PRAVILNIK O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU SAMOSTALNIH DJELATNOSTI 

(Redakcijski pročišćeni tekst, 'Narodne novine' br. 143/06, 61/12, 160/13, 137/15) 

Na snazi i primjenjuje se od 24. prosinca 2015.

 

 

1. OPĆA ODREDBA

 

Članak 1.


Ovim se Pravilnikom propisuju samostalne djelatnosti obrta iz članka 18. stavka 1. točke 1. Zakona o porezu na dohodak (dalje u tekstu: Zakon) i samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva iz članka 18. stavka 3. Zakona koje se mogu paušalno oporezivati, način utvrđivanja i visina godišnjeg paušalnog dohotka, način utvrđivanja i visina paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, evidencije i izvješća u svezi paušalnog oporezivanja,te druge odredbe bitne za provedbu paušalnog oporezivanja u skladu s člankom 44. Zakona. 

2. POREZNI OBVEZNIK

 

Članak 2.


(1) Obveznik poreza na dohodak kojemu se dohodak može utvrđivati u paušalnom iznosu jest fizička osoba koja ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta iz članka 18. stavka 1. točke 1. Zakona u skladu s propisima o obrtu i samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva iz članka 18. stavka 3. Zakona i koja ispunjava sljedeće uvjete: 
1. da nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, i 
2. da po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupan godišnji primitak veći od 65% iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, i 
3. da nema izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona. 

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, dohodak i porez na dohodak ne mogu se utvrđivati u paušalnom iznosu fizičkoj osobi koja obavlja samostalnu djelatnost ugostiteljstva i/ili trgovine i po toj osnovi obveznik je poreza na dohodak. Iznimno, u smislu ovoga Pravilnika, obavljanjem djelatnosti trgovine ne smatra se djelatnost fizičkih osoba registriranih za obavljanje djelatnosti proizvodnje koje svoje proizvode prodaju na tržištu, a obavljanjem djelatnosti ugostiteljstva ne smatra se djelatnost fizičkih osoba registriranih za obavljanje djelatnosti pružanja usluga u seljačkom domaćinstvu sukladno posebnom propisu. 

(3) Porezni obveznici koji obavljaju samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona od kojih dohodak utvrđuju na temelju propisanih poslovnih knjiga prema člancima 19. do 24. Zakona, ne mogu istodobno po osnovi tih djelatnosti dohodak i porez na dohodak utvrđivati u paušalnom iznosu. 

(4) Ako porezni obveznik koji obavlja djelatnost iz stavka 1. i 8. ovoga članka od koje dohodak i porez na dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu, uz tu djelatnost u tijeku poreznog razdoblja započne obavljati i novu djelatnost od koje dohodak obvezno utvrđuje na temelju propisanih poslovnih knjiga prema člancima 19. do 24. Zakona i od koje dohodak i porez na dohodak ne može utvrđivati u paušalnom iznosu prema stavku 1. ovoga članka, obvezan je i dohodak od djelatnosti koji je utvrđivao u paušalnom iznosu početi utvrđivati na način propisan za samostalnu djelatnost prema člancima 19. do 24. Zakona i to istodobno s početkom obavljanja nove djelatnosti. 

(5) Ako porezni obveznik koji obavlja djelatnost iz stavka 1. i 8. ovoga članka od koje dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu, uz tu djelatnost u tijeku poreznog razdoblja započne obavljati i novu djelatnost od koje dohodak može utvrđivati u paušalnom iznosu prema stavku 1. ovoga članka, obavljanje nove djelatnosti smatra se, u smislu ovoga Pravilnika, proširenjem samostalne djelatnosti od koje se utvrđuje dohodak i porez na dohodak u paušalnom iznosu. 

(6) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, Porezna uprava ukinut će doneseno rješenje o godišnjem dohotku i porezu na dohodak u paušalnom iznosu i donijeti rješenje o plaćanju predujma poreza u skladu s člankom 47. stavkom 1. Zakona. 

(7) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, ne donosi se novo rješenje o godišnjem dohotku i porezu na dohodak u paušalnom iznosu odnosno doneseno rješenje o godišnjem dohotku i porezu na dohodak u paušalnom iznosu iz članka 4. ovoga Pravilnika ostaje na snazi. 

(8) Fizičke osobe koje zajednički obavljaju samostalnu djelatnost iz stavka 1. ovoga članka mogu dohodak po toj osnovi utvrđivati u paušalnom iznosu, ako uvjete iz stavka 1. točaka 1. i 3., te stavka 3. ovoga članka ispune svi supoduzetnici pojedinačno, te ako ukupan primitak od zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti nije veći od 65% iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost. 

(9) Supoduzetnici iz stavka 8. ovoga članka obvezni su sukladno članku 34. stavku 6. Zakona imenovati nositelja zajedničke djelatnosti koji je odgovoran za izvršavanje propisanih obveza koje proizlaze iz zajedničke djelatnosti. Kod Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG-a) koje je upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava nositeljem se smatra fizička osoba koja je u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava upisana kao nositelj. 

3. UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG PAUŠALNOG DOHOTKA

 

Članak 3.


(1) Godišnji paušalni dohodak za samostalnu djelatnost iz članka 1. ovoga Pravilnika i članka 2. stavka 1. i 8. ovoga Pravilnika utvrđuje se: 

1. u iznosu 12.750,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 85.000,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak do 85.000,00 kuna, 

2. u iznosu 17.250,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 115.000,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 85.000,00 kuna do 115.000,00 kuna, 

3. u iznosu 22.425,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 149.500,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 115.000,00 kuna do 149.500,00 kuna. 

(2) Godišnji paušalni dohodak iz stavka 1. ovoga članka jest i godišnja porezna osnovica za utvrđivanje godišnjeg paušalnog poreza. 

(3) Porezno priznati izdaci iz stavka 1. ovoga članka uključuju sve nastale izdatke i iznos izdatka za uplaćene doprinose za obvezna osiguranja po posebnim propisima. 

(4) U slučaju nastanka porezne obveze (početka obavljanja samostalne djelatnosti) odnosno prestanka porezne obveze (prestanka obavljanja samostalne djelatnosti ili prestanka uvjeta za utvrđivanje dohotka i poreza na dohodak u paušalnom iznosu) tijekom poreznog razdoblja, godišnji paušalni dohodak iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se razmjerno broju mjeseci obavljanja djelatnosti i to u korist poreznog obveznika, a dohodovni razred utvrđuje se na način da se od prosječnog primitka ostvarenog tijekom poreznog razdoblja u kojem se djelatnost obavlja (ukupni primitak podijeljen sa brojem mjeseci obavljanja djelatnosti) utvrđuje godišnji primitak množenjem prosječnog primitka sa dvanaest (12) mjeseci. Na isti način paušalni dohodak se utvrđuje i za registrirani sezonski obrt. 

(5) U slučaju privremene obustave obavljanja samostalne djelatnosti koja je prijavljena nadležnom tijelu kod kojega je djelatnost registrirana i nadležnoj ispostavi Porezne uprave u roku određenom propisima o obrtu odnosno samostalnom obavljanju djelatnosti i Zakonom, godišnji paušalni dohodak iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se razmjerno broju mjeseci obavljanja djelatnosti i to u korist poreznog obveznika, dohodovni razred utvrđuje se na način iz stavka 4. ovoga članka, a porezna se obveza za to razdoblje ne utvrđuje. 

4. UTVRĐIVANJE PAUŠALNOG POREZANA DOHODAK

 

Članak 4.


(1) Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se rješenjem i to primjenom poreznih stopa iz članka 8. Zakona na godišnji paušalni dohodak utvrđen člankom 3. ovoga Pravilnika. 

(2) Iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak iz stavka 1. ovoga članka povećava se i za prirez porezu na dohodak koji je uveden odlukom jedinice lokalne samouprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika. 

(3) Mjesečni paušalni porez na dohodak utvrđuje se na način da se godišnji paušalni porez na dohodak iz stavka 1. ovoga članka podijeli na dvanaest (12) mjeseci odnosno na razmjeran broj mjeseci poreznog razdoblja (kalendarske godine) u kojima porezni obveznik obavlja samostalnu djelatnost. 

(4) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka osobito se utvrđuje iznos godišnjeg paušalnog dohotka, godišnji i mjesečni iznos paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te rokovi plaćanja paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. 

(5) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika, a vrijedi do donošenja novog rješenja.

(6) U skladu s člankom 41. točkom 2. Zakona, rješenjem utvrđen godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak je konačan, pa porezni obveznik po toj osnovi ne može podnijeti godišnju poreznu prijavu. 

(7) Ako tijekom poreznog razdoblja prestanu uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak iz članka 44. stavka 6. Zakona i članka 2. ovoga Pravilnika, Porezna uprava ukinuti će rješenje o godišnjem dohotku i porezu na dohodak u paušalnom iznosu i donijeti rješenje o plaćanju predujma poreza u skladu s člankom 47. stavkom 1. Zakona. Rješenje se izdaje najkasnije do kraja mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem su prestali uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak. 

(8) Ako se po isteku kalendarske godine temeljem podataka iz Obrasca PO-SD iz članka 7. ovoga Pravilnika utvrdi da su izmijenjeni uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, Porezna uprava će ukinuti već doneseno rješenje, te donijeti novo rješenje u kojem će se utvrditi novi iznos paušalnog dohotka, paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te razlika za uplatu ili povrat manje ili više uplaćenog paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za proteklu kalendarsku godinu. 

5. SMANJENJE PAUŠALNOG POREZA NA DOHODAK

 

Članak 5.Porezni obveznici iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika koji samostalne djelatnosti obavljaju na potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave, na otocima prve skupine i području Grada Vukovara, plaćaju godišnji paušalni porez na dohodak iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika u visini:

1) 25% godišnjeg paušalnog poreza na dohodak za djelatnost koja se obavlja na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara te na otocima prve skupine,

2) 50% godišnjeg paušalnog poreza na dohodak za djelatnost koja se obavlja na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u II. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.

 

6. PLAĆANJE PAUŠALNOG POREZA NA DOHODAK

 

Članak 6.(1) Godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak plaća se tromjesečno, do posljednjeg dana svakog tromjesečja, u iznosu koji je umnožak broja mjeseci tromjesečja za koje je obveza utvrđena i utvrđenog paušalnog mjesečnog poreza na dohodak sukladno članku 4. stavku 3. ovoga Pravilnika.

 

(2) Razlika za uplatu manje uplaćenog paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za proteklu kalendarsku godinu utvrđena temeljem Obrasca PO-SD sukladno članku 4. stavku 8. ovoga Pravilnika, plaća se u roku propisanom člankom 44. stavkom 5. Zakona


(3) Poreznim obveznicima kojima je rješenjem iz članka 4. stavka 8. ovoga Pravilnika, utvrđena razlika za povrat, više plaćeni paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak za proteklu kalendarsku godinu, vraća se na njihov zahtjev ili im se uračunava u obvezu za iduće razdoblje, sukladno Zakonu o porezu na dohodak.

 

7. POSLOVNE KNJIGE I EVIDENCIJE

 

Članak 7.


(1) Porezni obveznik koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaća u paušalnom iznosu ne vodi poslovne knjige iz članka 23. Zakona, osim evidencije o prometu – Obrazac KPR u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak. 

(2) Porezni obveznik koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaća u paušalnom iznosu obvezan je u evidenciji o prometu iz stavka 1. ovoga članka evidentirati iznose naplaćene u gotovini i iznose naplaćene bezgotovinskim putem. 

(3) Porezni obveznik koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaća u paušalnom iznosu obvezan je za svaku isporuku i obavljenu uslugu izdati račun propisanog sadržaja u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak. 

(4) Porezni obveznik/nositelj zajedničke djelatnosti koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaća u paušalnom iznosu obvezan je prema evidenciji o prometu iz stavka 1. ovoga članka najkasnije petnaest (15) dana po isteku kalendarske godine podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (Obrazac PO-SD). 

(5) Obrazac PO-SD sadržava sljedeće podatke: 

1. o poreznom obvezniku/nositelju zajedničke djelatnosti: ime i prezime, adresa prebivališta/ uobičajenog boravišta (mjesto, ulica i kućni broj), osobni identifikacijski broj (pod I.), 

2. o djelatnosti: naziv i vrsta djelatnosti, te broj zaposlenih na dan 31. 12. u godini za koju se izvješće podnosi (pod II.), 

3. o ostvarenim primicima i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (pod III.), i to: 

1. porezno razdoblje (po tromjesečju) na koje se odnose ostvareni primici i uplaćeni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak (stupac 1), 

2. broj zaposlenih u tromjesečju (stupac 2) 

3. iznos ukupno naplaćenih primitaka u gotovini (stupac 3), 

3. iznos ukupno naplaćenih primitaka bezgotovinskim putem (stupac 4), 

4. iznos ukupno naplaćenih primitaka u gotovini i bezgotovinskim putem (stupac 5), 

5. iznos ukupno uplaćenog paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak (stupac 6). 

(6) »Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u ______ godini« (Obrazac PO-SD) sastavni je dio ovog Pravilnika. 

8. PRIJAVA U REGISTAR POREZNIH OBVEZNIKA

 

Članak 8.


(1) Porezni obveznik koji želi prijeći na utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak i prireza od obavljanja samostalne djelatnosti te koji počinje obavljati samostalnu djelatnost za koju će utvrđivati paušalni dohodak i plaćati paušalni porez na dohodak i prirez, obvezan je Poreznoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta podnijeti prijavu u registar poreznih obveznika – Obrazac RPO i Prilog A u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak. 

(2) Prijava u registar poreznih obveznika iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u roku osam (8) dana od dana početka obavljanja samostalne djelatnosti, a kod prelaska sa utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti temeljem propisanih poslovnih knjiga na utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak do kraja tekućeg razdoblja za iduće porezno razdoblje, a najkasnije petnaest (15) dana po isteku poreznog razdoblja odnosno kalendarske godine. 

(3) Ako tijekom poreznog razdoblja za koje je porez utvrđen u paušalnom iznosu porezni obveznik prestane obavljati samostalnu djelatnost odnosno ako prestanu uvjeti propisani člankom 2. ovoga Pravilnika ili samostalna djelatnost počinje mirovati (privremena obustava samostalne djelatnosti), porezni obveznik obvezan je Poreznoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta podnijeti prijavu o prestanku odnosno privremenoj obustavi u roku osam (8) dana od dana nastanka promjene. 

(4) Porezni obveznik koji želi prijeći s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti temeljem propisanih poslovnih knjiga na utvrđivanje paušalnog dohotka obvezan je uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka dostaviti: 
1. pregled primitaka i izdataka prema podacima iz Knjige primitaka i izdataka – Obrazac KPI u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak, 
2. pregled ukupnog iznosa tražbina, a na temelju izdanih računa iz Evidencije o tražbinama i obvezama – Obrazac TO u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak odnosno presliku Obrasca TO i to za porezno razdoblje (kalendarsku godinu) koje prethodi godini prelaska na utvrđivanje dohotka u paušalnom iznosu. 

(5) U slučaju prelaska s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti temeljem propisanih poslovnih knjiga na utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak iz stavka 2. ovoga članka, porezni obveznik obvezan je postupiti na način propisan za prestanak djelatnosti u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak. 

9. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 9.


Iznimno od članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, prijava u registar poreznih obveznika za 2007. godinu kod prelaska s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti temeljem propisanih poslovnih knjiga na utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak podnosi se do 31. siječnja 2007. godine. 

Članak 10.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2007. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«. 

Obrazac PO-SD


Description: 2353_74_421913.jpg

NAPOMENA, NN 61/12


PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU SAMOSTALNIH DJELATNOSTI  

Članak 7. 

»Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u ______ godini« (Obrazac PO-SD) iz članka 5. ovoga Pravilnika primjenjuje se od 1. siječnja 2013. za primitke ostvarene nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika. 

Članak 8. 

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. 

NAPOMENA, NN 160/13​PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU SAMOSTALNIH DJELATNOSTI

 

Članak 5.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014.