ZAKON O POSEBNOM POREZU NA DUHANSKE PROIZVODE

(Redakcijski pročišćeni tekst, 'Narodne novine' br. 136/02 - pročišćeni tekst, 95/04, 38/09)

Na snazi i primjenjuje se od 06. travnja 2009. godine

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje plaćanje posebnog poreza na duhanske proizvode koji se proizvode i prodaju na carinskomu području Republike Hrvatske ili se uvoze na to područje.

 

Članak 2.

Posebni porez na duhanske proizvode prihod je državnog proračuna.

 

II. PREDMET OPOREZIVANJA

Članak 3.

Duhanskim proizvodima u smislu ovoga Zakona smatraju se cigarete i ostali duhanski proizvodi.

 

Članak 4.

Cigaretama se smatraju:

1. smotuljci duhana prikladni za pušenje, obavijeni omotačem koji nije od prirodnog duhana,

2. proizvodi slični cigaretama koji se sastoje od smotuljaka duhana obavijenih jednostrukim ili dvostrukim omotačem. Vanjski je omotač izrađen od materijala koji nije list prirodnog duhana i postavljen je u pravoj liniji uzdužno,

3. duhanski štapići koji se jednostavnim neindustrijskim postupkom stavljaju u papirnati omot za cigarete ili se umataju u papirnate listiće,

4. duhanski proizvodi stavljeni u prodaju pod nazivom cigarete.

 

Članak 5.

(1) Ostalim duhanskim proizvodima smatraju se:

1. cigare i cigarilosi,

2. duhan za lulu i duhan za pušenje,

3. duhan za šmrkanje, žvakanje i drugi duhanski proizvodi.

 

(2) Cigare i cagarilosi jesu duhanski listići prikladni za pušenje koji su omotani zaštitnim listom ili zaštitnim omotnim listom, a

1. u potpunosti su od prirodnog duhana ili

2. su omotani zaštitnim listom od prirodnog duhana ili

3. su omotani zaštitnim listom boje cigare i omotnim listom, koji je od homogeniziranog duhana ili duhana s promijenjenim sastavom ili

4. su omotani zaštitnim listom boje cigara od homogeniziranog duhana ili duhana s promijenjenim sastavom ako težina po komadu iznosi 2,3 g ili više.

 

(3) Duhan za pušenje (sitno rezani duhan i duhan za lule) jest rezani duhan ili na drugi način usitnjen ili zategnut ili u foliji prešani duhan, prikladan za pušenje bez daljnje industrijske obrade.

 

(4) Duhan za šmrkanje jest duhan u prašini ili u obliku zrnaca koji nije prikladan za pušenje, već jedino za šmrkanje.

 

(5) Duhan za žvakanje jest duhan u kolutima, štapićima, vrpcama, kockama ili folijama i drugi duhanski proizvodi pripremljeni tako da nisu prikladni za pušenje, već za žvakanje ili drugi način uporabe.

 

(6) Drugi duhanski proizvodi jesu duhanski proizvodi koji su prikladni za pušenje i priređeni za prodaju, a nisu ni cigare ni cigarilosi, prema stavku 1. točki 1. ovoga članka, ni cigarete, prema članku 4. ovoga Zakona.

 

Članak 6.

(1) Duhanski proizvodi - cigarete razvrstavaju se u skupine u skladu sa Zakonom o duhanu.

 

(2) Ministarstvo financija razvrstava cigarete u skupine na temelju rješenja Ministarstva poljoprivrede i šumarstva.

 

III. POREZNI OBVEZNIK

Članak 7.

Porezni obveznik posebnog poreza na duhanske proizvode jest proizvođač, odnosno uvoznik.

 

IV. POREZNA OSNOVICA

Članak 8.

Porezna osnovica posebnog poreza jest:

1. za cigarete    –     paketić od 20 komada cigareta dužine 120 mm (+ – 2 mm),

2. za duhan       –     1.000 grama,

3. za cigare      –     komad,

4. za cigarilose  –     paketić od 20 komada.

 

V. VISINA POREZA

Članak 9.

(1) Posebni porez na cigarete plaća se:

1. na cigarete skupine A

(popularna skupina) ............................. 5,50 kuna

2. na cigarete skupine B

(standardna skupina) ............................ 6,40 kuna

3. na cigarete skupine C

(ekstra skupina) ............................... 10,90 kuna.

 

(2) Posebni porez na cigarete iz stavka 1. ovoga članka, od 1. lipnja 2009. godine na cigarete skupine A, B i C plaća se kako slijedi:

– specifični posebni porez 180,00 kn za 1000 komada cigareta,

proporcionalni posebni porez 30% od maloprodajne cijene.

 

 

(3) Iznosi iz stavka 1. ovoga članka smanjuju se ili povećavaju ovisno o tome je li u paketiću manje ili više od 20 komada cigareta te imaju li dužinu veću od 120 mm.

 

(4) Iznosi iz stavka 2. ovoga članka smanjuju se ili povećavaju ovisno o težini duhana te nalazi li se u paketiću jedna ili više cigara ili manje ili više od 20 komada cigarilosa.

 

VI. NASTANAK POREZNE OBVEZE

Članak 10.

Obveza plaćanja posebnog poreza nastaje preuzimanjem nadzornih markica.

 

VII. DOSPIJEĆA PLAĆANJA POSEBNOG POREZA

Članak 11.

(1) Posebni porez na duhanske proizvode porezni obveznici – proizvođači moraju uplatiti u roku od 30 dana od dana kada su preuzete markice.

 

(2) Posebni porez na duhanske proizvode obračunava i naplaćuje carinarnica koja provodi carinski postupak zajedno s obračunom i naplatom carine prema propisima o obračunu i naplati carinskoga duga.

 

(3) Ako se uvoz ne obavi u roku od 120 dana od dana kada su preuzete markice, posebni porez na duhanske proizvode porezni obveznici – uvoznici moraju platiti istekom toga roka.

 

(4) Poreznom obvezniku koji ne plati preuzete nadzorne markice i dospjeli posebni porez neće se izdavati nadzorne markice.

 

(5) Naloge poreznog obveznika za uplatu posebnog poreza i izvršna rješenja tijela nadležnih za porezni nadzor banke i druge osobe koje su ovlaštene obavljati poslove platnog prometa izvršavaju zajedno s drugim poreznim obvezama za koje je propisano prvenstvo u naplati, prije svih drugih obveza poreznog obveznika.

 

VIII. POREZNA OSLOBOĐENJA

Članak 12.

Posebni porez na duhanske proizvode ne plaća se na:

1. duhanske proizvode koji se izvoze ako je izvoz obavljen na osnovi odobrenja Ministarstva financija, uz dokaz o izvozu (kopija izvozne carinske deklaracije, potvrda nadležne carinarnice da je obavljeno izvozno carinjenje i da su duhanski proizvodi napustili carinsko područje Republike Hrvatske) i dokaz da je naplata obavljena u skladu s propisima kojima je uređeno vanjskotrgovinsko i devizno poslovanje,

2. duhanske proizvode koji se pod poreznim nadzorom uništavaju ili čine neupotrebljivim za maloprodaju,

3. proizvode koji se uvoze, unose ili primaju iz inozemstva, za koje je Carinskim zakonom propisano oslobođenje od plaćanja carina,

4. proizvode namijenjene analizi kvalitete ili proizvode za znanstvena istraživanja, analize, pokuse te industrijske svrhe,

5. cigarete koje se za vlastitu uporabu proizvode ručno ili nekom jednostavnom spravom od duhana na koji je plaćen porez, a nisu namijenjene prodaji i ne stavljaju se u promet,

6. duhanske proizvode koji se isporučuju diplomatskom i konzularnom predstavništvu i njihovu osoblju na osnovi uzajamnosti, na temelju potvrde ovlaštenog tijela,

7. duhanske proizvode koji se isporučuju osobama koje su na temelju potvrde ovlaštenog tijela oslobođene plaćanja posebnog poreza kada je to utvrđeno međunarodnim ugovorom,

8. duhanske proizvode koji se isporučuju iz carinskoga skladišta u slobodne carinske prodavaonice radi prodaje putnicima koji odlaze u inozemstvo, uz predočenje ukrcajne karte,

9. duhanske proizvode koji se isporučuju iz slobodne zone i carinskoga skladišta u opskrbna skladišta radi opskrbljivanja pomorskih brodova i zrakoplova u međunarodnom prometu.

 

Članak 13.

Za uporabu duhanskih proizvoda iz članka 12. stavka 1. točke 2. i 4. ovoga Zakona potrebno je odobrenje Ministarstva financija – Središnjeg ureda Carinske uprave.

 

IX. UVOZ I IZVOZ DUHANSKIH PROIZVODA

Članak 14.

(1) Uvoziti i izvoziti duhanske proizvode i opskrbljivati zračne luke, zrakoplove koji lete međunarodnim zračnim prostorom, brodove koji prometuju međunarodnim vodama i slobodne carinske prodavaonice mogu pravne osobe upisane u sudski registar za obavljanje djelatnosti trgovine na osnovi odobrenja koje na njihov zahtjev daje Ministarstvo financija – Središnji ured Carinske uprave.

 

(2) Ako se pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka ne pridržava odredbi ovoga Zakona ili je pravomoćnim rješenjem kažnjena za porezni prekršaj ili je porezni dužnik, Ministarstvo financija – Središnji ured Carinske uprave može joj uskratiti davanje odobrenja, oduzeti odobrenje ili rješenjem zabraniti uvoz i izvoz duhanskih proizvoda na određeno vrijeme, a u ponovljenom slučaju trajno.

 

X. OBVEZA PAKIRANJA, UTVRĐIVANJA MALOPRODAJNIH CIJENA I OZNAČAVANJA NADZORNIM MARKICAMA

Članak 15.

(1) Promet duhanskih proizvoda dozvoljen je samo u paketićima za prodaju na malo.

 

(2) Paketićima za maloprodaju ne smiju se dodavati predmeti koji nisu duhanski proizvodi.

 

(3) Proizvode iz članka 4. i 5. ovoga Zakona porezni obveznici i sve druge pravne i fizičke osobe ne smiju prodavati na mjestima koja su određena kao tržnice i mjestima na kojima se može prigodno trgovati te na svim drugim otvorenim prostorima, osim u okviru pružanja ugostiteljskih usluga i prodaje iz automata, u skladu s odgovarajućim zakonima.

 

(4) Prodavanjem proizvoda u smislu stavka 3. ovoga članka smatra se izlaganje ili posjedovanje duhanskih proizvoda na mjestima na kojima se prodaja ne smije obavljati.

 

Članak 16.

(1) Maloprodajne cijene duhanskih proizvoda koji se prodaju na carinskom području Republike Hrvatske utvrđuje proizvođač ili uvoznik.

 

(2) Maloprodajne cijene duhanskih proizvoda utvrđene prema vrstama porezni obveznik mora prijaviti Ministarstvu financija – Središnjem uredu Carinske uprave, i to 30 dana prije puštanja tih proizvoda u promet prema tako utvrđenim cijenama.

 

(3) Prodaja duhanskih proizvoda po cijenama nižim i višim od prijavljenih smatra se protuzakonitom.

 

Članak 17.

(1) Duhanski proizvodi koji su u prometu na carinskomu području Republike Hrvatske moraju biti označeni nadzornom markicom Ministarstva financija, koja uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« mora imati naznačenu slovnu oznaku serije, broj, a za cigarete i maloprodajnu cijenu.

 

(2) Domaći duhanski proizvodi koji se izvoze, prodaju u slobodnim carinskim prodavaonicama u zračnim lukama, u zrakoplovima koji lete međunarodnim zračnim prostorom i na brodovima koji prometuju međunarodnim vodama moraju biti označeni identifikacijskom markicom Ministarstva financija, koja uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« mora imati naznačene riječi »za izvoz« na hrvatskom jeziku ili jednom od stranih jezika, slovnu oznaku serije i broj.

 

(3) Nadzorne markice obveznici posebnog poreza na duhanske proizvode moraju nalijepiti na paketić za prodaju na malo ispod celofanskog ili drugog papira kojim je obložen paketić duhanskih proizvoda tako da se vide i pri otvaranju prekinu.

 

(4) Duhanski proizvodi bez nadzornih markica smatraju se proizvodima na koje nije obračunat i plaćen porez te se njihovo puštanje u promet i kupovina smatraju protuzakonitima.

 

(5) Iznimno, proizvodi koji se izvoze mogu biti obilježeni oznakom koju zahtijeva zemlja uvoznica, što mora biti dokumentirano dokazom o preuzimanju markica ili drugim odgovarajućim dokumentom.

 

(6) Duhanske proizvode iz članka 3. ovoga Zakona, kada se prevoze po carinskom području Republike Hrvatske, moraju pratiti propisani carinski dokumenti ili drugi dokumenti iz kojih se vidi da su ti proizvodi namijenjeni izvozu te dokumenti o nabavi.

 

(7) Na carinskom području Republike Hrvatske, u slobodnim carinskim prodavaonicama, opskrbnim skladištima i slobodnim zonama nisu dozvoljeni prodaja duhanskih proizvoda, njihov prijevoz bez dokumenata o nabavi, odnosno izvozu, kupovina ili posjedovanje ako nisu obilježeni nadzornim markicama ili ako su obilježeni krivotvorenim markicama.

 

Članak 18.

(1) Porezni obveznici moraju Ministarstvu financija – Središnjem uredu Carinske uprave podnijeti zahtjev za tiskanje nadzornih markica.

 

(2) Porezni obveznici – uvoznici, uz zahtjev za tiskanje nadzornih markica, moraju priložiti kopiju virmanskog naloga o plaćenom iznosu cijene tiskanja ili dokument radi osiguranja naplate cijene tiskanja nadzornih markica.

 

(3) Neovlaštena izrada nadzornih markica, njihovo neovlašteno tiskanje i stavljanje u promet smatraju se protuzakonitima.

 

Članak 19.

(1) Preuzimanje naručenih nadzornih markica od tiskare i njihovu isporuku poreznim obveznicima obavljaju ovlašteni službenici Ministarstva financija – Carinske uprave (u daljnjem teksu: ovlašteni službenici).

 

(2) Cijenu tiskanja preuzetih nadzornih markica proizvođači cigareta i ostalih duhanskih proizvoda moraju platiti u roku od 3 dana od dana preuzimanja.

 

Članak 20.

Porezni obveznici – uvoznici i proizvođači koji prvi put preuzimaju nadzorne markice – prije preuzimanja nadzornih markica obvezni su dati i jamstvo poslovne banke ili drugi instrument radi osiguranja naplate posebnog poreza na duhanske proizvode.

 

XI. OBVEZA VOĐENJA EVIDENCIJA, IZDAVANJA RAČUNA I IZVJEŠĆIVANJA

Članak 21.

Porezni obveznici koji proizvode, izvoze, uvoze i prodaju duhanske proizvode obvezni su voditi dnevne evidencije o njihovoj proizvodnji, prometu i stanju.

 

Članak 22.

(1) Porezni obveznici za svaki pojedinačno ostvareni promet duhanskih proizvoda moraju kupcu izdati račun o vrsti, količini, jediničnoj cijeni i ukupnoj vrijednosti tih proizvoda.

 

(2) Na računu za duhanske proizvode namijenjene izvozu moraju navesti broj i datum odobrenja za izvoz.

 

Članak 23.

(1) Porezni obveznici – proizvođači duhanskih proizvoda obvezni su sastavljati i Ministarstvu financija – Središnjem uredu Carinske uprave dostavljati godišnja izvješća o zalihama, nabavi, potrošnji i prodaji duhana, te mjesečna i godišnja izvješća o proizvodnji, prodaji i stanju zaliha pojedinih duhanskih proizvoda.

 

(2) Porezni obveznici – uvoznici obvezni su sastavljati i Ministarstvu financija – Središnjem uredu Carinske uprave dostavljati mjesečna i godišnja izvješća o uvozu duhanskih proizvoda, zalihama na carinskim skladištima, prodaji u slobodnim carinskim prodavaonicama, opskrbnim skladištima i slobodnim zonama te o prodaji u zemlji.

 

(3) Izvješća iz stavka 1. i 2. ovoga članka treba dostaviti do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, a godišnje do 31. siječnja za prethodnu godinu.

 

(4) U prilogu godišnjeg izvješća iz stavka 3. ovoga članka treba dostaviti i popisne liste zaliha duhana i duhanskih proizvoda sa stanjem na dan 31. prosinca.

 

(5) Porezni obveznici moraju do kraja mjeseca za prethodni mjesec Ministarstvu financija – Središnjem uredu Carinske uprave dostaviti izvješće o izvozu s preslikama izvoznih dokumenata, iz kojih se vidi na kojemu su graničnom prijelazu duhanski proizvodi napustili carinsko područje Republike Hrvatske.

 

XII. POVRAT POSEBNOG POREZA

Članak 24.

(1) Pravo na povrat uplaćenog posebnog poreza na duhanske proizvode porezni obveznici imaju za oštećene nadzorne markice ili za nadzorne markice koje više ne koriste, pod uvjetom da Ministarstvu financija – Središnjem uredu Carinske uprave podnesu zahtjev za povrat plaćenog posebnog poreza, prilože dokument o plaćenom posebnom porezu te vrate oštećene nadzorne markice ili one koje više nisu u uporabi.

 

(2) Namjerno je oštećivanje nadzornih markica protuzakonito.

 

(3) Ako porezni obveznik vrati oštećene markice ili one koje se više ne koriste u roku propisanom za plaćanje posebnog poreza na duhanske proizvode, iznos obračunatog poreza umanjit će se za iznos poreza za koji je zadužen na temelju tih markica.

 

XIII. NADZOR NAD OBRAČUNAVANJEM I PLAĆANJEM POSEBNOG POREZA NA DUHANSKE PROIZVODE

Članak 25.

Proizvodnju i promet duhanskih proizvoda, obračunavanje i plaćanje posebnog poreza na duhanske proizvode te tiskanje i korištenje nadzornih markica nadzire Carinska uprava.

 

Članak 26.

(1) Glede žalbenog postupka, obnove postupka, zastare, obračunavanja, naplate i povrata poreza, te vođenja prekršajnog postupka, primjenjuju se odredbe Općega poreznog zakona.

 

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, na duhanske proizvode koji su unijeti u carinsko područje Republike Hrvatske, koji se uvoze ili su uvezeni te su bili predmet carinjenja, u pogledu žalbenog postupka, obnove postupka, zastare, obračunavanja, naplate i povrata poreza te vođenja prekršajnog postupka primjenjuju se odredbe Carinskog zakona.

 

XIV. OVLAŠTENJA

Članak 27.

Podrobnije propise o primjeni odredaba ovoga Zakona, napose o tiskanju, praćenju, evidentiranju i rukovanju nadzornim markicama te obliku i sadržaju izvješća iz članka 23. ovoga Zakona donosi ministar financija.

 

XV. KAZNENE ODREDBE

Članak 28.

(1) Novčanom kaznom od 500,00 do 1.000.000,00 kuna za prekršaj će se kazniti pravna ili fizička osoba:

1. ako ne uplati posebni porez, netočno ga uplati ili ga ne uplati u roku i na propisani račun (članak 11. stavak 1., 2. i 3.),

2. ako uveze, odnosno izveze duhanske proizvode bez odobrenja Ministarstva financija (članak 14.),

3. ako u promet stavi duhanske proizvode koji nisu pakirani u paketićima za prodaju na malo i ako paketiću doda predmete koji nisu duhanski proizvod (članak 15. stavak 1. i 2.),

4. ako utvrđene maloprodajne cijene duhanskih proizvoda ne prijavi Ministarstvu financija – Središnjem uredu Carinske uprave (članak 16. stavak 2.),

5. ako duhanske proizvode prodaje po cijenama nižim i višim od prijavljenih (članak 16. stavak 3.),

6. ako duhanske proizvode stavi u promet bez nadzornih ili identifikacijskih markica ili obilježene krivotvorenim nadzornim markicama ili ih prevozi bez dokumenata ili kupi ili posjeduje takve duhanske proizvode (članak 17. stavak 1., 2., 3., 4. i 7.),

7. ako duhanski proizvode namijenjeni izvozu nemaju oznaku zemlje uvoznice, dokaz o preuzimanju markica ili drugi odgovarajući dokument – ili se prevoze bez propisanih dokumenata (članak 17. stavak 4., 5. i 6.),

8. ako neovlašteno tiska ili izrađuje porezne markice ili ih stavi u promet (članak 18. stavak 3.),

9. ako prodaje na mjestima koja su određena kao tržnice i mjestima na kojima se može prigodno trgovati te na svim drugim otvorenim prostorima, osim u okviru pružanja ugostiteljskih usluga i prodaje iz automata, u skladu s odgovarajućim zakonima (članak 15. stavak 3.).

 

(2) Uz novčanu kaznu, pravnoj ili fizičkoj osobi bit će izrečene zaštitne mjere:

1. oduzimanje duhanskih proizvoda kojima je učinjen prekršaj iz stavka 1. točke 2., 3., 6. i 7. ovoga članka,

2. oduzimanje imovinske koristi ostvarene prekršajima iz stavka 1. točke 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8.  ovoga članka.

 

(3) Pored zaštitnih mjera iz stavka 2. ovoga članka, poreznom obvezniku mogu se izreći i ove zaštitne mjere:

1. zabrana proizvodnje i prometa duhanskih proizvoda do godine dana za prekršaj iz stavka 1. točke 3., 4., 5. i 6. ovoga članka,

2. oduzimanje odobrenja za uvoz ili izvoz duhanskih proizvoda do godine dana – za prekršaj iz stavka 1. točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. ovoga članka,

3. zatvaranje prodajnog prostora – za prekršaj iz stavka 1. točke 3., 6., 7. i 8. ovoga članka.

 

(4) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2.000,00 do 200.000,00 kuna.

 

(5) Uz novčanu kaznu, odgovornoj osobi u pravnoj osobi može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova prometa, izvoza i uvoza duhanskih proizvoda do godine dana.

 

Članak 29.

(1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 1.000.000,00 kuna za prekršaj će se kazniti pravna ili fizička osoba:

1. ako ne vodi evidencije o proizvodnji, izvozu, uvozu i prodaji, prometu i stanju duhanskih proizvoda (članak 21.),

2. ako kupcu izda propisani račun ili ako na računu ne navede broj i datum odobrenja za izvoz (članak 22. stavak 1. i 2.),

3. ako namjerno ošteti nadzorne markice (članak 24. stavak 2.),

4. ako ne podnese ili u roku ne podnese izvješće ili podnese netočno izvješće o zalihama duhana, proizvodnji, prodaji i stanju zaliha duhanskih proizvoda (članak 23. stavak 1., 2., 3. i 4.),

5. ako ne podnese ili u roku ne podnese izvješće s propisanim izvoznim dokumentima (članak 23. stavak 5.).

 

(2) Uz novčanu kaznu, pravnoj i fizičkoj osobi može se izreći i zaštitna mjera:

– zabrana proizvodnje i prometa duhanskih proizvoda do godine dana za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

 

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi, i to novčanom kaznom od 2.000,00 do 100.000,00 kuna.

 

(4) Uz novčanu kaznu, odgovornoj osobi u pravnoj osobi može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova prometa, izvoza i uvoza duhanskih proizvoda do godine dana.

 

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

(1) Na dan početka primjene Zakona o posebnom porezu na duhanske prerađevine (»Narodne novine«, br. 51/94.) porezni obveznici i posrednici u prodaji duhanskih prerađevina obvezni su popisati zalihe cigareta i ostalih duhanskih prerađevina i o tome sastaviti zapisnik po vrstama, količinama i cijenama cigareta te ostalih duhanskih prerađevina.

 

(2) Popis zaliha iz stavka 1. ovoga članka obvezne su obaviti i slobodne carinske prodavaonice, specijalizirana skladišta i slobodne zone.

 

(3) Na zalihe utvrđene popisom iz stavka 1. ovoga članka slobodne carinske prodavaonice, specijalizirana skladišta i slobodne zone obvezne su obračunati i posebni porez iz članka 9. Zakona o posebnom porezu na duhanske prerađevine (»Narodne novine«, br. 51/94.) i uplatiti ga do 15. srpnja 1994.

 

(4) U trgovini utvrđene zalihe duhanskih prerađevina po popisu iz stavka 2. ovoga članka moraju se prodavati po zatečenim maloprodajnim cijenama.

 

(5) Zapisnik o popisu iz stavka 1. ovoga članka treba dostaviti nadležnoj ispostavi – Porezne uprave u roku od 3 dana nakon obavljenog popisa.

 

Članak 31.

Odredbe Zakona o posebnom porezu na duhanske prerađevine (»Narodne novine«, br. 51/94.) o obilježavanju nadzornim markicama duhanskih prerađevina koje se prodaju u slobodnim carinskim prodavaonicama, specijaliziranim skladištima i slobodnim zonama primjenjuju se najkasnije od 1. listopada 1994.

 

Članak 32.

Danom primjene Zakona o posebnom porezu na duhanske prerađevine (»Narodne novine«, br. 51/94.) prestaje važiti Zakon o prometu i oporezivanju duhanskih prerađevina (»Narodne novine«, br. 106/93. i 115/93.).

 

Članak 33.

Danom stupanja na snagu Zakona o posebnom porezu na duhanske prerađevine (»Narodne novine«, br. 51/94.) prestaje važiti Uredba o posebnom porezu na duhanske prerađevine (»Narodne novine«, br. 47/94.).

 

Članak 34.

Do ustroja Upisnika o markama duhanskih proizvoda koji se pojavljuju u prometu u Republici Hrvatskoj Ministarstvo financija razvrstavat će cigarete u skupine na temelju mišljenja Ministarstva poljoprivrede i šumarstva.

 

Članak 35.

Iznimno mjesečno izvješće za prosinac 2001. godine i godišnje izvješće za 2001. godinu podnosi se Poreznoj upravi – Središnjem uredu.

 

NAPOMENA, NN 95/04

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na duhanske proizvode

 

Članak 7.: Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. srpnja 2004.

 NAPOMENA, NN 38/09

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na duhanske proizvode

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.