065

SMOKVICA

HR9110010051740516062

SOKOLOVAC

HR1610010051740616061

SOLIN

HR5410010051740716063

SOPJE

HR1710010051740916064

SPLIT

HR8210010051741016065

SRAČINEC

HR6610010051741116069

STANKOVCI

HR1810010051741216067

STARA GRADIŠKA

HR5110010051741316062

STARI GRAD

HR7310010051741416061

STARI JANKOVCI

HR1410010051741516063

STARI MIKANOVCI

HR2510010051741616066

STARIGRAD

HR5810010051741816068

STARO PETROVO SELO

HR7510010051741916060

STON

HR6110010051760616069

STRAHONINEC

HR1110010051742116062

STRIZIVOJNA

HR3310010051742216061

STUBIČKE TOPLICE

HR0210010051755116067

STUPNIK

HR7110010051742316063

SUĆURAJ

HR8210010051742416066

SUHOPOLJE

HR3410010051742516064

SUKOŠAN

HR1810010051742616068

SUNJA

HR3510010051742716060

SUPETAR

HR8810010051759216067

SUTIVAN

HR1310010051760716067

SVETA MARIJA

HR4210010051743216066

SVETA NEDELJA (Labin)

HR4910010051743616065

SVETA NEDELJA (Samobor)

HR3310010051743716069

SVETI ĐURĐ

HR8910010051742816065

SVETI FILIP I JAKOV

HR8210010051743816067

SVETI ILIJA

HR7310010051742916069

SVETI IVAN ZELINA

HR1810010051743916062

SVETI IVAN ŽABNO

HR8310010051744016063

SVETI JURAJ NA BREGU

HR9010010051743016061

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

HR3110010051743116063

SVETI LOVREČ

HR9410010051744116066

SVETI MARTIN NA MURI

HR4610010051744216064

SVETI PETAR OREHOVEC

HR9110010051743316064

SVETI PETAR U ŠUMI

HR9210010051743516060

SVETVINČENAT

HR1810010051756416064

ŠANDROVAC

HR4610010051760816062

ŠENKOVEC

HR3010010051744316068

ŠESTANOVAC

HR4710010051744416060

ŠIBENIK

HR0410010051744516065

ŠKABRNJA

HR2110010051761416069

ŠODOLOVCI

HR3710010051744716067

ŠOLTA

HR9210010051744916061

ŠPIŠIĆ BUKOVICA

HR0610010051745016064

ŠTEFANJE

HR8610010051762816064

ŠTITAR

HR0710010051745216060

ŠTRIGOVA

HR8710010051763116067

TAR-VABRIGA - TORRE-ABREGA

HR6110010051745316065

TINJAN

HR4510010051745416069

TISNO

HR2210010051757516069

TKON

HR3010010051745616062

TOMPOJEVCI

HR5210010051745716061

TOPUSKO

HR9010010051745816063

TORDINCI

HR4210010051755716068

TOUNJ

HR0410010051745916066

TOVARNIK

HR2610010051762616063

TRIBUNJ

HR6410010051746016060

TRILJ

HR2110010051746116065

TRNAVA

HR0510010051746216069

TRNOVEC BARTOLOVEČKI

HR5410010051746316067

TROGIR

HR7010010051760116066

TRPANJ

HR8710010051746416062

TRPINJA

HR2410010051759316062

TUČEPI

HR5010010051746616063

TUHELJ

HR6110010051746716066

UDBINA

HR1310010051746816064

UMAG - UMAGO

HR9410010051746916068

UNEŠIĆ

HR1410010051747116067

VALPOVO

HR4710010051747216062

VARAŽDIN

HR6910010051747316061

VARAŽDINSKE TOPLICE

HR1010010051747416063

VELA LUKA

HR2110010051747516066

VELIKA

HR0910010051754116065

VELIKA GORICA

HR7010010051747616064

VELIKA KOPANICA

HR5410010051747716068

VELIKA LUDINA

HR7110010051747816060

VELIKA PISANICA

HR0210010051756516068

VELIKA TRNOVITICA

HR5910010051755816060

VELIKI BUKOVEC

HR0710010051748016062

VELIKI GRĐEVAC

HR2910010051748116061

VELIKO TRGOVIŠĆE

HR7810010051748316066

VELIKO TROJSTVO

HR3010010051748416064

VIDOVEC

HR1410010051748516068

VILJEVO

HR3110010051748616060

VINICA

HR8510010051748716065

VINKOVCI

HR6910010051748816069

VINODOLSKA OPĆINA

HR2110010051748916067

VIR

HR4310010051749016066

VIRJE

HR9210010051749116064

VIROVITICA

HR7610010051749216068

VIS

HR9310010051749316060

VISOKO

HR5010010051749416065

VIŠKOVCI

HR3410010051749516069

VIŠKOVO

HR1910010051749716062

VIŠNJAN - VISIGNANO

HR4110010051749816061

VIŽINADA - VISINADA

HR6710010051757916063

VLADISLAVCI

HR7910010051749916063

VOĆIN

HR6310010051750016067

VODICE

HR2110010051750216061

VODNJAN - DIGNANO

HR3110010051758416067

VOĐINCI

HR5910010051750316063

VOJNIĆ

HR7010010051750416066

VRATIŠINEC

HR2210010051750516064

VRBANJA

HR0610010051750616068

VRBJE

HR2310010051750716060

VRBNIK

HR7710010051750816065

VRBOVEC

HR6110010051750916069

VRBOVSKO

HR1910010051751116063

VRGORAC

HR3010010051751216066

VRHOVINE

HR7910010051751316064

VRLIKA

HR6310010051751416068

VRPOLJE

HR3710010051751616065

VRSAR - ORSERA

HR8510010051762516061

VRSI

HR2110010051751716069

VUKA

HR7010010051751816067

VUKOVAR

HR0610010051751916062

ZABOK

HR7110010051752016063

ZADAR

HR8410010051759516063

ZADVARJE

HR8210010051752116066

ZAGORSKA SELA

HR5510010051713316067

ZAGREB

HR3410010051752216064

ZAGVOZD

HR4210010051754316067

ZAPREŠIĆ

HR1810010051752316068

ZAŽABLJE

HR3510010051752416060

ZDENCI

HR8910010051752516065

ZEMUNIK DONJI

HR7310010051752616069

ZLATAR

HR2510010051752716067

ZLATAR BISTRICA

HR5810010051752816062

ZMIJAVCI

HR1910010051756616060

ZRINSKI TOPOLOVAC

HR9110010051753016064

ŽAKANJE

HR7510010051753116068

ŽMINJ

HR5210010051754016060

ŽUMBERAK

HR2210010051760216064

ŽUPA DUBROVAČKA

HR3310010051753416069

ŽUPANJA

 

 

1.11.1. Brojčane oznake za vrstu poreza na dobit​- 1651 Porez na dobit,
- 1660 Porez na dobit po odbitku na naknade za autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva (čl. 31. Zakona o porezu na dobit u daljnjem tekstu: Zakon),
- 1678 Porez na dobit po odbitku na naknade za usluge istraživanja tržišta, poreznog i poslovnog savjetovanja, revizorske usluge i sl. (čl. 31. Zakona),
- 1686 Porez na dobit po odbitku na dividende i udjele u dobiti (čl. 31. Zakona),
- 1694 Porez na dobit po odbitku na kamate (čl. 31. Zakona),
- 1864 Porez na dobit po odbitku na usluge plaćene osobama koje imaju sjedište izvan Europske unije, a u kojima je opća ili prosječna stopa oporezivanja dobiti niža od 12,5% (čl. 31. st.10. Zakona) i
- 1961 Porez po tonaži broda (čl. 429. Pomorskog zakonika)

 

1.11.2. Upisivanje podatka u polje „poziv na broj primatelja“​Poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe za uplate na propisane račune na nalozima za plaćanje u polje „model“ upisuju broj modela “HR68“, a u polje „poziv na broj primatelja“ kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste poreza (4 znamenke uključujući  kontrolni broj), te kao podatak drugi OIB  dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

 

1.12. Prihodi po posebnim propisima​- 1902 Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke i
- 1988 Naknada za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama.

 

1.12.1 Upisivanje podataka u polje „poziv na broj primatelja“​Poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe za uplate prihoda po posebnim propisima na nalozima za plaćanje u polje „model“ upisuju broj modela “HR68“, a u polje „poziv na broj primatelja“ kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući  kontrolni broj), te kao podatak drugi OIB,  dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

 

2. PRIHODI ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA​Županijski prihodi uplaćuju se u korist računa za redovno poslovanje proračuna županije iz Popisa računa proračuna - Prilog 1.

Brojčane oznake vrsta prihoda i njihovi nazivi su sljedeći:

 

2. 1. Županijski porezi​- 1309 Porez na nasljedstva i darove,
- 1317 Porez na cestovna motorna vozila,
- 1325 Porez na plovila i
- 1341 Porez na automate za zabavne igre.

 

2. 2. Županijske pristojbe i naknade​- 5304 Županijske upravne pristojbe,
- 5312 Županijske naknade,
- 5339 Naknada za uporabu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u očevidnik brodica odnosno očevidnik jahti,
- 5347 Naknada za koncesije na javnim cestama,
- 5355 Naknada za izdavanje dopusnica za županijske i posebne županijske linije i
- 5363 Pristojba za izdavanje lokacijske odnosno građevinske dozvole.

 

2. 3. Županijske novčane kazne​- 6300 Županijske novčane kazne i oduzeta imovinska korist,
- 6319 Županijske novčane kazne i oduzeta imovinska korist po rješenjima sudaca za prekršaje i 
- 6327 Županijske novčane kazne za prekršaje i oduzeta imovinska korist koje izriče Porezna uprava.

 

2. 4. Ostali županijski prihodi​- 7307 Ostali županijski prihodi utvrđeni posebnim zakonom,
- 7315 Prihodi od nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu županije,
- 7323 Prihodi od poduzeća i drugih pravnih osoba u vlasništvu županije,
- 7331 Prihodi od koncesija,
- 7340 Prihodi od prodaje nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu županije,
- 7358 Donacije od pravnih i fizičkih osoba,
- 7374 Povrati u županijski proračun,
- 7382 Prihodi od kamata,
- 7390 Prihodi od vlastite djelatnosti,
- 7404 Prihodi po posebnim ugovorima,
- 7412 Zaprimljeni neprepoznati nalozi,
- 7420 Povrati oročenih sredstava tijekom godine, 
- 7439 Potpore i primanja s osnove propisa o zdravstvenom i mirovinskom osiguranju,
- 7447 Krediti,
- 7455 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici,
- 7463 Primici od prodaje vrijednosnih papira,
- 7471 Prihodi od naplate županijskih prihoda plaćenih po nagodbi s dužnicima,
- 7480 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i
- 7498 Prihodi od dividendi.

 

2. 5. Pomoći županijama

 

2. 5.1. Pomoći iz inozemstva​Vrsta prihoda Podvrstaprihoda Naziv
- 7366 019 Tekuće pomoći od inozemnih vlada,
- 7366 027 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada,
- 7366 035 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija i
- 7366 043 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija.

 

2. 5.2. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna​Vrsta prihoda Podvrstaprihoda Naziv
- 3816 019 Tekuće pomoći iz državnog proračuna, PHARE,
- 3816 027 Tekuće pomoći iz državnog proračuna, ISPA,
- 3816 035 Tekuće pomoći iz državnog proračuna, SAPARD,
- 3816 043 Tekuće pomoći iz državnog proračuna, CARDS,
- 3816 051 Tekuće pomoći iz državnog proračuna, IPA,
- 3816 060 Tekuće pomoći iz državnog proračuna, Ostalo,
- 3816 078 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna,
- 3816 086 Tekuće pomoći iz gradskog proračuna,
- 3816 094 Tekuće pomoći iz općinskog proračuna i
- 3816 108 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika.

 

2. 5.3. Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna​Vrsta prihoda Podvrstaprihoda Naziv
- 3824 019 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, PHARE,
- 3824 027 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, ISPA,
- 3824 035 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, SAPARD,
- 3824 043 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, CARDS,
- 3824 051 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, IPA,
- 3824 060 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, Ostalo,
- 3824 078 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna,
- 3824 086 Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna,
- 3824 094 Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna i
- 3824 108 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika.

 

2. 6. Prisilna naplata koju provodi Porezna uprava​- 4600 Prisilna naplata županijskih novčanih kazni i oduzete imovinske koristi koju obavlja Porezna uprava i
- 4618 Prisilna naplata županijskih novčanih kazni po rješenjima sudaca za prekršaje koju obavlja Porezna uprava.

 

2. 7. Upisivanje podataka u polje „poziv na broj primatelja“​Poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe za uplate na propisane račune s brojčanim oznakama  iz točke 2.1. i točke 2.6. na nalozima za plaćanje u polje „model“ upisuju broj modela „HR68“, a u polje “poziv na broj primatelja“ kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak drugi OIB  dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

Za uplate na propisane račune za brojčane oznake vrste prihoda od točke 2.2. do točke 2.5. na nalozima za plaćanje u polje “model“ i polje „poziv na broj primatelja“ upisuju se oznake sukladno Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.

 

3. PRIHODI GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA​Gradski/općinski prihodi uplaćuju se u korist računa za redovno poslovanje proračuna grada/općine iz Popisa računa proračuna - Prilog 1.

Brojčane oznake vrsta prihoda i njihovi nazivi su sljedeći:

 

3. 1. Gradski i općinski porezi​- 1708 Porez na potrošnju,
- 1716 Porez na kuće za odmor,
- 1724 Porez na reklame,
- 1732 Porez na tvrtku ili naziv,
- 1740 Porez na korištenje javnih površina,
- 1759 Porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište,
- 1767 Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine i
- 1775 Porez na neizgrađeno građevinsko zemljište.

 

3. 2. Gradske i općinske pristojbe i naknade​- 5703 Gradske i općinske upravne pristojbe,
- 5711 Ostale gradske i općinske pristojbe,
- 5720 Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom,
- 5738 Naknade za uporabu javnih gradskih/općinskih površina,
- 5746 Naknada za korištenje prostora elektrana,
- 5754 Posebna pristojba za postavljanje automata za zabavne igre, za otvaranje zabavnog kluba i za organiziranje jednokratnih prigodnih igara na sreću,
- 5762 Naknada za upotrebu cesta koja se plaća na traktore i njihova priključna vozila,
- 5770 Komunalne naknade,
- 5789 Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom,
- 5797 Boravišna pristojba,
- 5819 Naknada za koncesije,
- 5827 Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina,
- 5835 Stanarine i naknade etažnih vlasnika – najamnina,
- 5843 Naknada za koncesijsko odobrenje,
- 5851 Naknada za šumsku infrastrukturu i
- 5860 Pristojba za izdavanje lokacijske odnosno građevinske dozvole.

 

3. 3. Gradske i općinske novčane kazne​- 6700 Gradske i općinske novčane kazne i oduzeta imovinska korist,
- 6718 Gradske i općinske novčane kazne za prekršaje koje izriče Porezna uprava i oduzeta imovinska korist,
– 6734 Gradske i općinske novčane kazne za prometne prekršaje naplaćene po rješenjima sudaca za prekršaje ili aktima komunalnih redara,
– 6742 Gradske i općinske novčane kazne i oduzeta imovinska korist temeljem odluka prekršajnih sudova i drugih prekršajnih tijela i 
– 6750 Gradske i općinske novčane kazne za nepostupanje po rješenjima komunalnih redara sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji.

 

3. 4. Ostali prihodi gradskih i općinskih proračuna​- 7242 Natječajna dokumentacija i predujmovi,
- 7706 Ostali gradski i općinski prihodi,
- 7714 Šumski doprinos,
- 7722 Prihodi od nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu grada/općine,
- 7730 Prihodi od poduzeća i drugih pravnih osoba u vlasništvu grada/općine,
- 7749 Prihodi od koncesija,
- 7757 Prihodi od prodaje nepokretnih i pokretnih stvari u  vlasništvu grada/općine,
- 7765 Donacije od pravnih i fizičkih osoba,
- 7781 Povrati u gradski/općinski proračun,
- 7790 Prihodi od kamata,
- 7803 Prihodi od vlastite djelatnosti,
- 7811 Prihodi s osnove posebnih ugovora,
- 7820 Prihodi od prodaje stanova u društvenom vlasništvu,
- 7838 Zaprimljeni neprepoznati nalozi,
- 7846 Povrat oročenih sredstava tijekom godine,
- 7854 Potpore i primanja s osnove propisa o zdravstvenom i mirovinskom osiguranju,
- 7862 Mjesni samodoprinos,
- 7870 Mjesni samodoprinos od poljoprivrednika,
- 7889 Sredstva za pripremu građevinskog zemljišta i prihodi od prodaje nekretnina,
- 7897 Krediti,
- 7900 Prihodi za mjesnu samoupravu po posebnim ugovorima,
- 7919 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici,
- 7927 Primici od prodaje vrijednosnih papira,
- 7935 Prihodi od naplate gradskih/općinskih prihoda plaćenih po nagodbi s dužnicima,
- 7943 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije,
- 7951 Prihodi od dividendi,
- 7994 Ostali prihodi za posebne namjene i
 - 9016 Jamčevni polozi gradova i općina.

 

3. 5. Pomoći gradovima i općinama

 

3.5.1. Pomoći iz inozemstva​Vrsta prihoda Podvrstaprihoda Naziv
- 7773 019 Tekuće pomoći od inozemnih vlada,
- 7773 027 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada,
- 7773 035 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija i
- 7773 043 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija.

 

3.5.2. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna​Vrsta prihoda Podvrstaprihoda Naziv
- 7960 019 Tekuće pomoći iz državnog proračuna, PHARE,
- 7960 027 Tekuće pomoći iz državnog proračuna, ISPA,
- 7960 035 Tekuće pomoći iz državnog proračuna, SAPARD,
- 7960 043 Tekuće pomoći iz državnog proračuna, CARDS,
- 7960 051 Tekuće pomoći iz državnog proračuna, IPA,
- 7960 060 Tekuće pomoći iz državnog proračuna, Ostalo,
- 7960 078 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna,
- 7960 086 Tekuće pomoći iz gradskog proračuna,
- 7960 094 Tekuće pomoći iz općinskog proračuna i
- 7960 108 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika.

 

3.5.3. Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna​Vrsta
prihoda Podvrsta
prihoda Naziv
- 7978 019 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, PHARE,
- 7978 027 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, ISPA,
- 7978 035 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, SAPARD,
- 7978 043 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, CARDS,
- 7978 051 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, IPA,
- 7978 060 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, Ostalo,
- 7978 078 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna,
- 7978 086 Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna,
- 7978 094 Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna i
- 7978 108 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika.

 

3. 6. Prisilna naplata koju provodi Porezna uprava​- 4804 Prisilna naplata gradskih i općinskih novčanih kazni i oduzete imovinske koristi koju obavlja Porezna uprava.

 

3. 7. Upisivanje podataka u polje „poziv na broj primatelja“​Poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe za uplate na propisane račune za brojčane oznake vrste prihoda iz točke 3.1. i točke 3.6. na nalozima za plaćanje u polje „model“ upisuju broj modela “HR68“, a u polje „poziv na broj primatelja“ kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak drugi OIB  dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

Za uplate na propisane račune za brojčane oznake vrste prihoda od točke 3.2. do točke 3.5. na nalozima za plaćanje u polje „model“ i polje „poziv na broj primatelja“ upisuju se oznake s Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.

 

4. PRIHODI MJESNE SAMOUPRAVE​Prihodi mjesne samouprave uplaćuju se u korist redovnog računa mjerodavnog proračuna jedinice lokalne samouprave uz brojčanu oznaku modela propisanog za brojčanu oznaku vrste prihoda 7900 – Prihodi za mjesnu samoupravu po posebnim ugovorima.

 

4.1. Upisivanje podataka u polje „poziv na broj primatelja“​Za prijenos sredstava s računa proračuna jedinice lokalne samouprave u korist računa mjesne samouprave na nalozima za plaćanje u polje „model“ upisuje se broj modela „HR68“, a u polje „poziv na broj primatelja“ kao podatak prvi brojčana oznaka vrste prihoda:

 

- 4502  Prijenos iz proračuna jedinice lokalne samouprave.

 

te kao podatak drugi OIB proračuna jedinice lokalne samouprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

 

III. ZAJEDNIČKI PRIHODI

 

1. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA I ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA

 

1.1. Lovozakupnina​Prihodi od lovozakupnine uplaćuju se u korist računa otvorenih na razini županija odnosno Grada Zagreba, na čijem je području ustanovljeno lovište:

 

IBAN

Županija

HR6410010051771051857

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

HR2110010051721151854

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

HR9110010051739151854

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

HR5710010051717951855

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

HR3110010051747251852

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

HR6010010051720151858

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

HR7210010051702451858

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

HR7310010051737351858

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

HR6510010051713051853

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

HR4910010051749151855

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

HR5410010051735151852

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

HR7710010051739651850

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

HR3910010051752051850

ZADARSKA ŽUPANIJA

HR1210010051731251850

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

HR4710010051744451853

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

HR8110010051751851856

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

HR7110010051740951855

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

HR2610010051732151855

ISTARSKA ŽUPANIJA

HR6310010051709851859

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

HR1610010051706051857

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

HR6610010051713351856

GRAD ZAGREB 

 

1.1.1. Upisivanje podataka u polje „poziv na broj primatelja“​Obveznici uplate lovozakupnine na nalozima za plaćanje u polje „model“ upisuju broj modela „HR05“, a u polje „poziv na broj primatelja“ kao podatak prvi broj ugovora u duljini 8 znamenaka uključujući  kontrolni broj. Podatak drugi i treći mogu i ne moraju biti upisani, a ako su upisani nisu pod kontrolom.

 

1.2. Naknada za koncesiju prava lova​Naknada za koncesiju prava lova uplaćuje se u korist računa otvorenih na razini županija odnosno Grada Zagreba, na čijem je području ustanovljeno lovište:

 

IBAN

Županija

HR3810010051771051937

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

HR9210010051721151934

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

HR6510010051739151934

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

HR3110010051717951935

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

HR0510010051747251932

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

HR3410010051720151938

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

HR4610010051702451938

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

HR4710010051737351938

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

HR9310010051713051931

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

HR2310010051749151935

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

HR2810010051735151932

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

HR5110010051739651930

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

HR1310010051752051930

ZADARSKA ŽUPANIJA

HR8310010051731251930

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

HR7510010051744451931

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

HR5510010051751851936

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

HR4510010051740951935

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

HR9710010051732151935

ISTARSKA ŽUPANIJA

HR3710010051709851939

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

HR8710010051706051937

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

HR4010010051713351936

GRAD ZAGREB

 

 

1.2.1. Upisivanje podataka u polje „poziv na broj primatelja“​Obveznici uplate naknade za koncesiju prava lova na nalozima za plaćanje u polje „model“ upisuju broj modela „HR05“, a u polje „poziv na broj primatelja“ kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan, određuje ga davatelj koncesije.

 

1.3. Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda​Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda uplaćuje se u korist računa otvorenih na razini županija odnosno Grada Zagreba, na čijem se području koristi voda u gospodarske svrhe:

 

IBAN

Županija

HR5110010051771051509

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

HR5110010051721151508

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

HR2410010051739151508

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

HR4410010051717951507

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

HR7210010051747251502

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

HR9610010051720151501

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

HR1110010051702451501

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

HR1210010051737351501

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

HR5210010051713051505

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

HR3610010051749151507

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

HR9510010051735151502

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

HR2110010051739651500

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

HR8010010051752051500

ZADARSKA ŽUPANIJA

HR5310010051731251500

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

HR3410010051744451505

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

HR2510010051751851506

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

HR5810010051740951507

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

HR1310010051732151507

ISTARSKA ŽUPANIJA

HR4510010051709851504

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

HR0310010051706051509

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

HR1010010051713351506

GRAD ZAGREB

 

 

1.3.1. Upisivanje podataka u polje „poziv na broj primatelja“​Obveznici uplate naknade za koncesiju za gospodarsko korištenje voda na nalozima za plaćanje u polje „model“ upisuju broj modela „HR05“, a u polje „poziv na broj primatelja“ kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan, određuje ga davatelj koncesije.

 

2. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA

 

2.1. Porez na promet nekretnina​Porez na promet nekretnina uplaćuje u korist računa grada/općine na čijem se području nekretnina nalazi:

 

IBAN

Grad/Općina

HR9010010051700128481

ANDRIJAŠEVCI

HR0410010051700228484

ANTUNOVAC

HR1010010051700328480

BABINA GREDA

HR2110010051700428483

BAKAR

HR3210010051700528486

BALE - VALLE

HR3810010051700628482

BARBAN

HR6510010051700728488

BARILOVIĆ

HR3310010051700828489

BAŠKA

HR3910010051700928485

BAŠKA VODA

HR6110010051701028484

BEBRINA

HR6710010051701128480

BEDEKOVČINA

HR6110010051755028481

BEDENICA

HR7810010051701228483

BEDNJA

HR8910010051701328486

BELI MANASTIR

HR2510010051701528488

BELICA

HR9010010051701628489

BELIŠĆE

HR9610010051701728485

BENKOVAC

HR3710010051701828487

BEREK

HR9710010051701928481

BERETINEC

HR3810010051702028483

BIBINJE

HR2910010051762128487

BILICE

HR4910010051702128486

BILJE

HR5510010051702228482

BIOGRAD NA MORU

HR2710010051731028480

BISKUPIJA

HR4910010051754728482

BISTRA

HR8210010051702328488

BIZOVAC

HR5010010051702428489

BJELOVAR

HR5610010051702528485

BLATO

HR9410010051702628487

BOGDANOVCI

HR5710010051702728481

BOL

HR7410010051702928480

BOROVO

HR0410010051703028486

BOSILJEVO

HR3710010051703228488

BOŠNJACI

HR0510010051703328489

BRCKOVLJANI

HR1110010051703428485

BRDOVEC

HR3310010051707728487

BRELA

HR4910010051703528487

BRESTOVAC

HR1210010051703628481

BREZNICA

HR6210010051715128483

BREZNIČKI HUM

HR2310010051703728484

BRINJE

HR2910010051703828480

BROD MORAVICE

HR4010010051703928483

BRODSKI STUPNIK

HR9410010051704028488

BRTONIGLA - VERTENEGLIO

HR6210010051704128489

BUDINŠČINA

HR6810010051704228485

BUJE - BUIE

HR0810010051756728487

BUKOVLJE

HR0910010051704328487

BUZET

HR6910010051704428481

CERNA

HR8610010051704628480

CERNIK

HR9710010051704728483

CEROVLJE

HR1110010051704828486

CESTICA

HR1710010051704928482

CETINGRAD

HR2810010051705028485

CISTA PROVO

HR6610010051705128487

CIVLJANE

HR2910010051705228481

CRES

HR4010010051705328484

CRIKVENICA

HR4610010051705428480

CRNAC

HR5710010051705528483

ČABAR

HR6810010051705628486

ČAČINCI

HR7410010051705728482

ČAĐAVICA

HR0410010051705828488

ČAGLIN

HR8610010051706028481

ČAKOVEC

HR9710010051706128484

ČAVLE

HR1710010051706328483

ČAZMA

HR2810010051706428486

ČEMINAC

HR3410010051706528482

ČEPIN

HR6110010051706628488

DARDA

HR2910010051706728489

DARUVAR

HR3510010051706828485

DAVOR

HR6510010051760328489

DEKANOVEC

HR7310010051706928487

DELNICE

HR6310010051707028480

DESINIĆ

HR7410010051707128483

DEŽANOVAC

HR8510010051707228486

DICMO

HR2110010051707428488

DOBRINJ

HR8610010051707528489

DOMAŠINEC

HR9310010051707828481

DONJA DUBRAVA

HR4410010051757628484

DONJA MOTIČINA

HR0710010051707928484

DONJA STUBICA

HR5610010051708028482

DONJA VOĆA

HR8310010051708128488

DONJI ANDRIJEVCI

HR5110010051708228489

DONJI KRALJEVEC

HR5710010051708328485

DONJI KUKURUZARI

HR9510010051708428487

DONJI LAPAC

HR6910010051708628484

DONJI MIHOLJAC

HR9710010051708928486

DONJI VIDOVEC

HR6810010051756828481

DRAGALIĆ

HR1110010051709028489

DRAGANIĆ

HR1710010051709128485

DRAŽ

HR5510010051709228487

DRENOVCI

HR2910010051709428484

DRENJE

HR3510010051709528480

DRNIŠ

HR4610010051709628483

DRNJE

HR5710010051709728486

DUBRAVA

HR4410010051754928489

DUBRAVICA

HR9010010051759828489

DUBROVAČKO PRIMORJE

HR6310010051709828482

DUBROVNIK

HR9010010051709928488

DUGA RESA

HR2610010051710028483

DUGI RAT

HR3710010051710128486

DUGO SELO

HR1010010051758528480

DUGOPOLJE

HR4310010051710228482

DVOR

HR7010010051710328488

ĐAKOVO

HR3810010051710428489

ĐELEKOVEC

HR4410010051710528485

ĐULOVAC

HR8210010051710628487

ĐURĐENOVAC

HR4510010051710728481

ĐURĐEVAC

HR5610010051710828484

ĐURMANEC

HR8910010051711028486

ERDUT

HR9510010051711128482

ERNESTINOVO

HR9010010051711328489

ERVENIK

HR9610010051711428485

FARKAŠEVAC

HR7710010051761928482

FAŽANA - FASANA

HR3710010051711528487

FERDINANDOVAC

HR9710010051711628481

FERIČANCI

HR3210010051762928489

FUNTANA - FONTANE

HR1110010051711728484

FUŽINE

HR5810010051757128488

GALOVAC

HR1710010051711828480

GARČIN

HR2810010051711928483

GAREŠNICA

HR8210010051712028488

GENERALSKI STOL

HR5010010051712128489

GLINA

HR5610010051712228485

GOLA

HR9410010051712328487

GORIČAN

HR5710010051712428481

GORJANI

HR7110010051761828486

GORNJA RIJEKA

HR6810010051712528484

GORNJA STUBICA

HR7910010051756928484

GORNJA VRBA

HR8510010051712728483

GORNJI BOGIĆEVCI

HR0510010051712928482

GORNJI KNEGINEC

HR7110010051760428485

GORNJI MIHALJEVEC

HR1610010051713028485

GOSPIĆ

HR5410010051713128487

GRAČAC

HR1710010051713228481

GRAČIŠĆE

HR3410010051713428480

GRADAC

HR4510010051713528483

GRADEC

HR5610010051713628486

GRADINA

HR6210010051713728482

GRADIŠTE

HR8910010051713828488

GROŽNJAN-GRISIGNANA

HR5710010051713928489

GRUBIŠNO POLJE

HR7410010051714028481

GUNDINCI

HR8510010051714128484

GUNJA

HR1310010051751028483

GVOZD

HR1610010051714428486

HERCEGOVAC

HR2210010051714528482

HLEBINE

HR4910010051714628488

HRAŠĆINA

HR2310010051714828485

HRVACE

HR6110010051714928487

HRVATSKA DUBICA

HR5110010051715028480

HRVATSKA KOSTAJNICA

HR7310010051715228486

HUM NA SUTLI

HR7910010051715328482

HVAR

HR0910010051715428488

ILOK

HR7410010051715528489

IMOTSKI

HR8010010051715628485

IVANEC

HR8110010051715828481

IVANIĆ GRAD

HR9210010051715928484

IVANKOVO

HR7110010051716128488

IVANSKA

HR0310010051760928483

JAGODNJAK

HR4510010051716328485

JAKOVLJE

HR8310010051716428487

JAKŠIĆ

HR4610010051716528481

JALŽABET

HR9610010051759928485

JANJINA

HR5710010051716628484

JARMINA

HR6310010051716728480

JASENICE

HR7410010051716828483

JASENOVAC

HR8510010051716928486

JASTREBARSKO

HR9610010051717028489

JELENJE

HR0510010051717128485

JELSA

HR7810010051755228480

JESENJE

HR4310010051717228487

JOSIPDOL

HR0610010051717328481

KALI

HR4810010051755928487

KALINOVAC

HR3810010051756028480

KALNIK

HR0310010051762328484

KAMANJE

HR2310010051717528480

KANFANAR

HR3410010051717628483

KAPELA

HR4510010051717728486

KAPTOL

HR5110010051717828482

KARLOBAG

HR7810010051717928488

KARLOVAC

HR9510010051759628482

KAROJBA

HR0310010051718028487

KASTAV

HR6310010051718128481

KAŠTELA

HR2510010051759728488

KAŠTELIR-LABINCI - CASTELLIERE-S.DOMENICA

HR8010010051718328480

KIJEVO

HR9110010051718428483

KISTANJE

HR0510010051718528486

KLAKAR

HR1110010051718628482

KLANA

HR3810010051718728488

KLANJEC

HR1210010051718928485

KLENOVNIK

HR3410010051719028484

KLINČA SELO

HR5110010051719228483

KLIS

HR6210010051719328486

KLOŠTAR IVANIĆ

HR6810010051719428482

KLOŠTAR PODRAVSKI

HR9510010051719528488

KNEŽEVI VINOGRADI

HR6310010051719628489

KNIN

HR8910010051762228481

KOLAN

HR6910010051719728485

KOMIŽA

HR1010010051719828487

KONAVLE

HR7010010051719928481

KONČANICA

HR7010010051720028488

KONJŠČINA

HR3810010051720128489

KOPRIVNICA

HR4410010051720228485

KOPRIVNIČKI BREGI

HR8210010051720328487

KOPRIVNIČKI IVANEC

HR4510010051720428481

KORČULA

HR8310010051753828486

KOSTRENA

HR5610010051720528484

KOŠKA

HR6210010051720628480

KOTORIBA

HR8410010051720828486

KRALJEVEC NA SUTLI

HR9010010051720928482

KRALJEVICA

HR4210010051721128487

KRAPINA

HR0510010051721228481

KRAPINSKE TOPLICE

HR8110010051753328487

KRAŠIĆ

HR3210010051754528483

KRAVARSKO

HR1610010051721328484

KRIŽ

HR2210010051721428480

KRIŽEVCI

HR3310010051721528483

KRK

HR4410010051721628486

KRNJAK

HR5010010051721728482

KRŠAN

HR2610010051757228489

KUKLJICA

HR4510010051721928489

KULA NORINSKA

HR8910010051755328483

KUMROVEC

HR6210010051722028481

KUTINA

HR7310010051722128484

KUTJEVO

HR7910010051722228480

LABIN

HR9010010051722328483

LANIŠĆE

HR1010010051722528482

LASINJA

HR3710010051722628488

LASTOVO

HR2110010051758628483

LEĆEVICA

HR0510010051722728489

LEGRAD

HR1110010051722828485

LEKENIK

HR4910010051722928487

LEPOGLAVA

HR3910010051723028480

LEVANJSKA VAROŠ

HR5010010051723128483

LIPIK

HR6110010051723228486

LIPOVLJANI

HR9410010051723428488

LIŠANE OSTROVIČKE

HR6210010051723528489

LIŽNJAN - LISIGNANO

HR6810010051723628485

LOBOR

HR0910010051723728487

LOKVE

HR3210010051758728486

LOKVIČIĆI

HR0910010051762428480

LOPAR

HR8010010051723928484

LOVAS

HR3210010051724028482

LOVINAC

HR2710010051724228489

LOVRAN

HR3310010051724328485

LOVREĆ

HR7110010051724428487

LUDBREG

HR7610010051754828488

LUKA

HR3410010051724528481

LUKAČ

HR6410010051760028486

LUMBARDA

HR4510010051724628484

LUPOGLAV

HR5110010051724728480

LJUBEŠĆICA

HR6210010051724828483

MAČE

HR6110010051757828483

MAGADENOVAC

HR0910010051755528482

MAJUR

HR7310010051724928486

MAKARSKA

HR8410010051725028489

MALA SUBOTICA

HR9010010051725128485

MALI BUKOVEC

HR3110010051725228487

MALI LOŠINJ

HR9110010051725328481

MALINSKA - DUBAŠNICA

HR0510010051725428484

MARČANA

HR2210010051725628483

MARIJA BISTRICA

HR8910010051753928482

MARIJA GORICA

HR3310010051725728486

MARIJANCI

HR3910010051725828482

MARINA

HR5710010051761028488

MARKUŠICA

HR5810010051708528481

MARTIJANEC

HR6610010051725928488

MARTINSKA VES

HR8810010051726028487

MARUŠEVEC

HR5110010051726128481

MATULJI

HR6810010051726328480

MEDULIN

HR7910010051726428483

METKOVIĆ

HR9010010051726528486

MIHOVLJAN

HR9610010051726628482

MIKLEUŠ

HR2610010051726728488

MILNA

HR9110010051726828489

MLJET

HR2210010051727028484

MOLVE

HR5010010051727328486

MOŠČENIČKA DRAGA

HR5610010051727428482

MOTOVUN - MONTONA

HR8310010051727528488

MRKOPALJ

HR7510010051708728480

MUĆ

HR5110010051727628489

MURSKO SREDIŠĆE

HR6010010051761728483

MURTER – KORNATI

HR9510010051727828487

NAŠICE

HR5810010051727928481

NEDELIŠĆE

HR3110010051761228485

NEGOSLAVCI

HR9610010051728028483

NEREŽIŠĆA

HR1010010051728128486

NETRETIĆ

HR1010010051729528487

NIJEMCI

HR1610010051728228482

NIN

HR4310010051728328488

NOVA BUKOVICA

HR1110010051728428489

NOVA GRADIŠKA

HR1710010051728528485

NOVA KAPELA

HR1810010051728728481

NOVA RAČA

HR2910010051728828484

NOVALJA

HR0310010051755428486

NOVI GOLUBOVEC

HR3510010051728928480

NOVI MAROF

HR6210010051729028486

NOVI VINODOLSKI

HR7210010051753728483

NOVIGRAD

HR6810010051729128482

NOVIGRAD – CITTANOVA

HR9510010051729228488

NOVIGRAD PODRAVSKI

HR4910010051756128483

NOVO VIRJE

HR6310010051729328489

NOVSKA

HR6910010051729428485

NUŠTAR

HR7010010051729628481

OBROVAC

HR8110010051729728484

OGULIN

HR3810010051758828482

OKRUG

HR9810010051729928483

OKUČANI

HR5010010051730028481

OMIŠ

HR6110010051730128484

OMIŠALJ

HR6710010051730228480

OPATIJA

HR7810010051730328483

OPRISAVCI

HR8910010051730428486

OPRTALJ - PORTOLE

HR2510010051730628488

OPUZEN

HR9010010051730728489

ORAHOVICA

HR9610010051730828485

OREBIĆ

HR1210010051760528487

OREHOVICA

HR3710010051730928487

ORIOVAC

HR0410010051754228481

ORLE

HR3810010051731128483

OROSLAVJE

HR4910010051731228486

OSIJEK

HR5510010051731328482

OTOČAC

HR8210010051731428488

OTOK (Sinj)

HR5510010051753528484

OTOK (Vinkovci)

HR5010010051731528489

OZALJ

HR5610010051731628485

PAG

HR9410010051731728487

PAKOŠTANE

HR5710010051731828481

PAKRAC

HR2010010051732028482

PAŠMAN

HR4710010051732128488

PAZIN

HR2110010051732328485

PERUŠIĆ

HR5910010051732428487

PETERANEC

HR2210010051732528481

PETLOVAC

HR3310010051732628484

PETRIJANEC

HR3910010051732728480

PETRIJEVCI

HR5010010051732828483

PETRINJA

HR6110010051732928486

PETROVSKO

HR7210010051733028489

PIĆAN

HR8910010051758128485

PIROVAC

HR7810010051733128485

PISAROVINA

HR1910010051733228487

PITOMAČA

HR7910010051733328481

PLAŠKI

HR9010010051733428484

PLETERNICA

HR6710010051745528484

PLITVIČKA JEZERA

HR9610010051733528480

PLOČE

HR2110010051733728486

PODBABLJE

HR2710010051733828482

PODCRKAVLJE

HR5410010051733928488

PODGORA

HR7610010051734028487

PODGORAČ

HR2810010051727128480

PODRAVSKA MOSLAVINA

HR4910010051761628480

PODRAVSKE SESVETE

HR3910010051734128481

PODSTRANA

HR5010010051734228484

PODTUREN

HR5610010051734328480

POJEZERJE

HR2110010051754428480

POKUPSKO

HR6710010051734428483

POLAČA

HR7810010051734528486

POLIČNIK

HR8410010051734628482

POPOVAC

HR1410010051734728488

POPOVAČA

HR7910010051734828489

POREČ - PARENZO

HR8510010051734928485

POSEDARJE

HR1010010051735028484

POSTIRA

HR3210010051757328485

POVLJANA

HR1610010051735128480

POŽEGA

HR2710010051735228483

PREGRADA

HR4410010051735428482

PREKO

HR7110010051735528488

PRELOG

HR3910010051735628489

PRESEKA

HR6510010051758928488

PRGOMET

HR8810010051762028485

PRIBISLAVEC

HR8710010051759028487

PRIMORSKI DOLAC

HR4510010051735728485

PRIMOŠTEN

HR9010010051758328481

PRIVLAKA (Vukovar)

HR7010010051757428487

PRIVLAKA (Zadar)

HR8610010051708828483

PROLOŽAC

HR8710010051729828480

PROMINA

HR8310010051735828487

PUČIŠĆA

HR4610010051735928481

PULA - POLA

HR8410010051736028483

PUNAT

HR9510010051736128486

PUNITOVCI

HR0410010051736228482

PUŠĆA

HR3110010051736328488

RAB

HR9610010051736428489

RADOBOJ

HR6110010051753628480

RAKOVEC

HR0510010051736528485

RAKOVICA

HR4310010051736628487

RASINJA

HR1710010051736828484

RAŠA

HR2310010051736928480

RAVNA GORA

HR5610010051737128482

RAŽANAC

HR8310010051737228488

REŠETARI

HR3610010051755628488

RIBNIK

HR5110010051737328489

RIJEKA

HR3010010051758228487

ROGOZNICA

HR5710010051737428485

ROVINJ - ROVIGNO

HR9510010051737528487

ROVIŠĆE

HR5810010051737628481

RUGVICA

HR5010010051759128481

RUNOVIĆI

HR6910010051737728484

RUŽIĆ

HR7510010051737828480

SABORSKO

HR8610010051737928483

SALI

HR4310010051738028488

SAMOBOR

HR1110010051738128489

SATNICA ĐAKOVAČKA

HR1710010051738228485

SEGET

HR5510010051738328487

SELCA

HR2910010051738528484

SELNICA

HR3510010051738628480

SEMELJCI

HR4610010051738728483

SENJ

HR6010010051756228486

SEVERIN

HR5710010051738828486

SIBINJ

HR3110010051757028482

SIKIREVCI

HR6310010051738928482

SINJ

HR7410010051739028485

SIRAČ

HR1510010051739128487

SISAK

HR8610010051739328484

SKRAD

HR9210010051739428480

SKRADIN

HR0610010051739528483

SLATINA

HR1710010051739628486

SLAVONSKI BROD

HR2310010051739728482

SLAVONSKI ŠAMAC

HR1810010051739928489

SLIVNO

HR1310010051740028489

SLUNJ

HR5710010051740228487

SMOKVICA

HR3710010051740528480

SOKOLOVAC

HR4810010051740628483

SOLIN

HR5910010051740728486

SOPJE

HR9210010051740928488

SPLIT

HR1710010051741028487

SRAČINEC

HR7710010051741128481

STANKOVCI

HR8810010051741228484

STARA GRADIŠKA

HR9410010051741328480

STARI GRAD

HR0810010051741428483

STARI JANKOVCI

HR1910010051741528486

STARI MIKANOVCI

HR2510010051741628482

STARIGRAD

HR2010010051741828489

STARO PETROVO SELO

HR2610010051741928485

STON

HR7210010051760628481

STRAHONINEC

HR5410010051742128480

STRIZIVOJNA

HR6510010051742228483

STUBIČKE TOPLICE

HR7210010051755128484

STUPNIK

HR7610010051742328486

SUĆURAJ

HR8210010051742428482

SUHOPOLJE

HR1210010051742528488

SUKOŠAN

HR7710010051742628489

SUNJA

HR8310010051742728485

SUPETAR

HR6110010051759228484

SUTIVAN

HR8310010051760728484

SVETA MARIJA

HR4210010051743228482

SVETA NEDELJA (Labin)

HR8110010051743628487

SVETA NEDELJA (Samobor)

HR4410010051743728481

SVETI ĐURĐ

HR2410010051742828487

SVETI FILIP I JAKOV

HR5510010051743828484

SVETI ILIJA

HR8410010051742928481

SVETI IVAN ZELINA

HR6110010051743928480

SVETI IVAN ŽABNO

HR8810010051744028486

SVETI JURAJ NA BREGU

HR2510010051743028483

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

HR3610010051743128486

SVETI LOVREČ

HR9410010051744128482

SVETI MARTIN NA MURI

HR2410010051744228488

SVETI PETAR OREHOVEC

HR6910010051743328488

SVETI PETAR U ŠUMI