UREDBA O VISINI TROŠARINE NA MOTORNI BENZIN I PLINSKO ULJE

'Narodne novine' br. 83/12, 92/12 - ispravak

Na snazi i primjenjuje se od 24. srpnja 2012.

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se visina trošarine koja se plaća na bezolovni motorni benzin koji se koristi kao pogonsko gorivo i na plinsko ulje za pogon, koji se proizvode ili uvoze i puštaju u potrošnju na području Republike Hrvatske.Članak 2.

Trošarina na bezolovni motorni benzin iz tarifnih oznaka KN 2710 12 31, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, ex. 2710 20 90, koji se koristi kao pogonsko gorivo iz članka 70. stavka 3. točke 1. podtočke 1.2. Zakona o trošarinama, iznosi 2.950,00 kuna za 1000 litara.

 

Trošarina na plinsko ulje za pogon iz tarifnih oznaka KN 2710 19 43 do 2710 19 48 i 2710 20 11 do 2710 20 19 iz članka 70. stavka 3. točke 2. podtočke 2.1. Zakona o trošarinama, iznosi 2.050,00 kuna za 1000 litara.Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o visini trošarine na motorne benzine i plinsko ulje (»Narodne novine«, br. 75/2012 i 76/2012).Članak 4.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 24. srpnja 2012. godine.Napomena NN 92/12

Ispravak Uredbe o visini trošarine na motorni benzin i plinsko ulje

 

U Uredbi o visini trošarine na motorni benzin i plinsko ulje (»Narodne novine«, broj 83/2012) u članku 2. stavku 2. riječi: »iznosi 2.050.00 kuna« zamjenjuju se riječima: »iznosi 2.050,00 kuna«.