Pravilnik o postupku prijeboja tražbine po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće i prava na naknadu plaće s obvezom po osnovi duga za doprinose

(Redakcijski pročišćeni tekst, 'Narodne novine' br. 147/09, 25/11)

Stupa na snagu 28. veljače 2011.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje postupak radi prijeboja potraživanja poslodavaca i obveznika doprinosa koji su sami dužnici doprinosa za svoje osobno osiguranje po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće i prava na naknadu plaće s obvezom po osnovi duga za doprinose i redoslijed namirivanja duga za pojedine vrste doprinosa.

 

Članak 2.

Tražbinama iz članka 1. stavak 1. ovoga Pravilnika smatraju se:

– naknada plaće za vrijeme bolovanja kao pravo iz obveznog osiguranja što ju je poslodavac dužan obračunati i isplatiti radniku – osiguraniku po osnovi radnog odnosa kada se naknada isplaćuje na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja, te poslodavac ima pravo na povrat tako obračunane i isplaćene naknade plaće, sve sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, i

– naknada plaće za vrijeme bolovanja kao pravo iz obveznog osiguranja a ta se naknada neposredno isplaćuje osiguranicima na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja ili zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu, sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju.

 

Članak 3.

Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Pravilnika, imaju sljedeće značenje:

1. dug za doprinose jeste iznos obveze na ime doprinosa za obvezna osiguranja evidentiran na poreznom broju dužnika u službenim evidencijama Porezne uprave a obveza je nastala i evidentirana na temelju obračunske prijave ili rješenja Porezne uprave ili je preuzeta kao saldo duga sa stanjem na dan 31. prosinca 2002. od nositelja obveznih osiguranja ili je utvrđena nalazom u postupku nadzora od strane Porezne uprave ili Financijske policije te je dospjela na naplatu a ukupni iznos duga se sastoji od glavnice (ili zbrojeno više glavnica) i obračunanih kamata (ili zbrojenih kamata za više godina uključujući i za tekuću godinu),

2. dužnik za doprinose jeste pravna i/ili fizička osoba i/ili drugi poslovni subjekti koji, kao poslodavac ili osigurana osoba, u službenim evidencijama Porezne uprave ima evidentirane dospjele a nenamirene obveze na ime doprinosa za obvezna osiguranja,

3. nositelj obveznog zdravstvenog osiguranja jest Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO),

4. ovlaštena agencija jest Financijska agencija (FINA),

5. stjecatelj tražbine po osnovi prava na povrat obračunane i isplaćene naknade plaće jest poslodavac kojemu je nositelj obveznog zdravstvenog osiguranja, sukladno s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju odobrio pravo na povrat naknade plaće koju je obračunao i isplatio radnicima za vrijeme bolovanja a ta se naknada ima isplatiti na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja,

6. stjecatelj tražbine po osnovi prava na naknadu plaće jest osiguranik kojemu je nositelj obveznog zdravstvenog osiguranja, sukladno s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju odobrio pravo na isplatu naknade plaće za vrijeme bolovanja, na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja.

 

II. POSTUPAK RAZMJENE PODATAKA I PRIJEBOJA

Članak 4.

(1) Nakon što nositelj obveznog zdravstvenog osiguranja utvrdi pravo stjecatelju tražbine na povrat obračunane i isplaćene naknade plaće ili pravo na isplatu naknade plaće i iznos tražbine o tome obavještava Ministarstvo financija – Državnu riznicu odnosno ovlaštenu agenciju. Pri tome dostavlja osnovne podatke o svakom stjecatelju tražbine i to:

– naziv/ime i prezime,

– adresu sjedišta/prebivališta,

– porezni broj,

– oznaku izvora prava prema članku 1. stavak 1. ovoga Pravilnika,

– iznos tražbine u kunama,

– račun na koji se ima izvršiti isplata dijela tražbine koji ostaje stjecatelju te

– adresa e-pošte stjecatelja odnosno odgovorne osobe.

 

(2) Ovlaštena agencija, prije postupanja po nalogu nositelja osiguranja, od Porezne uprave traži podatke o stanju duga doprinosa, za svakog stjecatelja tražbine.

 

(3) Porezna uprava dužna je, u roku od tri dana nakon zaprimanja obavijesti iz stavka 2. ovoga članka ovlaštenoj agenciji dostaviti podatke o stanju evidentiranih a neuplaćenih dospjelih obveza na ime svih doprinosa stjecatelja tražbine, sa stanjem na dan dostave.

 

Članak 5.

(1) Ovlaštena agencija, sukladno s podacima nositelja osiguranja o tražbini pojedinog stjecatelja i podacima Porezne uprave o stanju duga za doprinose, od iznosa tražbine obustavlja iznos potreban za namirenje duga za doprinose, radi prijeboja.

 

(2) Za obustavljeni iznos tražbine prema stavku 1. ovoga članka, ovlaštena agencija daje naloge za prijenos unutar sredstava državnog proračuna i to:

– na teret općih sredstava državnog proračuna koja su namijenjena za obvezno zdravstveno osiguranje a

– u korist sredstava državnog proračuna – pozivom na brojčanu oznaku (šifru) uplatnog računa propisanu za evidentiranje obveza doprinosa i porezni broj dužnika, prema redoslijedu namirivanja sukladno člancima 7. i 8. ovoga Pravilnika.

 

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, dužniku doprinosa koji je stjecatelj tražbine po osnovi prava na naknadu plaće neće se obustaviti iznos tražbine do iznosa minimalne plaće u Republici Hrvatskoj utvrđenog prema propisu o minimalnoj plaći.

 

Članak 6.

(1) Kada je iznos tražbine veći od iznosa potrebnog za namirenje duga za doprinose, tada se razlika između iznosa tražbine i obustavljenog iznosa prema članku 5. stavak 1. ovoga Pravilnika, prenosi:

– na teret općih sredstava državnog proračuna koja su namijenjena za obvezno zdravstveno osiguranje a

– u korist računa stjecatelja tražbine.

 

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kada je razlika između ukupnog iznosa tražbine i iznosa koji je obustavljen radi prijeboja tražbine s obvezom jednak ili manji od 10,00 kuna tada se taj iznos ne prenosi u korist računa stjecatelja već se za iznos razlike povećava iznos koji je namijenjen za namirenje duga za prvi od doprinosa koji se namiruje prijebojem, sukladno redoslijedu namirivanja propisanom člankom 7. ovoga Pravilnika.

 

III. REDOSLIJED NAMIRIVANJA DUGA

Članak 7.

Kada je tražbina utvrđena, od iznosa koji se prenosi, prema članku 5. stavak 2. podstavak 2. ovoga Pravilnika, namiruje se dug za doprinose po redoslijedu:

A) Stjecatelj tražbine je poslodavac, po osnovi povrata naknade plaće, te se namiruje:

1. dug na brojčanim oznakama od 8400 do 8842 – po veličini brojčane oznake počevši od najmanje (8400) do najveće oznake (8842) te

2. dug na brojčanim oznakama od 8559 do 8818 – po veličini brojčane oznake počevši od najmanje (8559) do najveće oznake (8818) te

3. dug na brojčanim oznakama od 8109 do 8362 – po veličini brojčane oznake počevši od najmanje (8109) do najveće oznake (8362) te

4. dug na brojčanim oznakama 8702 do 8745 – po veličini brojčane oznake počevši od najmanje (8702) do najveće oznake (8745) te

5. dug na brojčanim oznakama od 2003 do 2267 – po veličini brojčane oznake počevši od najmanje (2003) do najveće oznake (2267).

B) Stjecatelj tražbine je osiguranik, po osnovi isplate naknade plaće, te se namiruje:

1. dug na brojčanoj oznaci 8478 zatim 8680 te na ostalim oznakama od 8419 do 8842 – po veličini brojčane oznake počevši od najmanje (8419) do najveće oznake (8842) te

2. dug na brojčanim oznakama od 8559 do 8818 – po veličini brojčane oznake počevši od najmanje (8559) do najveće oznake (8818) te

3. dug na brojčanim oznakama od 8109 do 8362 – po veličini brojčane oznake počevši od najmanje (8109) do najveće oznake (8362) te

4. dug na brojčanim oznakama 8702 do 8745 – po veličini brojčane oznake počevši od najmanje (8702) do najveće oznake (8745) te

5. dug na brojčanim oznakama od 2011 do 2267 – po veličini brojčane oznake počevši od najmanje (2011) do najveće oznake (2267).

 

Članak 8.

Brisan.

 

Članak 9.

(1) O izvršenom prijeboju ovlaštena agencija je dužna stjecatelju tražbine odnosno dužniku doprinosa izdati pisanu ispravu – obavijest radi provedbe odgovarajućih knjiženja u njegovim poslovnim knjigama.

 

(2) Ispravu iz stavka 1. ovoga članka ovlaštena agencija sastavlja i dostavlja na obrascu »Obavijest o izvršenom prijeboju tražbine po osnovi prava na povrat naknade plaće i/ili isplatu naknade plaće s obvezom po osnovi duga za doprinose« – Obrazac OK – DOP.

 

Članak 10.

(1) Obrazac OK – DOP sadržava sljedeće podatke:

1. o izdavatelju Obavijesti (naziv, adresa, i broj dokumenta)

2. o primatelju (naziv, adresa)

3. iznosu tražbine u kunama i lipama

4. iznosu ukupnog duga i kamata za sve doprinose, prema podacima Porezne uprave, u kunama i lipama

5. iznosu koji je obustavljen radi namirenja duga

6. rasporedu obustavljenog iznosa prema brojčanim oznakama (šiframa) uplatnog računa i opisom naziva – vrste doprinosa čija je dospjela obveza namirena prebijanjem i iznosu u kunama i lipama i

7. datumu kada je proveden prijenos sredstava.

 

(2) Obrazac izvješća potpisuje odgovorna osoba ovlaštene agencije.

 

(3) Obrazac OK – DOP sastavni je dio ovoga Pravilnika.

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

O tijeku poslova i rokovima međusobne razmjene podataka o stjecateljima, iznosu tražbine po osnovi prava na povrat ili na isplatu naknade plaće i dugu za doprinose kao i tehničko – informatičkim detaljima, sudionici postupka će sastaviti protokol o postupanju. Nositelj poslova jest Porezna uprava.

 

Članak 12.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu s danom objave.

 

OBRASCI

Obrazac OK-DOP

Kliknite na sliku da biste je vidjeli u izvornoj veliÄŤini

 

NAPOMENA, NN 25/11

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku prijeboja tražbine po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće i prava na naknadu plaće s obvezom po osnovi duga za doprinose

 

Članak 10.: Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu s danom objave.