PRAVILNIK O POSEBNOM POREZU NA LUKSUZNE PROIZVODE

(Redakcijski pročišćeni tekst, 'Narodne novine', br. 112/99, 119/01 i 25/09)

Na snazi od 05. ožujka 2009. (s izmjenama)

Primjenjuje se od 1. siječnja 2002.

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom podrobnije uređuje primjena Zakona o posebnom porezu na luksuzne proizvode (u daljnjem tekstu Zakon).

 

II. PREDMET OPOREZIVANJA

Članak 2.

Predmet oporezivanja je isporuka (promet) proizvoda iz članka 2. Zakona.

 

Članak 3.

(1) Nakitom i dijelovima nakita smatraju se predmeti kao što su ogrlice, narukvice, prstenje, naušnice, broševi, privjesci, lanci za satove, ukrasi za lance, igle za kravate, dugmeta za orukvice, ukrasna dugmad, medaljoni i slični proizvodi za ukrašavanje, a u srodne proizvode spadaju osobni predmeti koji se, obično nose u džepu, torbi ili na osobi, kao što su kutije za cigarete, pudrijere, kutije za sitan novac i slično.

 

(2) Pod plemenitim metalima razumijevaju se srebro, zlato i platina, a pod platinom razumijeva se, uz samu platinu i iridij, osmij, paladij, rodij i rutenij.

 

(3) Pod metalima prevučenim ili platiniranim plemenitim metalima razumijeva se metal na koji je s jedne strane ili više strana pričvršćen sloj plemenite kovine.

 

(4) Pod zlatarskim i filigranskim proizvodima razumijevaju se, uz nakit i srodne proizvode, i drugi predmeti za ukrašavanje, pribor za posluživanje za stolom, pribor za toaletne potrebe, pribor za pušenje i drugi predmeti zlatarske i filigranske djelatnosti.

 

(5) Prigodni kovani novac i zlatni novac koji nije zakonsko sredstvo plaćanja, jesu zlatnici, srebrnjaci i druge prigodne kovanice.

 

(6) Pod ručnim, džepnim i drugim osobnim satovima, smatraju se satovi čije je kućište od plemenitih kovina ili od kovine koja je prevučena plemenitim kovinama s električnim pogonom, s automatskim navijanjem i ostali, bilo s mehaničkim pokazivačem, s optičko-elektronskim pokazivačem i drugi.

 

(7) Pod odjećom od krzna i od kože reptila razumijevaju se odjevni predmeti, kao što su kaputi, ogrtači, jakne, sakoi, pelerine, kostimi, kompleti, odijela, hlače, haljine, suknje, suknja-hlače i drugi predmeti koji se odjevaju (podstavljeni i nepodstavljeni). U odjeću spadaju i kape, šeširi i ostali predmeti za pokrivanje glave, zatim rukavice, šalovi, ovratnici, ešarpe i slični odjevni predmeti.

 

(8) Obućom od krzna i kože reptila smatraju se cipele, čizme i druga obuća (podstavljena i nepodstavljena).

 

(9) Pod krznom se razumijevaju obrađena krzna (uključujući glave, repove, šape i druge komade ili odsječke koji se koriste u krznarskoj preradi), nerc (kanadska vodena lisica), rakun, kuna zlatica, dabar, sve vrste lisica, pitomi ili divlji zec, bizamski štakor, foka, sve vrste janjadi (astrahanske, karakul, perzijske, indijske, kineske, mongolske, tibetske, janjadi sa širokim repom i druga krzna životinjskog podrijetla.

 

(10) Pod kožom reptila smatra se koža dobivena od živih bića: krokodila, zmija i drugih reptila.

 

(11) Pirotehničkim proizvodima za vatromete smatraju se sve vrste proizvoda koji služe za vatromete, neovisno o nazivu, dodatnim efektima koje proizvode i u kojem su obliku (rakete, štapići, i slično).

 

(12) Oružjem se smatraju revolveri i pištolji (osim startnih, signalnih pištolja, bacača brodske užadi i sl.), te lovačke puške i sačmarice, uključujući i kombinacije sačmarica i karabina.

 

Članak 4.

Za proizvode iz članka 3. stavka 7. i 8. ovoga Pravilnika, koji su izrađeni u kombinaciji materijala (materijala koji su oporezivi po Zakonu i materijala koji to nisu, kao na pr. kombinacija od krzna i kože), oporezivi su oni proizvodi kod kojih je vrijednost oporezivog dijela, zastupljena s najmanje 50% ukupne vrijednosti proizvoda.

 

III. POREZNI OBVEZNIK

Članak 5.

(1) Poreznim obveznikom posebnog poreza na proizvode iz članka 4. Zakona, smatra se pravna i fizička osoba - proizvođač i uvoznik tih proizvoda.

 

(2) Proizvođačem se smatra pravna i fizička osoba koja proizvodi (izrađuje) proizvode, za vlastitu prodaju ili za druge.

 

(3) Uvoznikom se smatra osoba za čiji račun se proizvodi uvoze.

 

 (4) Uvoznikom se smatra i fizička osoba koja uvozi predmete iz članka 2. Zakona za vlastite - osobne potrebe a ne za potrebe djelatnosti.

 

IV. POREZNA OSNOVICA

Članak 6.

(1) Porezna osnovica za obračunavanje posebnog poreza na promet luksuznih proizvoda je prodajna vrijednost proizvoda. Pod prodajnom vrijednosti proizvoda podrazumijeva se prodajna vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost, odnosno ostvarena naknada na način propisan u članku 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

 

(2) Kod uvoza iz članka 5. stavka 4. ovoga Pravilnika, porezna osnovica jednaka je carinskoj osnovici.

 

V. OSLOBOĐENJA

Članak 7.

(1) Oslobođenja od plaćanja posebnog poreza na luksuzne proizvode koji se prodaju u tuzemstvu, diplomatskim i konzularnim predstavništvima, njihovom osoblju i članovima njihovih užih obitelji te stranim međunarodnim organizacijama, na osnovi uzajamnosti, provodi se na način propisan za oporezivanje isporuka dobara porezom na dodanu vrijednost.

 

(2) Oslobođenje od plaćanja posebnog poreza na promet luksuznih proizvoda iz članka 8. stavka 1. točke 1. i 2. Zakona primjenjuje se i na isporuke proizvoda iz članka 2. stavka 5. točke 1. Zakona pod uvjetom da se proizvodi izvezu sukladno carinskim propisima.

 

(3) Oslobođenja od plaćanja posebnog poreza na luksuzne proizvode koji se uvoze za diplomatska i konzularna predstavništva, njihovo osoblje i članove njihovih užih obitelji te strane međunarodne organizacije, na osnovi uzajamnosti, provodi se na način propisan u carinskim propisima.

 

VI. NASTANAK POREZNE OBVEZE I PLAĆANJE POREZA

Članak 8.

(1) Obveza obračunavanja posebnog poreza na promet luksuznih proizvoda nastaje:

1. u trenutku isporuke proizvoda kupcu,

2. za uvezene proizvode, uključujući i isporuke iz carinskog skladišta, u trenutku isporuke proizvoda kupcu, a kod uvoza fizičkih osoba za vlastite, osobne potrebe danom nastanka obveze plaćanja carine,

3. u trenutku uzimanja proizvoda za vlastitu krajnju potrošnju,

4. u trenutku utvrđivanja manjka.

 

(2) Porezna obveza za posebni porez na luksuzne proizvode utvrđuje se za razdoblje od 1. do kraja kalendarskog mjeseca a plaća se u roku od 10 dana po isteku mjeseca.

 

(3) Kod uvoza fizičkih osoba za vlastite - osobne potrebe, posebni porez na luksuzne proizvode plaća se zajedno s naplatom carine a naplaćuje ga nadležna carinarnica u postupku carinjenja.

 

VII. EVIDENCIJE I IZVJEŠĆIVANJE

Članak 9.

(1) Porezni obveznik dužan je osigurati evidenciju o vrijednosti prodanih proizvoda, iznosu porezne obveze i iznosu plaćenog posebnog poreza na isporučene proizvode iz članka 2. Zakona. Oblik evidencije porezni obveznik može sam odrediti, ovisno o načinu na koji se vodi (ručno ili računalno).

 

(2) Porezni obveznik dužan je izvješćivati nadležnu carinarnicu o poreznoj obvezi. Izvješće se dostavlja na obrascu I-LUX, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika. Izvješće se dostavlja do desetog u mjesecu za protekli mjesec.

 

(3) Mjesečno i godišnje izvješće iz stavka 2. ovoga članka podnosi se carinarnici čija je nadležnost utvrđena posebnim propisima. Izvješća se dostavljaju dostavom ili poštom preporučeno.

 

VIII. PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 10.

(1) Pravne i fizičke osobe koje na dan 31. listopada 1999. g., imaju na zalihi proizvode koji se oporezuju posebnim porezom na luksuzne proizvode, dužne su popisati zalihe i dostaviti popis nadležnoj ispostavi Porezne uprave u roku do 15. studenoga 1999. g.

 

(2) Popisati zalihe dužne su sve pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka, uključujući i pravne i fizičke osobe koje nisu porezni obveznici.

 

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama" a primjenjuje se od 1. studenoga 1999.

 

I-LUX

Kliknite na sliku da biste je vidjeli u izvornoj veličini

 

Napomena, NN 119/01

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na luksuzne proizvode

 

Članak 3: U obrascu I-LUX koji je sastavni dio Pravilnika riječi: "PODRUČNI URED", zamjenjuju se riječju "CARINARNICA", a riječi "SLUŽBENIKA U POREZNOJ UPRAVI" zamjenjuje se riječima "DJELATNIKA CARINARNICE".

 

Članak 4: Mjesečno izvješće za prosinac 2001. i godišnje izvješće za 2001. godinu podnose se nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

 

Članak 5: Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 2002.

 

Napomena, NN 25/09

U Pravilniku o posebnom porezu na luksuzne proizvode (»Narodne novine«, br. 112/99. i 119/01) u članku 7. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Oslobođenje od plaćanja posebnog poreza na promet luksuznih proizvoda iz članka 8. stavka 1. točke 1. i 2. Zakona primjenjuje se i na isporuke proizvoda iz članka 2. stavka 5. točke 1. Zakona pod uvjetom da se proizvodi izvezu sukladno carinskim propisima

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.