PRAVILNIK O AUTOMATSKOJ RAZMJENI INFORMACIJA U PODRUČJU POREZA

(Redakcijski pročišćeni tekst​ 'Narodne novine' br. 18/17, 1/19, 1/20)

Na snazi i primjenjuje se od 3. siječnja 2020. 


 

DIO PRVI

 

I. TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.Ovim se Pravilnikom utvrđuju pravila za provedbu članka 29. stavka 5. Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (dalje u tekstu: Zakon) kojim se propisuju definicije pojmova, pravila izvješćivanja i dubinske analize potrebne za provedbu automatske razmjene informacija o financijskim računima, članka 35. stavka 3. Zakona kojim se uređuje sadržaj, oblik i pravila za ispunjavanje izvješća po državama potrebnih za provedbu automatske razmjene informacija o izvješćima po državama, i članka 35.a stavka 5. Zakona kojim se propisuju obilježja koja ukazuju na potencijalni rizik od izbjegavanja plaćanja poreza. 

Prijenos i provedba propisa Europske unije

 

Članak 2.​Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće odredbe direktiva Europske unije:

1. Prilog I. i Prilog II. Direktive Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (SL L 359, 16. 12. 2014.), (dalje u tekstu: Direktiva 2014/107/EU)

2. Prilog III. Direktive Vijeća (EU) 2016/881 od 25. svibnja 2016. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (SL L 146, 3. 6. 2016.) (dalje u tekstu: Direktiva Vijeća (EU) 2016/881).

 

Pojmovi u smislu automatske razmjene informacija o financijskim računima

 

Članak 3.​U člancima 4. do 43. ovoga Pravilnika propisuje se značenje pojmova u smislu automatske razmjene informacija o financijskim računima iz članaka 58. do 100. ovoga Pravilnika.

 

Pojam druga jurisdikcija

 

Članak 4.​Druga jurisdikcija je:

1. druga jurisdikcija koja s Republikom Hrvatskom ima sklopljen sporazum između nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima na temelju međunarodnog sporazuma i koja na temelju sporazuma dostavlja informacije iz članka 26. Zakona te je navedena na popisu objavljenom na službenim mrežnim stranicama Ministarstva financija, Porezne uprave​

2. druga jurisdikcija s kojom je Europska unija sklopila sporazum na temelju kojega ta država dostavlja informacije iz članka 26. Zakona, Ministarstvu financija, Poreznoj upravi i koja je navedena na popisu koji je objavila Europska komisija. 

Pojam izvještajna financijska institucija

 

Članak 5.​Izvještajna financijska institucija podrazumijeva svaku hrvatsku financijsku instituciju koja nije neizvještajna financijska institucija i koja je rezident u Republici Hrvatskoj, no isključuje podružnicu te financijske institucije koja se nalazi izvan Republike Hrvatske i podružnicu financijske institucije koja se nalazi u Republici Hrvatskoj, a nije rezident Republike Hrvatske.

 

Pojam financijska institucija države članice i/ili druge jurisdikcije

 

Članak 6.​Financijska institucija države članice i/ili druge jurisdikcije podrazumijeva svaku financijsku instituciju koja je rezident u državi članici i/ili drugoj jurisdikciji, no isključuje svaku podružnicu te financijske institucije koja se nalazi izvan države članice i/ili druge jurisdikcije i svaku podružnicu financijske institucije koja nije rezident u državi članici i/ili drugoj jurisdikciji ako se ta podružnica nalazi u toj državi članici i/ili drugoj jurisdikciji.

 

Pojam financijska institucija

 

Članak 7.​(1) Financijska institucija podrazumijeva skrbničku instituciju, depozitnu instituciju, investicijski subjekt ili određeno društvo za osiguranje.

(2) Skrbnička institucija podrazumijeva svaki subjekt čiji se značajan dio poslovanja odnosi na držanje financijske imovine za tuđi račun. Subjekt drži financijsku imovinu za tuđi račun kao značajan dio svog poslovanja ako je bruto dobit subjekta koja proizlazi iz držanja financijske imovine i povezanih financijskih usluga jednaka ili veća od 20% bruto dobiti subjekta tijekom kraćeg od sljedeća dva razdoblja:

1. trogodišnje razdoblje koje završava 31. prosinca (ili posljednjeg dana računovodstvenog razdoblja) koje prethodi godini u kojoj je određivanje provedeno ili

2. razdoblje tijekom kojeg subjekt postoji.

(3) Depozitna institucija podrazumijeva svaki subjekt koji prihvaća depozit u sklopu svog redovnog bankarskog ili sličnog poslovanja.

(4) Investicijski subjekt podrazumijeva:

1. svaki subjekt čije se poslovanje odnosi na jednu ili više sljedećih aktivnosti ili radnji za stranku ili u njeno ime:

a. trgovanje instrumentima tržišta novca (čekovi, mjenice, certifikati o depozitu, izvedenice i dr.), mjenjački poslovi, devizni, kamatni i indeksirani instrumenti, prenosivi vrijednosni papiri ili trgovanje robnim ročnicama

b. upravljanje pojedinačnim i zajedničkim portfeljem ili

c. ulaganje na neki drugi način, praćenje ili upravljanje financijskom imovinom ili novčanim sredstvima za tuđi račun ili

2. svaki subjekt čija bruto dobit prvenstveno proizlazi iz investiranja, reinvestiranja ili trgovanja financijskom imovinom, ako subjektom upravlja drugi subjekt koji je depozitna institucija, skrbnička institucija, određeno društvo za osiguranje ili investicijski subjekt iz točke 1. ovoga stavka. Smatra se da subjektom upravlja drugi subjekt ako subjekt koji upravlja izravno ili neizravno putem drugog pružatelja usluge obavlja bilo koju aktivnost ili radnju iz točke 1. ovoga stavka u ime subjekta kojim upravlja i ima pravo upravljanja imovinom tog subjekta. Ako subjektom upravljaju različite financijske institucije, subjekti koji se ne smatraju financijskim institucijama ili fizičke osobe, smatra se da subjektom upravlja drugi subjekt koji je depozitna institucija, skrbnička institucija, određeno društvo za osiguranje ili investicijski subjekt iz točke 1. ovoga stavka ako je jedan od subjekata koji upravljaju takav subjekt.

(5) Za subjekta se smatra da njegovo poslovanje prvenstveno obuhvaća jednu ili više aktivnosti iz stavka 4. točke 1. ovoga članka ili bruto dobit subjekta proizlazi iz investiranja, reinvestiranja ili trgovanja financijskom imovinom za potrebe iz stavka 4. točke 2. ovoga članka, ako bruto dobit subjekta koja proizlazi iz relevantnih aktivnosti iznosi ili prelazi 50% bruto dobiti subjekta tijekom kraćeg od sljedećih razdoblja:

1. trogodišnje razdoblje koje završava 31. prosinca godine koja prethodi godini u kojoj je određivanje provedeno ili

2. razdoblje u kojem subjekt postoji.

(6) Investicijski subjekt ne podrazumijeva subjekt koji je aktivni subjekt koji nije financijska institucija jer taj subjekt ispunjava jedan od kriterija iz članka 37. točaka 4. do 7. ovoga Pravilnika.

(7) Investicijski subjekt iz stavaka 4. i 5. ovoga članka tumači se na način koji je u skladu sa sličnim tekstom utvrđenim u definiciji pojma financijska institucija u preporukama radne skupine za financijske aktivnosti (Financial Action Task Force – FATF).

 

Pojam financijska imovina

 

Članak 8.​(1) Financijska imovina podrazumijeva:

1. vrijednosni papir (osobito, dionički udio u trgovačkom društvu, partnerstvo ili stvarni vlasnički udjel u partnerstvu ili trustu u koje su udruženi brojni partneri ili se njihovim vlasničkim udjelima trguje na burzi, mjenicu, obveznicu, zadužnicu ili drugi dokaz o zaduživanju)

2. partnerski udjel, robu, ugovor o razmjeni (osobito, kamatni ugovori o razmjeni, valutni ugovori o razmjeni, ugovori o razmjeni osnove, gornje granice kamatnih stopa, donje granice kamatnih stopa, robni ugovori o razmjeni, ugovori o razmjeni vlasničkih vrijednosnih papira, ugovori o razmjeni s obzirom na indeks vlasničkih vrijednosnih papira, i slični ugovori)

3. ugovor o osiguranju ili ugovor o rentnom osiguranju ili

4. svaki udjel (uključujući ročnicu ili terminski ugovor – forward ili opciju) u vrijednosnom papiru, partnerskom udjelu, robi, ugovoru o razmjeni, ugovoru o osiguranju ili ugovoru o rentnom osiguranju.

(2) Financijska imovina ne podrazumijeva nedužnički, izravni udjel u nekretninama.

 

Pojam određeno društvo za osiguranje

 

Članak 9.​Određeno društvo za osiguranje podrazumijeva svaki subjekt koji je društvo za osiguranje (ili holdinško društvo društva za osiguranje) koje sklapa ugovor o osiguranju ili ugovor o rentnom osiguranju uz mogućnost isplatne otkupne vrijednosti police, ili je dužno izvršiti plaćanje u vezi s takvim ugovorom.

 

Pojam neizvještajna financijska institucija

 

Članak 10.​Neizvještajna financijska institucija podrazumijeva svaku od sljedećih financijskih institucija koja je:

1. tijelo javne vlasti, međunarodna organizacija ili središnja banka, osim u odnosu na plaćanja koja proizlaze iz obveze koju ima u vezi s komercijalnom financijskom aktivnošću one vrste kojom se bavi određeno društvo za osiguranje, skrbnička institucija ili depozitna institucija

2. mirovinski fond širokog sudjelovanja, mirovinski fond užeg sudjelovanja, mirovinski fond tijela javne vlasti, međunarodne organizacije ili središnje banke ili kvalificirani izdavatelj kreditnih kartica

3. svaki drugi subjekt za koji postoji mali rizik njegove zloporabe u svrhu porezne utaje, koji u znatnoj mjeri ima slična obilježja kao bilo koji subjekt iz točaka 1. i 2. ovoga članka te je naveden u Popisu iz članka 60. stavka 1. ovoga Pravilnika pod uvjetom da status takvog subjekta ne ugrožava postizanje učinkovite razmjene informacija o financijskim računima u cilju borbe protiv poreznih prijevara i utaja

4. izuzeti subjekt za zajednička ulaganja ili

5. trust, ako je upravitelj trusta izvještajna financijska institucija i izvješćuje o svim informacijama o kojima je dužan izvijestiti u skladu s člankom 58. ovoga Pravilnika u vezi sa svim računima trusta o kojima se izvješćuje.

 

Pojam tijelo javne vlasti

 

Članak 11.​(1) Tijelo javne vlasti podrazumijeva vladu države članice i/ili druge jurisdikcije, svaku političku organizacijsku jedinicu države članice i/ili druge jurisdikcije (koja uključuje državu, pokrajinu, okrug ili općinu), ili agenciju ili tijelo u punom vlasništvu države članice i/ili druge jurisdikcije ili u vlasništvu jednoga ili više od prethodno navedenih (svako tijelo javne vlasti). Ova kategorija obuhvaća sastavne dijelove, kontrolirane subjekte i političke organizacijske jedinice države članice i/ili druge jurisdikcije.

(2) Sastavni dio države članice i/ili druge jurisdikcije podrazumijeva svaku osobu, organizaciju, agenciju, ured, fond, tijelo ili drugo tijelo, bez obzira na to kako je označeno, koje predstavlja upravno tijelo države članice i/ili druge jurisdikcije. Neto prihodi upravnih tijela obvezno se uplaćuju na njegov vlastiti račun ili na druge račune države članice i/ili druge jurisdikcije, pri čemu niti jedan dio ne može biti u korist neke privatne osobe. Sastavni dio države članice i /ili druge jurisdikcije ne obuhvaća fizičku osobu koja je vladar, dužnosnik ili rukovoditelj, kada nastupa privatno ili u osobno ime.

(3) Kontrolirani subjekt podrazumijeva subjekt koji je formalno odvojen od države članice i/ ili druge jurisdikcije ili na drugi način čini zaseban pravni subjekt, pod uvjetom da:

1. subjekt je u cijelosti u vlasništvu ili pod kontrolom jednog ili više tijela javne vlasti, neposredno ili posredno preko jednog ili više kontroliranih subjekata

2. neto prihodi subjekta uplaćuju se na njegov vlastiti račun ili na račune jednog ili više tijela javne vlasti, pri čemu niti jedan dio ne može biti u korist neke privatne osobe i

3. imovina subjekta nakon njegova prestanka prelazi na jedno ili više tijela javne vlasti.

(4) Prihodi ne idu u korist privatnih osoba ako su takve osobe naznačene kao korisnici javnog programa, a programske aktivnosti provode se radi zajedničke općedruštvene dobrobiti ili se odnose na provođenje neke faze javnog upravljanja. Međutim, neovisno o prethodno navedenom, smatra se da prihodi idu u korist privatnih osoba ako su ostvareni od strane tijela javne vlasti kroz neke gospodarske djelatnosti kao što je poslovno bankarstvo, u okviru koje se pružaju financijske usluge privatnim osobama.

 

Pojam međunarodna organizacija

 

Članak 12.​Međunarodna organizacija podrazumijeva svaku međunarodnu organizaciju ili agenciju ili tijelo u njezinom potpunom vlasništvu. Ova kategorija obuhvaća svaku međuvladinu organizaciju (uključujući nadnacionalnu organizaciju):

1. koja je prvenstveno sastavljena od vlada

2. koja s Republikom Hrvatskom ili s drugom državom članicom i/ili drugom jurisdikcijom na snazi ima sporazum o sjedištu ili sporazum koji je u suštini sličan sporazumu o sjedištu i

3. čiji prihod ne ide u korist privatnih osoba.

 

Pojam središnja banka

 

Članak 13.​Središnja banka podrazumijeva instituciju koja je, po zakonu ili slijedom odobrenja najviše državne vlasti, glavno tijelo, osim Vlade Republike Hrvatske ili vlade druge države članice i/ ili druge jurisdikcije, za izdavanje sredstava namijenjenih opticaju u svojstvu valute. Takva institucija može uključivati tijelo odvojeno od Vlade Republike Hrvatske ili vlade druge države članice i/ili druge jurisdikcije, bez obzira na to je li djelomično ili u cijelosti u vlasništvu Republike Hrvatske ili druge države članice i/ili druge jurisdikcije.

 

Pojam mirovinski fond širokog sudjelovanja

 

Članak 14.​Mirovinski fond širokog sudjelovanja podrazumijeva fond osnovan radi osiguranja mirovina, invalidnina ili naknada u slučaju smrti ili bilo koje kombinacije navedenoga, korisnicima koji su sadašnji ili bivši zaposlenici (ili osobe koje su ti zaposlenici imenovali) jednoga ili više poslodavaca kao naknada za pružene usluge, pod uvjetom da fond:

1. nema ni jednog korisnika koji ima pravo na više od 5% imovine fonda

2. podliježe nacionalnim propisima i dostavlja izvješća poreznim tijelima

3. zadovoljava barem jedan od sljedećih uvjeta:

a. fond je općenito na temelju statusa sustava mirovinskog osiguranja izuzet od poreza na dobit ili je oporezivanje odgođeno ili se primjenjuje snižena stopa poreza na dobit

b. fond prikuplja najmanje 50% ukupnih doprinosa (različitih od prijenosa imovine iz drugih sustava iz članaka 14. do 16. ovoga Pravilnika ili mirovinskih računa iz članka 30. stavka 2. ovoga Pravilnika) od poslodavaca koji ga financiraju

c. raspodjele ili povlačenja sredstava iz fondova dopušteni su jedino po nastupu konkretnih događaja povezanih s umirovljenjem, invaliditetom ili smrću (osim prijenosa raspodijeljenih sredstava na druge fondove iz članaka 14. do 16. ovoga Pravilnika ili na mirovinske račune iz članka 30. stavka 2. ovoga Pravilnika) ili se za raspodjele ili povlačenja prije nastupa konkretnih događaja utvrđuju kaznene mjere ili

d. doprinosi (osim nekih dopuštenih naknadno uplaćenih doprinosa) zaposlenika u fond ograničeni su ostvarenim dohotkom zaposlenika ili na godišnjoj razini ne mogu biti veći od kunskog iznosa koji odgovara iznosu od 50.000,00 USD, pri čemu se primjenjuju pravila o agregiranju stanja računa i preračunavanja valuta iz članka 94. ovoga Pravilnika.

 

Pojam mirovinski fond užeg sudjelovanja

 

Članak 15.​Mirovinski fond užeg sudjelovanja podrazumijeva fond osnovan radi osiguranja mirovina, invalidnina, ili naknada u slučaju smrti korisnicima koji su sadašnji ili bivši zaposlenici (ili osobe koje su ti zaposlenici imenovali) jednoga ili više poslodavaca kao naknada za pružene usluge, pod uvjetom da:

1. fond ima manje od 50 članova

2. fond financira jedan ili više poslodavaca koji nisu investicijski subjekti ili pasivni subjekti koji nisu financijske institucije

3. doprinosi zaposlenika i poslodavaca u fond (osim prijenosa imovine s mirovinskih računa iz članka 30. stavka 2. ovoga Pravilnika) ograničeni su zarađenim dohotkom odnosno naknadama zaposlenika

4. članovi koji nisu rezidenti države članice i/ili druge jurisdikcije u kojoj je fond osnovan nemaju pravo na više od 20% imovine fonda i

5. fond podliježe nacionalnim propisima i dostavlja izvješća poreznim tijelima.

 

Pojam mirovinski fond tijela javne vlasti, međunarodne organizacije ili središnje banke

 

Članak 16.​Mirovinski fond tijela javne vlasti, međunarodne organizacije ili središnje banke podrazumijeva fond koji je osnovalo tijelo javne vlasti, međunarodna organizacija ili središnja banka kako bi osiguralo isplatu mirovina i invalidskih naknada u slučaju smrti korisnicima ili članovima koji su sadašnji ili bivši zaposlenici (ili osobe koje su takvi zaposlenici odredili), ili koji nisu sadašnji ili bivši zaposlenici, ako se naknade pružaju takvim korisnicima ili članovima kao naknade za osobne usluge koje obavljaju za tijelo javne vlasti, međunarodnu organizaciju ili središnju banku.

 

Pojam kvalificirani izdavatelj kreditne kartice

 

Članak 17.​Kvalificirani izdavatelj kreditne kartice podrazumijeva financijsku instituciju koja zadovoljava sljedeće uvjete:

1. financijska institucija je financijska institucija jedino zbog toga što je izdavatelj kreditnih kartica koji prima depozite samo u slučaju kada stranka vrši uplate u iznosu većem od iznosa koji dospijeva na naplatu po kartici i taj se više uplaćeni iznos ne vraća strankama istoga trenutka i

2. počevši od 1. siječnja 2016. ili prije tog datuma, financijska institucija provodi politike i postupke bilo da bi se stranku spriječilo da preplati iznos koji prelazi kunski iznos koji odgovara iznosu od 50.000,00 USD, bilo da bi se u roku od 60 dana osigurao povrat svakog više uplaćenog iznosa stranke koji prelazi navedeni iznos, pri čemu se u svakom slučaju primjenjuju pravila za agregiranje računa i preračunavanje valuta iz članka 94. ovoga Pravilnika. Za ovu potrebu više uplaćeni iznos stranke ne odnosi se na potražna salda u iznosu osporenih naknada, ali zato uključuje potražna salda koja su nastala zbog vraćanja robe i otkazivanja usluga.

 

Pojam izuzeti subjekt za zajednička ulaganja

 

Članak 18.​(1) Izuzeti subjekt za zajednička ulaganja podrazumijeva investicijski subjekt koji je uređen kao subjekt za zajednička ulaganja, pod uvjetom da sve udjele u subjektu za zajednička ulaganja drže fizičke osobe ili subjekti koji nisu osobe o kojima se izvješćuje ili se udjeli drže njihovim posredstvom, osim pasivnog subjekta koji nije financijska institucija s osobama koje imaju kontrolu i koje su osobe o kojima se izvješćuje.

(2) Investicijski subjekt koji je uređen kao subjekt za zajednička ulaganja ne gubi status izuzetog subjekta za zajednička ulaganja iz stavka 1. ovoga članka samo zbog toga što je subjekt za zajednička ulaganja izdao materijalizirane dionice na donositelja pod sljedećim uvjetima:

1. subjekt za zajednička ulaganja nije izdao i ne izdaje materijalizirane dionice na donositelja nakon 31. prosinca 2015.

2. subjekt za zajednička ulaganja povlači sve takve dionice nakon otkupa

3. subjekt za zajednička ulaganja provodi postupke dubinske analize iz članaka 60. do 94. ovoga Pravilnika i dostavlja sve informacije o kojima je potrebno izvijestiti u vezi s takvim dionicama kada su takve dionice ponuđene za otkup ili drugi način plaćanja i

4. subjekt za zajednička ulaganja ima uspostavljene politike i postupke kojima se osigurava otkup ili deaktiviranje takvih dionica u najkraćem mogućem roku, a prije 1. siječnja 2018.

 

Pojam financijski račun

 

Članak 19.​(1) Financijski račun podrazumijeva račun koji vodi financijska institucija te uključuje depozitni račun, skrbnički račun i:

1. u slučaju investicijskog subjekta, svaki vlasnički ili dužnički udjel u financijskoj instituciji. Neovisno o prethodno navedenom, pojam financijski račun ne uključuje bilo kakav vlasnički ili dužnički udjel u subjektu koji je investicijski subjekt samo zbog toga što:

a. pruža investicijsko savjetovanje stranci i djeluje u njeno ime ili

b. vodi portfelj za stranku i djeluje u njeno ime za potrebe investiranja, vođenje ili upravljanje financijskom imovinom deponiranom u ime stranke kod financijske institucije koja nije taj subjekt

2. u slučaju financijske institucije koja nije propisana u skladu s točkom 1. ovoga stavka, svaki vlasnički ili dužnički udjel u financijskoj instituciji, ako je uspostavljena kategorija udjela s ciljem izbjegavanja izvješćivanja, u skladu s člankom 58. ovoga Pravilnika i

3. svaki ugovor o osiguranju i svaki ugovor o rentnom osiguranju uz mogućnost isplate otkupne vrijednosti police kojeg je izdala ili vodi financijska institucija, osim neprenosive neodgođene doživotne rente koja nije povezana s ulaganjima u investicijske fondove, izdane fizičkoj osobi, koja se unovčuje isplatom mirovine ili invalidnine, po računu koji je isključeni račun.

(2) Financijski račun ne podrazumijeva nijedan račun koji se smatra isključenim računom u skladu s člankom 30. ovoga Pravilnika.

 

Pojam depozitni račun

 

Članak 20.​Depozitni račun podrazumijeva svaki poslovni, tekući ili štedni račun, račun s oročenjem ili račun za uplatu mirovina državnim službenicima ili pripadnicima vojnih snaga ili račun otvoren uz certifikat o depozitu, potvrdu o mirovini državnih službenika i pripadnika vojnih snaga, potvrdu o ulaganju, potvrdu o zaduženosti ili drugi sličan instrument koji financijska institucija izdaje u okviru redovnog bankarskog ili sličnog poslovanja. Depozitni račun obuhvaća i iznos koji društvo za osiguranje drži na temelju ugovora o zajamčenom ulaganju ili sličnom sporazumu o isplati kamata u gotovini, uplati ili pripisu na račun.

 

Pojam skrbnički račun

 

Članak 21.​Skrbnički račun podrazumijeva račun, osim ugovora o osiguranju i ugovora o rentnom osiguranju, koji sadržava financijsku imovinu u korist druge osobe.

 

Pojam vlasnički udjel

 

Članak 22.​Vlasnički udjel podrazumijeva, u slučaju partnerstva koje je financijska institucija, udjel u kapitalu ili udjel u dobiti na temelju partnerstva. U slučaju trusta koji je financijska institucija, vlasnički udjel smatra se udjelom koji drži osoba koju se smatra vlasnikom imovine ili korisnikom trusta u cijelosti ili njegova dijela ili svaka druga fizička osoba koja ima stvarnu kontrolu nad trustom. Osoba o kojoj se izvješćuje smatrat će se korisnikom trusta ako takva osoba ima pravo izravno ili neizravno (osobito posredstvom ovlaštene osobe) primati obveznu raspodjelu imovine ili može primiti, izravno ili neizravno, diskrecijsku raspodjelu imovine iz trusta.

 

Pojam ugovor o osiguranju

 

Članak 23.​Ugovor o osiguranju podrazumijeva ugovor, osim ugovora o rentnom osiguranju, na temelju kojeg je izdavatelj suglasan isplatiti određeni iznos u slučaju nastupa određenog neočekivanog događaja kao što je smrt, bolest, nezgoda, odgovornost i rizik za nekretnine.

 

Pojam ugovor o rentnom osiguranju

 

Članak 24.​Ugovor o rentnom osiguranju podrazumijeva ugovor na temelju kojeg je izdavatelj suglasan obavljati isplate tijekom određenog razdoblja, u cijelosti ili djelomično, koji je određen očekivanim životnim vijekom jedne ili više osoba. Ugovor o rentnom osiguranju iz ovoga članka odnosi se i na ugovor koji je u skladu sa zakonom, propisima ili praksom države članice i/ili druge jurisdikcije u kojoj je ugovor sklopljen, i na temelju kojeg je izdavatelj suglasan obavljati isplate tijekom višegodišnjeg razdoblja.

 

Pojam ugovor o osiguranju uz mogućnost isplate otkupne vrijednosti police

 

Članak 25.​Ugovor o osiguranju uz mogućnost isplate otkupne vrijednosti police podrazumijeva ugovor o osiguranju, osim ugovora o reosiguranju između dvaju društava osiguranja, koji ima novčanu vrijednost.

 

Pojam novčana vrijednost

 

Članak 26.​(1) Novčana vrijednost podrazumijeva iznos veći od:

1. iznosa za isplatu na koji osiguranik ima pravo po otkupu police ili po isteku ugovora, utvrđenom bez umanjenja za naknadu za otkup police ili zajam po polici i

2. iznosa koji osiguranik može tražiti u zajam po ugovoru ili s obzirom na ugovor.

(2) Neovisno o stavku 1. ovoga članka, novčana vrijednost ne uključuje iznos plativ na temelju ugovora o osiguranju:

1. isključivo iz razloga smrti fizičke osobe osigurane u okviru ugovora o životnom osiguranju

2. naknade za tjelesnu ozljedu ili bolest ili druge naknade za obeštećenje zbog ekonomskog gubitka nastalog nastupom osiguranog događaja

3. kao povrat ranije uplaćene premije, umanjene za troškove osiguranja neovisno o tome jesu li propisani ili ne, po ugovoru o osiguranju, osim onog na temelju ugovora o životnom osiguranju povezanog s investicijom ili na temelju ugovora o rentnom osiguranju, zbog otkazivanja ili prestanka ugovora, smanjenja izloženosti riziku u razdoblju stvarnog trajanja ugovora ili slijedom promjene premije zbog ispravka knjiženja ili druge slične pogreške s obzirom na premiju ugovora

4. kao dividende osiguraniku, osim dividende po prestanku ugovora, uz uvjet da se dividenda odnosi na ugovor o osiguranju prema kojem se isplaćuju samo naknade iz stavka 2. ovoga članka ili

5. kao povrat avansne premije ili depozitne premije za ugovor o osiguranju za koji je premija plativa barem jednom godišnje, ako iznos avansne premije ili depozitne premije ne prelazi sljedeću godišnju premiju koja je plativa po ugovoru.

 

Pojam postojeći račun

 

Članak 27.​(1) Postojeći račun podrazumijeva financijski račun koji vode izvještajne financijske institucije na dan 31. prosinca 2015.

(2) Neovisno o stavku 1. ovoga članka, postojeći račun podrazumijeva svaki financijski račun imatelja računa ako:

1. imatelj računa također drži kod izvještajne financijske institucije, ili kod povezanog subjekta u istoj državi članici i/ili drugoj jurisdikciji kao i izvještajna financijska institucija, financijski račun koji je postojeći račun iz stavka 1. ovoga članka

2. izvještajna financijska institucija i, prema potrebi, povezani subjekt u istoj državi članici i/ili drugoj jurisdikciji kao i izvještajna financijska institucija, s oba prethodno navedena financijska računa, kao i sa svim drugim financijskim računima imatelja računa koje se smatra postojećim računima na temelju ovoga stavka, postupa kao s jedinstvenim financijskim računima za potrebe ispunjavanja normi u vezi sa saznanjima iz članka 89. ovoga Pravilnika te u svrhu utvrđivanja stanja na svakom financijskom računu ili njegove vrijednosti pri primjeni svakog praga koji se odnosi na račun

3. u vezi s financijskim računom koji je podložan postupcima za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, izvještajnoj financijskoj instituciji omogućuje ispunjavanje takvih postupaka u vezi s financijskim računom oslanjanjem na postupke za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma koji se provode s postojećim računom iz stavka 1. ovoga članka i

4. od imatelja računa se pri otvaranju financijskog računa ne zahtijeva pružanje novih, dodatnih ili izmijenjenih informacija o stranci osim za potrebe ovoga Pravilnika.

(3) Postojeći račun fizičke osobe podrazumijeva postojeći račun jedne ili više fizičkih osoba.

(4) Postojeći račun subjekta podrazumijeva postojeći račun jednog ili više subjekata.

 

Pojam novi račun

 

Članak 28.​(1) Novi račun podrazumijeva financijski račun koji vodi izvještajna financijska institucija, otvoren 1. siječnja 2016. ili nakon tog datuma, osim ako se smatra postojećim računom u skladu s člankom 27. stavkom 2. ovoga Pravilnika.

(2) Novi račun fizičke osobe podrazumijeva novi račun jedne ili više fizičkih osoba.

(3) Novi račun subjekta podrazumijeva novi račun jednog ili više subjekata.

 

Pojam račun male i velike vrijednosti

 

Članak 29.​(1) Račun male vrijednosti podrazumijeva postojeći račun fizičke osobe čije agregirano stanje ili vrijednost na dan 31. prosinca 2015. ne prelazi kunski iznos koji odgovara iznosu od 1.000.000,00 USD.

(2) Račun velike vrijednosti podrazumijeva postojeći račun fizičke osobe čije agregirano stanje ili vrijednost na dan 31. prosinca 2015. ili 31. prosinca svake sljedeće godine prelazi kunski iznos koji odgovara iznosu od 1.000.000,00 USD.

 

Pojam isključeni račun

 

Članak 30.​(1) Isključeni račun podrazumijeva bilo koji od računa iz stavaka 2. do 10. ovoga članka.

(2) Isključeni račun podrazumijeva mirovinski račun koji ispunjava sljedeće uvjete:

1. račun podliježe reguliranju kao osobni mirovinski račun ili je dio registriranog ili reguliranog sustava mirovinskog osiguranja za ostvarenje prava na mirovinu, uključujući invalidninu ili naknadu u slučaju smrti

2. na račun se uplaćuju iznosi koji bi inače bili oporezovani, međutim, isti se priznaju kao porezni izdatak ili nisu uključeni u bruto dobit imatelja računa ili se oporezuju po sniženoj stopi ili je oporezivanje prihoda od ulaganja s računa odgođeno ili se oporezuju po sniženoj stopi

3. poreznim tijelima dostavljaju se podaci o računu

4. povlačenja su uvjetovana određenom starosnom granicom za umirovljenje, invaliditetom ili smrću, ili se na povlačenja izvršena prije takvih određenih događaja primjenjuju kaznene mjere i

5. godišnje uplate doprinosa ograničene su na iznos nominiran u kunskom iznosu koji odgovara iznosu od 50.000,00 USD ili manje, ili postoji maksimalno ograničenje uplata doprinosa na račun tijekom cijelog životnog vijeka u kunskom iznosu koji odgovara iznosu od 1.000.000,00 USD ili manje, pri čemu se primjenjuju pravila o agregiranju računa i preračunavanju valuta iz članka 94. ovoga Pravilnika.

(3) Za financijski račun koji inače ispunjava uvjete iz stavka 2. točke 5. ovoga članka, smatrat će se da i dalje ispunjava te uvjete i u slučaju kad se na taj financijski račun prenesu sredstva s jednog ili više financijskih računa koji ispunjavaju uvjete iz stavaka 2. i 4. ovoga članka ili se na taj financijski račun prenesu sredstava iz jednog ili više fondova mirovinskog osiguranja koji ispunjavaju uvjete iz članaka 14. do 16. ovoga Pravilnika.

(4) Isključeni račun podrazumijeva račun koji ispunjava sljedeće uvjete:

1. račun podliježe reguliranju kao društvo za ulaganja za potrebe koje nisu u vezi s umirovljenjem te se njime redovito trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira ili račun podliježe reguliranju kao društvo za štednju za potrebe koje nisu u vezi s umirovljenjem

2. na račun se uplaćuju iznosi koji bi inače bili oporezovani, međutim, isti se priznaju kao porezni izdatak ili nisu uključeni u bruto dobit imatelja računa ili se oporezuju po sniženoj stopi ili je oporezivanje prihoda od ulaganja s računa odgođeno ili se oporezuju po sniženoj stopi

3. povlačenja su uvjetovana ispunjenjem određenih kriterija koji se odnose na svrhu investicijskog ili štednog računa (osobito, neke pogodnosti u svrhu obrazovanja ili liječenja) ili se na povlačenja izvršena prije ispunjenja tih kriterija primjenjuju kaznene mjere i

4. godišnje uplate doprinosa ograničene su na kunski iznos koji odgovara iznosu od 50.000,00 USD ili manje, a u skladu s pravilima o agregiranju računa i preračunavanju valuta iz članka 94. ovoga Pravilnika.

(5) Za financijski račun koji inače ispunjava uvjete iz stavka 4. točke 4. ovoga članka, smatrat će se da i dalje ispunjava te uvjete i u slučaju kad se na taj financijski račun prenesu sredstava s jednog ili više financijskih računa koji ispunjavaju uvjete iz stavaka 2. i 4. ovoga članka ili se na taj financijski račun prenesu sredstva iz jednog ili više fondova mirovinskog osiguranja koji ispunjavanju uvjete iz članka 14. do 16. ovoga Pravilnika.

(6) Isključeni račun podrazumijeva ugovor o životnom osiguranju kod kojeg razdoblje osiguranja završava prije 90-e godine života fizičke osobe pod uvjetom da ispunjava sljedeće uvjete:

1. periodične premije, koje se s vremenom ne umanjuju, plative su najmanje jednom godišnje tijekom trajanja ugovora ili do 90-e godine života osiguranika, ovisno o tomu što je kraće

2. ugovor nema ugovorenu vrijednost kojoj može bilo tko pristupiti (povlačenjem, u obliku zajma ili na neki drugi način) bez prestanka ugovora

3. iznos, osim naknade u slučaju smrti, plativ po otkazu ili prestanku ugovora ne smije premašiti agregirane premije plaćene za ugovor, umanjene za svotu u slučaju smrti, bolesti i naknada troškova (bez obzira jesu li stvarno nametnute) za razdoblje ili razdoblja trajanja ugovora i sve iznose isplaćene prije otkaza ili prestanka ugovora i

4. vlasnik ugovora nije stjecatelj naplate vrijednosti.

(7) Isključeni račun podrazumijeva račun koji se drži isključivo u svrhu ostavštine, ako dokumentacija o takvom računu sadrži i presliku oporuke umrle osobe ili izvod iz matice umrlih.

(8) Isključeni račun podrazumijeva račun uspostavljen u vezi s nečim od sljedećeg:

1. sudskim nalogom ili presudom

2. prodajom, razmjenom ili najmom nekretnine ili osobne imovine, pod uvjetom da račun ispunjava sljedeće uvjete:

a. račun se financira isključivo uplatama predujma, kapare, deponiranjem iznosa dovoljnog za pokriće obveze izravno povezane s transakcijom ili sličnim uplatama ili se financira iz financijske imovine koja je deponirana na račun u vezi s prodajom, razmjenom ili najmom imovine

b. račun je otvoren i upotrebljava se jedino za osiguranje obveze kupca u pogledu podmirenja nabavne cijene imovine, obveze prodavatelja u pogledu plaćanja nepredviđene obveze ili obveze najmodavca ili najmoprimca o podmirenju štete na unajmljenoj imovini kako je dogovoreno na temelju ugovora o najmu

c. imovina na računu, uključujući prihod ostvaren po računu bit će isplaćena ili na neki drugi način raspodijeljena u korist kupca, prodavatelja, najmodavca ili najmoprimca (uključujući podmirenje obveze takve osobe) nakon prodaje, razmjene ili otkupa imovine ili prestanka ugovora o najmu

d. račun nije otvoren za isplatu marže ili sličan račun otvoren u vezi s prodajom ili razmjenom financijske imovine i

e. račun nije povezan s računom iz stavka 9. ovoga članka

3. obvezom financijske institucije koja servisira zajam osiguran nekretninom u cilju izdvajanja dijela uplate jedino za potrebu lakšeg podmirenja poreza ili osiguranja povezanih s nekretninom u budućnosti

4. obvezom financijske institucije jedino u cilju olakšanja plaćanja poreza u budućnosti.

(9) Isključenim računom smatra se depozitni račun koji ispunjava sljedeće uvjete:

1. račun koji postoji isključivo jer stranka izvršava uplatu u iznosu većem od iznosa koji dospijeva na plaćanje po kreditnoj kartici ili u vezi s drugim instrumentom revolving kredita te se taj više uplaćeni iznos ne vraća stranci istoga trenutka i

2. počevši od 1. siječnja 2016. ili prije tog datuma, financijska institucija provodi politike i postupke bilo da bi se stranku spriječilo da pretplati iznos koji premašuje kunski iznos koji odgovara iznosu od 50.000,00 USD, bilo da bi se osiguralo da se u roku 60 dana izvrši povrat više uplaćenog iznosa stranke, pri čemu se primjenjuju pravila za preračunavanje valuta iz članka 94. ovoga Pravilnika. Za ovu potrebu, više uplaćeni iznos stranke, ne odnosi se na potražna salda u iznosu osporenih naknada, ali zato uključuje potražna salda nastala zbog vraćanja robe i otkazivanja usluga.

(10) Isključenim računom smatra se svaki drugi račun za koji postoji mali rizik od njegove zloporabe u svrhu porezne utaje, koji je u znatnoj mjeri sličnih obilježja kao bilo koji račun iz stavaka 4. do 9. ovoga članka, te je naveden u Popisu iz članka 60. stavka 1. ovoga Pravilnika, pod uvjetom da status takvog računa kao isključenog računa ne ugrožava učinkovitu borbu protiv poreznih prijevara i utaja.

 

Pojam račun o kojem se izvješćuje

 

Članak 31.​Račun o kojem se izvješćuje podrazumijeva financijski račun koji vodi izvještajna financijska institucija države članice i/ili druge jurisdikcije koji drži jedna ili više osoba o kojima se izvješćuje ili pasivni subjekt koji nije financijska institucija s jednom ili više osoba koje nad njim imaju kontrolu i koje su osobe o kojima se izvješćuje pod uvjetom da je identificiran u skladu s postupcima dubinske analize iz članaka 60. do 94. ovoga Pravilnika.

 

Pojam osoba o kojoj se izvješćuje

 

Članak 32.​Osoba o kojoj se izvješćuje podrazumijeva osobu države članice i/ili druge jurisdikcije osim:

1. trgovačkog društva čijim se dionicama redovito trguje na jednom ili više organiziranih tržišta vrijednosnih papira

2. bilo kojeg trgovačkog društva koje je povezani subjekt trgovačkog društva iz točke 1. ovoga članka

3. tijela javne vlasti

4. međunarodne organizacije

5. središnje banke ili

6. financijske institucije.

 

Pojam osoba države članice ili druge jurisdikcije

 

Članak 33.​Osoba države članice i/ili druge jurisdikcije, u odnosu na svaku državu članicu i/ili drugu jurisdikciju podrazumijeva fizičku osobu ili subjekt koji je rezident u bilo kojoj drugoj državi članici i/ili drugoj jurisdikciji, u skladu s poreznim zakonima te druge države članice i/ili druge jurisdikcije, ili ostavštinu preminule osobe koja je bila rezident bilo koje druge države članice i/ili druge jurisdikcije. U tu svrhu, subjekt kao što je partnerstvo, partnerstvo s ograničenom odgovornošću ili slični pravni aranžman koji nema rezidentnost u svrhu oporezivanja smatra se rezidentom u jurisdikciji u kojoj se nalazi mjesto njegove stvarne uprave.

 

Pojam osobe koje imaju kontrolu

 

Članak 34.​(1) Osobe koje imaju kontrolu podrazumijevaju fizičke osobe koje imaju kontrolu nad subjektom.

(2) U slučaju trusta pojam iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na vlasnika/vlasnike imovine, skrbnika/skrbnike i upravitelja/upravitelje trusta (ako ga/ih ima), korisnika/korisnike, ili vrstu/vrste korisnika te na svaku drugu fizičku osobu ili fizičke osobe koja ima/koje imaju stvarnu kontrolu nad trustom

(3) U slučaju pravnog aranžmana koji nije trust, pojam iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva osobe na istovjetnim ili sličnim položajima.

(4) Pojam osobe koje imaju kontrolu mora se tumačiti na način koji je u skladu sa sličnim tekstom utvrđenim u definiciji pojma financijska institucija u preporukama radne skupine za financijske aktivnosti (Financial Action Task Force – FATF).

 

Pojam subjekt koji nije financijska institucija

 

Članak 35.​Subjekt koji nije financijska institucija podrazumijeva svaki subjekt koji nije financijska institucija iz članka 7. ovoga Pravilnika.

 

Pojam pasivni subjekt koji nije financijska institucija

 

Članak 36.​Pasivni subjekt koji nije financijska institucija podrazumijeva sljedeće:

1. svaki subjekt koji nije financijska institucija i koji nije aktivni subjekt koji nije financijska institucija ili

2. investicijski subjekt iz članka 7. stavka 4. točke 2. ovoga Pravilnika koji nije financijska institucija države članice i/ili druge jurisdikcije.

 

Pojam aktivni subjekt koji nije financijska institucija

 

Članak 37.​Aktivni subjekt koji nije financijska institucija podrazumijeva svaki subjekt koji nije financijska institucija koji ispunjava bilo koji od sljedećih kriterija:

1. manje od 50% bruto prihoda subjekta koji nije financijska institucija ostvarenog u prethodnoj kalendarskoj godini su pasivni prihodi te je manje od 50% imovine subjekta koji nije financijska institucija u prethodnoj kalendarskoj godini imovina koja se ostvaruje ili drži radi ostvarenja pasivnih prihoda. Za potrebe ove točke pasivnim prihodom smatraju se dividende, kamate ili drugi prihod koji se smatra kamatom te najam i naknade za autorska prava, renta, prihod od prodaje ili razmjene financijske imovine ili od transakcija drugom financijskom imovinom, trgovanje stranim valutama, neto prihod od ugovora o razmjeni ili iznos isplaćen na temelju ugovora o osiguranju uz mogućnost isplate otkupne vrijednosti police. Kada subjekt koji se ne smatra financijskom institucijom redovno trguje financijskom imovinom ostvareni prihod od bilo koje takve transakcije koji ulazi u redovni tijek poslovanja neće se smatrati pasivnim prihodom ili primitkom.

2. dionicama subjekta koji nije financijska institucija redovito se trguje na organiziranim tržištima vrijednosnih papira ili je subjekt koji nije financijska institucija povezani subjekt subjekta čijim se dionicama trguje na organiziranim tržištima vrijednosnih papira

3. subjekt koji nije financijska institucija je tijelo javne vlasti, međunarodna organizacija, središnja banka ili subjekt koji je u cijelosti u vlasništvu jednog ili više prethodno navedenih

4. sve aktivnosti subjekta koji nije financijska institucija u suštini odnose se na držanje (u cijelosti ili djelomično) glavnih dionica jednog ili više društava kćeri, osiguranja financiranja i obavljanja usluga jednom ili više društava kćeri koja obavljaju trgovanje ili poslovnu djelatnost različitu od poslovne djelatnosti financijske institucije, osim što subjekt ne ispunjava uvjete za takav status ako subjekt funkcionira (ili se predstavlja) kao investicijski fond kao što je fond privatnog vlasničkog kapitala, fond rizičnog kapitala, fond za otkup poduzeća financijskom polugom ili bilo koje društvo za ulaganja čiji je cilj stjecanje ili financiranje trgovačkih društava, a zatim posjedovanje vlasničkih udjela u tim trgovačkim društvima kao kapitalne imovine za investicijske potrebe

5. subjekt koji nije financijska institucija još uvijek ne obavlja poslovnu djelatnost niti je ikada prije obavljao neku poslovnu djelatnost, ali ulaže kapital u imovinu s namjerom obavljanja poslovne djelatnosti različite od financijske institucije, pod uvjetom da subjekt koji nije financijska institucija ne ispuni uvjete za taj izuzetak nakon datuma koji slijedi nakon 24 mjeseca od datuma prvotnog osnivanja subjekta koji nije financijska institucija

6. subjekt koji nije financijska institucija u zadnjih pet godina nije bio financijska institucija niti u procesu likvidacije svoje imovine ili reorganizacije s namjerom da nastavi ili ponovo započne poslovanje u drugoj poslovnoj djelatnosti različitoj od poslovne djelatnosti financijske institucije

7. subjekt koji nije financijska institucija primarno se bavi transakcijama financiranja i osiguranja od rizika s povezanim subjektima ili za povezane subjekte koji nisu financijske institucije, ali ne pruža usluge financiranja ili osiguranja od rizika subjektima koji nisu povezani subjekti, pod uvjetom da se skupina takvih povezanih subjekata primarno bavi poslovnom djelatnošću različitom od financijske institucije ili

8. subjekt koji nije financijska institucija ispunjava sve sljedeće uvjete:

a. osnovan je i djeluje u državi članici i/ili drugoj jurisdikciji u kojoj je rezident isključivo u vjerske, dobrotvorne, znanstvene, umjetničke, kulturne, sportske i obrazovne svrhe, ili je osnovan i djeluje u državi članici i/ili drugoj jurisdikciji u kojoj je rezident i profesionalna je organizacija, poslovna zajednica, gospodarska komora, organizacija rada, organizacija u poljoprivredi i hortikulturi, građanska udruga ili organizacija koja djeluje isključivo s ciljem promicanja socijalne skrbi

b. oslobođen je od plaćanja poreza na dobit ili dohodak u svojoj državi članici i/ili drugoj jurisdikciji u kojoj je rezident

c. nema dioničara ni članova koji imaju vlasničke ili korisničke udjele u njegovoj dobiti ili imovini

d. na temelju važećih zakona države članice i/ili druge jurisdikcije u kojoj je subjekt koji nije financijska institucija rezident ili na temelju osnivačkih akata subjekta koji nije financijska institucija nije dopuštena raspodjela imovine ili dobiti subjekta koji nije financijska institucija privatnim osobama ili subjektima koji se ne bave humanitarnim radom, ni primjena u njihovu korist osim humanitarnih aktivnosti subjekta koji nije financijska institucija ili u vidu isplate razumne naknade za obavljene usluge ili isplate po fer tržišnoj vrijednosti za nekretnine koje je nabavio subjekt koji nije financijska institucija i

e. nakon likvidacije ili prestanka subjekta koji nije financijska institucija, a na temelju važećih zakona države članice i/ili druge jurisdikcije u kojoj je subjekt koji nije financijska institucija rezident ili osnivačkih akata subjekta koji nije financijska institucija, sva njihova imovina prenosi se na tijelo javne vlasti ili neprofitnu organizaciju, ili vlasništvo prelazi na vladu države članice i/ili druge jurisdikcije u kojoj je subjekt koji nije financijska institucija rezident ili neku njezinu političku organizacijsku jedinicu.

 

Pojam imatelj računa

 

Članak 38.​(1) Imatelj računa podrazumijeva osobu koju je financijska institucija koja vodi račun navela ili identificirala kao imatelja financijskog računa. Osoba, različita od financijske institucije, koja je imatelj financijskog računa u korist ili za račun druge osobe u svojstvu agenta, skrbnika, opunomoćenika, potpisnika, investicijskog savjetnika ili posrednika, ne smatra se imateljem računa u smislu ovoga Pravilnika, nego se imateljem računa smatra ta druga osoba.

(2) U slučaju ugovora o osiguranju ili ugovora o rentnom osiguranju uz mogućnost isplate otkupne vrijednosti police, imatelj računa je svaka osoba koja ima pravo pristupa novčanoj vrijednosti ili pravo na promjenu korisnika ugovora. Ako nitko ne može pristupiti novčanoj vrijednosti ili ne može promijeniti korisnika, imatelj računa je svaka osoba navedena u ugovoru kao vlasnik, kao i svaka osoba na koju je, na temelju uvjeta ugovora, preneseno pravo na primitak isplate. Po dospijeću ugovora o osiguranju ili ugovora o rentnom osiguranju uz mogućnost isplate otkupne vrijednosti police, svaka osoba koja ima pravo na primitak isplate po ugovoru smatra se imateljem računa.

 

Pojam postupci za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

 

Članak 39.​Postupci za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma podrazumijevaju postupke dubinske analize stranke koje provodi izvještajna financijska institucija u skladu s uvjetima o sprječavanju pranja novca ili sličnim uvjetima koji se odnose na takvu izvještajnu financijsku instituciju.

 

Pojam subjekt

 

Članak 40.​Subjekt podrazumijeva pravnu osobu ili pravni aranžman kao što je trgovačko društvo, partnerstvo, trust ili zaklada.

 

Pojam povezani subjekt

 

Članak 41.​Subjekt je povezani subjekt drugog subjekta ako:

1. jedan od tih subjekata nadzire drugi subjekt

2. oba subjekta su pod zajedničkim nadzorom ili

3. oba subjekta su investicijski subjekti iz članka 7. stavka 4. točke 2. ovoga Pravilnika koji su pod zajedničkom upravom, a takva uprava ispunjava obveze u vezi s dubinskom analizom takvih investicijskih subjekata. U tu svrhu, kontrola uključuje izravno ili neizravno vlasništvo od 50% glasačkih prava i vrijednosti u subjektu.

 

Pojam porezni identifikacijski broj

 

Članak 42.​Porezni identifikacijski broj podrazumijeva identifikacijski broj poreznog obveznika ili njegov funkcionalni ekvivalent u nedostatku poreznog identifikacijskog broja.

 

Pojam dokumentirani dokaz

 

Članak 43.​(1) Dokumentirani dokaz uključuje sljedeće dokumente:

1. potvrda o rezidentnosti koju je izdalo ovlašteno državno tijelo (osobito, vlada, tijelo državne uprave ili lokalne uprave) države članice i/ili druge jurisdikcije za koju primatelj uplate tvrdi da je u njoj rezident

2. za fizičke osobe, svaka valjana identifikacijska isprava koju je izdalo ovlašteno državno tijelo (osobito, vlada, tijelo državne uprave ili lokalne uprave) koja sadrži ime fizičke osobe i koja se uobičajeno koristi u svrhu utvrđivanja identiteta

3. za subjekte, svaka službena isprava koju je izdalo ovlašteno državno tijelo koja sadrži naziv subjekta, adresu njegova sjedišta u državi članici i/ili drugoj jurisdikciji za koju tvrdi da je u njoj rezident ili državi članci i/ili drugoj jurisdikciji u kojoj je subjekt osnovan i organiziran

4. svaki revidirani financijski izvještaj, potvrda treće strane o kreditnoj sposobnosti, zahtjev za pokretanje stečaja ili izvješće regulatora vrijednosnih papira.

(2) U odnosu na postojeći račun subjekta, izvještajne financijske institucije mogu upotrebljavati kao dokumentirani dokaz svaku klasifikaciju iz evidencija izvještajne financijske institucije u vezi s imateljem računa određenu na temelju standardiziranog sustava označivanja industrija, koju je izvještajna financijska institucija zabilježila u skladu sa svojim uobičajenim i poslovnim praksama, a za potrebe postupaka za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ili za druge regulatorne potrebe (osim u svrhu oporezivanja) i koje je izvještajna financijska institucija provela prije datuma klasificiranja financijskog računa kao postojećeg računa, pod uvjetom da izvještajna financijska institucija ne zna ili nema razloga znati da je takva klasifikacija netočna i nepouzdana.

(3) Pojam standardizirani sustav brojčanog označivanja industrija podrazumijeva i sustav označivanja koji se upotrebljava za klasifikaciju subjekata prema vrsti poslovne djelatnosti u svrhu koja je različita od svrhe oporezivanja.

 

Pojmovi u smislu automatske razmjene informacija o izvješćima po državama

 

Članak 44.​U člancima 45. do 57. ovoga Pravilnika propisuje se značenje pojmova u smislu automatske razmjene informacija o izvješćima po državama iz članaka 101. do 108. ovoga Pravilnika.

 

Pojam skupina

 

Članak 45.​Skupina podrazumijeva određeni broj poduzeća povezanih vlasništvom ili kontrolom koja ili imaju obvezu pripremati konsolidirane financijske izvještaje u svrhu financijskog izvješćivanja u skladu s primjenjivim računovodstvenim načelima ili bi imala tu obvezu kad bi se trgovalo vlasničkim udjelima jednog od poduzeća na burzi vrijednosnih papira.

 

Pojam skupina multinacionalnih poduzeća

 

Članak 46.​Skupina multinacionalnih poduzeća podrazumijeva svaku skupinu koja obuhvaća dva ili više poduzeća koja imaju poreznu rezidentnost u različitim jurisdikcijama ili uključuje poduzeće koje je rezident u svrhu oporezivanja u jednoj jurisdikciji i porezni obveznik u drugoj jurisdikciji u pogledu poslovanja koje obavlja putem stalne poslovne jedinice u toj jurisdikciji, a nije isključena skupina multinacionalnih poduzeća.

 

Pojam isključena skupina multinacionalnih poduzeća

 

Članak 47.​Isključena skupina multinacionalnih poduzeća podrazumijeva, u odnosu na bilo koju poreznu godinu skupine, skupinu čiji je ukup­ni konsolidirani prihod ispod 750 milijuna eura ili ispod kunskog iznosa koji odgovara iznosu od 750 milijuna eura od siječnja 2015. tijekom porezne godine koja neposredno prethodi izvještajnoj poreznoj godini, kako je navedeno u njezinim konsolidiranim izvještajima za tu prethodnu poreznu godinu.

 

Pojam sastavni subjekt

 

Članak 48.​Sastavni subjekt podrazumijeva jedno od sljedećeg:

1. svaku zasebnu jedinicu poslovanja skupine multinacionalnih poduzeća koja je uključena u konsolidirane financijske izvještaje skupine multinacionalnih poduzeća u svrhe financijskog izvješćivanja ili bi bila u njih uključena kad bi se vlasničkim udjelima te jedinice poslovanja skupine multinacionalnih poduzeća trgovalo na burzi vrijednosnih papira

2. svaku takvu jedinicu poslovanja koja je isključena iz konsolidiranih financijskih izvještaja skupine multinacionalnih poduzeća samo zbog veličine ili pitanja značajnosti

3. svaku stalnu poslovnu jedinicu svake zasebne jedinice poslovanja skupine multinacionalnih poduzeća iz točaka 1. ili 2. ovoga članka pod uvjetom da zasebna jedinica poslovanja sastavlja zasebni financijski izvještaj za takvu stalnu poslovnu jedinicu u svrhe financijskog izvješćivanja ili u svrhe unutarnje kontrole upravljanja.

 

Pojam subjekt koji podnosi izvješće

 

Članak 49.​(1) Subjekt koji podnosi izvješće podrazumijeva sastavni subjekt koji je obvezan podnositi izvješće po državama u ime skupine multinacionalnih poduzeća u skladu sa zahtjevima iz članka 34. stavka 1. Zakona u jurisdikciji u kojoj ima poreznu rezidentnost.

(2) Subjekt koji podnosi izvješće može biti krajnje matično društvo, zamjensko matično društvo ili bilo koji subjekt određen u skladu sa člancima 102., 103. i 104. ovoga Pravilnika.

 

Pojam krajnje matično društvo

 

Članak 50.​Krajnje matično društvo podrazumijeva sastavni subjekt skupine multinacionalnih poduzeća koji ispunjava sljedeće uvjete:

1. izravni je ili neizravni vlasnik dovoljno udjela u najmanje jednom sastavnom subjektu skupine multinacionalnih poduzeća, zbog čega mora sastavljati konsolidirane financijske izvještaje u skladu s računovodstvenim načelima koja se primjenjuju u jurisdikciji u kojoj ima poreznu rezidentnost ili bi ih morao sastavljati kad bi se njegovim vlasničkim udjelima trgovalo na burzi vrijednosnih papira u jurisdikciji u kojoj ima poreznu rezidentnost

2. ne postoji drugi sastavni subjekt takve skupine multinacionalnih poduzeća koji je izravni ili neizravni vlasnik udjela u skladu s točkom 1. ovoga članka.

 

Pojam zamjensko matično društvo

 

Članak 51.​Zamjensko matično društvo podrazumijeva jedan sastavni subjekt skupine multinacionalnih poduzeća koji je imenovala takva skupina multinacionalnih poduzeća kao jedinu zamjenu za krajnje matično društvo u svrhe podnošenja izvješća po državama u jurisdikciji porezne rezidentnosti tog sastavnog subjekta u ime takve skupine multinacionalnih poduzeća ako se primjenjuje najmanje jedan uvjet iz članka 102. ovoga Pravilnika.

 

Pojam porezna godina

 

Članak 52.​Porezna godina podrazumijeva godišnje računovodstveno razdoblje za koje krajnje matično društvo skupine priprema svoje financijske izvještaje.

 

Pojam izvještajna porezna godina

 

Članak 53.​Izvještajna porezna godina podrazumijeva onu poreznu godinu u kojoj su ostvareni financijski rezultati i rezultati poslovanja navedeni u izvješću po državama iz članka 34. stavka 1. Zakona.

 

Pojam sporazum između nadležnih tijela

 

Članak 54.​Sporazum između nadležnih tijela podrazumijeva sporazum ovlaštenih predstavnika države članice i jurisdikcija izvan Europske unije koje su stranke međunarodnog sporazuma i u kojem je propisana automatska razmjena izvješća po državama između jurisdikcija stranaka sporazuma.

 

Pojam međunarodni sporazum

 

Članak 55.​Međunarodni sporazum podrazumijeva Konvenciju o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima kako je izmijenjena i dopunjena protokolom kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima, svaku bilateralnu ili multilateralnu poreznu konvenciju ili svaki sporazum o razmjeni informacija u području poreza čija je država članica stranka i u čijim je odredbama predviđena pravna osnova za razmjenu informacija u području poreza između jurisdikcija, uključujući automatsku razmjenu informacija.

 

Pojam konsolidirani financijski izvještaji

 

Članak 56.​Konsolidirani financijski izvještaji podrazumijevaju financijske izvještaje skupine multinacionalnih poduzeća kojima su imovina, obveze, prihodi, rashodi i novčani tokovi krajnjeg matičnog društva i sastavnih subjekata prikazani kao da se odnose na jedan gospodarski subjekt.

 

Pojam greška u sustavu

 

Članak 57.​Greška u sustavu u odnosu na jurisdikciju znači ili da ta jurisdikcija ima na snazi sporazum između nadležnih tijela s državom članicom, ali je suspendirala automatsku razmjenu (iz razloga koji nisu oni koji su u skladu s uvjetima iz tog sporazuma) ili da ta jurisdikcija iz nekog drugog razloga trajno propušta državi članici automatski dostaviti izvješća po državama koja posjeduje u odnosu na skupine multinacionalnih poduzeća koje imaju sastavne subjekte u toj državi. 

 

Pojmovi u smislu automatske razmjene informacija o prekograničnim aranžmanima o kojima se izvješćuje

 

Članak 57.a​U člancima 57.b i 57.c ovoga Pravilnika propisuje se značenje pojmova u smislu automatske razmjene informacija o prekograničnim aranžmanima o kojima se izvješćuje iz članaka 122.a do 122.m ovoga Pravilnika.

 

Pojam aranžman

 

Članak 57.b(1) Aranžman podrazumijeva sljedeće:

1. transakciju, radnju, aktivnost, shemu, plan ili prijedlog

2. sporazum, dogovor, razumijevanje, obećanje ili preuzetu obvezu, koja je izvršena ili namijenjena izvršenju

3. slijed ili splet okolnosti navedenih u točkama 1. i 2. ovoga stavka.

(2) Aranžman iz stavka 1. ovoga članka može biti sklopljen ili dogovoren od strane jedne ili više osoba:

1. koje djeluju sporazumno ili ne ili

2. koje su sklopile aranžman ili su ga dogovorile u cijelosti ili djelomično izvan Republike Hrvatske ili

3. koje su sklopile ili dogovorile aranžman kao dio većeg aranžmana ili u vezi s bilo kojim drugim aranžmanom ili aranžmanima.

 

Pojam broj prekograničnog aranžmana

 

Članak 57.c​Broj prekograničnog aranžmana podrazumijeva broj koji je Ministarstvo financija, Porezna uprava ili nadležno tijelo druge države članice dodijelio prekograničnom aranžmanu o kojem se izvješćuje.

 

DIO DRUGI

 

POGLAVLJE I.

 

AUTOMATSKA RAZMJENA INFORMACIJA O FINANCIJSKIM RAČUNIMA

 

Odjeljak 1.

 

Obveze izvješćivanja o financijskim računima

 

Članak 58.​(1) Izvještajne financijske institucije obvezne su Ministarstvu financija, Poreznoj upravi dostaviti sljedeće informacije u odnosu na svaki račun o kojem se izvješćuje i koji pripada izvještajnoj financijskoj instituciji:

1. za svaku fizičku osobu koja je osoba o kojoj se izvješćuje i koja je imatelj računa:

(a) ime i prezime

(b) adresa prebivališta

(c) država članica i/ili druga jurisdikcija rezidentnosti

(d) porezni identifikacijski broj ili više njih

(e) osobni identifikacijski broj (OIB)

(f) datum i mjesto rođenja

2. za svaki subjekt koji je osoba o kojoj se izvješćuje i koja je imatelj računa, a u skladu s člancima 79. do 94. ovoga Pravilnika utvrđeno je da ima jednu ili više osoba koje nad njim imaju kontrolu, a koje su osobe o kojima se izvješćuje:

(a) naziv

(b) adresa

(c) država članica i/ili druga jurisdikcija rezidentnosti

(d) porezni identifikacijski broj ili više njih

(e) osobni identifikacijski broj (OIB)

(f) podatke za jednu ili više osoba koje imaju kontrolu nad subjektom, a osobe su o kojima se izvješćuje:

1. ime i prezime

2. adresa

3. država članica i/ili druga jurisdikcija rezidentnosti

4. porezni identifikacijski broj ili više njih

5. osobni identifikacijski broj (OIB), ako je određen i dodijeljen​

6. datum i mjesto rođenja.

(2) Osim informacija iz stavka 1. ovoga članka, izvještajne financijske institucije obvezne su dostaviti sljedeće informacije:

1. broj računa (ili ako nema broja računa, funkcionalno istovjetna oznaka)

2. naziv i osobni identifikacijski broj (OIB) izvještajne financijske institucije

3. stanje računa ili vrijednost (uključujući, u slučaju ugovora o osiguranju ili ugovora o rentnom osiguranju uz mogućnost isplate otkupne vrijednosti police, novčanu ili otkupnu vrijednost) na kraju relevantne kalendarske godine ili ako je tijekom te godine račun zatvoren, informaciju o zatvaranju računa

4. u slučaju skrbničkog računa:

(a) ukupan bruto iznos kamata, ukupan bruto iznos dividendi i ukupan bruto iznos drugog primitka ostvarenog od imovine na računu, odnosno u svim slučajevima ono što je isplaćeno ili pripisano na račun tijekom kalendarske godine i

(b) ukupni bruto primici od prodaje ili otkupa financijske imovine, isplaćeni ili pripisani na račun tijekom kalendarske godine ili drugog odgovarajućeg izvještanog razdoblja u kojem je izvještajna financijska institucija djelovala kao skrbnik, broker, opunomoćenik ili zastupnik imatelja računa po nekoj drugoj osnovi

5. u slučaju depozitnog računa, ukupan bruto iznos kamata isplaćenih ili pripisanih na račun tijekom kalendarske godine i

6. u slučaju računa koji nije naveden u točkama 4. ili 5. ovoga stavka, ukupan bruto iznos isplaćen ili pripisan na račun imatelja računa tijekom kalendarske godine ili drugog odgovarajućeg izvještajnog razdoblja u kojem je izvještajna financijska institucija obveznik ili dužnik prema imatelju računa, uključujući zbirni iznos isplata po osnovi otkupa imatelju računa tijekom kalendarske godine.

(3) Uz informacije iz stavka 2. ovoga članka navodi se valuta u kojoj je iskazan svaki relevantni iznos.

(4) Neovisno o stavku 1. točki 1. ovoga članka, za svaki račun o kojem se izvješćuje, a koji je postojeći račun, nije potrebno navesti porezni identifikacijski broj ili više njih ili datum rođenja, ako taj porezni identifikacijski broj ili više njih ili datum rođenja nisu u evidenciji izvještajnih financijskih institucija te se na osnovi drugog pravnog okvira od te izvještajne financijske institucije ne zahtijeva prikupljanje tih podataka. Međutim, od izvještajne financijske institucije zahtijeva se da poduzme odgovarajuće mjere u cilju pribavljanja poreznog identifikacijskog broja ili više njih i datuma rođenja za postojeće račune do kraja druge kalendarske godine koja slijedi nakon godine u kojoj se za postojeće račune utvrdilo da su računi o kojima se izvješćuje.

(5) Porezni identifikacijski broj nije potrebno navesti ako država članica i/ili druga jurisdikcija rezidentnosti ne izdaje porezni identifikacijski broj.

(6) Mjesto rođenja nije potrebno navesti osim ako:

1. se od izvještajne financijske institucije na temelju domaćih propisa zahtijeva pribavljanje i izvješćivanje o mjestu rođenja ili se od izvještajne financijske institucije na temelju važećeg pravnog instrumenta Europske unije koji je ili koji je bio na snazi na dan 5. siječnja 2015., zahtijeva pribavljanje i izvješćivanje o mjestu rođenja i

2. podatak o mjestu rođenja dostupan je putem elektroničkog pretraživanja podataka koje vode izvještajne financijske institucije. 

Članak 59.​(1) Izvještajne financijske institucije obvezne su informacije iz članka 58. ovoga Pravilnika dostaviti Poreznoj upravi do 30. lipnja tekuće za prethodnu kalendarsku godinu.

(2) Automatska razmjena informacija iz članka 26. Zakona i članka 58. ovoga Pravilnika odvija se elektroničkim putem, u propisanom formatu, objavljenom na mrežnim stranicama Ministarstva financija, Porezne uprave.

 

(3) Ministarstvo financija, Porezna uprava ažurirat će popis drugih jurisdikcija u skladu s člankom 14. točkom 1. Zakona jedanput godišnje na datum 31. ožujka tekuće godine.​ 

Članak 60.​(1) Popis subjekata koje treba tretirati kao neizvještajne financijske institucije i kao isključene račune sastavni je dio ovoga Pravilnika u skladu s člankom 29. stavkom 5. Zakona.

(2) Račun o kojem se izvješćuje smatra se račun od datuma kada se za njega utvrdilo da se radi o takvom računu, u skladu s postupcima dubinske analize na temelju članaka 60. do 94. ovoga Pravilnika i ako nije drukčije predviđeno, informacije koje se odnose na račun o kojem se izvješćuje moraju se dostavljati jedanput godišnje u kalendarskoj godini, koja slijedi nakon godine na koju se te informacije odnose.

(3) Stanje ili vrijednost računa utvrđuje se posljednjeg dana kalendarske godine.

(4) Kada se stanje ili vrijednost računa utvrđuje posljednjeg dana kalendarske godine tada se odgovarajuće stanje ili vrijednost utvrđuju posljednjeg dana izvještajnog razdoblja koje završava tom kalendarskom godinom ili u toj kalendarskoj godini.

(5) Izvještajne financijske institucije mogu koristiti vanjske pružatelje usluga radi izvršavanja obveza iz članaka 26. i 27. Zakona i članaka 60. do 94. ovoga Pravilnika, ali su te obveze i nadalje odgovornost izvještajnih financijskih institucija. Ako izvještajne financijske institucije koriste vanjske pružatelje usluga, tada su obvezne postupati u skladu s odredbama propisa koji uređuju područje sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

(6) Izvještajne financijske institucije mogu primjenjivati postupke dubinske analize za nove račune na postojeće račune te mogu primjenjivati postupke za račune velike vrijednosti na račune male vrijednosti.

 

Odjeljak 2.

 

Dubinska analiza postojećih računa fizičkih osoba

 

Utvrđivanje računa male vrijednosti

 

Članak 61.​Na postojeće račune male vrijednosti fizičkih osoba, primjenjuju se postupci iz članaka 62. do 66. ovoga Pravilnika.

 

Utvrđivanje adrese prebivališta

 

Članak 62.​(1) Ako izvještajne financijske institucije u svojim evidencijama imaju podatke o sadašnjoj adresi prebivališta fizičke osobe koja je imatelj računa na temelju dokumentiranog dokaza, izvještajne financijske institucije mogu fizičku osobu koja je imatelj računa u svrhu oporezivanja smatrati rezidentom države članice i/ili druge jurisdikcije u kojoj se ta adresa nalazi u svrhu utvrđivanja je li imatelj računa koji je fizička osoba, osoba o kojoj se izvješćuje.

 

(2) Sadašnja adresa prebivališta fizičke osobe koja je imatelj računa je zadnja adresa prebivališta koju je evidentirala izvještajna financijska institucija.​ 

Pretraživanje elektroničkih baza podataka

 

Članak 63.​Ako se financijske institucije ne oslanjaju na podatke o sadašnjoj adresi prebivališta fizičke osobe koja je imatelj računa na temelju dokumentiranog dokaza, u skladu s člankom 62. ovoga Pravilnika, tada su financijske institucije obvezne provjeriti svoje podatke koji se mogu pretraživati elektroničkim putem s obzirom na svaku od sljedećih indicija te postupiti u skladu s člancima 64. do 66. ovoga Pravilnika:

1. za imatelja računa je utvrđeno da je rezident određene države članice i/ili druge jurisdikcije

2. sadašnja poštanska adresa ili adresa prebivališta (uključujući poštanski pretinac) nalazi se u određenoj državi članici i/ili drugoj jurisdikciji

3. jedan ili više telefonskih brojeva nalazi se u određenoj državi članici i/ili drugoj jurisdikciji, a ne postoji telefonski broj u Republici Hrvatskoj

4. trajni nalog (osim s obzirom na depozitni račun) za prijenos sredstava na račun vodi se u određenoj državi članici i/ili drugoj jurisdikciji

5. sadašnja važeća punomoć ili ovlaštenje za potpisivanje dodijeljeno je osobi koja ima adresu u određenoj državi članici i/ili drugoj jurisdikciji ili

6. nalog za zadržavanje pošte ili adresa iz usluge nalazi se u određenoj državi članici i/ili drugoj jurisdikciji, ako se u evidencijama izvještajne financijske institucije ne nalaze podaci o nekoj drugoj adresi imatelja računa.

 

Promjene okolnosti i vrijednosti računa

 

Članak 64.​(1) Ako se elektroničkim pretraživanjem ne otkrije ni jedna indicija iz članka 63. ovoga Pravilnika tada nije potrebno poduzimati dodatne mjere sve dok ne nastupe izmijenjene okolnosti na temelju kojih se jedna ili više indicija može povezati s računom ili dok račun ne postane račun velike vrijednosti.

(2) Ako se elektroničkim pretraživanjem podataka otkrije bilo koja indicija iz članka 63. ovoga Pravilnika ili izmijenjene okolnosti dovedu do toga da se jedna ili više indicija mogu povezati s računom, tada je izvještajna financijska institucija obvezna imatelja računa u svrhu oporezivanja smatrati rezidentom u svakoj državi članici i/ili drugoj jurisdikciji za koju je utvrđena indicija, osim ako odluči primijeniti odredbe članka 66. ovoga Pravilnika i ako se jedan od uvjeta iz tog članka primjenjuje na taj račun.

 

Posebna pravila kod naloga za zadržavanje pošte ili adrese iz usluge

 

Članak 65.​(1) Ako se elektroničkim pretraživanjem za imatelja računa utvrdi nalog za zadržavanje pošte ili adresa iz usluge u državi članici i/ili drugoj jurisdikciji i nijedna druga indicija iz članka 63. ovoga Pravilnika, tada je izvještajna financijska institucija obvezna, prema redoslijedu koji je najprikladniji s obzirom na okolnosti, primijeniti pretraživanje evidencija koje se vode na papiru u skladu s člankom 68. ovoga Pravilnika, ili je obvezna nastojati od imatelja računa pribaviti izjavu o rezidentnosti ili drugi dokumentirani dokaz radi utvrđivanja rezidentnosti u porezne svrhe tog imatelja računa.

(2) Ako se pretraživanjem evidencija na papiru ne utvrdi indicija, a pokušaj dobivanja izjave o rezidentnosti ili dokumentiranog dokaza ne bude uspješan, tada je izvještajna financijska institucija obvezna izvijestiti Ministarstvo financija, Poreznu upravu o tom računu kao o nedokumentiranom računu.

 

Opovrgavanje rezidentnosti u državi članici ili drugoj jurisdikciji

 

Članak 66.​Neovisno o članku 63. ovoga Pravilnika, izvještajne financijske institucije nisu obvezne imatelja računa smatrati rezidentom države članice i/ili druge jurisdikcije ako:

1. podaci o imatelju računa sadrže podatak o sadašnjoj adresi ili adresi prebivališta u toj državi članici i/ili drugoj jurisdikciji, jedan ili više telefonskih brojeva u toj državi članici i/ili drugoj jurisdikciji (a ne sadrže telefonski broj u Republici Hrvatskoj) ili trajni nalog (s obzirom na financijske račune osim depozitnih računa) za prijenos sredstava koji se vodi u državi članici i/ili drugoj jurisdikciji, a izvještajna financijska institucija ishodila je ili prethodno provjerila i u evidenciji raspolaže s:

a. izjavom o rezidentnosti imatelja računa u državi(-ama) članici(-ama) i/ili drugoj jurisdikciji(-ma) koja(-e) ne uključuje(-u) tu državu članicu i/ili drugu jurisdikciju i

b. dokumentiranim dokazom na osnovu kojeg se utvrđuje da imatelj računa ima status osobe o kojoj se ne izvješćuje

2. podaci o imatelju računa sadrže važeću punomoć ili ovlaštenje za potpisivanje dodijeljeno osobi koja ima adresu u toj državi članici i/ili drugoj jurisdikciji, a izvještajna financijska institucija ishodila je ili prethodno provjerila i u evidenciji raspolaže s:

a. izjavom o rezidentnosti imatelja računa u državi (-ama) članici (-ama) ili drugoj jurisdikciji(-ma) koja(-e) ne uključuje(-u) tu državu članicu i/ili drugu jurisdikciju ili

b. dokumentiranim dokazom na osnovu kojeg se utvrđuje da imatelj računa ima status osobe o kojoj se ne izvješćuje.

 

Odjeljak 3.

 

Napredni postupci utvrđivanja računa velike vrijednosti

 

Pretraživanje elektroničkih baza podataka

 

Članak 67.​U slučaju računa velike vrijednosti, iz članka 29. stavka 2. ovoga Pravilnika, izvještajne financijske institucije obvezne su elektroničkim putem provjeravati svoje podatke, za svaku od indicija iz članka 63. ovoga Pravilnika.

 

Pretraživanje evidencija koje se vode na papiru

 

Članak 68.​(1) Pretraživanje evidencija koje se vode na papiru nije potrebno daljnje provoditi ako podaci izvještajnih financijskih institucija, koje je moguće elektronički pretražiti, sadrže polja i obuhvaćaju sve informacije iz članka 69. ovoga Pravilnika.

(2) Ako elektroničke baze podataka ne obuhvaćaju sve informacije iz članka 69. ovoga Pravilnika, izvještajne financijske institucije obvezne su za račune velike vrijednosti izvršiti provjeru i trenutne glavne datoteke stranaka, a ako podaci u tim datotekama nisu obuhvaćeni, tada su obvezne za svaku indiciju iz članka 63. ovoga Pravilnika, provjeriti sljedeće isprave povezane s računom, a koje su izvještajne financijske institucije prikupile u posljednjih pet godina:

1. najnoviji prikupljeni dokumentirani dokaz o računu

2. najnoviji ugovor ili isprave o otvaranju računa

3. najnoviju dokumentaciju koju je izvještajna financijska institucija prikupila na temelju propisa koji uređuju područje sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ili na temelju drugih propisa

4. važeću punomoć ili ovlaštenje za potpisivanje i

5. važeći trajni nalog za prijenos sredstava (osim s obzirom na depozitni račun).

 

Članak 69.​Izvještajne financijske institucije nisu obvezne pretraživati evidencije koje se vode na papiru iz članka 68. ovoga Pravilnika ako informacije izvještajnih financijskih institucija koje se mogu elektronički pretraživati obuhvaćaju sljedeće:

1. status rezidentnosti imatelja računa

2. trenutačno pohranjenu adresu prebivališta i adresu za zaprimanje pismena imatelja računa

3. trenutačno pohranjeni telefonski broj imatelja računa, ako postoji

4. u slučaju financijskih računa koji nisu depozitni računi, informaciju o tome postoje li trajni nalozi za prijenos sredstava s računa na račun (uključujući račun u drugoj podružnici izvještajne financijske institucije ili u drugoj financijskoj instituciji)

5. informacije o tome postoji li trenutačno važeća adresa iz usluge ili nalog za zadržavanje pošte za imatelja računa i

6. informacije o tome postoji li punomoć ili ovlaštenje za potpisivanje u odnosu na račun.

 

Dodatna saznanja o imatelju računa

 

Članak 70.​Osim pretraživanja evidencija koje se vode elektronički i na papiru iz članaka 67. i 68. ovoga Pravilnika, izvještajne financijske institucije obvezne su svaki račun velike vrijednosti koji vodi osoba zadužena za poslovanje sa strankama (uključujući svaki financijski račun koji se agregira s tim računom velike vrijednosti) smatrati računom o kojem se izvješćuje, ako osoba zadužena za poslovanje sa strankama ima saznanja o tome da je imatelj računa osoba o kojoj se izvješćuje.

 

Učinak utvrđivanja indicija u odnosu na račune velike vrijednosti

 

Članak 71.​(1) Ako naprednom provjerom računa velike vrijednosti nije utvrđena ni jedna indicija iz članka 63. ovoga Pravilnika i ako je utvrđeno da račun ne drži osoba o kojoj se izvješćuje iz članka 70. ovoga Pravilnika, nije potrebno provoditi daljnje mjere sve dok ne nastupi promjena okolnosti na temelju koje se s računom može povezati jedna ili više indicija.

(2) Ako se naprednom provjerom računa velike vrijednosti otkrije bilo koja indicija iz članka 63. stavaka 1. do 5. ovoga Pravilnika ili nastupi promjena okolnosti na temelju koje se jedna ili više indicija mogu povezati s računom, izvještajne financijske institucije obvezne su takav račun smatrati računom o kojem se izvješćuje s obzirom na svaku državu članicu i/ili drugu jurisdikciju za koju je indicija utvrđena, osim ako odluče postupati u skladu s člankom 66. ovoga Pravilnika i ako se na taj račun primjenjuje jedan od tih uvjeta.

(3) Ako je naprednom provjerom računa velike vrijednosti utvrđen nalog za zadržavanje pošte ili adrese iz usluge te za imatelja računa nije utvrđena ni jedna druga adresa ni jedna druga indicija navedena u članku 63. točkama 1. do 5. ovoga Pravilnika, izvještajne financijske institucije obvezne su od tog imatelja računa pribaviti izjavu o rezidentnosti ili dokumentirani dokaz radi utvrđivanja rezidentnosti imatelja računa u svrhu oporezivanja. Ako izvještajne financijske institucije ne mogu dobiti takvu izjavu o rezidentnosti imatelja računa ili dokumentirani dokaz, obvezne su Ministarstvo financija, Poreznu upravu izvijestiti o računu kao o nedokumentiranom računu.

 

Promjena u račun velike vrijednosti

 

Članak 72.​(1) Ako na dan 31. prosinca 2015. postojeći račun fizičke osobe nije račun velike vrijednosti, ali postane račun velike vrijednosti na posljednji dan sljedeće kalendarske godine, izvještajne financijske institucije obvezne su provesti postupak napredne provjere tog računa iz članaka 67. do 74. ovoga Pravilnika, u kalendarskoj godini koja slijedi nakon godine u kojoj je taj račun postao račun velike vrijednosti.

(2) Ako se na temelju provjere iz stavka 1. ovoga članka za takav račun utvrdi da je račun o kojemu se izvješćuje, izvještajne financijske institucije obvezne su dostaviti tražene informacije o takvom računu s obzirom na godinu u kojoj je utvrđeno da se radi o računu o kojem se izvješćuje i za sljedeće godine na godišnjoj razini, osim ako imatelj računa prestane biti osoba o kojoj se izvješćuje.

 

Ponavljanje provjere računa

 

Članak 73.​Ako financijske institucije provedu napredne postupke provjere za račune velike vrijednosti iz članaka 67. do 74. ovoga Pravilnika tada u idućim godinama nisu obvezne ponovo provesti provjeru za isti račun velike vrijednosti, osim provjere koje provode osobe zadužene za poslovanje sa strankama iz članka 70. ovoga Pravilnika, te ukoliko se radi o nedokumentiranom računu za koji bi financijska institucija trebala jednom godišnje provoditi postupak provjere do trenutka kada taj račun prestane biti nedokumentiran.

 

Promjena okolnosti

 

Članak 74.​(1) Ako dođe do promjene okolnosti s obzirom na račun velike vrijednosti na temelju kojih se jedna ili više indicija iz članka 63. ovoga Pravilnika mogu povezati s računom, izvještajne financijske institucije obvezne su smatrati račun računom o kojem se izvješćuje s obzirom na svaku državu članicu i/ili drugu jurisdikciju, za koju je utvrđena indicija, osim ako odluče primijeniti članak 66. ovoga Pravilnika i ako se na taj račun odnosi jedna od tih iznimki.

(2) Izvještajne financijske institucije obvezne su provesti postupke na osnovu kojih osoba zadužena za poslovanje sa strankama može utvrditi svaku promjenu okolnosti u odnosu na račun, osobito ako osoba zadužena za poslovanje sa strankama dobije obavijest da imatelj računa ima novu adresu za zaprimanje pismena u državi članici i/ili drugoj jurisdikciji. Izvještajne financijske institucije obvezne su novu adresu smatrati promjenom okolnosti i ako odluče primijeniti članak 66. ovoga Pravilnika, dužne su od imatelja računa prikupiti odgovarajuću dokumentaciju.

 

Rokovi za postupke provjere računa i izvješćivanja

 

Članak 75.​(1) Provjera postojećih računa velike vrijednosti fizičkih osoba mora biti dovršena do 31. prosinca 2016. Provjera postojećih računa male vrijednosti fizičkih osoba mora biti dovršena do 31. prosinca 2017.

(2) Svaki postojeći račun fizičke osobe za koji je utvrđeno da je račun o kojem se izvješćuje smatra se računom o kojem se izvješćuje u svim godinama koje slijede osim ako imatelj računa prestane biti osoba o kojoj se izvješćuje.

 

Odjeljak 4.

 

Dubinska analiza novih računa fizičkih osoba

 

Izjava o rezidentnosti

 

Članak 76.​(1) Ako fizička osoba otvara novi račun, izvještajne financijske institucije su prilikom otvaranja računa obvezne pribaviti izjavu o rezidentnosti imatelja računa.

(2) Izjava o rezidentnosti imatelja računa iz stavka 1. ovoga članka može biti dio dokumentacije za potrebe otvaranja računa na osnovu koje izvještajne financijske institucije mogu utvrditi rezidentost imatelja računa u svrhu oporezivanja te potvrditi opravdanost navedene izjave na temelju informacija koje su izvještajne financijske institucije pribavile kod otvaranja računa, uključujući svu dokumentaciju prikupljenu u skladu s propisima koji uređuju područje sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

(3) Izjava o rezidentnosti iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva izjavu imatelja računa kojom izjavljuje svoju rezidentnost u svrhu oporezivanja.

 

Članak 77.​Ako se na temelju izjave o rezidentnosti utvrdi da je imatelj računa rezident u svrhu oporezivanja u državi članici i/ili drugoj jurisdikciji, izvještajne financijske institucije obvezne su račun smatrati računom o kojem se izvješćuje, a izjava o rezidentnosti imatelja računa mora sadržavati porezni identifikacijski broj imatelja računa s obzirom na tu državu članicu i/ili drugu jurisdikciju, osim u slučaju da dotična država članica i/ili druga jurisdikcija rezidentnosti ne izdaje porezni identifikacijski broj te mora sadržavati datum rođenja.

 

Promjena okolnosti

 

Članak 78.​(1) Ako se promijene okolnosti u odnosu na novi račun fizičke osobe na osnovu kojih izvještajne financijske institucije imaju saznanja ili razloga vjerovati da je izvorna izjava o rezidentnosti netočna ili nepouzdana, izvještajne financijske institucije se u tom slučaju ne mogu osloniti na izvornu izjavu o rezidentnosti i obvezne su pribaviti valjanu izjavu o rezidentnosti imatelja računa kojom se utvrđuje rezidentnost imatelja računa u svrhu oporezivanja.

(2) Izvještajne financijske institucije obvezne su u roku 90 dana od promjene okolnosti iz stavka 1. ovoga članka pribaviti valjanu izjavu o rezidentnosti imatelja računa kojom se utvrđuje rezidentnost imatelja računa u svrhu oporezivanja.

 

(3) Izvještajna financijska institucija obvezna je imatelja računa smatrati rezidentom u svrhu oporezivanja u državi članici i/ili drugoj jurisdikciji koja je navedena u izvornoj izjavi o rezidentnosti i u državi članici i/ili drugoj jurisdikciji čiji bi imatelj računa mogao biti rezident u svrhu oporezivanja ukoliko ne može pribaviti valjanu izjavu o rezidentnosti.​ 

Odjeljak 5.

 

Dubinska analiza postojećih računa subjekata

 

Utvrđivanje iznosa na računima

 

Članak 79.​(1) Ako agregirano stanje ili vrijednost postojećeg računa subjekta na dan 31. prosinca 2015. ne premašuje kunski iznos koji odgovara iznosu od 250.000,00 USD, tada financijske institucije nisu obvezne provjeravati taj račun, utvrđivati ili prijavljivati isti kao račun o kojem se izvješćuje, sve dok agregirano stanje računa ili vrijednost ne bude veća od tog iznosa na posljednji dan u bilo kojoj sljedećoj kalendarskoj godini, osim ako izvještajne financijske institucije ne odaberu drukčije, bilo u odnosu na sve postojeće račune subjekata ili zasebno za svaku utvrđenu skupinu takvih računa.

(2) Ako agregirano stanje ili vrijednost postojećeg računa subjekta na dan 31. prosinca 2015. premašuje kunski iznos koji odgovara iznosu od 250.000,00 USD i ako postojeći račun subjekta čije stanje na dan 31. prosinca 2015. ne premašuje taj iznos, ali čije agregirano stanje računa ili vrijednost na posljednji dan bilo koje naredne kalendarske godine premaši taj iznos, izvještajne financijske institucije obvezne su provesti provjeru računa u skladu s člancima 81. do 83. ovoga Pravilnika.

 

Računi o kojima se izvješćuje

 

Članak 80.​Postojeći računi iz članka 79. stavka 2. ovoga Pravilnika čiji su vlasnici jedan ili više subjekata koji su osobe o kojima se izvješćuje ili su vlasnici pasivni subjekti koji nisu financijske institucije koji imaju jednu ili više osoba koje nad njima imaju kontrolu, a koje su osobe o kojima se izvješćuje, smatraju se računima o kojima se izvješćuje.

 

 

Obvezni postupci provjere računa

 

Članak 81.​Izvještajne financijske institucije obvezne su primijeniti postupke provjere iz članaka 82. i 83. ovoga Pravilnika na postojeće račune iz članka 79. stavka 2. ovoga Pravilnika, kako bi utvrdile je li vlasnik računa jedna ili više osoba o kojima se izvješćuje ili pasivni subjekt koji nije financijska institucija s jednom ili više osoba koje nad njim imaju kontrolu, a koje su osobe o kojima se izvješćuje.

 

Utvrđivanje je li subjekt osoba o kojoj se izvješćuje

 

Članak 82.​Radi utvrđivanja je li subjekt osoba o kojoj se izvješćuje, izvještajne financijske institucije obvezne su provesti sljedeće postupke provjere:

1. provjera informacija koje se čuvaju u regulatorne svrhe ili radi poslovnog odnosa sa strankom (uključujući informacije prikupljene u skladu s propisima koji uređuju područje sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma), a u svrhu utvrđivanja je li imatelj računa rezident u državi članici i/ili drugoj jurisdikciji, pri čemu se kao kriteriji utvrđivanja rezidentnosti imatelja računa uzimaju u obzir podaci o mjestu osnivanja, sjedištu ili adresi u državi članici i/ili drugoj jurisdikciji

2. ako informacije upućuju na to da je imatelj računa rezident u državi članici i/ili drugoj jurisdikciji, izvještajne financijske institucije obvezne su račun smatrati računom o kojem se izvješćuje, osim ako pribave izjavu o rezidentnosti imatelja računa ili, na temelju informacija kojima raspolažu ili javno dostupnih informacija, utvrde da imatelj računa nije osoba o kojoj se izvješćuje.

 

Utvrđivanje je li subjekt pasivni subjekt koji nije financijska institucija

 

Članak 83.​(1) Radi utvrđivanja je li subjekt pasivni subjekt koji nije financijska institucija s jednom ili više osoba koje nad njim imaju kontrolu, a koje su osobe o kojima se izvješćuje, izvještajne financijske institucije su u odnosu na imatelja postojećeg računa subjekta (uključujući subjekt koji je osoba o kojoj se izvješćuje), obvezne utvrditi je li imatelj računa pasivni subjekt koji nije financijska institucija s jednom ili više osoba koje nad njim imaju kontrolu, a koje su osobe o kojima se izvješćuje.

(2) Ako je bilo koja osoba, koja ima kontrolu nad pasivnim subjektom koji nije financijska institucija osoba o kojoj se izvješćuje, tada se račun mora smatrati računom o kojem se izvješćuje, a pri utvrđivanju tog statusa izvještajne financijske institucije obvezne su postupati u skladu s točkama 1. do 3. ovoga stavka, prema redoslijedu koji je najprikladniji s obzirom na okolnosti:

1. radi utvrđivanja je li imatelj računa pasivni subjekt koji nije financijska institucija, izvještajne financijske institucije obvezne su pribaviti izjavu o rezidentnosti imatelja računa radi utvrđivanja njegova statusa, osim ako raspolažu informacijama ili su informacije javno dostupne na temelju kojih se može utvrditi da je imatelj računa aktivni subjekt koji nije financijska institucija ili financijska institucija osim investicijskog subjekta iz članka 7. stavka 4. točke 2. Pravilnika koja nije financijska institucija države članice i/ili druge jurisdikcije

2. radi utvrđivanja osoba koje imaju kontrolu nad imateljem računa, izvještajne financijske institucije mogu se osloniti na informacije koje se prikupljaju i čuvaju u skladu s postupcima za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

3. radi utvrđivanja je li osoba koja ima kontrolu nad pasivnim subjektom koji nije financijska institucija osoba o kojoj se izvješćuje, izvještajne financijske institucije mogu se osloniti na:

a. informacije koje se čuvaju u skladu s postupcima za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u slučaju postojećeg računa subjekta koji vode jedan ili više subjekata koji nisu financijska institucija s agregiranim stanjem računa ili vrijednošću koja ne prelazi kunski iznos koji odgovara iznosu od 1.000.000,00 USD ili

b. izjavu o rezidentnosti imatelja računa ili osobe koja ima kontrolu iz države(-a) članice(-a) i/ili druge(-ih) jurisdikcije(-a), u kojoj(-ima) je osoba koja ima kontrolu rezident u svrhu oporezivanja.

 

4. Izvještajne financijske institucije obvezne su uzeti u obzir indicije iz članka 63. ovoga Pravilnika radi utvrđivanja je li osoba koja ima kontrolu nad pasivnim subjektom koji nije financijska institucija osoba o kojoj se izvješćuje, ako izjava o rezidentnosti iz točke 3. podtočke b. ovoga stavka nije pribavljena. Ako izvještajna financijska institucija nije utvrdila niti jednu indiciju iz članka 63. ovoga Pravilnika nije potrebno poduzimati daljnje provjere osim u slučaju promjene okolnosti kada se jedna ili više indicija može povezati s osobom koja ima kontrolu.​

 

Rokovi za provjeru računa s obzirom na iznos računa

 

Članak 84.​(1) Provjera postojećih računa subjekata s agregiranim stanjem ili vrijednošću, koje(-a) na dan 31. prosinca 2015. prelaze kunski iznos koji odgovara iznosu od 250.000,00 USD, mora biti dovršena do 31. prosinca 2017.

(2) Provjera postojećih računa subjekata s agregiranim stanjem ili vrijednošću koje(-a) na dan 31. prosinca 2015. ne prelazi kunski iznos koji odgovara iznosu od 250.000,00 USD, ali na dan 31. prosinca naredne godine prelazi taj iznos, mora biti dovršena u kalendarskoj godini nakon godine u kojoj agregirano stanje računa ili vrijednosti prelazi taj iznos.

 

Promjena okolnosti

 

Članak 85.​(1) Ako se promijene okolnosti u vezi s postojećim računom subjekta na temelju kojih izvještajne financijske institucije saznaju ili imaju razloga vjerovati da je izjava o rezidentnosti ili druga dokumentacija u svezi s računom netočna ili nepouzdana, izvještajne financijske institucije obvezne su ponovo utvrditi status računa u skladu s postupcima iz članka 81. ovoga Pravilnika.

 

(2) Radi utvrđivanja je li imatelj računa osoba o kojoj se izvješćuje izvještajne financijske institucije obvezne su pribaviti izjavu o rezidentnosti ili dokumentaciju i obrazloženje u svrhu potvrđivanja opravdanosti izvorne izjave o rezidentnosti ili druge dokumentacije. Imatelj računa smatrat će se osobom o kojoj se izvješćuje u obje države članice i/ili jurisdikcije ukoliko izvještajna financijska institucija ne pribavi izjavu o rezidentnosti ili dokumentaciju i obrazloženje u svrhu potvrđivanja opravdanosti izvorne izjave o rezidentnosti ili druge dokumentacije.

 

(3) Radi utvrđivanja je li imatelj računa financijska institucija, pasivni subjekt koji nije financijska institucija ili aktivni subjekt koji nije financijska institucija, izvještajne financijske institucije obvezne su pribaviti dodatnu dokumentaciju ili izjavu o rezidentnosti radi utvrđivanja je li imatelj računa aktivni subjekt koji nije financijska institucija ili je financijska institucija. Imatelj računa smatrat će se pasivnim subjektom koji nije financijska institucija ukoliko izvještajna financijska institucija ne pribavi dodatnu dokumentaciju ili izjavu o rezidentnosti.

 

(4) Radi utvrđivanja je li osoba koja ima kontrolu nad pasivnim subjektom koji nije financijska institucija osoba o kojoj se izvješćuje izvještajne financijske institucije obvezne su pribaviti izjavu o rezidentnosti ili dokumentaciju i obrazloženje u svrhu potvrđivanja opravdanosti izvorne izjave o rezidentnosti ili druge dokumentacije. Ukoliko izvještajne financijske institucije ne pribave izjavu o rezidentnosti ili dokumentaciju i obrazloženje u svrhu potvrđivanja opravdanosti izvorne izjave o rezidentnosti ili druge dokumentacije obvezne su uzeti u obzir indicije iz članka 63. ovoga Pravilnika radi utvrđivanja je li osoba koja ima kontrolu nad pasivnim subjektom koji nije financijska institucija osoba o kojoj se izvješćuje.

 

(5) Izvještajne financijske institucije obvezne su u slučaju promjene okolnosti iz stavka 1. ovoga članka provesti postupke iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka najkasnije do:

 

1. posljednjeg dana odgovarajuće kalendarske godine ili drugog odgovarajućeg izvještajnog razdoblja ili

 

2. 90 kalendarskih dana nakon obavijesti o takvoj promijeni okolnosti ili njezinog otkrivanja.​

 

Odjeljak 6.

 

Dubinska analiza novih računa subjekata

 

Postupci za provjeru novih računa subjekata

 

Članak 86.​Izvještajne financijske institucije obvezne su primjenjivati postupke provjere iz članaka 87. i 88. ovoga Pravilnika u odnosu na nove račune subjekata, kako bi utvrdile je li račun u vlasništvu jedne ili više osoba o kojima se izvješćuje ili pasivnih subjekata koji nisu financijska institucija s jednom ili više osoba koje nad tim subjektom imaju kontrolu, a koje su osobe o kojima se izvješćuje.

 

Utvrđivanje je li subjekt osoba o kojoj se izvješćuje

 

Članak 87.​(1) Pri utvrđivanju je li subjekt osoba o kojoj se izvješćuje, izvještajne financijske institucije pribavljaju izjavu o rezidentnosti imatelja računa koja može biti dio dokumentacije vezano uz otvaranje računa, a na temelju koje izvještajne financijske institucije mogu utvrditi rezidentnost imatelja računa u svrhu oporezivanja te potvrđuju opravdanost te izjave o rezidentnosti na temelju informacija koje su izvještajne financijske institucije pribavile u vezi s otvaranjem računa, uključujući svu dokumentaciju prikupljenu u skladu s postupcima iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Ako subjekt potvrdi da nema prebivalište u svrhu oporezivanja, izvještajne financijske institucije mogu se osloniti na adresu sjedišta subjekta radi utvrđivanja rezidentnosti imatelja računa.

(2) Ako izjava o rezidentnosti upućuje na to da je imatelj računa rezident u državi članici i/ili drugoj jurisdikciji, izvještajne financijske institucije obvezne su smatrati račun računom o kojem se izvješćuje, osim ako na temelju informacija koje posjeduju ili koje su javno dostupne utvrde da imatelj računa nije osoba o kojoj se izvješćuje s obzirom na tu državu članicu i/ili drugu jurisdikciju.

 

Utvrđivanje je li subjekt pasivni subjekt koji nije financijska institucija

 

Članak 88.​U slučaju imatelja računa novog računa subjekta (uključujući subjekt koji je osoba o kojoj se izvješćuje), izvještajne financijske institucije obvezne su utvrditi je li imatelj računa pasivni subjekt koji nije financijska institucija s jednom ili više osoba koje nad njim imaju kontrolu, a koje su osobe o kojima se izvješćuje. Ako je bilo koja od osoba koje imaju kontrolu nad pasivnim subjektom koji nije financijska institucija osoba o kojoj se izvješćuje, tada se račun mora smatrati računom o kojem se izvješćuje. Pri utvrđivanju je li subjekt određeni pasivni subjekt koji nije financijska institucija, izvještajne financijske institucije obvezne su postupati u skladu s točkama 1. do 3. ovoga članka prema redoslijedu koji je najprikladniji s obzirom na okolnosti:

1. radi utvrđivanja je li imatelj računa pasivni subjekt koji nije financijska institucija, izvještajne financijske institucije obvezne su osloniti se na izjavu o rezidentnosti imatelja računa radi utvrđivanja njegova statusa, osim ako raspolažu informacijama ili ako su informacije javno dostupne na temelju kojih se može utvrditi da je imatelj računa aktivni subjekt koji nije financijska institucija ili financijska institucija, osim investicijskog subjekta iz članka 7. stavka 4. točke 2. ovoga Pravilnika koji nije financijska institucija države članice i druge jurisdikcije

2. radi utvrđivanja osoba koje imaju kontrolu nad imateljem računa, izvještajne financijske institucije mogu se osloniti na informacije koje se prikupljaju u skladu s postupcima iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

3. radi utvrđivanja je li osoba koja ima kontrolu nad pasivnim subjektom koji nije financijska institucija osoba o kojoj se izvješćuje, izvještajne financijske institucije mogu se osloniti na izjavu o rezidentnosti imatelja računa ili osobe koja ima kontrolu nad pasivnim subjektom koji nije financijska institucija.

 

Promjena okolnosti

 

Članak 88.a​Ako se promijene okolnosti u vezi s novim računom subjekta na temelju kojih izvještajne financijske institucije saznaju ili imaju razloga vjerovati da je izjava o rezidentnosti ili druga dokumentacija u svezi s računom netočna ili nepouzdana, izvještajne financijske institucije obvezne su provesti postupke iz članka 85. ovoga Pravilnika.​

 

Odjeljak 7.

 

Posebna pravila dubinske analize

 

Dodatna pravila pri provedbi dubinske analize

 

Članak 89.​Ako izvještajne financijske institucije saznaju ili imaju razloga vjerovati da su izjava o rezidentnosti imatelja računa ili dokumentirani dokaz netočni ili nepouzdani, tada se ne smiju oslanjati na izjavu o rezidentnosti imatelja računa ili dokumentirani dokaz.

 

Alternativni postupci za ugovore o osiguranju

 

Članak 90.(1) Izvještajne financijske institucije mogu primjenjivati alternativne postupke iz članaka 91. do 93. ovoga Pravilnika za financijske račune u vlasništvu fizičkih osoba koji su korisnici ugovora o osiguranju ili ugovora o rentnom osiguranju uz mogućnost isplate otkupne vrijednosti police i za skupni ugovor o osiguranju ili skupni ugovor o rentnom osiguranju uz mogućnost isplate otkupne vrijednosti police.

(2) Izvještajne financijske institucije mogu pretpostaviti da fizička osoba korisnik (osim vlasnika) ugovora o osiguranju ili ugovora o rentnom osiguranju uz mogućnost isplate otkupne vrijednosti police, koja prima naknadu u slučaju smrti, nije osoba o kojoj se izvješćuje i može smatrati takav financijski račun računom o kojemu se ne izvješćuje, osim ako izvještajne financijske institucije imaju stvarna saznanja ili imaju razloga vjerovati da je korisnik osoba o kojoj se izvješćuje.

(3) Izvještajne financijske institucije imaju razloga vjerovati da je korisnik ugovora o osiguranju ili ugovora o rentnom osiguranju uz mogućnost isplate otkupne vrijednosti police osoba o kojoj se izvješćuje, ako informacije koje su prikupile izvještajne financijske institucije i koje su povezane s korisnikom, sadrže indicije iz članaka 61. do 66. ovoga Pravilnika. Ako izvještajne financijske institucije imaju stvarna saznanja ili razloge vjerovati da je korisnik osoba o kojoj se izvješćuje, izvještajne financijske institucije obvezne su primijeniti postupke iz članaka 61. do 66. ovoga Pravilnika.

 

Skupni ugovor o osiguranju uz mogućnost isplate otkupne vrijednosti police

 

Članak 91.​Skupni ugovor o osiguranju uz mogućnost isplate otkupne vrijednosti police podrazumijeva ugovor o osiguranju uz mogućnost isplate otkupne vrijednosti police na temelju kojeg se:

1. osiguravaju fizičke osobe koje su povezane putem poslodavca, trgovinskog udruženja, sindikata ili drugog udruženja ili skupine i

2. izračunava premija za svakog člana skupine (ili člana kategorije unutar skupine) koja se utvrđuje bez obzira na zdravstvene karakteristike pojedinca, osim godina starosti, spola i pušačkih navika člana (ili kategoriji članova) skupine.

 

Skupni ugovor o rentnom osiguranju

 

Članak 92.​Skupni ugovor o rentnom osiguranju podrazumijeva ugovor o rentnom osiguranju u kojem su vjerovnici fizičke osobe povezane putem poslodavca, trgovinskog udruženja, sindikata ili drugog udruženja skupine.

 

Skupni ugovori o osiguranju i skupni ugovori o rentnom osiguranju uz mogućnost isplate otkupne vrijednosti police

 

Članak 93.​Izvještajne financijske institucije mogu smatrati financijski račun koji je udio člana u skupnom ugovoru o osiguranju ili skupnom ugovoru o rentnom osiguranju uz mogućnost isplate otkupne vrijednosti police, financijskim računom o kojem se ne izvješćuje do datuma na koji se iznos isplaćuje zaposleniku/imatelju certifikata ili korisniku, ako financijski račun koji je udio člana u skupnom ugovoru o osiguranju ili skupnom ugovoru o rentnom osiguranju uz mogućnost isplate otkupne vrijednosti police, ispunjava sljedeće uvjete:

1. skupni ugovor o osiguranju ili skupni ugovor o rentnom osiguranju uz mogućnost isplate otkupne vrijednosti police izdan je poslodavcu i obuhvaća 25 ili više zaposlenika/imatelja certifikata

2. zaposlenici/imatelji certifikata imaju pravo primiti svaku ugovorenu vrijednost koja se odnosi na njihove udjele i imenovati korisnike naknade koja se isplaćuje u slučaju zaposlenikove smrti i

3. agregirani iznos koji se isplaćuje svakom zaposleniku/imatelju certifikata ili korisniku nije veći od kunskog iznosa koji odgovara iznosu 1.000.000,00 USD.

 

Pravila o agregiranju stanja računa i valuti

 

Članak 94.​(1) Radi utvrđivanja agregiranog stanja ili vrijednosti financijskih računa fizičke osobe ili subjekta, izvještajne financijske institucije obvezne su agregirati sve financijske račune koje vode izvještajne financijske institucije ili povezani subjekti, ali samo u mjeri u kojoj računalni sustavi izvještajnih financijskih institucija povezuju financijske račune s obzirom na podatkovni element kao što je broj stranaka ili porezni identifikacijski broj i omogućuju agregiranje stanja ili vrijednosti po računima. Svakom imatelju zajedničkog financijskog računa pripisuje se ukupno stanje ili vrijednost zajedničkog financijskog računa za potrebe primjene uvjeta agregiranja iz ovoga stavka.

(2) Radi utvrđivanja agregiranog stanja ili vrijednosti financijskih računa pojedine osobe u cilju utvrđivanja radi li se o računu velike vrijednosti, izvještajne financijske institucije obvezne su, kada se radi o financijskim računima za koje osoba zadužena za poslovanje sa strankama sazna ili ima razloga vjerovati da su u izravnom ili neizravnom vlasništvu, pod kontrolom iste osobe ili ih je otvorila ista osoba (osim u svojstvu fiducijara), agregirati takve račune.

(3) Iznosi izraženi u kunama preračunavaju se u iznose stranih valuta primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan utvrđivanja stanja ili vrijednosti financijskih računa.

 

Odjeljak 8.

 

Dodatna pravila za izvješćivanje i dubinsku analizu informacija o financijskim računima

 

Promjena okolnosti

 

Članak 95.​(1) Promjena okolnosti uključuje svaku promjenu koja za ishod ima dodatne informacije u vezi sa statusom osobe ili je na drugi način u suprotnosti sa statusom te osobe. Osim toga, promjena okolnosti uključuje svaku promjenu ili dodatne informacije u odnosu na račun imatelja računa (uključujući dodavanje, nadomještanje ili drugu promjenu imatelja računa) ili svaku promjenu na računu povezanu s takvim računom, pri čemu se primjenjuju pravila o agregiranju računa iz članka 94. ovoga Pravilnika, ako takva promjena ili dodatne informacije utječu na status imatelja računa.

(2) Ako se izvještajne financijske institucije oslanjaju na provjeru adrese iz članka 62. ovoga Pravilnika te je došlo do promjene okolnosti zbog kojih izvještajne financijske institucije saznaju ili imaju razloga vjerovati da su originalni dokumentirani dokazi (ili druga jednakovrijedna dokumentacija) netočni ili nepouzdani, izvještajne financijske institucije obvezne su dobiti izjavu o rezidentnosti imatelja računa i novi dokumentirani dokaz radi utvrđivanja rezidentnosti u svrhu oporezivanja imatelja računa najkasnije do:

1. posljednjeg dana odgovarajuće kalendarske godine ili drugog odgovarajućeg izvještajnog razdoblja ili

2. 90 kalendarskih dana nakon obavijesti o takvoj promjeni okolnosti ili njezinog otkrivanja.

(3) Ako izvještajna financijska institucija ne može dobiti izjavu o rezidentnosti imatelja računa i novi dokumentirani dokaz do tog datuma, izvještajna financijska institucija mora provesti postupak elektroničkog pretraživanja evidencija iz članaka 63. do 66. ovoga Pravilnika.

 

Izjava o rezidentnosti za nove račune subjekata

 

Članak 96.​U vezi s novim računima subjekata, u svrhu utvrđivanja je li osoba koja ima kontrolu nad pasivnim subjektom koji nije financijska institucija osoba o kojoj se izvješćuje, izvještajna financijska institucija može prihvatiti samo izjavu o rezidentnosti imatelja računa ili osobe koja ima kontrolu.

 

Rezidentnost financijske institucije

 

Članak 97.​(1) Financijska institucija je rezident u državi članici i/ili drugoj jurisdikciji ako podliježe pravnom okviru države članice i/ili druge jurisdikcije (država članica i druga jurisdikcija mogu financijskoj instituciji nametnuti izvješćivanje). Općenito, kada je u svrhu oporezivanja financijska institucija rezident u državi članici i/ili drugoj jurisdikciji, ona podliježe nadležnosti te države članice i/ili druge jurisdikcije te je financijska institucija države članice i/ili druge jurisdikcije.

(2) U slučaju trusta koji je financijska institucija (neovisno o tome je li u svrhu oporezivanja rezident u nekoj državi članici i/ili drugoj jurisdikciji), smatra se da trust podliježe nadležnosti države članice i/ili druge jurisdikcije ako su jedan ili više njegovih skrbnika rezidenti u toj državi članici i/ili drugoj jurisdikciji, osim ako trust o svim potrebnim informacijama o kojima se izvješćuje u skladu s ovim Pravilnikom s obzirom na račune o kojima se izvješćuje, a koje vodi trust, izvješćuje drugu državu članicu i/ili drugu jurisdikciju jer je u svrhu oporezivanja rezident u toj drugoj državi članici i/ili drugoj jurisdikciji. Međutim, kada financijska institucija (osim trusta) nema rezidentnost u svrhu oporezivanja (ako se smatra fiskalno transparentnom ili se nalazi u jurisdikciji u kojoj se dobit ne oporezuje), smatra se da podliježe nadležnosti države članice i/ili druge jurisdikcije te se iz tih razloga smatra financijskom institucijom države članice i/ili druge jurisdikcije ako je:

1. osnovana u skladu sa zakonima države članice i/ili druge jurisdikcije

2. mjesto njezine uprave (uključujući mjesto stvarne uprave) u državi članici i/ili drugoj jurisdikciji ili

3. podliježe financijskom nadzoru u državi članici i/ili drugoj jurisdikciji.

(3) Kada je financijska institucija (osim trusta) rezident u dvije i više država članica i/ili drugih jurisdikcija, ta financijska institucija podlijegat će obvezama izvješćivanja i dubinske analize u državi članici i/ili drugoj jurisdikciji u kojoj ima financijski račun/financijske račune.

 

Vođenje računa

 

Članak 98.​Smatra se da financijska institucija vodi račun u slučaju:

1. skrbničkog računa, financijska institucija koja ima skrbništvo nad imovinom na računu (što uključuje financijsku instituciju koja drži imovinu pod svojim imenom, ali za imatelja računa u takvoj instituciji)

2. depozitnih računa, financijska institucija koja je dužna izvršavati plaćanja u vezi s računom (što ne uključuje zastupnika financijske institucije neovisno o tome je li takav zastupnik financijska institucija)

3. vlasničkog ili dužničkog udjela u financijskoj instituciji koji čini financijski račun, ta financijska institucija

4. ugovora o osiguranju ili ugovora o rentnom osiguranju uz mogućnost isplate otkupne vrijednosti police, financijska institucija koja je dužna izvršavati plaćanja u vezi s ugovorom.

 

Trustovi

 

Članak 99.​Subjekt kao što je partnerstvo, partnerstvo s ograničenom odgovornošću ili sličan pravni aranžman koji nije rezident u svrhu oporezivanja, smatra se u skladu s člankom 33. ovoga Pravilnika rezidentom u državi članici i/ili drugoj jurisdikciji u kojoj se nalazi mjesto njegove stvarne uprave. U tu svrhu, pravna osoba ili pravni aranžman smatraju se sličnim partnerstvu i partnerstvu s ograničenom odgovornošću kada nisu oporezivi u državi članici i/ili drugoj jurisdikciji u skladu s poreznim zakonima te države članice i/ili druge jurisdikcije. Međutim, kako bi se izbjeglo dvostruko izvješćivanje (s obzirom na širok obuhvat pojma osobe koje imaju kontrolu u slučaju trustova), trust koji je pasivni subjekt koji nije financijska institucija ne može se smatrati sličnim pravnim aranžmanom.

 

Adresa sjedišta subjekta

 

Članak 100.​(1) Službena isprava u vezi sa subjektom može se smatrati dokumentiranim dokazom ako sadrži adresu sjedišta subjekta u državi članici i/ili drugoj jurisdikciji u kojoj subjekt tvrdi da je rezident ili u državi članici i/ili drugoj jurisdikciji u kojoj je subjekt osnovan ili organiziran, u skladu s člankom 43. stavkom 1. točkom 3. ovoga Pravilnika.

(2) Adresa sjedišta subjekta u načelu je mjesto u kojem se nalazi mjesto njegove stvarne uprave. Adresa financijske institucije koja vodi račun subjekta, poštanski pretinac ili adresa koja se upotrebljava isključivo za primanje pošte nije adresa sjedišta subjekta osim ako je takva adresa jedina adresa koju upotrebljava subjekt te se ona pojavljuje kao registrirana adresa subjekta u dokumentima o osnivanju subjekta.

(3) Adresa koja je dana uz nalog za zadržavanje svih poštanskih pošiljaka na toj adresi, nije adresa sjedišta subjekta.

 

POGLAVLJE II.

 

AUTOMATSKA RAZMJENA INFORMACIJA O IZVJEŠĆIMA PO DRŽAVAMA

 

Odjeljak 1.

 

Opći zahtjevi za izvješćivanje

 

Članak 101.​Osim krajnjeg matičnog društva iz članka 35. stavka 1. Zakona, subjekt koji podnosi izvješće po državama u ime skupine multinacionalnih poduzeća može biti i drugi sastavni subjekt skupine multinacionalnih poduzeća određen člancima od 102. do 105. ovoga Pravilnika.

 

Obveze sastavnog subjekta koji je rezident u Republici Hrvatskoj

 

Članak 102.​Sastavni subjekt koji je u svrhu oporezivanja rezident u Republici Hrvatskoj, a koji nije krajnje matično društvo skupine multinacionalnih poduzeća obvezan je podnijeti izvješće po državama za izvještajnu poreznu godinu skupine multinacionalnih poduzeća čiji je sastavni subjekt ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

1. krajnje matično društvo skupine multinacionalnih poduzeća ne mora podnijeti izvješće po državama u jurisdikciji u kojoj je rezident u svrhu oporezivanja

2. na jurisdikciju čije je krajnje matično društvo rezident u svrhu oporezivanja primjenjuje se međunarodni sporazum čija je Republika Hrvatska stranka, ali pod uvjetom da u roku od 12 mjeseci od posljednjeg dana izvještajne porezne godine za koju se izvješće po državama podnosi, nije stupio na snagu sporazum između nadležnih tijela čija je Republika Hrvatska stranka

3. u jurisdikciji u kojoj je krajnje matično društvo rezident u svrhu oporezivanja došlo je do greške u sustavu o kojoj je Ministarstvo financija, Porezna uprava izvijestila sastavni subjekt koji je rezident u svrhu oporezivanja u Republici Hrvatskoj.

 

Članak 103.​(1) Sastavni subjekt iz članka 102. ovoga Pravilnika obvezan je od svojega krajnjeg matičnog društva zatražiti dostavu svih informacija koje su mu potrebne kako bi ispunio svoje obveze i podnio izvješće po državama u skladu s člankom 34. stavkom 1. Zakona.

(2) Ako sastavni subjekt iz članka 102. ovoga Pravilnika nije zaprimio ili prikupio sve tražene informacije za izvješće za skupinu multinacionalnih poduzeća, taj sastavni subjekt podnosi izvješće po državama koje sadrži sve informacije koje posjeduje, koje je dobio ili prikupio.

(3) Sastavni subjekt iz članka 102. ovoga Pravilnika obvezan je Ministarstvo financija, Poreznu upravu izvijestiti o tome da je krajnje matično društvo odbilo dostaviti potrebne informacije najkasnije u roku od 12 mjeseci od posljednjeg dana izvještajne porezne godine za koju se izvješće po državama podnosi.

(4) Ministarstvo financija, Porezna uprava o odbijanju dostave informacija u skladu sa stavkom 3. ovoga članka izvješćuje sve države članice.

 

Članak 104.​(1) Ako su više sastavnih subjekta iste skupine multinacionalnih poduzeća rezidenti Europske unije u svrhu oporezivanja i primjenjuje se najmanje jedan uvjet iz članka 102. ovoga Pravilnika, skupina multinacionalnih poduzeća može odrediti da sastavni subjekt iz članka 102. ovoga Pravilnika podnese izvješće po državama za sve sastavne subjekte takve skupine multinacionalnih poduzeća.

(2) Sastavni subjekt iz stavka 1. ovoga članka obvezan je Ministarstvu financija, Poreznoj upravi dostaviti izvješće po državama u skladu s člankom 34. stavkom 1. Zakona u roku iz članka 106. stavka 1. ovoga Pravilnika te izvijestiti da je kao takav određen i da se podnošenjem izvješća po državama zadovoljava obveza dostave izvješća svih sastavnih subjekata takve skupine multinacionalnih poduzeća koji su rezidenti Europske unije u svrhu oporezivanja.

(3) Ako je Ministarstvo financija, Porezna uprava zaprimila izvješće po državama u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, tada priopćuje primljeno izvješće po državama svakoj državi članici u kojoj je na temelju informacija iz izvješća po državama, najmanje jedan sastavni subjekt skupine multinacionalnih poduzeća kojoj pripada subjekt koji podnosi izvješće rezident u svrhu oporezivanja, ili porezni obveznik u pogledu djelatnosti koju obavlja putem stalne poslovne jedinice.

(4) Ako sastavni subjekt iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne može dobiti ili prikupiti sve informacije koje su potrebne za podnošenje izvješća po državama, u skladu s člankom 34. stavkom 1. Zakona, tada taj sastavni subjekt ne ispunjava uvjete da bude određen kao subjekt koji podnosi izvješće za skupinu multinacionalnih poduzeća u smislu ovoga članka.

(5) Sastavni subjekt iz stavaka 1. i 2. ovoga članka izvješćuje Ministarstvo financija, Poreznu upravu da je krajnje matično društvo odbilo dostaviti potrebne informacije.

 

Zamjensko matično društvo

 

Članak 105.​(1) Subjekt iz članka 102. ovoga Pravilnika nije obvezan podnijeti izvješće po državama za bilo koju izvještajnu poreznu godinu, ako se primjenjuje najmanje jedan uvjet iz članka 102. ovoga Pravilnika, a skupina multinacionalnih poduzeća imenovala je zamjensko matično društvo koje podnosi izvješće po državama u skladu s člankom 34. stavkom 1. Zakona i u roku iz članka 106. stavka 1. ovoga Pravilnika poreznom tijelu u jurisdikciji u kojoj je rezident u svrhu oporezivanja i koje, u slučaju da je zamjensko matično društvo porezni rezident u jurisdikciji izvan Europske unije, zadovoljava sljedeće uvjete:

1. jurisdikcija u kojoj je zamjensko matično društvo rezident u svrhu oporezivanja zahtijeva podnošenje izvješća po državama u skladu sa zahtjevima iz članka 34. stavka 1. Zakona

2. jurisdikcija u kojoj je zamjensko matično društvo rezident u svrhu oporezivanja sklopila je sporazum između nadležnih tijela čija je Republika Hrvatska stranka do roka iz članka 106. stavka 1. ovoga Pravilnika za podnošenje izvješća po državama za izvještajnu poreznu godinu

3. jurisdikcija u kojoj je zamjensko matično društvo rezident u svrhu oporezivanja nije obavijestila Republiku Hrvatsku o grešci u sustavu

4. jurisdikcija u kojoj je zamjensko matično društvo rezident u svrhu oporezivanja primila je obavijest sastavnog subjekta koji je u toj jurisdikciji rezident u svrhu oporezivanja, da je on zamjensko matično društvo, najkasnije posljednjeg dana izvještajne porezne godine te skupine multinacionalnih poduzeća

5. Ministarstvu financija, Poreznoj upravi dostavljena je obavijest u skladu s člankom 107. stavkom 2. ovoga Pravilnika.

(2) Zamjensko matično društvo koje je u svrhu oporezivanja rezident u Republici Hrvatskoj podnosi izvješće po državama iz članka 34. stavka 1. Zakona u roku iz članka 106. stavka 1. ovoga Pravilnika.

 

Rokovi i način podnošenja izvješća po državama

 

Članak 106.​(1) Krajnje matično društvo iz članka 35. stavka 1. Zakona ili drugi subjekt koji podnosi izvješće u skladu s ovim Pravilnikom, obvezni su Ministarstvu financija, Poreznoj upravi dostaviti izvješće po državama iz članka 34. stavka 1. Zakona za izvještajnu poreznu godinu u roku od 12 mjeseci od posljednjeg dana izvještajne porezne godine za koju se izvješće po državama podnosi.

(2) Dostava informacija o izvješćima po državama odvija se elektroničkim putem, na temelju predloška izvješća po državama koji je sastavni dio ovoga Pravilnika u skladu sa člankom 109. ovoga Pravilnika.

 

Članak 107.​(1) Sastavni subjekt skupine multinacionalnih poduzeća koji je u svrhu oporezivanja rezident u Republici Hrvatskoj obvezan je Ministarstvo financija, Poreznu upravu izvijestiti o tome je li krajnje matično društvo ili zamjensko matično društvo ili sastavni subjekt određen u skladu s člancima 102., 103. i 104. ovoga Pravilnika, u roku najkasnije četiri mjeseca nakon isteka razdoblja za koje utvrđuje porez na dobit u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje oporezivanje dobiti.

(2) Sastavni subjekt skupine multinacionalnih poduzeća koji je u svrhu oporezivanja rezident u Republici Hrvatskoj, a koji nije krajnje matično društvo, zamjensko matično društvo niti sastavni subjekt određen u skladu s člancima 102., 103. i 104. ovoga Pravilnika, obvezan je Ministarstvo financija, Poreznu upravu izvijestiti o identitetu i poreznoj rezidentnosti subjekta koji podnosi izvješće u roku najkasnije četiri mjeseca nakon isteka razdoblja za koje utvrđuje porez na dobit u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje oporezivanje dobiti.

 

(3) Sastavni subjekt koji je dostavio obavijest u skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka nije u obvezi dostavljati obavijesti sve dok ne dođe do promjene u identitetu i poreznoj rezidentnosti subjekta koji podnosi izvješće po državama u ime skupine multinacionalnih poduzeća.​


 

(4) Dostava obavijesti iz stavka 1. i 2. ovoga članka obavlja se elektroničkim putem u propisanom formatu.


 

 

Valuta

 

Članak 108.​U izvješću po državama navodi se valuta iznosa navedenih u tom izvješću.

 

Akumulirana (zadržana) dobit

 

Odjeljak 2.

 

Sadržaj izvješća po državama

 

Članak 109.​(1) Predložak izvješća po državama sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(2) Predložak iz stavka 1. ovoga članka upotrebljava se za izvješćivanje o podjeli dobiti, poreza i poslovnih djelatnosti skupine multinacionalnih poduzeća prema poreznim jurisdikcijama.

 

Tretman podružnica i stalnih poslovnih jedinica

 

Članak 110.​Podaci o stalnim poslovnim jedinicama navode se upućivanjem na poreznu jurisdikciju u kojoj se one nalaze, a ne upućivanjem na poreznu jurisdikciju rezidentnosti jedinice poslovanja čiji je stalna poslovna jedinica sastavni dio. Dostava izvješća prema poreznoj jurisidikciji jedinice poslovanja, čija je stalna poslovna jedinica sastavni dio, ne uključuje financijske podatke koji se odnose na stalnu poslovnu jedinicu.

 

Razdoblje obuhvaćeno godišnjim predloškom izvješća

 

Članak 111.​Obrazac izvješća po državama odnosi se na poreznu godinu multinacionalnog poduzeća koji podnosi izvješće. Za sastavne subjekte, prema vlastitom nahođenju multinacionalnih poduzeća koja podnose izvješće, u predložak izvješća dosljedno se unosi bilo koja od sljedećih informacija:

1. informacije za poreznu godinu relevantnih sastavnih subjekata koja završava na isti datum kao i porezna godina multinacionalnog poduzeća koji podnosi izvješće, ili završava u razdoblju od 12 mjeseci koje prethodi tom datumu

2. informacije za sve relevantne sastavne subjekte o kojima se izvješćuje za poreznu godinu multinacionalnog poduzeća koje podnosi izvješće.

 

Izvor podataka

 

Članak 112.​(1) Multinacionalno poduzeće koje podnosi izvješće svake godine upotrebljava iste izvore podataka za ispunjavanje predloška izvješća po državama.

(2) Multinacionalno poduzeće koje podnosi izvješće može odlučiti upotrijebiti podatke iz svojih konsolidiranih paketa za izvješćivanje, iz zakonskih financijskih izvještaja pojedinih subjekata, iz regulatornih financijskih izvještaja ili izvještaja o unutarnjem upravljanju.

(3) U predlošku izvješća po državama nije nužno uskladiti podatke o prihodima, dobiti i porezu s konsolidiranim financijskim izvještajima. Ako se zakonski financijski izvještaji upotrebljavaju kao osnova za izvješćivanje, svi iznosi preračunavaju se u navedenu funkcionalnu valutu multinacionalnih poduzeća koja podnose izvješće prema srednjem tečaju za godinu navedenu u rubrici »Dodatne informacije« u predlošku izvješća po državama.

(4) Prilagodbe zbog razlika u računovodstvenim načelima koja se primjenjuju u različitim poreznim jurisdikcijama nisu potrebne.

(5) Multinacionalno poduzeće koje podnosi izvješće po državama dostavlja kratak opis izvora podataka koje je upotrebljavao za pripremu predloška izvješća u rubrici »Dodatne informacije« u predlošku izvješća po državama. Ako se izvrši promjena u izvoru podataka koji se upotrebljavaju iz godine u godinu, multinacionalno poduzeće koje podnosi izvješće mora objasniti razloge za promjenu i posljedice promjena u rubrici »Dodatne informacije« u predlošku izvješća po državama.

 

Porezna jurisdikcija

 

Članak 113.​(1) U prvom stupcu predloška izvješća po državama, u dijelu u kojem se navodi pregled podjele dobiti, poreza i poslovnih djelatnosti prema poreznoj jurisdikciji (tablica 1 predloška izvješća), multinacionalno poduzeće koje podnosi izvješće navodi sve porezne jurisdikcije u kojima su sastavni subjekti skupine multinacionalnih poduzeća rezidenti u svrhu oporezivanja.

(2) Porezna jurisdikcija podrazumijeva jurisdikciju koja ima fiskalnu neovisnost bilo da je ona država ili nije država.

(3) U svrhu popunjavanja predloška izvješća po državama, uključuje se zasebna linija za sve sastavne subjekte u skupini multinacionalnih poduzeća za koje multinacionalno poduzeće koje podnosi izvješće smatra da u svrhu oporezivanja nisu rezidenti nijedne porezne jurisdikcije.

(4) Ako je sastavni subjekt rezident u više poreznih jurisdikcija, kako bi se odredila porezna jurisdikcija rezidentnosti sastavnog subjekta primjenjuju se odredbe ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

(5) Ako ne postoji primjenjivi ugovor o izbjegavanju dvostrukog poreza, u pogledu sastavnog subjekta izvješće se podnosi u poreznoj jurisdikciji u kojoj se nalazi mjesto stvarnog upravljanja sastavnim subjektom.

(6) Mjesto stvarnog upravljanja određuje se u skladu s međunarodno dogovorenim standardima.

 

Prihodi

 

Članak 114.(1) U stupcu predloška izvješća u rubrici »Prihodi«, multinacionalno poduzeće koji podnosi izvješće unosi sljedeće podatke:

1. ukupni iznos prihoda svih sastavnih subjekata skupine multinacionalnih poduzeća u relevantnoj poreznoj jurisdikciji koji su nastali iz transakcija s povezanim društvima

2. ukupni iznos prihoda svih sastavnih subjekata skupine multinacionalnih poduzeća u relevantnoj poreznoj jurisdikciji koji su nastali iz transakcija s neovisnim strankama

3. ukupni iznosi navedeni u točkama 1. i 2. ovoga stavka.

(2) Prihodi uključuju prihode od prodaje inventara i imovine, usluga, naknada za licenciju, kamata, premija i drugih iznosa.

(3) Prihodi ne uključuju plaćanja primljena od ostalih sastavnih subjekata koja se u poreznoj jurisdikciji poreznog obveznika smatraju dividendama.

 

Dobit (gubitak) prije oporezivanja

 

Članak 115.​(1) U petom stupcu predloška izvješća, multinacionalno poduzeće koje podnosi izvješće navodi iznos dobiti (gubitka) prije oporezivanja za sve sastavne subjekte koji su u svrhu oporezivanja rezidenti u predmetnoj poreznoj jurisdikciji.

(2) Dobit (gubitak) prije oporezivanja uključuje sve stavke izvanrednih prihoda i rashoda.

 

Plaćeni porez na dobit (prema načelu blagajne)

 

Članak 116.​(1) U šestom stupcu predloška izvješća, multinacionalno poduzeće koje podnosi izvješće navodi ukupni iznos poreza na dobit koji je stvarno plaćen tijekom predmetne porezne godine za sve sastavne subjekte koji su u svrhu oporezivanja rezidenti u predmetnoj poreznoj jurisdikciji.

(2) Plaćeni porezi uključuje porez koji je sastavni subjekt platio poreznoj jurisdikciji u kojoj je rezident i svim drugim poreznim jurisdikcijama.

(3) Plaćeni porezi uključuju porez po odbitku koji plaćaju drugi subjekti (povezana društva i neovisna društva) u odnosu na plaćanja sastavnom subjektu. Dakle, ako trgovačko društvo A koje je rezident u poreznoj jurisdikciji B, porez po odbitku u poreznoj jurisdikciji B prijavljuje trgovačko društvo A.

 

Obračunani porez na dobit (tekuća godina)

 

Članak 117.​(1) U sedmom stupcu predloška, multinacionalno poduzeće koje podnosi izvješće navodi iznos obračunanih poreznih rashoda prijavljenih za oporezivu dobit ili gubitak u godini izvješćivanja za sve sastavne subjekte koji su u svrhu oporezivanja rezidenti u predmetnoj poreznoj jurisdikciji.

(2) U postojećim poreznim rashodima odražava se samo poslovanje u tekućoj godini i oni ne uključuju prikrivene poreze ili sredstva za nesigurne porezne obveze.

 

Prijavljeni (ukupan) kapital

 

Članak 118.​(1) U osmom stupcu obrasca, multinacionalno poduzeće koje podnosi izvješće navodi prijavljeni (ukupan) iznos kapitala koji se iskazuje u bilancama za sve sastavne subjekte koji su u svrhu oporezivanja rezidenti u predmetnoj poreznoj jurisdikciji.

(2) U odnosu na stalne poslovne jedinice kapital koji se iskazuje u bilancama prijavljuje pravna osoba čiji je taj subjekt stalna poslovna jedinica, osim ako je zahtjev za kapitalom reguliran u poreznoj jurisdikciji.

 

Akumulirana (zadržana) dobit

 

Članak 119.​U devetom stupcu predloška, multinacionalno poduzeće koje podnosi izvješće navodi zbroj ukupne akumulirane dobiti na kraju godine za sve sastavne subjekte koji su u svrhu oporezivanja rezidenti u predmetnoj poreznoj jurisdikciji. U odnosu na stalne poslovne jedinice akumuliranu (zadržanu) dobit prijavljuje pravna osoba čija je to stalna poslovna jedinica.

 

Broj zaposlenih

 

Članak 120.​(1) U desetom stupcu predloška, multinacionalno poduzeće koje podnosi izvješće navodi ukupan broj zaposlenika na temelju ekvivalenta punog radnog vremena za sve sastavne subjekte koji su u svrhu oporezivanja rezidenti u predmetnoj poreznoj jurisdikciji. Može se prijavljivati broj zaposlenika na kraju godine na temelju prosječne stope nezaposlenosti za godinu ili na nekoj drugoj osnovi koja se dosljedno primjenjuje u poreznim jurisdikcijama i iz godine u godinu.

(2) U tu svrhu, vanjski suradnici koji sudjeluju u redovnom poslovanju sastavnog subjekta mogu se prijavljivati kao zaposlenici. Dopušteno je razumno zaokruživanje ili navođenje okvirnog broja zaposlenika ako se takvim zaokruživanjem ili navođenjem okvirnog broja znatno ne narušava relativna podjela zaposlenika prema različitim poreznim jurisdikcijama. Primjenjuju se dosljedni pristupi iz godine u godine i na različite subjekte.

 

Materijalna imovina osim novca i novčanih ekvivalenata

 

Članak 121.​(1) U jedanaestom stupcu predloška, multinacionalno poduzeće koje podnosi izvješće navodi zbroj neto knjigovodstvenih vrijednosti materijalne imovine za sve sastavne subjekte koji su u svrhu oporezivanja rezidenti u predmetnoj poreznoj jurisdikciji.

(2) U odnosu na stalne poslovne jedinice imovina se prijavljuje upućivanjem na poreznu jurisdikciju u kojoj se nalazi stalna poslovna jedinica. Materijalna imovina u ovu svrhu ne uključuje novac ili novčane ekvivalente, nematerijalnu imovinu ni financijsku imovinu.

 

Popis svih sastavnih subjekata skupine multinacionalnih poduzeća uključenih u svaki zbroj prema poreznoj jurisdikciji

 

Članak 122.​(1) Multinacionalno poduzeće koje podnosi izvješće navodi za svaku poreznu jurisdikciju i prema nazivu pravne osobe sve sastavne subjekte skupine multinacionalnih poduzeća koje su u svrhu oporezivanja rezidenti u predmetnoj poreznoj jurisdikciji.

(2) U skladu s člankom 110. ovoga Pravilnika u odnosu na stalne poslovne jedinice, stalna poslovna jedinica navodi se upućivanjem na poreznu jurisdikciju u kojoj se nalazi. Navodi se pravna osoba kojoj pripada stalna poslovna jedinica.

(3) Multinacionalno poduzeće koje podnosi izvješće navodi naziv porezne jurisdikcije čiji se zakoni primjenjuju na organizaciju i korporaciju sastavnog subjekta skupine multinacionalnih poduzeća ako je različita od porezne jurisdikcije rezidentnosti.

(4) Multinacionalno poduzeće koje podnosi izvješće utvrđuje prirodu glavnih poslovnih djelatnosti koje obavlja sastavni subjekt u predmetnoj poreznoj jurisdikciji označivanjem najmanje jedne odgovarajuće kućice.

 

POGLAVLJE III.

 

AUTOMATSKA RAZMJENA INFORMACIJA O PREKOGRANIČNIM ARANŽMANIMA O KOJIMA se izvješćuje

 

ODJELJAK 1.

 

ISPITIVANJE OSNOVNE KORISTI

 

Kategorije obilježja

 

Članak 122.bObilježja prekograničnih aranžmana o kojima se izvješćuje podijeljena su u pet kategorija:

1. opća obilježja povezana s ispitivanjem osnovne koristi

2. posebna obilježja povezana s ispitivanjem osnovne koristi

3. posebna obilježja povezana s prekograničnim transakcijama

4. posebna obilježja u vezi s automatskom razmjenom informacija i stvarnim vlasništvom

5. posebna obilježja povezana s transfernim cijenama.

 

Članak 122.a(1) Ispitivanje osnovne koristi smatra se zadovoljenim ako se može utvrditi da je ostvarivanje porezne pogodnosti osnovna korist ili jedna od osnovnih koristi za koje, uzimajući u obzir sve relevantne činjenice i okolnosti, osoba može razumno očekivati da će proizići iz aranžmana.

(2) Opća obilježja iz članka 122.c ovoga Pravilnika, posebna obilježja iz članka 122.d ovoga Pravilnika te članka 122.e stavka 1. podstavka 1. točke b) podtočke 1. i stavka 1. podstavka 1. točke c) i d) ovoga Pravilnika mogu se uzeti u obzir samo ako zadovoljavaju ispitivanje osnovne koristi.

(3) U smislu obilježja iz članka 122.e stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika postojanje uvjeta utvrđenih u članku 122.e stavku 1. podstavku 1. točki b) podtočki 1. i stavku 1. podstavku 1. točki c) i d) ovoga Pravilnika ne može samo po sebi biti razlog za zaključivanje da aranžman zadovoljava ispitivanje osnovne koristi.

 

Opća obilježja povezana s ispitivanjem osnovne koristi

 

Članak 122.cOpća obilježja povezana s ispitivanjem osnovne koristi obuhvaćaju:

1. Aranžman u kojem se relevantni porezni obveznik ili sudionik u aranžmanu obvezuje ispuniti uvjet povjerljivosti kojim se od njega može zahtijevati da drugim posrednicima ili poreznim tijelima ne otkriva način na koji bi se tim aranžmanom mogla osigurati porezna pogodnost.

2. Aranžman u kojem posrednik ima pravo na naknadu (ili udio, naknadu za trošak financiranja ili druge naknade) za aranžman i ta je naknada određena uzimajući u obzir:

a) iznos porezne pogodnosti koja je proizašla iz aranžmana ili

b) pitanje je li ta porezna pogodnost proizašla iz aranžmana, a što bi uključivalo obvezu posrednika da djelomično ili u cijelosti izvrši povrat naknade ako se namjeravana porezna pogodnost proizašla iz aranžmana ne ostvari djelomično ili u cijelosti.

3. Aranžman koji obuhvaća bitno standardiziranu dokumentaciju i/ili strukturu te je dostupan više nego jednom relevantnom poreznom obvezniku i za njegovu provedbu nije potrebna bitna prilagodba.

 

Posebna obilježja povezana s ispitivanjem osnovne koristi

 

Članak 122.dPosebna obilježja povezana s ispitivanjem osnovne koristi obuhvaćaju:

1. Aranžman na temelju kojeg sudionik u aranžmanu poduzima umjetne korake radi stjecanja poduzeća koje posluje s gubitkom, prekida glavne djelatnosti tog poduzeća i upotrebu njegovih gubitaka kako bi mu smanjio porezne obveze, uključujući prijenos tih gubitaka u drugu jurisdikciju ili ubrzanu primjenu tih gubitaka.

2. Aranžman koji ima učinak pretvaranja prihoda u kapital, darove ili u druge vrste prihoda koji se oporezuju nižom poreznom stopom ili se na njih ne plaća porez.

3. Aranžman koji uključuje kružne transakcije koje za posljedicu imaju fiktivno trgovanje financijskim sredstvima, i to uključivanjem posrednih subjekata bez druge primarne komercijalne svrhe ili transakcija koje se međusobno prebijaju ili poništavaju ili koje imaju slične značajke.

 

Posebna obilježja povezana s prekograničnim transakcijama

 

Članak 122.ePosebna obilježja povezana s prekograničnim transakcijama obuhvaćaju:

1. Aranžman koji uključuje prekogranična plaćanja između dvaju ili više povezanih poduzeća koja se mogu odbiti od poreza, pri čemu je ispunjen najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

a) primatelj nije rezident u porezne svrhe ni u jednoj poreznoj jurisdikciji

b) iako je primatelj rezident u porezne svrhe u određenoj jurisdikciji, ta jurisdikcija

1.     ne propisuje obvezu plaćanja poreza na dobit ili propisuje plaćanje nulte ili gotovo nulte stope poreza na dobit ili

2.     uvrštena je na popis jurisdikcija trećih zemalja koje su države članice zajedno ili u okviru Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) ocijenile kao nesudjelujuće

c) plaćanje je u cijelosti izuzeto od poreza u jurisdikciji u kojoj je primatelj rezident u porezne svrhe ili

d) plaćanje podliježe povlaštenom poreznom režimu u jurisdikciji u kojoj je primatelj rezident u porezne svrhe.

2. Amortizacija za istu imovinu može se odbiti u više od jedne jurisdikcije.

3. Oslobođenje od dvostrukog oporezivanja u pogledu iste stavke prihoda ili kapitala potražuje se u više od jedne jurisdikcije.

4. Postoji aranžman koji predviđa mogućnost prijenosa imovine i kojem postoji bitna razlika s obzirom na uvećanje vrijednosti imovine koje se primjenjuje u uključenim jurisdikcijama.

 

Posebna obilježja u vezi s automatskom razmjenom informacija i stvarnim vlasništvom

 

Članak 122.fPosebna obilježja u vezi s automatskom razmjenom informacija i stvarnim vlasništvom obuhvaćaju:

1. Aranžman kojim se može dovesti u pitanje obveza izvješćivanja u skladu s propisima kojima se provode propisi Europske unije ili bilo kojim jednakovrijednim sporazumom o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima, uključujući sporazume s trećim zemljama, ili kojima se iskorištava nepostojanje takvog zakonodavstva ili sporazuma. Takvi aranžmani uključuju najmanje sljedeće:

a) upotrebu računa, proizvoda ili ulaganja koje nije, ili se za njega tvrdi da nije, financijski račun, ali ima značajke koje su u bitnoj mjeri slične značajkama financijskog računa

b) prijenos financijskog računa ili imovine u jurisdikciju koja nije obvezna provoditi automatsku razmjenu informacija o financijskim računima s državom rezidentnosti relevantnog poreznog obveznika

c) ponovnu klasifikaciju prihoda i kapitala u proizvode ili plaćanja koji ne podliježu automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima

d) prijenos ili pretvorbu financijske institucije ili financijskog računa ili njihove imovine u financijsku instituciju ili financijski račun ili imovinu koji ne podliježu izvješćivanju u skladu s automatskom razmjenom informacija o financijskim računima

e) upotrebu pravnih subjekata, aranžmana ili struktura kojima se uklanja ili se za njih tvrdi da uklanjaju izvješćivanje jednog ili više imatelja računa ili osoba koje imaju kontrolu u skladu s automatskom razmjenom informacija o financijskim računima

f) aranžmani kojima se dovode u pitanje postupci dubinske analize ili iskorištavaju slabosti postupaka dubinske analize kojima se financijske institucije služe radi ispunjavanja svojih obveza izvješćivanja informacija o financijskim računima, uključujući upotrebu jurisdikcija s neprimjerenim ili slabim sustavima provedbe zakonodavstva o sprječavanju pranja novca ili sa slabim zahtjevima u pogledu transparentnosti za pravne osobe ili pravne aranžmane.

2. Aranžman koji uključuje netransparentan lanac pravnog ili stvarnog vlasništva uz upotrebu osoba, pravnih aranžmana ili struktura:

a) koje ne obavljaju znatnu gospodarsku djelatnost koja se obavlja uz pomoć odgovarajućeg osoblja, opreme, imovine i zgrada i

b) koje su osnovane ili pod kontrolom ili se njima upravlja ili imaju rezidentnost ili poslovni nastan u jurisdikciji koja nije jurisdikcija rezidentnosti jednog ili više stvarnih vlasnika imovine koju drže takve osobe, pravni aranžmani ili strukture i

c) pri čemu se ne može identificirati stvarne vlasnike takvih osoba, pravnih aranžmana ili struktura, u skladu s propisima kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma.

 

Posebna obilježja povezana s transfernim cijenama

 

Članak 122.gPosebna obilježja povezana s transfernim cijenama obuhvaćaju:

1. Aranžman koji uključuje upotrebu jednostranih pravila sigurne luke.

2. Aranžman koji uključuje prijenos nematerijalne imovine čiju je vrijednost teško utvrditi. Pojam nematerijalne imovine čiju je vrijednost teško utvrditi obuhvaća nematerijalnu imovinu ili prava u okviru nematerijalne imovine za koju, u trenutku njihova prijenosa između povezanih poduzeća:

a) ne postoje pouzdane usporedive vrijednosti i

b) u vrijeme pokretanja transakcije, predviđanja budućih novčanih tokova ili prihoda za koje se očekuje da će proizići iz prenesene nematerijalne imovine ili pretpostavke koje se primjenjuju pri utvrđivanju vrijednosti nematerijalne imovine vrlo su nepouzdani, zbog čega je teško predvidjeti konačni uspjeh u vezi s nematerijalnom imovinom u trenutku prijenosa.

3. Aranžman koji uključuje prekogranični prijenos funkcija i/ili rizika i/ili imovine unutar skupine ako predviđena godišnja dobit prije kamata i poreza (EBIT) tijekom trogodišnjeg razdoblja nakon prijenosa, prenositelja ili više prenositelja, iznosi manje od 50% predviđenog godišnjeg EBIT-a tog prenositelja ili tih prenositelja u slučaju da prijenos nije izvršen.

 

ODJELJAK 2.

 

ROKOVI I NAČIN PODNOŠENJA INFORMACIJA O PREKOGRANIČNIM ARANŽMANIMA O KOJIMA SE IZVJEŠĆUJE

 

Članak 122.h(1) Dostava informacija o prekograničnim aranžmanima o kojima se izvješćuje iz članka 35.k Zakona obavlja se u rokovima propisanim člancima 35.f i 35.i Zakona elektroničkim putem na hrvatskom jeziku osim informacija iz članka 35.k stavka 1. točke 3. Zakona koje se dostavljaju na hrvatskom i engleskom jeziku.

(2) Ministarstvo financija, Porezna uprava u trenutku prijave prekograničnog aranžmana od strane posrednika ili relevantnog poreznog obveznika dodjeljuje broj prekograničnom aranžmanu o kojem se izvješćuje elektroničkim putem u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

 

Oslobođenje od obveze podnošenja informacija o prekograničnim aranžmanima o kojima se izvješćuje

 

Članak 122.i(1) Odvjetnici i porezni savjetnici oslobođeni su obveze podnošenja informacija o prekograničnim aranžmanima o kojima se izvješćuje u skladu s člankom 35.h stavkom 1. Zakona.

(2) Odvjetnici i porezni savjetnici iz stavka 1. ovoga članka obvezni su u roku od tri dana obavijestiti pisanim putem sve druge posrednike, ili ako takvih posrednika nema, relevantnog poreznog obveznika o obvezi izvješćivanja iz članka 35.i stavka 1. Zakona.

 

Izvješćivanje kada postoji više posrednika

 

Članak 122.j(1) Posrednik koji podnosi izvješće o prekograničnom aranžmanu će o dodijeljenom broju prekograničnog aranžmana iz članka 122.h stavka 2. ovoga Pravilnika odmah po primitku dodijeljenog broja obavijestiti sve posrednike i relevantnog poreznog obveznika koji sudjeluju u tom prekograničnom aranžmanu.

(2) Posrednik će biti oslobođen od obveze podnošenja izvješća o prekograničnom aranžmanu u skladu s člankom 35.j stavkom 2. Zakona ako je posrednik primio od bilo kojeg drugog posrednika uključenog u prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje sljedeće:

1. broj prekograničnog aranžmana dodijeljen od strane Ministarstva financija, Porezne uprave i

2. informacije iz članka 35.k stavka 1. Zakona podnesene Ministarstvu financija, Poreznoj upravi od strane drugog posrednika.

(3) Posrednik će broj prekograničnog aranžmana iz stavka 2. ovoga članka dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi elektroničkim putem u roku od 15 dana od dana kada je zaprimio obavijest od strane drugog posrednika.

 

Izvješćivanje kada postoji nekoliko relevantnih poreznih obveznika

 

Članak 122.k(1) Relevantni porezni obveznik koji ima obvezu podnošenja izvješća o prekograničnim aranžmanima o kojima se izvješćuje u skladu s člankom 35.i stavkom 2. Zakona ako postoji više relevantnih poreznih obveznika uključenih u isti prekogranični aranžman o kojemu se izvješćuje, obavijestit će po primitku dodijeljenog broja svakog relevantnog poreznog obveznika koji sudjeluje u tom prekograničnom aranžmanu o dodijeljenom broju prekograničnog aranžmana iz članka 122.h stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Relevantni porezni obveznik bit će oslobođen podnošenja izvješća o prekograničnom aranžmanu iz članka 35.j stavka 4. Zakona ako je relevantni porezni obveznik primio od bilo kojeg drugog relevantnog poreznog obveznika uključenog u prekogranični aranžman sljedeće:

1. broj prekograničnog aranžmana dodijeljen od strane Ministarstva financija, Porezne uprave i

2. informacije iz članka 35.k stavka 1. Zakona podnesene Ministarstvu financija, Poreznoj upravi od strane drugog relevantnog poreznog obveznika.

(3) Relevantni porezni obveznik će broj prekograničnog aranžmana iz stavka 2. ovoga članka dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi elektroničkim putem u roku od 15 dana od dana kada je zaprimio obavijest od drugog relevantnog poreznog obveznika.

 

Izvješćivanje kada postoji više nadležnih tijela u više država članica

 

Članak 122.l(1) Posrednik i relevantni porezni obveznik bit će oslobođeni od obveze podnošenja izvješća o prekograničnim aranžmanima u skladu s člankom 35.g stavkom 2. Zakona i člankom 35.i stavkom 4. Zakona ako Ministarstvu financija, Poreznoj upravi dostave broj prekograničnog aranžmana dodijeljen od nadležnog tijela druge države članice.

(2) Rok za dostavu broja prekograničnog aranžmana iz stavka 1. ovoga članka je 15 dana od dana zaprimanja informacije o dodijeljenom broju prekograničnog aranžmana.

 

Obavijest o upotrebi prekograničnog aranžmana

 

Članak 122.m(1) Relevantni porezni obveznik u skladu s člankom 35.j stavkom 5. Zakona podnosi Ministarstvu financija, Poreznoj upravi obavijest o upotrebi prekograničnog aranžmana za svaku godinu u kojoj je:

1. zaključio bilo koju transakciju koja je ili čini dio prekograničnog aranžmana o kojem se izvješćuje

2. ostvaruje ili nastoji ostvariti poreznu pogodnost iz prekograničnog aranžmana o kojem se izvješćuje.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Ministarstvu financija, Poreznoj upravi elektroničkim putem u roku od tri mjeseca nakon isteka godine u kojoj se aranžman upotrebljavao.

(3) U slučaju tržišnih aranžmana, posrednik će u skladu s člankom 35.f stavkom 3. Zakona svaka tri mjeseca obavijestiti Ministarstvo financija, Poreznu upravu, kroz izmjenu izvješća, o svakoj novoj informaciji iz članka 35.k stavka 1. točaka 1., 4., 7. i 8. Zakona koja je postala dostupna nakon podnošenja posljednjeg izvješća.

(4) Izvješće iz stavka 3. ovoga članka podnosi se Ministarstvu financija, Poreznoj upravi elektroničkim putem u roku od jednog mjeseca od završetka tromjesečja u kojem su informacije postale dostupne.

 

DIO TREĆI

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 123.​(1) Krajnje matično društvo iz članka 35. stavka 1. Zakona ili njegovo zamjensko matično društvo iz članka 105. ovoga Pravilnika dostavljaju Ministarstvu financija, Poreznoj upravi prvo izvješće po državama iz članka 34. stavka 1. Zakona za izvještajnu poreznu godinu koja počinje 1. siječnja 2016. ili nakon tog datuma u roku od 12 mjeseci od posljednjeg dana te izvještajne porezne godine.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka sastavni subjekt iz članka 102. ovoga Pravilnika dostavlja Ministarstvu financija, Poreznoj upravi prvo izvješće po državama iz članka 34. stavka 1. Zakona za izvještajnu poreznu godinu koja počinje 1. siječnja 2017. ili nakon tog datuma u roku 12 mjeseci od posljednjeg dana te izvještajne porezne godine.

(3) Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza (»Narodne novine«, broj 69/16.).

 

Članak 124.​Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Dodatak I. 

​POPIS SUBJEKATA KOJE TREBA TRETIRATI KAO NEIZVJEŠTAJNE FINANCIJSKE INSTITUCIJE I KAO ISKLJUČENE RAČUNE

 

1. Neizvještajne financijske institucije su:

 

Dobrovoljni mirovinski fondovi.

 

2. Isključeni računi su:

 

 

 

Dodatak II.Predložak izvješća​ po državama​ 

NAPOMENA, NN 1/19​Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza

 

Članak 13.​

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama

 

Napomena, NN 1/20​Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.