PRAVILNIK O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA

 

(Redakcijski pročišćeni tekst, 'Narodne novine' br. 52/13, 90/13,140/13)

 

Na snazi i primjenjuje se od 23. studenog 2013.

 

I. TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.​Ovim se Pravilnikom uređuju posebnosti u provedbi Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (u daljnjem tekstu: Zakon).

 

Članak 2.(1) Novo motorno vozilo je motorno vozilo koje nije bilo registrirano u evidencijama motornih vozila nadležnog tijela bilo koje države i za koje nije izdana propisana registarska isprava i registarske pločice. Označavanje motornog vozila pokusnim, izvoznim ili prenosivim pločicama ne smatra se registracijom vozila, a u slučajevima proizvođača, trgovaca i trgovaca rabljenim motornim vozilima ne smatra se unosom, uvozom ili nabavom motornog vozila za vlastite potrebe niti nezakonitom uporabom motornog vozila.

(2) Kršenje važećih propisa u Republici Hrvatskoj o označavanju motornih vozila smatrat će se nezakonitom uporabom motornog vozila na području Republike Hrvatske.

(3) Unosom, uvozom ili nabavom motornog vozila za vlastite potrebe trgovaca i trgovaca rabljenim motornim vozilima smatra se stjecanje i registracija motornog vozila radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj čime nastaje obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza na motorna vozila (u daljnjem tekstu: posebni porez), osim u slučaju registracije novih motornih vozila koja trgovci registriraju kao testna vozila.

(4) Ako trgovci i trgovci rabljenim motornim vozilima unose, uvoze ili nabavljaju motorna vozila u Republici Hrvatskoj radi daljnje prodaje ne nastaje obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza sve do isporuke motornog vozila osobi koja ga stječe radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj.

 

Članak 3.

 

Motornim vozilima posebno prilagođenim za prijevoz osoba s invaliditetom smatraju se motorna vozila iz tarifnih oznaka KN: 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 i 8703 90, prilagođena na način da u njih invalidska kolica mogu ući putem rampe ili lifta i u koja je ugrađen mehanizam za njihovo pričvršćivanje radi osiguranja stabilnosti.

 

Članak 4.​Vozila posebno prilagođena za prijevoz umrlih osoba neovisno o izvedbi smatraju se dostavnim »van« vozilima.

 

Članak 5.​(1) Proizvođač, predstavnički ured proizvođača u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: predstavnički ured) i trgovac koji je generalni zastupnik ili uvoznik određene marke motornih vozila u Republici Hrvatskoj ili slično su obvezni Carinskoj upravi, Središnjem uredu (u daljnjem tekstu: Središnji ured) elektronskim putem na adresu motorna.vozila@carina.hr dostaviti obavijest o preporučenoj prodajnoj cijeni bez iskazanog posebnog poreza novog motornog vozila određene marke, tipa, varijante i trgovačkog naziva, i to najkasnije slijedećeg radnog dana nakon početka primjene prodajne cijene na tržištu u Republici Hrvatskoj. U obavijesti o prodajnoj cijeni, koja može biti u obliku cjenika, se uz marku, tip, varijantu i trgovački naziv novog motornog vozila navode vrsta goriva, radni obujam motora, vrsta mjenjača, snaga motora, prosječna emisija ugljičnog dioksida (CO2), razina emisija ispušnih plinova, broj vrata, prodajna cijena i datum primjene prodajne cijene, dok se posebno moraju naznačiti podaci o kamper vozilu i dosegu vozila u potpuno električnom načinu rada ako se radi o »plug-in» hibridnom električnom vozilu. Ako je proizvođač, predstavnički ured i trgovac dostavio obavijest u obliku cjenika na kojem je uz preporučenu prodajnu cijenu navedena i cijena s popustom ili slično, poreznom osnovicom se smatra preporučena prodajna cijena.

(2) Prodajna cijena iz stavka 1. ovoga članka je porezna osnovica za utvrđivanje posebnog poreza za nova motorna vozila.

(3) Obavijest o prodajnoj cijeni iz stavka 1. ovoga članka će se primjenjivati na sve trgovce koji u Republici Hrvatskoj prodaju nova motorna vozila te marke.

(4) Ako proizvođač i trgovac na računu o prodaji novog motornog vozila poreznom obvezniku iskažu cijenu nižu od prodajne cijene iz stavka 1. ovoga članka zbog primjene popusta ili slično te nekog drugog razloga, porezna osnovica za obračun posebnog poreza je važeća prodajna cijena iz stavka 1. ovoga članka i proizvođač i trgovac su obvezni na računu posebno iskazati poreznu osnovicu i iznos posebnog poreza.

(5) Ako proizvođač i trgovac na računu o prodaji novog motornog vozila poreznom obvezniku iskažu cijenu višu od prodajne cijene iz stavka 1. ovoga članka, tako iskazana cijena se smatra poreznom osnovicom za obračun posebnog poreza.

(6) Ako se u novo motorno vozilo ugrađuje dodatna oprema koja nije obuhvaćena prodajnom cijenom iz stavka 1. ovoga članka, proizvođač i trgovac su dužni u poreznu osnovicu uključiti vrijednost tvornički ugrađene dodatne opreme prema važećem cjeniku na dan izdavanja računa o prodaji novog motornog vozila. Posebna oprema ugrađena u motorna vozila namijenjena za policiju, vojsku i druga državna tijela koja koriste posebno prilagođena i/ili opremljena motorna vozila se ne uključuje u poreznu osnovicu.

(7) Druga motorna vozila prenamijenjena u motorna vozila iz članka 5. stavak 1. točke 1., 2., 3. i 4. Zakona koja se isporučuju za policiju, vojsku i druga državna tijela koja koriste posebno prilagođena i/ili opremljena motorna vozila nisu predmet oporezivanja.

(8) Ako proizvođač, predstavnički ured i trgovac ne dostave Središnjem uredu prodajnu cijenu novog motornog vozila određene marke i tipa, varijante i trgovačkog naziva koje se kod njih nalazi u prodaji i izdaju račune za takvo motorno vozilo, smatrat će se da netočno obračunavaju posebni porez.

(9) Proizvođač, predstavnički ured i trgovac su obvezni u svojim evidencijama čuvati podatke o prodajnim cijenama iz stavka 1. ovoga članka i cjenicima dodatne opreme i razdobljima njihove primjene.

(10) Carinska uprava uspostavlja i vodi evidencije na temelju izvješća proizvođača, predstavničkih ureda proizvođača i trgovaca o prodajnim cijenama.

(11) Prodajna cijena iz stavka 1. ovoga članka koju su proizvođač, predstavnički ured i trgovac dostavili Središnjem uredu mora biti istovjetna preporučenoj prodajnoj cijeni koju proizvođač, predstavnički ured i trgovac javno objavljuju na internetu ili drugi sličan način. Proizvođač, predstavnički ured i trgovac ne mogu Središnjem uredu dostaviti izmjenu preporučene prodajne cijene prije proteka roka od 30 dana od dana kada je zaprimljena obavijest iz stavka 1. ovoga članka. Iznimno, izmjena se može dostaviti ako je došlo do pogreške u izračunu ili drugog sličnog razloga.

 

Članak 5.a

 

(1) Trgovac može registrirati i koristiti testno motorno vozilo iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika najduže u trajanju od 6 mjeseci od dana registracije u kojem razdoblju ne nastaje obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza.

(2) Ako nakon isteka razdoblja od 6 mjeseci od dana registracije trgovac motorno vozilo iz stavka 1. ovoga članka ne proda, dužan je obračunati i platiti posebni porez u iznosu koji bi bio utvrđen za to motorno vozilo na dan izdavanja napomene iz stavka 5. ovoga članka.

(3) Ako u razdoblju od 6 mjeseci od dana registracije trgovac motorno vozilo iz stavka 1. ovoga članka proda osobi koja ga stječe radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj, dužan je na računu o prodaji obračunati posebni porez u iznosu koji bi bio utvrđen za to motorno vozilo na dan izdavanja napomene iz stavka 5. ovoga članka.

(4) Ako u razdoblju od 6 mjeseci od dana registracije trgovac motorno vozilo iz stavka 1. ovoga članka proda osobi koja ga ne stječe radi uporabe na cestama i registracije u Republici Hrvatskoj ili ako motorno vozilo bude ukradeno ili uništeno, dužan je obračunati i platiti posebni porez u iznosu koji bi bio utvrđen kao iznos povrata za to motorno vozilo primjenom Tablice 2 ovoga Pravilnika, ovisno o razdoblju tijekom kojeg je motorno vozilo bilo registrirano u Republici Hrvatskoj. Trgovac je dužan motorno vozilo i iznos posebnog poreza iskazati u mjesečnom izvješću iz članka 29. ovoga Pravilnika.

(5) Prije registracije motornog vozila iz stavka 1. ovoga članka trgovac je dužan nadležnom carinskom uredu prema svom sjedištu priložiti račun kojim je stekao motorno vozilo i izjavu o iznosu posebnog poreza na motorna vozila koji bi bio utvrđen za to motorno vozilo na taj dan. Carinski ured će na računu ili posebnom listu papira koji će predati podnositelju napisati tiskanim slovima napomenu: »POSEBNI POREZ NA MOTORNO VOZILO ĆE BITI OBRAČUNAT I PLAĆEN NA TEMELJU ČLANKA 5.a PRAVILNIKA. NADLEŽNO TIJELO MOŽE IZVRŠITI REGISTRACIJU VOZILA.«, pored čega će staviti pečat carinskog ureda. Preslika računa i izjava o iznosu posebnog poreza na motorna vozila će se zadržati u arhivU carinskog ureda. Na temelju izdane napomene smatra se da je posebni porez plaćen i nadležno tijelo može izvršiti registraciju vozila.

(6) Testno vozilo može biti dano na uporabu jednoj osobi u trajanju ne dužem od 3 dana. Trgovci su dužni voditi evidenciju o uporabi testnih vozila i broju prijeđenih kilometara na dnevnoj osnovi. Uporaba u dužem roku od propisane ovim člankom ili uporaba o kojoj se ne vodi uredna evidencija smatrat će se nezakonitom.

Članak 6. 

(1) Tržišnom cijenom rabljenog motornog vozila se za potrebe utvrđivanja porezne osnovice posebnog poreza smatra tržišna vrijednost rabljenog motornog vozila na hrvatskom tržištu sa svim javnim davanjima, bez uključenog posebnog poreza. Tržišna cijena je porezna osnovica za utvrđivanje posebnog poreza za rabljena motorna vozila.

(2) Za rabljena motorna vozila porezna osnovica će se na zahtjev poreznog obveznika utvrditi u postotku od prodajne cijene koju su trgovac, predstavnički ured ili proizvođač prijavili na temelju članka 5. ovoga Pravilnika prema Tablici 1 ovisno o razdoblju od prve registracije motornog vozila do dana podnošenja porezne prijave radi obračuna i plaćanja posebnog poreza, pri čemu se kao osnova uzima prodajna cijena važeća na dan prve registracije rabljenog motornog vozila. Ako za rabljena motorna vozila za koja je od razdoblja prve registracije do podnošenja porezne prijave proteklo manje od 12 mjeseci Carinska uprava ne može pouzdano utvrditi tržišnu vrijednost, porezna osnovica će se za ta rabljena motorna vozila utvrditi u postotku od prodajne cijene koju su trgovac, predstavnički ured ili proizvođač prijavili na temelju članka 5. ovoga Pravilnika prema Tablici 1 ovisno o razdoblju od prve registracije motornog vozila do dana podnošenja porezne prijave radi obračuna i plaćanja posebnog poreza, pri čemu se kao osnova uzima prodajna cijena važeća na dan prve registracije rabljenog motornog vozila, a ako nije poznata uzima se prva prijavljena prodajna cijena iz članka 5. ovoga Pravilnika. Carinska uprava će u postupku utvrđivanja porezne osnovice tražiti obavijesti od proizvođača, predstavničkih ureda i trgovaca radi utvrđivanja vrijednosti dodatne opreme ugrađene u rabljeno motorno vozilo.

 

TABLICA 1

Razdoblje od prve registracije rabljenog motornog vozila do podnošenja porezne prijave

%

0 dana

do

1 mjesec

96

1 mjesec

do

2 mjeseca

93

2 mjeseca

do

3 mjeseca

90

3 mjeseca

do

4 mjeseca

88

4 mjeseca

do

5 mjeseci

86

5 mjeseci

do

6 mjeseci

84

6 mjeseci

do

7 mjeseci

82

7 mjeseci

do

8 mjeseci

81

8 mjeseci

do

9 mjeseci

80

9 mjeseci

do

10 mjeseci

79

10 mjeseci

do

11 mjeseci

78

11 mjeseci

do

12 mjeseci

77

12 mjeseci

do

15 mjeseci

74

15 mjeseci

do

18 mjeseci

71

18 mjeseci

do

21 mjesec

68

21 mjesec

do

24 mjeseca

66

24 mjeseca

do

30 mjeseci

61,5

30 mjeseci

do

36 mjeseci

57

36 mjeseci

do

42 mjeseca

53

42 mjeseca

do

48 mjeseci

49

48 mjeseci

do

60 mjeseci

42

60 mjeseci

do

72 mjeseca

36

72 mjeseca

do

84 mjeseci

31

84 mjeseci

do

96 mjeseci

27

96 mjeseci

do

108 mjeseci

24

108 mjeseci

do

120 mjeseci

23

 

(3) Ako je porezna osnovica utvrđena na temelju Tablice 1 na zahtjev poreznog obveznika, rješenje o utvrđivanju porezne obveze se donosi u skraćenom postupku.

(4) U svrhu primjene Tablice 1 smatra se da je protekao mjesec onoga dana sljedećeg mjeseca koji po svom broju odgovara danu kad je motorno vozilo prvi put registrirano. Ako toga dana nema u mjesecu, smatra se da je protekao mjesec posljednjeg dana toga mjeseca.

(5) Ako za rabljeno motorno vozilo za koje je porezni obveznik zatražio primjenu Tablice 1 nije prijavljena prodajna cijena na temelju članka 5. ovoga Pravilnika, Carinska uprava će tražiti od proizvođača, predstavničkih ureda i trgovaca obavijest o prodajnoj cijeni tog motornog vozila s dodatnom opremom ugrađenom u motorno vozilo koja bi primjenom Zakona i ovoga Pravilnika bila važeća na dan prve registracije rabljenog motornog vozila uzimajući u obzir tadašnju preporučenu cijenu.

(6) Ako se iz priložene dokumentacije ne može nedvojbeno utvrditi datum prve registracije rabljenog motornog vozila, datumom prve registracije smatra se 1. siječanj godine nakon koje je motorno vozilo proizvedeno.

(7) U slučajevima u kojima se neće primijeniti Tablica 1, Carinska uprava će pri utvrđivanju porezne osnovice za rabljena motorna vozila koristiti raspoložive podatke o cijenama rabljenih motornih vozila na tržištu Republike Hrvatske (katalozi, cjenici trgovaca i slično), evidencije Carinske uprave o utvrđenim cijenama novih i rabljenih motornih vozila te tražiti obavijesti od proizvođača, predstavničkih ureda i trgovaca radi utvrđivanja porezne osnovice i vrijednosti dodatne opreme ugrađene u motorno vozilo. U postupku utvrđivanja porezne osnovice utvrdit će se amortizacija dodatne opreme primjenom kataloga, a ako to nije moguće prema istoj stopi prema kojoj je amortiziralo rabljeno motorno vozilo u odnosu na isto takvo novo motorno vozilo. Iznimno, u postupku utvrđivanja porezne osnovice za rabljena motorna vozila unesena iz druge države članice Europske unije, Carinska uprava kao poreznu osnovicu može uzeti vrijednost iz računa, ugovora ili sl., ako je iz okolnosti slučaja razvidno da je u motorno vozilo ugrađena dodatna oprema utvrđivanje čije bi vrijednosti dovelo do teškoća ili odugovlačenja postupka.

(8) Za motorna vozila određene marke za koju u Republici Hrvatskoj ne postoji proizvođač, predstavnički ured ili trgovac te jedinstvena motorna vozila (na primjer starodobna/kolekcionarska vozila, limuzine, rekonstruirana i slična motorna vozila) koja zbog njihovih jedinstvenih karakteristika nije moguće procjenjivati u odnosu na druga motorna vozila što se prodaju u Republici Hrvatskoj, Carinska uprava iznimno može radi utvrđivanja porezne osnovice koristiti podatke o vrijednostima takvih motornih vozila u drugim državama.

(9) Odredbe o tržišnoj cijeni se na odgovarajući način primjenjuju u slučajevima prenamjene motornih vozila.

(10) Proizvođači, predstavnički uredi i trgovci koji su generalni zastupnici ili uvoznici određene marke motornih vozila u Republici Hrvatskoj ili slično su dužni pružiti svu potrebnu stručnu pomoć Carinskoj upravi u provedbi ovoga Pravilnika te u tom smislu odrediti kontakt osobe za komunikaciju s Carinskom upravom.

(11) U slučajevima u kojima porezni obveznik u poreznoj prijavi za obračun i plaćanje posebnog poreza navede podatke o broju prijeđenih kilometara o kojima nije pružio odgovarajuće dokaze koji su u suprotnosti s podacima koje je Carinska uprava pribavila od proizvođača, predstavničkih ureda i trgovaca, kao i drugih tijela, kao vjerodostojan podatak o broju prijeđenih kilometara uzet će se zadnji poznati podatak dobiven od proizvođača, predstavničkih ureda i trgovaca, odnosno drugih tijela. Ako se dobiveni podatak o broju prijeđenih kilometara odnosi na dan od kojeg je proteklo više od mjesec dana od dana podnošenja porezne prijave, za potrebe utvrđivanja porezne osnovice broj prijeđenih kilometara utvrdit će se procjenom na način da će se uzeti u obzir prosječan broj prijeđenih kilometara tog motornog vozila na mjesečnoj razini. U ovom slučaju se smatra da podaci na temelju kojih se utvrđuje porezna osnovica nisu bili istiniti.

II. NAČIN OBRAČUNA I PLAĆANJE POSEBNOG POREZA

 

Članak 7.(1) Porezna prijava radi obračuna i plaćanja posebnog poreza iz članka 9. stavaka 2. i 3. Zakona podnosi se nadležnom carinskom uredu u dva primjerka na Obrascu 1 koji je tiskan u Prilogu 1 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Poreznoj prijavi iz stavka 1. ovoga članka prilažu se:

1. potvrda o sukladnosti motornog vozila izdana od nadležnog tijela/ovlaštene pravne osobe,

2. račun ili druga komercijalna isprava, odnosno ugovor, odluka ili rješenje kojim je porezni obveznik stekao motorno vozilo,

3. preslika prometne dozvole, ako se radi o rabljenom motornom vozilu,

4. preslika ugovora o najmu ili leasingu, ako se radi o unosu motornog vozila radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj u trajanju dužem od 15 dana,

5. preslika ili ispis carinske deklaracije ako je motorno vozilo uvezeno,

6. druge isprave ili dokazi koje porezni obveznik ili Carinska uprava smatraju potrebnim ovisno o okolnostima slučaja.

Članak 8.(1) U slučajevima utvrđivanja porezne osnovice rabljenih motornih vozila, carinski ured može obaviti pregled i izvršiti procjenu tržišne cijene rabljenog motornog vozila u prostoru registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima na njegov zahtjev i trošak. O procjeni tržišne cijene pregledanih motornih vozila trgovac se obavještava elektronskom poštom ili drugim prikladnim putem. Ako je to povoljnije za trgovca rabljenim motornim vozilima, procjena se može izvršiti u prostoru carinskog ureda prije nego li je rabljeno motorno vozilo prodano.

(2) Ako je cijena iskazana na računu trgovca rabljenim motornim vozilima istovjetna ili veća od porezne osnovice utvrđene na temelju stavka 1. ovoga članka, tako iskazana cijena se smatra poreznom osnovicom za obračun posebnog poreza i carinski ured će u skraćenom postupku bez sastavljanja zapisnika o procjeni donijeti rješenje o utvrđenom iznosu posebnog poreza.

(3) Ako je cijena iskazana na računu trgovca rabljenim motornim vozilima niža od porezne osnovice utvrđene na temelju stavka 1. ovoga članka, poreznom osnovicom za obračun posebnog poreza se smatra tržišna cijena utvrđena na temelju stavka 1. ovoga članka. Ako je porezni obveznik suglasan s tako utvrđenom poreznom osnovicom to će naznačiti u napomeni porezne prijave i carinski ured će u skraćenom postupku bez sastavljanja zapisnika o procjeni donijeti rješenje o utvrđenom iznosu posebnog poreza.

(4) Ako procjena nije obavljena sukladno stavku 1. ovoga članka, a carinski ured smatra da cijena iskazana na računu trgovca rabljenim motornim vozilima odgovara tržišnoj vrijednosti koju motorno vozilo s obzirom na njegovo opće stanje može razumno postići na hrvatskom tržištu, rješenjem će u skraćenom postupku bez sastavljanja zapisnika o procjeni donijeti rješenje o utvrđenom iznosu posebnog poreza.

(5) Ako se rješenje donosi u skraćenom postupku, carinski ured će rješenje izdati istoga dana kad je zaprimljena porezna prijava, osim ako to zbog posebnih okolnosti nije moguće učiniti.

(6) Trošak pregleda i procjene tržišne cijene iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u paušalnom iznosu od 100,00 kuna ako udaljenost od carinskog ureda do prostora registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima iznosi do 20 kilometara. Za svaki daljnji kilometar iznos od 100,00 kuna uvećava se za 5,00 kuna.

Članak 9.Ako je porezni obveznik podnio poreznu prijavu radi obračuna i plaćanja posebnog poreza za novo motorno vozilo, Carinska uprava će tražiti podatke od proizvođača, predstavničkih ureda i trgovaca radi utvrđivanja porezne osnovice.

Članak 10.Za »plug-in« hibridna električna vozila čiji doseg u potpuno električnom načinu rada iznosi 100 kilometara i više posebni porez se ne plaća.

Članak 11.(1) Račun koji izdaje proizvođač i trgovac poreznom obvezniku uz naznaku da je posebni porez obračunat u skladu s odredbama Zakona mora sadržavati i iznos posebnog poreza. Proizvođač i trgovac su dužni na računu upisati: »Posebni porez je obračunat u skladu s odredbama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila«.

(2) Ako se radi o motornom vozilu na koje se temeljem odredbi Zakona i ovoga Pravilnika ne plaća posebni porez ili je kupac oslobođen plaćanja posebnog poreza proizvođač, trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilima će to naznačiti na računu.

(3) Ako tijelo nadležno za registraciju vozila sumnja u osnovanost izdavanja računa iz stavka 2. ovoga članka ili ako u drugim slučajevima smatra da se radi o motornom vozilu na koje se plaća posebni porez, zastat će s postupkom registracije i tražiti mišljenje nadležnog carinskog ureda.

Članak 12.(1) U slučaju kupnje novog motornog vozila kod proizvođača ili trgovca u Republici Hrvatskoj, račun s iznosom posebnog poreza i naznakom da je posebni porez obračunat u skladu s odredbama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila smatra se dokazom o plaćenom posebnom porezu.

(2) Ako novo motorno vozilo nije kupljeno kod proizvođača ili trgovca u Republici Hrvatskoj i u slučaju kupnje rabljenog motornog vozila, dokazom o plaćenom posebnom porezu na motorna vozila smatra se rješenje carinskog ureda s potvrdom da je posebni porez plaćen.

(3) Ako je motorno vozilo kupljeno na javnoj prodaji, dokazom o plaćenom posebnom porezu smatra se potvrda o provedbi javne prodaje koju izdaje nadležni područni carinski ured.

Članak 13.Fizička ili pravna osoba s prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj koja iznajmi, uzme u leasing ili posudi motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici Europske unije radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj u trajanju dužem od 15 dana obvezna je podnijeti prijavu nadležnom carinskom uredu u roku od 3 dana od dana ulaska na područje Republike Hrvatske. Prijava se podnosi u dva primjerka na Obrascu 2 koji je tiskan u Prilogu 2 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

III. IZUZEĆA OD PLAĆANJA POSEBNOG POREZA

 

Članak 14.(1) Fizička osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja je motorno vozilo iznajmila, uzela u leasing ili posudila u drugoj državi članici Europske unije radi kratkotrajne uporabe u Republici Hrvatskoj dužna je podnijeti prijavu nadležnom carinskom uredu u roku od 3 dana od dana ulaska na područje Republike Hrvatske. Prijava se podnosi u dva primjerka na Obrascu 3 koji je tiskan u Prilogu 3 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su u motornom vozilu držati primjerak prijave carinskom uredu te je u svakom trenutku pokazati na zahtjev carinskih službenika ili drugih nadležnih tijela.

Članak 14.aAko trgovci radi promotivnih razloga žele na području Republike Hrvatske koristiti motorna vozila registrirana u drugoj državi članici Europske unije, obvezni su o tome prethodno obavijestiti Carinsku upravu i u obavijesti navesti motorna vozila s brojem šasije, mjesto i okvirno vrijeme korištenja koje ne može biti duže od 18 dana, a iznimno se može produžiti, čime se smatra da su ispunjeni uvjeti za izuzeće od plaćanja posebnog poreza.

Članak 15.(1) Zahtjev za izuzeće od plaćanja posebnog poreza može podnijeti:

1. fizička osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja je zaposlena kod poslodavca u drugoj državi članici Europske unije;

2. fizička osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja:

a) ima registriran obrt ili slobodno zanimanje u drugoj državi članici Europske unije, a motorno vozilo je registrirano na ime nositelja obrta, odnosno slobodnog zanimanja;

b) je odgovorna osoba, partner, dioničar ili član trgovačkog društva ili poduzeća registriranog u drugoj državi članici Europske unije.

(2) Zahtjev za izuzeće od plaćanja posebnog poreza podnosi se u dva primjerka nadležnom carinskom uredu na Obrascu 4 koji je tiskan u Prilogu 4 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Zahtjevu za izuzeće od plaćanja posebnog poreza se prilažu:

1. pisana izjava vlasnika motornog vozila iz koje je nedvojbeno da je motorno vozilo prvenstveno namijenjeno za obavljanje zaposlenikovog posla izvan područja Republike Hrvatske,

2. pisana izjava podnositelja zahtjeva da će se motorno vozilo u pretežitoj mjeri koristiti izvan područja Republike Hrvatske,

3. ugovor o radu, potvrda o zaposlenju ili drugi dokaz o stvarnom zaposlenju kod poslodavca u drugoj državi članici,

4. dokaz o registriranom obrtu ili slobodnom zanimanju u drugoj državi članici Europske unije,

5. dokaz da je podnositelj odgovorna osoba, partner, dioničar ili član trgovačkog društva ili poduzeća registriranog u drugoj državi članici Europske unije,

6. preslika prometne dozvole,

7. drugi dokazi koje Carinska uprava smatra potrebnim s obzirom na okolnosti slučaja (na primjer: financijski izvještaji, poslovna i statusna dokumentacija, podaci o servisiranju motornog vozila, računi i drugo).

Članak 16.(1) Ako se u slučajevima iz članka 17. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona radi o motornom vozilu koje nije u vlasništvu poslodavca ili stranog pravnog subjekta, odnosno nije registrirano na ime nositelja obrta, odnosno slobodnog zanimanja, carinski ured će odobriti upravljanje motornim vozilom na području Republike Hrvatske bez plaćanja posebnog poreza ako je poslodavac, strani pravni subjekt ili nositelj obrta, odnosno slobodnog zanimanja korisnik leasinga na motorno vozilo.

(2) Odobrenje iz članka 17. stavka 3. Zakona se izdaje na razdoblje koje ne može biti duže od godinu dana i može se produžiti ako su nakon isteka roka važenja odobrenja ispunjeni uvjeti za njegovo ponovno izdavanje.

(3) Zahtjev za produženje podnosi se najranije 15 dana prije isteka odobrenja na Obrascu 4 koji je tiskan u Prilogu 4 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) Ako carinski ured ne odobri zahtjev za izdavanje odobrenja ili njegovo produženje, osoba koja je podnijela zahtjev dužna je motorno vozilo iznijeti iz Republike Hrvatske u roku od 5 dana od primitka rješenja. Ako motorno vozilo ne bude izneseno u tom roku smatrat će se da je nezakonito uporabljeno na području Republike Hrvatske.

(5) Nadležni carinski ured može tijekom razdoblja važenja odobrenja od korisnika tražiti sve podatke i isprave radi utvrđivanja prvenstvene namjene motornog vozila i njegove stvarne uporabe.

(6) Pri utvrđivanju stvarne uporabe motornog vozila udaljenost i putovanje od mjesta prebivališta u Republici Hrvatskoj do mjesta rada u drugoj državi članici ne uzimaju se u obzir.

(7) Odobrenje za upravljanje motornim vozilom na području Republike Hrvatske bez plaćanja posebnog poreza će se ukinuti:

1. ako se korisnik ne odazove pozivu carinskog ureda ili ne dostavi dokumentaciju bez valjanog obrazloženja,

2. ako se utvrdi da su prestali razlozi za njegovo izdavanje,

3. ako se utvrdi da je prvenstvena namjena motornog vozila obavljanje poslova ili uporaba na području Republike Hrvatske ili da se motorno vozilo u pretežitoj mjeri koristi na području Republike Hrvatske,

4. ako se sukladno članku 17. stavku 5. Zakona utvrdi nezakonita uporaba motornog vozila na području Republike Hrvatske.

(8) U slučajevima iz stavka 7. točaka 1. i 2. ovoga članka korisnik odobrenja je dužan motorno vozilo iznijeti iz Republike Hrvatske u roku od 5 dana od primitka rješenja. Ako motorno vozilo ne bude izneseno u tom roku smatrat će se da je nezakonito uporabljeno na području Republike Hrvatske.

(9) U slučajevima iz stavka 7. točaka 3. i 4. ovoga članka smatrat će se da je motorno vozilo nezakonito uporabljeno na području Republike Hrvatske.

Članak 17.Osobe koje su ostvarile pravo na izuzeće od plaćanja posebnog poreza sukladno članku 17. stavku 1. Zakona dužne su u motornom vozilu držati primjerak odobrenja kojim se utvrđuju uvjeti pod kojim osoba može upravljati motornim vozilom na području Republike Hrvatske, odnosno prijave carinskom uredu te ih u svakom trenutku pokazati na zahtjev carinskih službenika ili drugih nadležnih tijela.

Članak 17.a​U slučaju iz članka 16. stavka 1. točke 1. Zakona fizička osoba s prebivalištem u drugoj državi članici Europske unije može nadležnom carinskom uredu podnijeti zahtjev za produženje razdoblja za uporabu motornog vozila ako će zbog poslovnih razloga na području Republike Hrvatske boraviti duže od šest mjeseci za svako razdoblje od 12 mjeseci, a najdulje u ukupnom razdoblju od 36 mjeseci.

IIIB. OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA POSEBNOG POREZA

 

Članak 17.b.(1) Osobe iz članka 15. stavka 1. točka 2., 4. i 7. koje imaju diplomatski status i koje se u Republici Hrvatskoj nalaze s obitelji imaju pravo na oslobođenje od plaćanja posebnog poreza za najviše dva motorna vozila za osobnu uporabu, ako nisu državljani Hrvatske ili nemaju u Hrvatskoj prebivalište.

(2) Osobe iz članka 15. stavka 1. točka 2., 4. i 7. koje su članovi administrativnog i tehničkog osoblja diplomatskih predstavništava imaju pravo na oslobođenje od plaćanja posebnog poreza za najviše jedno motorno vozilo za osobnu uporabu ako nisu državljani Republike Hrvatske ili nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

(3) Motorna vozila koja su u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom predmet oslobođenja od plaćanja posebnog poreza nije dozvoljeno koristiti za prijevoz putnika uz plaćanje ili materijalnu naknadu bilo koje vrste ili za industrijski i/ili komercijalni prijevoz robe uz plaćanje ili bez plaćanja niti se motorno vozilo smije otuđiti, iznajmiti ili posuditi bez plaćanja posebnog poreza prije isteka roka od 3 godine od datuma prve registracije u Republici Hrvatskoj na ime korisnika oslobođenja, osim motornih vozila iz članka 15. stavka 1. točka 5. kod kojih se primjenjuju odredbe ugovora.

(4) Motorna vozila koja su u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom predmet oslobođenja od plaćanja posebnog poreza mogu se bez nastanka obveze plaćanja posebnog poreza prije isteka roka iz stavka 3. ovoga članka prodati drugoj osobi koja ispunjava uvjete za oslobođenje od plaćanja posebnog poreza.

(5) Ako se motorna vozila koja su u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom predmet oslobođenja od plaćanja posebnog poreza prije isteka roka iz stavka 3. ovoga članka prodaju drugoj osobi u Republici Hrvatskoj koja ne ispunjava uvjete za oslobođenje od plaćanja posebnog poreza, korisnik oslobođenja dužan je platiti posebni porez koji će se utvrditi prema tržišnoj vrijednosti motornog vozila na dan podnošenja zahtjeva nadležnom carinskom uredu.

(6) Na druga pitanja vezana uz oslobođenja od plaćanja posebnog poreza iz članka 15. Zakona koja nisu riješena ovim Pravilnikom na odgovarajući način se primjenjuje provedbeni propis kojim se utvrđuju uvjeti i način oslobođenja od plaćanja trošarine za diplomatska i konzularna predstavništva, tijela Europske unije te međunarodne organizacije u skladu s međunarodnim ugovorima koji se primjenjuju na Republiku Hrvatsku.

IV. POVRAT POSEBNOG POREZA NA MOTORNA VOZILA

 

Članak 18.(1) Vlasnik motornog vozila na koje je plaćen posebni porez prema odredbama Zakona može radi ostvarenja prava na povrat posebnog poreza nadležnom carinskom uredu podnijeti prijavu o izvozu ili iznosu motornog vozila. Prijava se podnosi nadležnom carinskom uredu najranije 14 dana prije nego što će biti obavljen izvoz ili iznos u dva primjerka na Obrascu 5 koji je tiskan u Prilogu 5 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Zahtjev za povrat posebnog poreza podnosi se nakon izvršenog iznosa ili izvoza motornog vozila iz Republike Hrvatske nadležnom carinskom uredu u dva primjerka na Obrascu 6 koji je tiskan u Prilogu 6 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Iznimno, nadležni carinski ured će usvojiti zahtjev za povrat ako je motorno vozilo odjavljeno iz evidencije registriranih motornih vozila u roku od 14 dana od dana podnošenja prijave za izvoz ili iznos motornog vozila, a izvoz ili iznos motornog vozila iz Republike Hrvatske nije obavljen u tom roku zbog odustanka kupca, stanja na tržištu i drugih sličnih razloga. U tom slučaju carinski ured neće ponovno utvrđivati ostatak iznosa posebnog poreza u tom motornom vozilu.

(4) Ako se u roku od 14 dana od dana podnošenja prijave o izvozu ili iznosu motorno vozilo ne odjavi iz evidencije registriranih motornih vozila ili ako se motorno vozilo u tom roku odjavi, a prije izvoza ili iznosa ponovno registrira u Republici Hrvatskoj, smatra se da prijava nije ni podnesena i vlasnik mora ponovno podnijeti prijavu o izvozu ili iznosu da bi ostvario povrat posebnog poreza.

(5) Vlasnikom motornog vozila na koje je plaćen posebni porez prema odredbama Zakona koji ima pravo na povrat dijela plaćenog posebnog poreza nakon izvoza ili iznosa motornog vozila iz Republike Hrvatske koje je odjavljeno iz evidencije registriranih motornih vozila nadležnog tijela smatra se osoba koja je u registarskim ispravama bila upisana kao vlasnik motornog vozila i koja je odjavila motorno vozilo iz evidencije registriranih motornih vozila.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, vlasnikom motornog vozila koji ima pravo na povrat dijela plaćenog posebnog poreza nakon izvoza ili iznosa motornog vozila iz Republike Hrvatske smatrat će se fizička ili pravna osoba s prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je prije izvoza ili iznosa motornog vozila iz Republike Hrvatske stekla vlasništvo motornog vozila od osobe koja je u registarskim ispravama bila upisana kao vlasnik motornog vozila.

Članak 19.(1) Ako vlasnik motornog vozila nije podnio prijavu o izvozu ili iznosu motornog vozila, može ostvariti pravo na povrat posebnog poreza za motorno vozilo na temelju zahtjeva iz članka 18. stavka 2. ovoga Pravilnika, pri čemu se iznos posebnog poreza za povrat utvrđuje u postotku od iznosa plaćenog posebnog poreza prema Tablici 2, ovisno o razdoblju tijekom kojeg je motorno vozilo bilo u uporabi ili registrirano u Republici Hrvatskoj.

TABLICA 2

Razdoblje uporabe ili registracije motornog vozila u Republici Hrvatskoj

%

0 dana

do

1 mjesec

96

1 mjesec

do

2 mjeseca

93

2 mjeseca

do

3 mjeseca

90

3 mjeseca

do

4 mjeseca

88

4 mjeseca

do

5 mjeseci

86

5 mjeseci

do

6 mjeseci

84

6 mjeseci

do

7 mjeseci

82

7 mjeseci

do

8 mjeseci

81

8 mjeseci

do

9 mjeseci

80

9 mjeseci

do

10 mjeseci

79

10 mjeseci

do

11 mjeseci

78

11 mjeseci

do

12 mjeseci

77

12 mjeseci

do

15 mjeseci

74

15 mjeseci

do

18 mjeseci

71

18 mjeseci

do

21 mjesec

68

21 mjesec

do

24 mjeseca

66

24 mjeseca

do

30 mjeseci

61,5

30 mjeseci

do

36 mjeseci

57

36 mjeseci

do

42 mjeseca

53

42 mjeseca

do

48 mjeseci

49

48 mjeseci

do

60 mjeseci

42

60 mjeseci

do

72 mjeseca

36

72 mjeseca

do

84 mjeseci

31

84 mjeseci

do

96 mjeseci

27

96 mjeseci

do

108 mjeseci

24

108 mjeseci

do

120 mjeseci

23

 

(2) Ako vlasnik podnese prijavu o izvozu ili iznosu motornog vozila, smatra se da traži da se ostatak iznosa posebnog poreza u prijavljenom motornom vozilu utvrdi na temelju procjene u kojem slučaju se neće uzeti u obzir Tablica 2.

(3) U slučajevima u kojima je podnesena prijava o izvozu ili iznosu motornog vozila ili ako je motorno vozilo bilo u uporabi ili registrirano u Republici Hrvatskoj duže od 120 mjeseci, ostatak iznosa posebnog poreza u prijavljenom motornom vozilu se utvrđuje na temelju procjene, pri čemu se na odgovarajući način primjenjuje članak 6. stavak 7. ovoga Pravilnika.

(4) U svrhu primjene Tablice 2 smatra se da je protekao mjesec onoga dana sljedećeg mjeseca koji po svom broju odgovara danu kad je motorno vozilo registrirano. Ako toga dana nema u mjesecu, smatra se da je protekao mjesec posljednjeg dana toga mjeseca.

(5) Za motorna vozila koja su oštećena ili imaju nedostatke zbog kojih ne mogu biti korištena u prometu povrat posebnog poreza se ne može ostvariti na temelju Tablice 2 i vlasnik motornog vozila da bi ostvario pravo na povrat posebnog poreza je dužan podnijeti prijavu o izvozu ili iznosu motornog vozila iz članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika.

V. REGISTRACIJA PROIZVOĐAČA I TRGOVCA I POLAGANJE INSTRUMENTA OSIGURANJA

 

Članak 20.(1) Proizvođač, trgovac i trgovac rabljenim motornim vozilima je dužan carinskom uredu nadležnom prema mjestu svog sjedišta ili prebivališta najkasnije 8 dana prije početka obavljanja djelatnosti proizvodnje ili prodaje motornih vozila na području Republike Hrvatske podnijeti prijavu za upis u registar proizvođača i trgovaca motornih vozila. Prijava za upis u registar proizvođača i trgovaca motornih vozila podnosi se nadležnom carinskom uredu u dva primjerka na Obrascu 7 koji je tiskan u Prilogu 7 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka se prilaže:

1. izvod iz sudskoga ili drugoga registra prema posebnim propisima iz kojega je razvidna registrirana djelatnost podnositelja zahtjeva, ne stariji od šest mjeseci,

2. preslika Obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti,

3. izjava o lokacijama na kojima se nalaze proizvodni pogoni, skladišta, saloni ili slično, ako se razlikuju od sjedišta ili prebivališta proizvođača, trgovca ili trgovca rabljenim motornim vozilima.

(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka obvezne su nadležnom carinskom uredu prijaviti svaku izmjenu podataka navedenu prilikom prijave za upis u registar proizvođača i trgovaca motornih vozila, kao i prestanak djelatnosti zbog koje su upisani u registar proizvođača i trgovaca motornih vozila u roku od 8 dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

(4) Nadležni carinski ured će brisati proizvođača, trgovca i trgovca rabljenim motornim vozilima iz registra proizvođača i trgovaca motornih vozila na njegov zahtjev ili po službenoj dužnosti. O opravdanosti brisanja odlučuje nadležni carinski ured vodeći računa da proizvođač, trgovac i trgovac rabljenim motornim vozilima nema nepodmirenih dugova s naslova posebnog poreza.

Članak 21.(1) Proizvođač i trgovac su dužni uz prijavu za upis u registar proizvođača i trgovaca motornih vozila položiti instrument osiguranja plaćanja posebnog poreza kojim se jamči uplata posebnog poreza kojeg je proizvođač ili trgovac obvezan uplatiti u ime i za račun stjecatelja motornog vozila.

(2) Instrument osiguranja iz stavka 1. ovoga članka moguće je podnijeti u obliku:

1. bankovne garancije čiji rok ne može biti kraći od roka u kojem obveza uplate može nastati, produžen za tri mjeseca, ili

2. bjanko zadužnice, ili

3. zadužnice.

Članak 22.(1) Bankovna garancija se izdaje u tri istovjetna primjerka koji se podnose na ovjeru Središnjem uredu.

(2) Središnji ured odlučuje o prihvaćanju bankovne garancije bilješkom na obrascu garancije u obliku evidencijskog broja. Izvornik ovjerene garancije pohranjuje se u Središnjem uredu, a dva primjerka ovjerene garancije se vraćaju proizvođaču ili trgovcu, od kojih se jedan primjerak dostavlja izdavatelju garancije.

(3) Središnji ured može prihvatiti bankovnu garanciju koju je izdala banka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

(4) Izdavanjem bankovne garancije banka se kao jamac obvezuje da će podmiriti dug po osnovi posebnog poreza kojeg proizvođač ili trgovac nije platio do njegovog dospijeća.

Članak 23.(1) Bankovnu garanciju moguće je prije isteka roka valjanosti produžiti.

(2) Ako proizvođač ili trgovac podnosi novu garanciju, iznos posebnog poreza koji je bio osiguran prethodnom garancijom, a nije u cijelosti podmiren, odnosno dug koji može još nastati, moraju biti osigurani novom bankovnom garancijom. Nova bankovna garancija mora sadržavati klauzulu da se iz nje može naplatiti i iznos posebnog poreza koji je bio osiguran prethodnom garancijom.

(3) Izdavatelj garancije može opozvati bankovnu garanciju. Opoziv bankovne garancije dostavlja se u pisanom obliku Središnjem uredu poštom preporučeno s povratnicom. Opoziv stupa na snagu osmoga dana od dana primitka.

(4) U slučaju opoziva bankovna garancija vrijedi za sva davanja koja su do dana stupanja na snagu bila osigurana opozvanom garancijom, a izdavatelja garancije može se pozvati na plaćanje duga do isteka produženog roka važenja garancije iz članka 21. stavka 2. točke 1. ovoga Pravilnika računajući od dana stupanja opoziva garancije na snagu.

Članak 24.(1) Bankovna garancija za osiguranje plaćanja posebnog poreza mora sadržavati sljedeće podatke:

1. broj garancije,

2. razdoblje važenja garancije,

3. iznos jamstvene svote garancije,

4. odredbu o njezinoj primjeni »na prvi poziv» i »bez prigovora»,

5. podatke o izdavatelju garancije (naziv banke-garanta, osobni identifikacijski broj (OIB)), sjedište, broj žiro-računa te naziv banke ili druge organizacije pri kojoj je otvoren),

6. podatke o proizvođaču ili trgovcu (naziv tvrtke, sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB),

7. odredbu o preuzimanju garancijskih obveza iz prethodnog razdoblja,

8. datum i mjesto izdavanja garancije,

9. ovjeru Središnjeg ureda o prihvatu garancije (broj, datum, potpis ovlaštenog službenika te pečat),

10. potpis ovlaštene osobe i pečat izdavatelja garancije.

(2) Banka izdaje garanciju u sadržaju sukladnom stavku 1. ovoga članka i prema Obrascu 8 koji je tiskan u Prilogu 8 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 25.(1) Visinu jamstvene svote bankovne garancije određuje nadležni carinski ured u iznosu koji namirenje posebnog poreza u svakom trenutku čini sigurnim, vodeći računa o pouzdanosti i financijskoj stabilnosti, opsegu i dosadašnjem poslovanju proizvođača ili trgovca.

(2) Iznos jamstvene svote bankovne garancije ne može biti niži od 50.000,00 kuna.

(3) Visina jamstvene svote bankovne garancije za trgovca koji započinje djelatnost prodaje motornih vozila određuje se na temelju opsega očekivane prodaje.

Članak 26.(1) Bjanko-zadužnica ili zadužnica podnosi se carinskom uredu nadležnom prema sjedištu podnositelja zahtjeva.

(2) U postupku prihvata, polaganja i povrata bjanko-zadužnice ili zadužnice odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika o prihvatu, polaganju i povratu bankovne garancije.

Članak 27.(1) Bankovna garancija se vraća proizvođaču ili trgovcu nakon isteka roka važenja, odnosno produženog roka važenja iz članka 21. stavka 2. točke 1. ovoga Pravilnika.

(2) Bjanko zadužnica ili zadužnica se vraća proizvođaču ili trgovcu nakon brisanja iz registra proizvođača i trgovaca motornih vozila uz uvjet da nema nepodmirenih obveza s osnove plaćanja posebnog poreza.

(3) Iznimno, na pisani zahtjev nalogodavca ili banke izdavateljice, bankovna garancija može se vratiti i prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka:

1. ako Središnji uredi utvrdi da su namireni svi dugovi koji su bili osigurani bankovnom garancijom, odnosno da mogući dug više ne može nastati;

2. ako nalogodavac za izdavanje bankovne garancije prije isteka roka prethodno važeće garancije podnese novu garanciju kojom se u cijelosti preuzimaju sve jamstvene obveze prethodno važeće garancije, a nova garancija prema utvrđenju Carinske uprave u cijelosti osigurava namirenje jamstvenih obveza po prethodno važećoj garanciji.

Članak 28.(1) Carinska uprava može odobriti da instrument osiguranja umjesto proizvođača i trgovca položi druga osoba pri čemu se smisleno primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika.

(2) Carinska uprava može odobriti da instrument osiguranja za druge trgovce na području Republike Hrvatske koji su u svojstvu koncesionara ili sličnom svojstvu podnese trgovac koji je generalni zastupnik ili uvoznik određene marke motornih vozila.

VI. IZVJEŠĆIVANJE

 

Članak 29.Mjesečno izvješće proizvođača i trgovca o proizvedenim, uvezenim, unesenim, isporučenim i prodanim motornim vozilima, stanju zaliha, vrijednosti, poreznoj osnovici, poreznoj stopi, razini emisija ispušnih plinova te iznosu obračunatog i uplaćenog posebnog poreza dostavlja se nadležnom carinskom uredu do 15. dana u mjesecu za protekli mjesec na Obrascu 9 koji je tiskan u Prilogu 9 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

VII. UPORABA SUSTAVA ELEKTRONIČKE RAZMJENE PODATAKA

 

Članak 30.(1) Uzimajući u obzir odredbe članaka 22. Zakona, ravnatelj Carinske uprave donijet će odluku o uporabi sustava elektroničke razmjene podataka za podnošenje porezne prijave iz članka 9. Zakona, prijave za upis u registar proizvođača i trgovaca motornih vozila iz članka 19. Zakona i mjesečnog izvješća iz članka 21. Zakona te drugih poreznih akata i podnesaka poreznih obveznika u smislu Zakona.

(2) Stupanjem na snagu odluke iz stavka 1. ovoga članka i u opsegu koji je određen tom odlukom porezni postupak se isključivo provodi uporabom sustava elektroničke razmjene podataka te se porezni akti i podnesci mogu s pravno obvezujućim učinkom podnijeti isključivo uporabom sustava elektroničke razmjene podataka i pod uvjetima propisanim za uporabu sustava elektroničke razmjene podataka.

(3) Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavit će se na internetskim stranicama Carinske uprave.

(4) Odluka iz stavka 1. ovoga članka ne može stupiti na snagu prije isteka 6 mjeseci od njezine objave.

VIII. POSTUPANJE S ODUZETIM MOTORNIM VOZILIMA

 

Članak 31.(1) Kada se nakon izvršnosti rješenja o naplati posebnog poreza na motorna vozila koja su nezakonito upotrebljavana na području Republike Hrvatske utvrdi da porezna obveza nije plaćena, niti je položeno dostatno sredstvo osiguranja, nadležni carinski ured će u slučaju da je motorno vozilo stavljeno pod nadzor radi osiguranja naplate posebnog poreza rješenjem o izvršenju oduzeti motorno vozilo i odrediti njegovu prodaju.

(2) Oduzeta motorna vozila prodaje nadležni područni carinski ured najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršnosti rješenja o oduzimanju motornog vozila i određivanju njegove prodaje.

(3) Oduzeta motorna vozila se izlažu javnoj prodaji ili prodaju putem internetske prodaje (aukcije).

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, oduzeta motorna vozila se mogu prodati neposrednom pogodbom državnim tijelima i tijelima koja imaju javne ovlasti.

(5) Područni carinski ured može do dana objave javne prodaje, internetske prodaje (aukcije) ili provedbe prodaje neposrednom pogodbom vlasniku ili osobi koja je nezakonito uporabila motorno vozilo na području Republike Hrvatske omogućiti otkup motornog vozila uz uvjet plaćanja duga s osnove posebnog poreza i svih troškova nastalih provedbom odnosnog postupka (troškovi prikupljanja, čuvanja, prodaje motornih vozila i slično).

(6) U postupanju s oduzetim motornim vozilima provodi se žurni postupak.

(7) Mjere radi osiguranja naplate posebnog poreza na motorna vozila iz članka 24. Zakona se ne primjenjuju na motorna vozila koja istovremeno podliježu primjeni carinskih propisa i koja se stavljaju pod carinski nadzor.

(8) Mjere radi osiguranja naplate posebnog poreza na motorna vozila iz članka 24. Zakona se primjenjuju ako se motorno vozilo primjenom carinskih propisa treba vratiti u posjed osobi koja ga je nezakonito uporabila na području Republike Hrvatske, a porezna obveza nije podmirena.

(9) Prodajom motornih vozila iz stavka 7. ovoga članka primjenom carinskih propisa uz naplatu carinskog duga i drugih uvoznih javnih davanja naplatit će se i posebni porez i pripadajuće kamate.

Članak 32.(1) Javnu prodaju oduzetih motornih vozila provodi povjerenstvo za provedbu javne prodaje kojeg imenuje pročelnik područnog carinskog ureda. Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana te zamjenika predsjednika i zamjenika članova.

(2) Povjerenstvo za provedbu javne prodaje odluke donosi većinom glasova i o svom radu sastavlja zapisnik.

Članak 33.(1) Povjerenstvo za provedbu javne prodaje utvrđuje vrijednost motornog vozila za svrhu javne prodaje, odnosno početnu otkupnu cijenu.

(2) Povjerenstvo utvrđuje vrijednost motornog vozila za svrhu javne prodaje uz odgovarajuću primjenu članka 11. Zakona uzimajući u obzir u svakom pojedinom slučaju, između ostaloga, i:

1. da početna otkupna cijena obvezno uključuje iznos posebnog poreza koji je utvrđen rješenjem zbog nezakonite uporabe motornog vozila na području Republike Hrvatske, te

2. svrhu provedbe javne prodaje.

Članak 34.

 

(1) Javna prodaja se objavljuje najkasnije 8 dana prije dana određenog za javnu prodaju na internetskim stranicama Carinske uprave te po procjeni i u dnevnom tisku.

(2) Oglas o javnoj prodaji obvezno sadrži podatke o mjestu i vremenu javne prodaje, vrsti i stanju motornog vozila, početnoj otkupnoj cijeni, visini jamčevine za sudjelovanje u javnoj prodaji, mjestu i vremenu predviđenom za razgledavanje motornog vozila, uputu o tome gdje se mogu dobiti svi ostali potrebni podaci o predmetnoj javnoj prodaji te drugim podacima bitnim za uspješnu provedbu javne prodaje.

(3) Razgledavanje motornih vozila namijenjenih javnoj prodaji vrši se unutar razdoblja od 5 dana prije javne prodaje ili istog dana kada se održava javna prodaja. Vrijeme razgledavanja je ograničeno ovisno o broju ponuđenih motornih vozila za javnu prodaju i može iznositi od minimalno jednog do maksimalno tri sata.

(4) Na javnoj prodaji mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe pod uvjetom da uplate oglasom određenu visinu jamčevine koja iznosi 10% početne otkupne cijene motornog vozila. Uplata jamčevine vrši se isključivo uplatom gotovine o čemu područni carinski ured izdaje potvrdu o uplaćenoj jamčevini u tri primjerka, od kojih dva zadržava, a jedan predaje uplatitelju.

(5) Na javnoj prodaji može sudjelovati samo onaj ponuditelj koji prije započinjanja javne prodaje podnese potvrdu o uplaćenoj jamčevini.

Članak 35.(1) Prva javna prodaja se provodi usmenim nadmetanjem ako su najmanje dva ponuditelja uplatila jamčevinu.

(2) Smatra se da je prva javna prodaja uspjela ako su najmanje dva ponuditelja s propisano uplaćenom jamčevinom ponudila viši iznos od početne otkupne cijene, odnosno zadnje ponuđene cijene, a kupac je onaj ponuditelj koji je ponudio najviši iznos.

(3) Ako prva javna prodaja ne uspije jer javnoj prodaji nisu pristupila dva, nego samo jedan ponuditelj, odmah se zakazuje i provodi druga javna prodaja koja se provodi usmenim nadmetanjem.

(4) Smatra se da je druga javna prodaja uspjela ako je najmanje jedan ponuditelj s propisano uplaćenom jamčevinom ponudio viši iznos od početne otkupne cijene, odnosno zadnje ponuđene cijene, a kupac je onaj ponuditelj koji je ponudio najviši iznos.

(5) Smatra se da druga javna prodaja nije uspjela ako za motorno vozilo i nakon trećeg javnog poziva na javnoj prodaji nije ponuđen veći iznos od početne otkupne cijene.

Članak 36.(1) Ako prva javna prodaja ne uspije jer javnoj prodaji nije pristupio niti jedan ponuditelj javna prodaja se može ponoviti još jedanput uz uvjete propisane člancima 34. i 35. ovoga Pravilnika i najkasnije u roku od 30 dana od dana provedbe prve javne prodaje.

(2) Za svrhu ponovljene javne prodaje i uz odgovarajuću primjenu članka 33. ovoga Pravilnika povjerenstvo za provedbu javne prodaje utvrđuje vrijednost motornog vozila, odnosno početnu otkupnu cijenu.

Članak 37.(1) Ako ponuditelj s propisano uplaćenom jamčevinom aktivno ne sudjeluje u usmenom nadmetanju prve i druge javne prodaje te ponovljene javne prodaje, odnosno ako ne ponudi viši iznos od početne cijene za motorno vozilo izloženo javnoj prodaji smatra se da je odustao od nadmetanja i gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa jamčevine.

(2) Svaka uplaćena jamčevina na koju je sudionik javne prodaje (ponuditelj koji je uplatio jamčevinu) izgubio pravo povrata smatra se prihodom ostvarenim na javnoj prodaji.

Članak 38.(1) Kupac preuzima motorno vozilo u roku od 5 radnih dana od dana provedbe javne prodaje pod uvjetom da je u tom roku na propisani račun uplatio cjelokupni iznos ostvaren javnom prodajom.

(2) Ako kupac u roku iz stavka 1. ovoga članka ne uplati cjelokupni iznos ostvaren javnom prodajom gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa jamčevine koja se smatra prihodom ostvarenim na javnoj prodaji.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka javna prodaja se može ponoviti još jedanput uz odgovarajuću primjenu članka 36. ovoga Pravilnika i najkasnije u roku od 30 dana od dana provedbe javne prodaje.

(4) Kupac potpisom u zapisniku o provedbi javne prodaje iz članka 32. ovoga Pravilnika potvrđuje da je preuzeo motorno vozilo, a nadležni područni carinski ured izdaje potvrdu o provedbi javne prodaje koja obvezno sadrži naznaku da je iznos ostvaren javnom prodajom podmiren i da je tako ujedno plaćen i iznos posebnog poreza.

Članak 39.(1) Internetska prodaja (aukcija) se provodi prema pravilima koja se objavljuju na internetskim stranicama Carinske uprave.

(2) Carinska uprava može ovlastiti pravnu osobu koja je registrirana za obavljanje poslova zastupanja u prodaji pokretnina da u ime i za račun Carinske uprave provede postupak internetske prodaje (aukcije). Pravila te uvjeti i način provedbe internetske prodaje (aukcije) utvrđuju se ugovorom između Carinske uprave i osobe koja je registrirana za obavljanje poslova zastupanja u prodaji pokretnina.

Članak 40.Oduzeta motorna vozila koja se sukladno ovome Pravilniku ne uspiju prodati na javnoj prodaji ili putem internetske prodaje (aukcije) te za koju se ne provede postupak prodaje neposrednom pogodbom smatraju se imovinom kojom upravlja i raspolaže Carinska uprava.

Članak 41.(1) Troškovi provedbe postupka iz članka 24. stavka 9. Zakona se odnose na troškove prikupljanja, čuvanja i prodaje motornih vozila.

(2) Troškovi prikupljanja motornih vozila se plaćaju sukladno stvarno nastalim troškovima koji se dokazuju računom sa specifikacijom izvršenih usluga od strane fizičke ili pravne osobe koja je izvršila radnje prikupljanja motornog vozila ili prema obračunu sa specifikacijom troškova koji sastavlja područni carinski ured i koji se odnose na radnje prikupljanja motornog vozila koje je neposredno izvršio područni carinski ured.

(3) Troškovi čuvanja motornih vozila se plaćaju sukladno stvarno nastalim troškovima koji se dokazuju računom sa specifikacijom izvršenih usluga od strane fizičke ili pravne osobe koja je izvršila uslugu čuvanja motornog vozila ili prema obračunu sa specifikacijom troškova koji sastavlja područni carinski ured i koji se odnose na troškove čuvanja motornog vozila koje je neposredno izvršio područni carinski ured, pri čemu područni carinski ured može utvrditi da se troškovi plaćaju u paušalnom iznosu koji ne može biti viši od 100,00 kuna po svakom započetom danu čuvanja.

(4) Trošak prodaje motornog vozila plaća se u paušalnom iznosu od 200,00 kuna za svako motorno vozilo koje se izlaže javnoj prodaji ili internetskoj prodaji (aukciji).

(5) O određivanju paušalnih iznosa prema ovome članku pročelnik područnog carinskog ureda donosi odluku koja se objavljuje na oglasnoj ploči.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 42.(1) U slučaju motornih vozila puštenih u slobodan promet u Republici Hrvatskoj prije dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju koja nisu registrirana u Republici Hrvatskoj, trgovci i trgovci rabljenim motornim vozilima će na računu izdanom nakon navedenog datuma upisati broj jedinstvene carinske deklaracije kojom je motorno vozilo pušteno u slobodan promet i staviti napomenu da je posebni porez obračunat i plaćen sukladno Zakonu o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove. Trgovci novih motornih vozila nemaju obvezu navođenja tih motornih vozila u izvješću iz članka 29. ovoga Pravilnika.

(2) Račun izdan sukladno stavku 1. ovoga članka smatra se dokazom o plaćenom posebnom porezu.

Članak 43.Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan prijema Republike Hrvatske u Europsku uniju, osim članaka 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. i 28. ovoga Pravilnika koji stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

PRILOG 1 – PRILOG 9

 

Prilog 1Prilog 1

Obrazac 1

MINISTARSTVO FINANCIJA, CARINSKA UPRAVA

CARINSKI URED _________________________    

 

POREZNA PRIJAVA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE POSEBNOG POREZA NA MOTORNA VOZILA

 

                                                                                                                                                                  novo

                                                                                                                                                                                 rabljeno

 

 

1. Porezni obveznik, prebivalište/sjedište

 

 

 

 

 

 

 

2. OIB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Prijavljujem nastanak porezne obveze posebnog poreza na motorno vozilo temeljem

 kupnje vozila od trgovca rabljenim motornim vozilima u Republici Hrvatskoj

 unosa ili uvoza

 prenamjene motornog vozila

 uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj u trajanju dužem od 15 dana

 

 

4. Vrsta vozila         1                  2                    3                    4      

 

5. Vrsta goriva      D         B

 

 

6. Marka vozila

 

 

7. Tip, varijanta i trgovački naziv vozila

 

 

8. Godina proizvodnje                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Datum prve registracije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. VIN oznaka (broj šasije) vozila

 

11. Prosječna emisija CO2  (g/km)

 

12. Razina emisije ispušnih plinova

 

13. Broj prijeđenih kilometara (km)

 

 

14. Radni obujam motora (cm3)

 

 

15. Tražim da se posebni porez utvrdi prema Tablici 1 Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila.  DA  NE

 

 

 

16. Napomena

 

 

 

17. Datum

 

18. Potpis/pečat

 

 

 

 

19. Prilozi

  _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 

 

 

Popunjava nadležni carinski ured

 

Carinski ured _______________________________________________________________

 

Datum unosa _______________________________________________________________

                             M.P.

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika ____________________________________

 

Potpis _____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uputa za popunjavanje Obrasca 1 U okvir za izbor ispod naziva obrasca potrebno je stavljanjem oznake 'x' odabrati radi li se o novom ili rabljenom motornom vozilu za koje se podnosi Prijava.

 

1.        Porezni obveznik, prebivalište/sjedište

Ime i prezime/naziv te adresa prebivališta/sjedišta obveznika plaćanja posebnog poreza u Republici Hrvatskoj.

 

2.        OIB

Osobni identifikacijski broj poreznog obveznika u Republici Hrvatskoj.

 

3.        Osnova za nastanak porezne obveze

Stavljanjem oznake 'x' u okvir za izbor treba odabrati osnovu  nastanka obveze prijave posebnog poreza na motorna vozila.

Prva osnova je kupnja motornog vozila od trgovca rabljenim motornim vozilima u Republici Hrvatskoj.

Druga osnova je unos motornog vozila u Republiku Hrvatsku iz druge države članice Europske unije ili uvoz motornog vozila u Republiku Hrvatsku iz trećih država odnosno trećih teritorija.

Treća osnova je prenamjena u motorno vozilo iz članka 5. stavka 1. točke 1., 2., 3. i 4. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (u daljnjem tekstu: Zakon). Za detaljnije objašnjenje navedenih točaka vidjeti pojašnjenje uz rubriku 4. upute (niže u tekstu).

Četvrta osnova je unos motornog vozila registriranog u drugoj državi članici, a radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj u trajanju dužem od 15 dana.

 

4.        Vrsta vozila

Stavljanjem oznake 'x' u okvir za izbor treba odabrati vrstu vozila kojoj pripada motorno vozilo za koje se prijavljuje posebni porez. Brojčane oznake se odnose na sljedeća motorna vozila:

'1' - motorno vozilo iz članka 5. stavka 1. točke 1. Zakona - osobni automobil i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba, uključujući motorna vozila tipa karavan, kombi i trkaće automobile,

'2' - motorno vozilo iz članka 5. stavka 1. točke 2. Zakona - motocikli (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila s pomoćnim motorom, sa ili bez bočne prikolice,

'3' - motorno vozilo iz članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona - 'pick-up' vozilo s dvostrukom kabinom,

'4' - motorno vozilo iz članka 5. stavka 1. točke 4. Zakona - 'ATV' vozilo.

 

5.        Vrsta goriva

Stavljanjem oznake 'x' u okvir za izbor treba odabrati vrstu goriva koje motorno vozilo koristi za pogon:

'D' za dizelsko gorivo,

'B' za benzin, ukapljeni naftni plin i prirodni plin.

 

6.        Marka vozila

            Marka vozila treba biti što točnije određena.

 

7.        Tip, varijanta i trgovački naziv vozila

Tip, varijanta i trgovački naziv vozila trebaju biti što točnije određeni.

 

8.        Godina proizvodnje

Godina proizvodnje motornog vozila.

 

9.        Datum prve registracije

Datum prve registracije motornog vozila. Datum se ne unosi za novo motorno vozilo.

 

10.     VIN oznaka (broj šasije) vozila

VIN oznaka se sastoji od 17 slovnih i brojčanih oznaka.

 

11.     Prosječna emisija CO2 (g/km)

Prosječna emisija ugljičnog dioksida izražena u gramima  po kilometru. Podatak se nalazi na potvrdi o sukladnosti izdanoj od strane ovlaštene pravne osobe/nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj.

12.     Razina emisije ispušnih plinova

Za motorna vozila označena u točki 4. upute s brojčanim oznakama '2' ili '4', ovisno o razini emisije ispušnih plinova upisuje se:

'I' za razinu emisije ispušnih plinova Euro I,

'II' za razinu emisije ispušnih plinova Euro II,

'III' za razinu emisije ispušnih plinova Euro III.

Za motorna vozila označena u točki 4. upute s brojčanim oznakama '1' ili '3', upisuje se brojčana oznaka 'VI' samo za motorna vozila koja za pogon koriste dizelsko gorivo s razinom emisije ispušnih plinova EURO VI.

 

13.     Broj prijeđenih kilometara (km)

Broj prijeđenih kilometara na kilometar satu motornog vozila na dan podnošenja prijave.

 

14.     Radni obujam motora (cm3)

Radni obujam motora u kubičnim centimetrima upisuje se samo za motorna vozila označena u točki 4. upute sa '2' i '4'.

 

15.     Zahtjev za primjenu deprecijacijske Tablice 1

Ako traži da se posebni porez utvrdi prema Tablici 1 Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila, porezni obveznik treba staviti oznaku 'x' u okvir za izbor 'DA'. Ako porezni obveznik odabere okvir 'NE', Carinska uprava će pri utvrđivanju porezne osnovice za rabljena motorna vozila koristiti raspoložive podatke o cijenama rabljenih motornih vozila na tržištu Republike Hrvatske (katalozi, cjenici trgovaca i slično), evidencije Carinske uprave o utvrđenim cijenama novih i rabljenih motornih vozila te tražiti obavijesti od proizvođača, predstavničkih ureda i trgovaca radi utvrđivanja porezne osnovice i vrijednosti dodatne opreme ugrađene u motorno vozilo.

 

16.     Napomena

U napomenu se upisuje suglasnost poreznog obveznika s procjenom rabljenog motornog vozila ako je carinski ured utvrdio tržišnu cijenu kod trgovca rabljenim motornim vozilima.

 

17.     Datum

Datum podnošenja Porezne prijave za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila.

 

18.     Potpis/pečat

Vlastoručni potpis podnositelja prijave. Ako je podnositelj prijave pravna osoba, odgovorna osoba svoj potpis ovjerava pečatom.

 

19.     Prilozi

Porezna prijava za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila podnosi se u dva primjerka i uz nju se prilažu:

·         potvrda o sukladnosti vozila izdana od nadležnog tijela/ovlaštene pravne osobe,

·         račun ili druga komercijalna isprava, odnosno ugovor, odluka ili rješenje kojim je porezni obveznik stekao motorno vozilo,

·         preslika prometne dozvole (ako se radi o rabljenom motornom vozilu),

·         preslika ugovora o najmu ili leasingu (ako se radi o unosu motornog vozila radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj u trajanju dužem od 15 dana),

·         preslika ili ispis carinske deklaracije (ako je motorno vozilo uvezeno),

·         punomoć (ako porezni obveznik ima opunomoćenika),

·         druge isprave ili dokazi koje porezni obveznik ili Carinska uprava smatraju potrebnim ovisno o okolnostima slučaja.  

Prilog 2Prilog 2

Obrazac 2

MINISTARSTVO FINANCIJA, CARINSKA UPRAVA

CARINSKI URED _________________________    

 

 

PRIJAVA MOTORNOG VOZILA RADI UPORABE U REPUBLICI HRVATSKOJ

U TRAJANJU DUŽEM OD 15 DANA

 

 

 

1. Ime i prezime fizičke osobe/naziv pravne osobe          Prebivalište/sjedište

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OIB

 

 

 

 

3. Podaci o odgovornoj osobi

 

 

 

 

 

4. OIB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Registarska oznaka motornog vozila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. VIN oznaka (broj šasije) vozila

 

 

7. Naziv države članice EU u kojoj je motorno vozilo registrirano

 

 

 

8. Datum ulaska motornog vozila na područje RH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Motorno vozilo je u drugoj državi članici Europske unije radi uporabe u Republici Hrvatskoj u trajanju dužem od 15 dana

 

 iznajmljeno

 

 uzeto u leasing

 

 posuđeno

 

 

 

10. Datum

 

 

11. Potpis/pečat

 

 

 

 

 

12. Prilozi

 

  ___________________________________________________________________________________

 

 ___________________________________________________________________________________

 

 ___________________________________________________________________________________

 

 

Popunjava nadležni carinski ured

 

Carinski ured  ______________________________________________________________

 

Datum unos   ______________________________________________________________

                             M.P.

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika  ___________________________________

 

Potpis   ___________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uputa za popunjavanje Obrasca 2 

 

 1.       Ime i prezime fizičke osobe/naziv pravne osobe

Prebivalište/sjedište

Ime i prezime fizičke osobe/naziv pravne osobe s navedenom adresom prebivališta/sjedišta u Republici Hrvatskoj kod koje se nalazi u posjedu ili uporabi motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici Europske unije.

 

2.       OIB

Osobni identifikacijski broj fizičke/pravne osobe  u Republici Hrvatskoj.

 

3.       Podaci o odgovornoj osobi

Ime i prezime te adresa odgovorne osobe u pravnoj osobi navedenoj u polju 1. Ako je u polju 1. navedena fizička osoba, ovo polje se ne popunjava.

 

4.       OIB

Osobni identifikacijski broj odgovorne osobe u pravnoj osobi. Ako je u polju 1. navedena fizička osoba, ovo polje se ne popunjava

 

5.       Registarska oznaka motornog vozila

Registarska oznaka motornog vozila registriranog u drugoj državi članici Europske unije.

 

6.       VIN oznaka (broj šasije) vozila

VIN oznaka se sastoji od 17 slovnih i brojčanih oznaka.

 

7.       Naziv države članice EU u kojoj je motorno vozilo registrirano

Navesti naziv države članice Europske unije u kojoj je motorno vozilo registrirano.

 

8.       Datum ulaska motornog vozila na područje RH

Datum ulaska motornog vozila na područje Republike Hrvatske radi uporabe u Republici Hrvatskoj u trajanju dužem od 15 dana.

 

9.       Motorno vozilo je u drugoj državi članici Europske unije radi uporabe u Republici Hrvatskoj u trajanju dužem od 15 dana: iznajmljeno, uzeto u leasing ili posuđeno

Motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici Europske unije može se nalaziti u posjedu fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj kao iznajmljeno, uzeto u leasing ili posuđeno. Ovisno o tome potrebno je u okvir za izbor ispred ponuđenih opcija upisati oznaku 'x'.

 

10.    Datum

Datum podnošenja Prijave motornog vozila radi uporabe u Republici Hrvatskoj u trajanju dužem od 15 dana.

 

11.    Potpis/pečat

Vlastoručni potpis podnositelja prijave. Ako je podnositelj prijave pravna osoba, odgovorna osoba svoj potpis ovjerava pečatom. 

 

12.    Prilozi

Prijava motornog vozila radi uporabe u Republici      Hrvatskoj u trajanju dužem od 15 dana podnosi se u dva primjerka i uz nju se prilažu:

·         ugovor o najmu ili ugovor o leasingu,

·         preslika prometne dozvole,

·         druge isprave koje porezni obveznik ili Carinska uprava smatraju potrebnim ovisno o okolnostima slučaja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prilog 3Prilog 3

Obrazac 3

 

MINISTARSTVO FINANCIJA, CARINSKA UPRAVA

CARINSKI URED _________________________    

 

 

PRIJAVA MOTORNOG VOZILA RADI KRATKOTRAJNE UPORABE U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

 

 

1. Ime i prezime, prebivalište

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OIB

 

 

 

3. Registarska oznaka motornog vozila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. VIN oznaka (broj šasije) vozila

 

 

5. Naziv države članice EU u kojoj je motorno vozilo registrirano

 

 

 

6. Datum ulaska motornog vozila na područje RH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Motorno vozilo je u drugoj državi članici Europske unije radi kratkotrajne uporabe u Republici Hrvatskoj

 

 iznajmljeno

 

 uzeto u leasing

 

 posuđeno

 

 

 

8. Datum

 

 

9. Potpis

 

 

 

 

 

10. Prilozi

 

 ___________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Popunjava nadležni carinski ured

 

Carinski ured    _____________________________________________________________

 

Datum unos     _____________________________________________________________

                             M.P.

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika  ___________________________________

 

Potpis   ___________________________________________________________________

 

 

 

 

 Uputa za popunjavanje Obrasca 3 

 

 1.       Ime i prezime, prebivalište

Ime i prezime fizičke osobe s navedenom adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj kod koje se nalazi u posjedu motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici Europske unije radi kratkotrajne uporabe u Republici Hrvatskoj.

 

2.       OIB

Osobni identifikacijski broj fizičke osobe  u Republici Hrvatskoj.

 

3.       Registarska oznaka motornog vozila

Registarska oznaka motornog vozila registriranog u drugoj državi članici Europske unije.

 

4.       VIN oznaka (broj šasije) vozila

VIN oznaka se sastoji od 17 slovnih i brojčanih oznaka.

 

5.       Naziv države članice EU u kojoj je motorno vozilo registrirano

Navesti naziv države članice Europske unije u kojoj je motorno vozilo registrirano.

 

6.       Datum ulaska motornog vozila na područje RH

Datum ulaska motornog vozila na područje Republike Hrvatske radi kratkotrajne uporabe u Republici Hrvatskoj.

7.       Motorno vozilo je u drugoj državi članici Europske unije radi kratkotrajne uporabe u Republici Hrvatskoj: iznajmljeno, uzeto u leasing ili posuđeno.

Motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici Europske unije može se nalaziti u posjedu fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj kao iznajmljeno, uzeto u leasing ili posuđeno. Ovisno o tome potrebno je u okvir za izbor ispred ponuđenih opcija upisati oznaku 'x'.

 

8.       Datum

Datum podnošenja Prijave motornog vozila radi kratkotrajne uporabe u Republici Hrvatskoj.

 

9.       Potpis

Vlastoručni potpis podnositelja prijave.

 

10.    Prilozi

Prijava motornog vozila radi kratkotrajne uporabe u Republici Hrvatskoj podnosi se u dva primjerka i uz nju se prilažu:

·         ugovor o najmu ili ugovor o leasingu,

·         preslika prometne dozvole,

 

·         druge isprave koje porezni obveznik ili Carinska uprava smatraju potrebnim ovisno o okolnostima slučaja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

Prilog 4Prilog 4

Obrazac 4

 

MINISTARSTVO FINANCIJA, CARINSKA UPRAVA

CARINSKI URED _________________________    

 

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE/PRODUŽENJE ODOBRENJA ZA IZUZEĆE OD PLAĆANJA POSEBNOG POREZA NA  MOTORNO VOZILO U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

 

1. Ime i prezime fizičke osobe, prebivalište

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OIB

 

 

 

3. Registarska oznaka motornog vozila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. VIN oznaka (broj šasije) vozila

 

 

5. Vlasnik motornog vozila/sjedište

 

 

 

6. Datum prvog unosa motornog vozila u RH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Osnova za izuzeće od plaćanja posebnog poreza

 

  fizička osoba zaposlena kod poslodavca u drugoj državi članici EU

 

  fizička osoba ima registriran obrt ili slobodno zanimanje u drugoj državi članici EU

 

  fizička osoba je odgovorna osoba, partner, dioničar ili član trgovačkog društva ili poduzeća registriranog u                   drugoj državi članici EU

 

 

 

8. Datum

 

 

9. Potpis

 

 

 

 

 

10. Prilozi

  _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 

 

11. Napomena

 

 

 

 

 

Popunjava nadležni carinski ured

 

Carinski ured  ______________________________________________________________

 

Datum unos   ______________________________________________________________

                             M.P.

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika  ___________________________________

 

Potpis   ___________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Uputa za popunjavanje Obrasca 4
1.       Ime i prezime fizičke osobe, prebivalište

Ime i prezime fizičke osobe s navedenom adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj kod koje se nalazi u posjedu ili uporabi motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici Europske unije.

 

2.       OIB

Osobni identifikacijski broj fizičke osobe u Republici Hrvatskoj.

 

3.       Registarska oznaka motornog vozila

Registarska oznaka motornog vozila registriranog u drugoj državi članici Europske unije.

 

4.       VIN oznaka (broj šasije) vozila

VIN oznaka se sastoji od 17 slovnih i brojčanih oznaka.

 

5.       Vlasnik motornog vozila/sjedište

Ime i prezime/naziv poslodavca u drugoj državi članici Europske unije u čijem je vlasništvu motorno vozilo, a kod kojeg je fizička osoba zaposlena, ili

Naziv trgovačkog društva ili poduzeća registriranog u drugoj državi članici Europske unije kada je motorno vozilo u vlasništvu tog stranog pravnog subjekta, a u kojem je fizička osoba odgovorna osoba, partner, dioničar ili član, ili

Ako je vozilo u vlasništvu fizičke osobe iz točke 1. Obrasca koja ima registriran obrt ili slobodno zanimanje u drugoj državi članici Europske unije, upisuje se njeno ime i prezime.

 

6.       Datum prvog unosa motornog vozila u RH

Datum prvog unosa motornog vozila registriranog u drugoj državi članici Europske unije na područje Republike Hrvatske.

 

7.       Osnova za izuzeće od plaćanja posebnog poreza

Stavljanjem oznake 'x' u okvir za izbor treba označiti osnovu na temelju koje se traži izuzeće od plaćanja posebnog poreza na motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici Europske unije, a koje se nalazi u posjedu ili uporabi kod fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, i to:

- kada je fizička osoba zaposlena kod poslodavca u drugoj državi članici Europske unije, a vozilo je u vlasništvu poslodavca,

- kada fizička osoba ima registriran obrt ili slobodno zanimanje u drugoj državi članici Europske unije, a motorno je vozilo registrirano na ime nositelja obrta, odnosno slobodnog zanimanja,

- kada je fizička osoba odgovorna osoba, partner, dioničar ili član trgovačkog društva ili poduzeća registriranog u drugoj državi članici Europske unije, a motorno je vozilo u vlasništvu tog stranog pravnog subjekta.

 

8.       Datum

Datum podnošenja Zahtjeva za izdavanje/ produženje odobrenja za izuzeće od plaćanja posebnog poreza na motorno vozilo u Republici Hrvatskoj.

 

9.       Potpis

Vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva.

 

10.    Prilozi

Zahtjev za izdavanje/produženje odobrenja za izuzeće od plaćanja posebnog poreza na motorno vozilo u Republici Hrvatskoj podnosi se u dva primjerka i uz njega se prilažu:

·         pisana izjava vlasnika motornog vozila iz koje je nedvojbeno da je motorno vozilo prvenstveno namijenjeno za obavljanje zaposlenikovog posla izvan područja Republike Hrvatske,

·         pisana izjava podnositelja zahtjeva da će se motorno vozilo u pretežitoj mjeri koristiti izvan područja Republike Hrvatske,

·         ugovor o radu, potvrda o zaposlenju ili drugi dokaz o stvarnom zaposlenju kod poslodavca  u drugoj državi članici Europske unije,

·         dokaz o registriranom obrtu ili slobodnom zanimanju u drugoj državi članici Europske unije,

·         dokaz da je podnositelj odgovorna osoba, partner, dioničar ili član trgovačkog društva ili poduzeća registriranog u drugoj državi članici Europske unije,

·         preslika prometne dozvole,

·         drugi dokazi koje Carinska uprava smatra potrebnim s obzirom na okolnosti slučaja.

 

11.    Napomena

Upisuju se KLASA i URBROJ odobrenja za izuzeće od plaćanja posebnog poreza  na motorno vozilo u Republici Hrvatskoj ako se traži njegovo produženje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prilog 5Prilog 5

Obrazac 5

 

MINISTARSTVO FINANCIJA, CARINSKA UPRAVA

CARINSKI URED _________________________    

 

 

PRIJAVA O IZVOZU ILI IZNOSU MOTORNOG VOZILA

 

 

 

1. Vlasnik motornog vozila, prebivalište/sjedište

 

 

 

 

 

2. OIB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Registarska oznaka motornog vozila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. VIN oznaka (broj šasije) vozila

 

5. Iznos plaćenog posebnog poreza (kn)

 

 

 

6. Datum

 

 

7. Potpis/pečat

 

 

 

 

 

8. Prilozi

 

  _____________________________________________________________________________________

 

 _____________________________________________________________

 

 _____________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popunjava nadležni carinski ured

 

Carinski ured _______________________________________________________________

 

Datum unosa_______________________________________________________________

                             M.P.

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika  ___________________________________

 

Potpis ____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Uputa za popunjavanje Obrasca 5 

 

 


1.       Vlasnik motornog vozila, prebivalište/sjedište

Ime i prezime/naziv vlasnika motornog vozila, te adresa prebivališta/sjedišta vlasnika motornog vozila u Republici Hrvatskoj.

 

2.       OIB

Osobni identifikacijski broj vlasnika motornog vozila u Republici Hrvatskoj.

 

3.       Registarska oznaka motornog vozila

Registarska oznaka motornog vozila registriranog u Republici Hrvatskoj.

 

4.       VIN oznaka (broj šasije) vozila

VIN oznaka se sastoji od 17 slovnih i brojčanih oznaka.

 

5.       Iznos plaćenog posebnog poreza (kn)

Iznos posebnog poreza u kunama koji je obračunat i plaćen u Republici Hrvatskoj.

 

6.       Datum

Datum podnošenja Prijave o izvozu ili iznosu motornog vozila.

 

7.       Potpis/pečat

Vlastoručni potpis podnositelja prijave, vlasnika motornog vozila. Ako je podnositelj prijave; vlasnik motornog vozila pravna osoba, odgovorna osoba svoj potpis ovjerava pečatom.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.       Prilozi

        Prijava o izvozu ili iznosu motornog vozila podnosi se u dva primjerka i uz nju se prilažu:

·         preslika prometne dozvole,

·         račun o kupnji motornog vozila,

·         drugi dokazi o vlasništvu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilog 6Prilog 6

Obrazac 6

MINISTARSTVO FINANCIJA, CARINSKA UPRAVA

CARINSKI URED _________________________    

 

 

ZAHTJEV ZA POVRAT POSEBNOG POREZA NA MOTORNO VOZILO

 

 

 

1. Vlasnik motornog vozila, prebivalište/sjedište

 

 

 

 

2.OIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Datum odjave iz evidencije registriranih motornih

    vozila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. VIN oznaka (broj šasije) vozila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Datum prijave o izvozu ili iznosu motornog vozila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Datum izvoza ili iznosa motornog vozila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Datum prve registracije motornog vozila u RH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Datum ulaska motornog vozila na područje RH radi uporabe u trajanju dužem od 15 dana

 

 

9. Iznos plaćenog posebnog poreza (kn)

 

 

10. Povrat poreza izvršiti na račun/naziv banke

 

 

 

11. Napomena

 

 

 

12. Datum

 

 

 

13. Potpis/pečat

 

 

 

 

 

14. Prilozi

 

 dokaz da je na motorno vozilo plaćen posebni porez

 

 dokaz o odjavi motornog vozila iz evidencije registriranih  motornih vozila

 

 dokaz da je motorno vozilo izvezeno iz carinskog područja Europske unije

 

 račun ili druga komercijalna isprava

 

 dokaz o vlasništvu motornog vozila

 

 

 

Popunjava nadležni carinski ured

 

Carinski ured    _____________________________________________________________

 

Datum unosa   _____________________________________________________________

                             M.P.

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika    __________________________________

 

Potpis   ___________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uputa za popunjavanje Obrasca 6   

1.       Vlasnik motornog vozila, prebivalište/sjedište

Ime i prezime/naziv vlasnika motornog vozila te adresa prebivališta/sjedišta vlasnika motornog vozila u Republici Hrvatskoj.

 

2.       OIB

Osobni identifikacijski broj vlasnika motornog vozila u Republici Hrvatskoj.

 

3.       Datum odjave iz evidencije registriranih motornih vozila

Datum odjave motornog vozila iz evidencije registriranih motornih vozila nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj.

 

4.       VIN oznaka (broj šasije) vozila

VIN oznaka se sastoji od 17 slovnih i brojčanih oznaka.

 

5.       Datum prijave o izvozu ili iznosu motornog vozila

Datum prijave, nadležnom carinskom uredu, o izvozu ili iznosu motornog vozila. Ne popunjava se ako prijava nije podnesena.

 

6.        Datum izvoza ili iznosa motornog vozila

Datum izvoza ili iznosa motornog vozila iz Republike Hrvatske.

 

7.       Datum prve registracije motornog vozila u RH

Datum prve registracije motornog vozila u Republici Hrvatskoj. Ukoliko se datum unosi u polje 8. utoliko se ne unosi ovdje.

 

8.       Datum ulaska motornog vozila na područje RH radi uporabe u trajanju dužem od 15 dana

Datum ulaska motornog vozila na područje Republike Hrvatske radi uporabe u trajanju dužem od 15 dana. Upisuje se u slučajevima kada je porezna prijava podnesena i doneseno rješenje o utvrđivanju porezne obveze radi uporabe motornog vozila u Republici Hrvatskoj u trajanju dužem od 15 dana. Datum se ne unosi ako je unesen datum u polje 7.

 

9.       Iznos plaćenog posebnog poreza (kn)

Iznos posebnog poreza u kunama koji je obračunat i plaćen na motorno vozilo u Republici Hrvatskoj.

 

10.    Povrat poreza izvršiti na račun/naziv banke

Broj računa i naziv banke na koji će se izvršiti uplata iznosa posebnog poreza za povrat.

 

11.    Napomena

U napomenu se upisuje naznaka da prijava o izvozu ili iznosu motornog vozila nije podnesena.

 

 

 

 

 

 

 

12.    Datum

Datum podnošenja Zahtjeva za povrat posebnog poreza na motorno vozilo.

 

13.    Potpis/pečat

Vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva, vlasnika motornog vozila. Ako je podnositelj zahtjeva pravna osoba, odgovorna osoba svoj potpis ovjerava pečatom.

 

14.    Prilozi

Zahtjev za povrat posebnog poreza na motorno vozilo podnosi se u dva primjerka i uz njega se prilažu:

·         dokaz da je na motorno vozilo plaćen posebni porez sukladno odredbama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila,

·         dokaz o odjavi motornog vozila iz evidencije registriranih motornih vozila nadležnog tijela,

·         dokaz da je motorno vozilo izvezeno iz carinskog područja Europske unije,

·         račun ili druga komercijalna isprava iz koje je razvidno da je motorno vozilo prodano kupcu u drugoj državi članici Europske unije,

·         dokaz o vlasništvu motornog vozila,

·         drugi dokazi koje Carinska uprava smatra potrebnim ovisno o okolnostima slučaja.

 

Prilog 7Prilog 7

Obrazac 7

MINISTARSTVO FINANCIJA, CARINSKA UPRAVA

CARINSKI URED _________________________    

 

 

PRIJAVA ZA UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA I TRGOVACA MOTORNIH VOZILA

 

              registracija

               promjena

               odjava

 

1.

 

NAZIV TVRTKE/DRUŠTVA ILI IME I PREZIME  FIZIČKE OSOBE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

                                                                            

___________________________________     OIB

 

                                                                          

2.

 

ADRESA SJEDIŠTA/PREBIVALIŠTA I PODACI ZA KONTAKT

 

ULICA I KUĆNI BROJ _____________________________________________________________

 

MJESTO/GRAD I POŠTANSKI BROJ                       ________________________________________________

 

TELEFON        ______________________________________________________________________

 

FAX                                                                                                                            ______________________________________________________________________

   

E-MAIL              ______________________________________________________________________

 

3.

 

PODACI O ODGOVORNOJ OSOBI U DRUŠTVU

 

_________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

                                                                          

___________________________________     OIB

 

 

4.

5.

 

STATUS PODNOSITELJA PRIJAVE

 

 proizvođač

 trgovac

 trgovac rabljenim motornim vozilima

 

 

INSTRUMENT OSIGURANJA

 

 bankovna garancija 

 

 bjanko zadužnica ili zadužnica

 

 

Potvrđujem da su podaci iskazani u prijavi potpuni i točni.

 

6. Datum    _________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                    M.P.

7. Potpis     _________________________________________________________________                                   

 

Popunjava nadležni carinski ured

 

Carinski ured    _____________________________________________________________

 

Datum unosa    _____________________________________________________________

                             M.P.

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika    __________________________________

 

Potpis   ___________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uputa za popunjavanje Obrasca 7   U polju ispod naziva obrasca potrebno je stavljanjem oznake 'x' označiti radi li se o prvoj registraciji, promjeni podataka u već podnesenoj prijavi na temelju koje je izvršena registracija ili odjavi proizvođača/trgovca motornih vozila iz registra proizvođača i trgovaca motornih vozila.

 

1.       Naziv tvrtke/društva ili ime i prezime fizičke osobe

Naziv (proizvođača/trgovca motornih vozila u Republici Hrvatskoj) tvrtke/društva ili ime i prezime fizičke osobe i osobni identifikacijski broj.

 

2.       Adresa sjedišta/prebivališta i podaci za kontakt

Navesti ulicu i kućni broj, mjesto/grad i poštanski broj sjedišta/prebivališta proizvođača/trgovca motornih vozila te podatke za kontakt: broj telefona,  broj faxa i e-mail.

 

3.       Podaci o odgovornoj osobi u društvu

Ime i prezime te adresa prebivališta i osobni identifikacijski broj odgovorne osobe u tvrtki/društvu proizvođača/trgovca motornih vozila.

 

4.       Status podnositelja prijave

Upisuje se oznaka 'x' u polje koje odgovara statusu podnositelja prijave. Ista osoba može biti registrirana kao proizvođač, trgovac i trgovac rabljenim motornim vozilima.

 

5.       Instrument osiguranja

Proizvođač i trgovac dužan je uz prijavu za upis u registar proizvođača i trgovaca motornih vozila položiti instrument osiguranja plaćanja posebnog poreza koji može biti u obliku:

-bankovne garancije čiji rok ne može biti kraći od roka u kojem obveza uplate može nastati, produžen za tri mjeseca, ili

-bjanko zadužnice ili zadužnice.

Upisuje se oznaka 'x' ovisno o položenom instrumentu osiguranja plaćanja posebnog poreza.

Trgovac rabljenim motornim vozilima nije obvezan položiti instrument osiguranja plaćanja posebnog poreza.

 

6.       Datum

Datum podnošenja Prijave za upis u registar proizvođača i trgovaca motornih vozila.

 

7.       Potpis

Vlastoručni potpis podnositelja prijave. Ako je podnositelj prijave pravna osoba, odgovorna osoba svoj potpis ovjerava pečatom.

 

*  Prijava za upis u registar proizvođača i trgovaca motornih vozila podnosi se u dva primjerka i uz nju se prilažu:

·         instrument osiguranja iz točke 6.,

·         izvod iz sudskog ili drugoga registra prema posebnim propisima iz kojeg je razvidna registrirana djelatnost podnositelja zahtjeva, ne stariji od šest mjeseci,

·         preslika Obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.

·         izjava o lokacijama na kojima se nalaze proizvodni pogoni, skladišta, saloni ili slično, ako se razlikuju od sjedišta ili prebivališta proizvođača, trgovca ili trgovca rabljenim motornim vozilima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prilog 8BANKOVNA GARANCIJA ZA PLAĆANJE POSEBNOG POREZA

NA MOTORNA VOZILA

 

 

Na zahtjev _________________________________________________________________________________,

                                                                                                  (proizvođač / trgovac)

sukladno članku 19. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila izdaje se:

 

BANKOVNA GARANCIJA br. __________

 

Ova bankovna garancija važi kao instrument osiguranja za plaćanje posebnog poreza iz članka 9. stavka 1. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila

 

PODACI O BANCI GARANTU

 

Osobni identifikacijski broj:             _________________________________________________________                               

Naziv banke - garanta:                      _________________________________________________________

Sjedište:                                            _________________________________________________________

Poštanski broj:                                   ___________ Mjesto: _______________________________________

Žiro račun broj:                                _________________________________________________________

koji se vodi pri:                                _________________________________________________________

 

PODACI O PROIZVOĐAČU / TRGOVCU - NALOGODAVCU ZA IZDAVANJE GARANCIJE

 

Osobni identifikacijski broj:              _________________________________________________________

Proizvođač/trgovac:                           _________________________________________________________

Sjedište:                                             _________________________________________________________

Poštanski broj:                                    ___________ Mjesto: _______________________________________

 

Banka - garant  se obvezuje da će na prvi poziv i bez prigovora Carinskoj upravi platiti do ukupne svote od ____________ kuna, svaku svotu nastalu na ime dospjelog, a neplaćenog posebnog poreza na motorna vozila kojeg je proizvođač ili trgovac obvezan uplatiti u ime i za račun stjecatelja motornog vozila.

Jamstvena svota iz ove garancije osigurava plaćanje posebnog poreza na motorna vozila nastalog u razdoblju važenja garancije, od ____________ do ____________, s tim da se naplata po osnovi ove garancije može izvršiti i u produljenom roku od 3 mjeseca, računajući od dana isteka jamstvenog roka.

           

Ova garancija je izdana u tri istovjetna primjerka.

 

 

___________________________                                 M.P.                               ___________________________

                      (mjesto i datum)                                                                                                                            (potpis ovlaštene osobe

                                                                                                                                                                             izdavatelja garancije)

 

 

Carinska uprava, ustrojstvena jedinica _________________________ prihvaća i evidentira predmetnu garanciju pod brojem _________________ .

 

                 

 

___________________________                                 M.P.                               ___________________________

                      (mjesto i datum)                                                                                                                            (potpis ovlaštene osobe)

 

________________

* Bankovnu garanciju potrebno je ispuniti na službenom memorandumu banke.

Prilog 9   Prilog 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

         Obrazac 9

MINISTARSTVO FINANCIJA, CARINSKA UPRAVA

 

CARINSKI URED                                                          __________________________

 

1.        Proizvođač/trgovac       ________________________________________________________________________                                                

                               

Sjedište                         ________________________________________________________________________                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    OIB                         

   

MJESEČNO IZVJEŠĆE O OBRAČUNATIM IZNOSIMA POSEBNOG POREZA NA NOVA MOTORNA VOZILA

OD __________ DO __________ 20 _____ GODINE

 

3. Vrsta vozila

4. Marka vozila

5. Tip, varijanta  i trgovački naziv vozila

6. VIN oznaka (broj šasije) vozila

7. Vrsta goriva

 

 

 

 

 

8. Prosječna emisija CO2(g/km)

9. Razina emisije ispušnih plinova

10. Radni obujam motora (cm3)

11. Broj potvrde o sukladnosti

12. Porezna osnovica (kn)

13. Porezna stopa (%)

14. Iznos posebnog poreza (kn)

15. Oslobođenje

16. Plug-in (%)

17. Kamper (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Porezni obveznik

19. OIB

20. Broj računa

21. Datum izdavanja računa

22. Iznos uplaćenog posebnog poreza (kn)

23. Datum uplate

 

 

 

 

 

 3. Vrsta vozila

4. Marka vozila

5. Tip, varijanta  i trgovački naziv vozila

6. VIN oznaka (broj šasije) vozila

7. Vrsta goriva

 

 

 

 

 

8. Prosječna emisija CO2(g/km)

9. Razina emisije ispušnih plinova

10. Radni obujam motora (cm3)

11. Broj potvrde o sukladnosti

12. Porezna osnovica (kn)

13. Porezna stopa (%)

14. Iznos posebnog poreza (kn)

15. Oslobođenje

16. Plug-in (%)

17. Kamper (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Porezni obveznik

19. OIB

20. Broj računa

21. Datum izdavanja računa

22. Iznos uplaćenog posebnog poreza (kn)

23. Datum uplate

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Ukupan iznos posebnog poreza (kn)

25. Ukupan iznos uplaćenog posebnog poreza (kn)

 

 

 

 

 

 

Potvrđujem da su podaci iskazani u mjesečnom izvješću potpuni i točni.

 

26. Datum _____________________________________________________

 

27. Ime i prezime odgovorne osobe _________________________________                       M.P.

 

28. Potpis odgovorne osobe _______________________________________

 

Popunjava nadležni carinski ured

 

 

Carinski ured ___________________________________________________

 

Datum unosa ___________________________________________________             

                                                                                                                                                    M.P.

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika ________________________             

 

Potpis _________________________________________________________

 

 

 

                                                                                      Uputa za popunjavanje Obrasca 9 

 1.        Proizvođač/trgovac, sjedište

    Ime i prezime/naziv te adresa proizvođača/trgovca motornih vozila u Republici Hrvatskoj.

 

2.        OIB

Osobni identifikacijski broj proizvođača/trgovca motornih vozila u Republici Hrvatskoj.

 

 

U okvire za unos upisuje se redni broj počevši od broja '001'.

 

3.        Vrsta vozila

Upisuju se brojčane oznake:

    '1' za motorno vozilo iz članka 5. stavka 1. točke 1. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (u daljnjem tekstu: Zakon),

'2' za motorno vozilo iz članka 5. stavka 1. točke 2. Zakona,

'3' za motorno vozilo iz članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona,

'4' za motorno vozilo iz članka 5. stavka 1. točke 4. Zakona.

 

4.        Marka vozila

Marka motornog vozila treba biti što točnije određena.

 

5.        Tip, varijanta i trgovački naziv vozila

Tip, varijanta i trgovački naziv motornog vozila trebaju biti što točnije određeni.

 

6.        VIN oznaka (broj šasije) vozila

VIN oznaka se sastoji od 17 slovnih i brojčanih oznaka.

 

7.        Vrsta goriva

    Upisuju se sljedeće slovne oznake ovisno o vrsti goriva koje motorno vozilo koristi za pogon:

'D' za dizelsko gorivo,

'B' za benzin, ukapljeni naftni plin i prirodni plin.

 

8.        Prosječna emisija CO(g/km)

Prosječna emisija ugljičnog dioksida izražena u gramima po kilometru upisana na potvrdi o sukladnosti.

 

9.        Razina emisije ispušnih plinova

Za motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točke 2. i 4. Zakona, upisuju se brojčane oznake:

'I' za razinu emisije ispušnih plinova Euro I,

'II' za razinu emisije ispušnih plinova Euro II,

'III' za razinu emisije ispušnih plinova Euro III.

Za motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točke 1. i 3. Zakona, upisuje se brojčana oznaka 'VI' samo za motorna vozila koja za pogon koriste dizelsko gorivo s razinom emisije ispušnih plinova EURO VI. Za druga motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točke 1. i 3. Zakona brojčana oznaka se ne upisuje.

 

10.     Radni obujam motora (cm3)

Radni obujam motora u kubičnim centimetrima upisuje se samo za motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točke 2. i 4. Zakona.

 

11.     Broj potvrde o sukladnosti

Broj potvrde o sukladnosti izdane od strane ovlaštene pravne osobe/nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj.

 

12.     Porezna osnovica (kn)

Porezna osnovica za utvrđivanje posebnog poreza za nova motorna vozila je prodajna cijena iz članka 5. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila.

 

13.     Porezna stopa (%)

Za motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točke 1. i 3. Zakona, unosi se zbroj postotaka iz Tablice 1 i Tablice 2, odnosno Tablice 1 i Tablice 3 Zakona.

Za motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točke 2. i 4. Zakona,  unosi se zbroj postotaka iz Tablice 4 i Tablice 5 Zakona.

 

14.     Iznos posebnog poreza (kn)

    Za motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točke 1. i 3. Zakona, unosi se zbroj iznosa postotka od porezne osnovice na temelju cijene motornog vozila (prema Tablici 1 Zakona) i iznosa postotka od porezne osnovice na temelju cijene motornog vozila ovisno o prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (prema Tablici 2 odnosno Tablici 3 Zakona, ovisno o vrsti goriva koje motorno vozilo koristi za pogon).

Za motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točke 2. i 4. Zakona, unosi se zbroj iznosa postotka od porezne osnovice na temelju cijene motornog vozila ovisno o obujmu motora u kubičnim centimetrima (prema Tablici 4 Zakona) i iznosa postotka od porezne osnovice na temelju razine emisije ispušnih plinova (prema Tablici 5 Zakona).

 

15.     Oslobođenje

Upisuju se brojčane oznake:

    '1' za namjenu motornog vozila iz članka 15. stavka 1. točke 1. Zakona,

'2' za namjenu motornog vozila iz članka 15. stavka 1. točke 2. Zakona,

    '3' za namjenu motornog vozila iz članka 15. stavka 1. točke 3. Zakona,

    '4' za namjenu motornog vozila iz članka 15. stavka 1. točke 4. Zakona,

    '5' za namjenu motornog vozila iz članka 15. stavka 1. točke 5. Zakona,

'6' za namjenu motornog vozila iz članka 15. stavka 1. točke 6. Zakona,

'7' za namjenu motornog vozila iz članka 15. stavka 1. točke 7. Zakona.

    Oslobođenje od plaćanja posebnog poreza iz stavka 1. točke 1., 2., 6. i 7. članka 15. Zakona ostvaruje se na temelju potvrde ministarstva nadležnog za vanjske poslove, a oslobođenje iz stavka 1. točke 3., 4. i 5. članka 15. Zakona na temelju potvrde nadležnog državnog tijela koje je nositelj provedbe pojedinog međunarodnog ugovora. Upisuje se oznaka 'x', kada proizvođač/trgovac motorno vozilo proda osobi sa sjedištem ili prebivalištem izvan područja Republike Hrvatske za uporabu na cestama izvan Republike Hrvatske.

    U slučajevima kad je primijenjeno oslobođenje ne upisuju se               podaci u poljima 13., 14., 22. i 23.

 

 

16.           Plug-in (%)

Za 'plug-in' hibridno električno vozilo upisuje se postotni iznos koji odgovara dosegu vozila u potpuno električnom načinu rada. 

Polje ostaje prazno ako isporučeno motorno vozilo nije 'plug-in' hibridno električno vozilo.

 

17.           Kamper (%)

Za kamper vozilo upisuje se brojčana oznaka '85'.

Polje ostaje prazno ako isporučeno motorno vozilo nije kamper.

 

18.           Porezni obveznik

Ime i prezime/naziv obveznika plaćanja posebnog poreza u Republici Hrvatskoj kome je proizvođač/trgovac isporučio motorno vozilo.

 

19.           OIB

Osobni identifikacijski broj poreznog obveznika kojem je proizvođač/trgovac isporučio motorno vozilo.

 

20.           Broj računa

Broj računa koji je izdao proizvođač/trgovac s obračunatim posebnim porezom na motorno vozilo.

 

21.           Datum izdavanja računa

Datum izdavanja računa za isporučeno motorno vozilo s obračunatim posebnim porezom.

 

22.           Iznos uplaćenog posebnog poreza (kn)

Iznos uplaćenog posebnog poreza u kunama od ukupnog iznosa posebnog poreza navedenog u polju 14.

 

23.           Datum uplate

Datum  uplate iznosa posebnog poreza  iz polja 22.

 

24.           Ukupan iznos posebnog poreza (kn)

Ukupan iznos posebnog poreza predstavlja zbroj iznosa posebnog poreza u kunama iz polja 14 za sva motorna vozila navedena u izvješću.

 

25.           Ukupan iznos uplaćenog posebnog poreza (kn)

Ukupan iznos uplaćenog posebnog poreza predstavlja zbroj iznosa uplaćenog posebnog poreza u kunama iz polja 22 za sva motorna vozila navedena u izvješću.

 

26.           Datum

Datum podnošenja Mjesečnog izvješća o obračunatim iznosima posebnog poreza na nova motorna vozila.

 

27.           Ime i prezime odgovorne osobe

Ime i prezime odgovorne osobe u tvrtki/društvu proizvođača/trgovca motornih vozila u Republici Hrvatskoj.

 

28.           Potpis odgovorne osobe

Vlastoručni potpis odgovorne osobe u tvrtki/društvu proizvođača/ trgovca motornih vozila.


NAPOMENA

 

NN 90/13​PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA

 

Članak 3.: Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

NN 140/13​PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA

 

Članak 7.: Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.