PRAVILNIK O OBRASCU PRIJAVE PROMETA NEKRETNINA I EVIDENCIJI PROMETA NEKRETNINA

 

  

'Narodne novine', br. 157/14

 

 

Na snazi i primjenjuje se od 1. siječnja 2015.

 

 

I. TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.​Ovim se Pravilnikom uređuje oblik i sadržaj obrasca Prijave prometa nekretnina te način njegova podnošenja, kao i uspostava i održavanje Evidencije prometa nekretnina i način korištenja podataka iz Evidencije prometa nekretnina.

 

II. OBRAZAC PRIJAVE PROMETA NEKRETNINA

 

Članak 2.​(1) Porezni obveznik iz članka 17. stavka 1. Zakona (dalje: obveznik podnošenja prijave) nastanak porezne obveze prijavljuje na obrascu: Prijava prometa nekretnina, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

 

(2) Isporučitelj nekretnine iz članka 17. stavka 2. Zakona (dalje: obveznik podnošenja prijave) na koju je obračunat porez na dodanu vrijednost, isporuku te nekretnine prijavljuje na obrascu iz stavka 1. ovoga članka.

 

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka ako se nekretnina stječe na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju, osobe iz članka 13. stavka 1. točke 1. Zakona nastanak porezne obveze prijavljuju dostavom pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju.

 

 

Sadržaj obrasca Prijave

 

Članak 3.​U obrazac Prijave prometa nekretnina obveznik podnošenja prijave upisuje:

1. pod I. porezni je obveznik

1.1. poreza na promet nekretnina ili

1.2. poreza na dodanu vrijednost, te

1.2.1. korištena mogućnost izbora za plaćanje poreza na dodanu vrijednost,

2. pod II. podatke o prometu i vrsti prometa nekretnina

2.1. datum sklapanja ugovora, pravomoćnosti sudske odluke ili pravomoćnosti rješenja ministra pravosuđa temeljem kojeg se stječe nekretnina

2.1.1. datum isporuke nekretnine ako nekretninu isporučuje osoba koja je u registru obveznika poreza na dodanu vrijednost

2.2. vrsta prometa nekretnina:

2.2.1. temeljem sklopljenog ugovora – kupoprodaja, darovanje, zamjena, razvrgnuće suvlasničke zajednice ili dioba, dosmrtno uzdržavanje, doživotno uzdržavanje (datum smrti primatelja uzdržavanja), ortaštvo, dioba bračne stečevine, ostali ugovori (ugovor o pravu građenja, unos nekretnine u temeljni kapital ili osnivački ulog, ugovor o statusnoj promjeni trgovačkog društva i slično)

2.2.2. temeljem pravomoćne odluke – nasljeđivanje, sudska odluka, sudska odluka o dosjelosti

2.2.3. posebni načini stjecanja – stečajni postupak, ovršni postupak, izvlaštenje, stjecanje na temelju suglasnosti ministra pravosuđa,

2.2.4. ostali načini stjecanja nekretnine

3. pod III. podatke o zakonskom zastupniku (za maloljetne i poslovno nesposobne osobe) – OIB, osobno ime/naziv

4. pod IV. podatke o opunomoćeniku (ako je porezni obveznik opunomoćio osobu za postupak utvrđivanja poreza na promet nekretnina) – OIB, osobno ime/naziv, i opseg punomoći – opća ili specijalna

5. pod V. podatke o otuđitelju odnosno o isporučitelju, a ako je više osoba otuđilo odnosno isporučilo nekretninu ili više njih potrebno je navesti podatke za svakog otuđitelja odnosno isporučitelja tih nekretnina – OIB, osobno ime /naziv, srodstvo, podaci o stjecanju nekretnine koja se otuđuje (način stjecanja – naziv isprave o stjecanju, datum i cijena stjecanja ili cijena izgradnje) te podatak preuzima li prodavatelj obvezu plaćanja poreza na promet nekretnina

6. pod VI. podatke o nekretnini koja se stječe

6.1. vrijednost nekretnine iz isprave

6.2. iznos preuzetog duga

6.3. opis duga

6.4. opterećenost nekretnine (uživanje, zaštićeni najmoprimac)

6.5. ukupna površina nekretnine, u m2

6.5.1. podatak o površini nekretnine koja je u prometu, u m2

6.5.2. podatak o visini udjela u kojem porezni obveznik stječe nekretninu

6.6. nalazi li se nekretnina na području posebne državne skrbi

6.7. katastarska općina

6.8. broj katastarske čestice

6.9. oznaka zemljišno knjižnog uloška

6.10. oznaka da je nekretnina evidentirana u knjizi položenih ugovora

6.11. oznaka zemljišno knjižnog poduloška

6.12. oznaka etaže

6.13. adresa nekretnine (naselje, ulica i kućni broj)

Ovisno o namjeni zemljišta upisuje se:

6.14. poljoprivredno zemljište

6.14.1. vrsta uporabe poljoprivrednog zemljišta

6.15. građevinsko zemljište

6.15.1. namjena građevinskog zemljišta (stambena, poslovna, sportsko – rekreacijska ili druga)

6.15.2. podatak o izdanoj građevinskoj dozvoli ili bilo kojem pravomoćnom aktu kojim se dozvoljava građenje

6.16. šuma ili šumsko zemljište

6.17. prirodno neplodno zemljište

Ovisno o tipu izgrađene nekretnine upisuje se:

6.18. stan/apartman

6.19. stambeni objekt (kuća)

6.20. nekretnina za povremeni boravak

6.21. parkiralište

6.22. parkirno – garažno mjesto

6.23. garaža

6.24. poslovni prostor

6.25. gospodarske zgrade

6.26. ruševine

6.27. posebne nekretnine (proizvodne, trgovačke i poslovne zgrade ili kompleksi, ugostiteljsko turističke zgrade, infrastrukturne zgrade i građevine i slične nekretnine)

6.28. nekretnine različitih namjena

6.29. oprema i uređaj grobnog mjesta i naziv groblja

6.30. ostale nekretnine

Obilježja zemljišta:

6.31. nagib terena – ravno, kosina, klizište ili nepravilno

6.32. infrastruktura – struja, voda, plin, kanalizacija, bez infrastrukture

Obilježja izgrađene nekretnine:

6.33. dovršenost – roh bau, dovršen, dovršen s fasadom

6.34. stanje (opremljenost) – luksuzno, dobro, za adaptaciju

6.35. infrastruktura – struja, voda, plin, kanalizacija, bez infrastrukture

6.36. način grijanja – lokalno, etažno, centralno, daljinski izvor, bez izvora topline

6.37. katnost – na kojem se katu nalazi posebni dio nekretnine koji je u prometu, od ukupnog broja katova te nekretnine

6.38. dizalo

6.39. druga obilježja nekretnine – broj soba, balkon / terasa / lođa, tavanski prostor ili posebni dio nekretnine u suterenu

6.40. energetski razred

6.41. godina izgradnje

6.42. godina adaptacije

6.43. datum prvog nastanjenja odnosno korištenja, za nekretnine na koje je obračunat porez na dodanu vrijednost

6.44. je li prva isporuka, za nekretnine na koje je obračunat porez na dodanu vrijednost

6.45. je li rekonstruirana građevina, za nekretnine na koje je obračunat porez na dodanu vrijednost

7. pod VII. podatke o izvorima i iznosima sredstava za stjecanje nekretnine i to od – nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala, osiguranja, nasljedstva, darova, kredita, otuđenja nekretnina, rada u inozemstvu i ostalo, te ukupan iznos koji čini zbroj iznosa iskazanih po svakom izvoru pojedinačno

8. pod VIII. podatke o svrsi stjecanja nekretnine – privatne potrebe, poslovne potrebe, privatne i poslovne potrebe, daljnja prodaja

9. pod IX. podatke za oslobođenje od plaćanja poreza – osnova po kojoj se traži porezno oslobođenje

10. pod X. podatke za oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina za kupnju prve nekretnine kojom građanin rješava vlastito stambeno pitanje, za poreznog obveznika i članove uže obitelji (bračni drug i djeca) – OIB, osobno ime, srodstvo, prijašnja adresa i osnov stanovanja, prijavljeno prebivalište na kupljenoj nekretnini, nekretnine koje porezni obveznik i član uže obitelji ima u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu u tuzemstvu i inozemstvu uključujući i nekretnine otuđene u razdoblju od 1. siječnja 2003. do trenutka podnošenja prijave (tip nekretnine, lokacija, površina i tržišna vrijednost)

11. pod XI. podatke o posredniku u prometu nekretnina (ako je u prometu nekretnina sudjelovao posrednik)

12. pod XII. napomene obveznika podnošenja prijave

13. pod XIII. popis priloženih isprava.

 

Članak 4.​(1) Obveznik podnošenja prijave obvezan je popuniti sve podatke iz članka 3. u obrascu Prijave prometa nekretnina, osim ako je ovim Pravilnikom propisano drugačije.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka podatke u točkama 1.2.1., 6.43., 6.44. i 6.45. u obrazac Prijave prometa nekretnina ne unosi obveznik podnošenja prijave iz članka 2. stavka 1. ovog Pravilnika.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka podatke u točkama 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11. i 13. u obrazac Prijave prometa nekretnina ne unosi obveznik podnošenja prijave iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika.

 

Članak 5.​(1) Vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta iz članka 3. stavka 1. točke 6.14.1., kao i što se smatra prirodnim neplodnim zemljištem iz točke 6.17., nekretninom za povremeni boravak iz točke 6.20., gospodarskom zgradom iz točke 6.25. i ruševinom iz točke 6.26. propisano je podzakonskim propisom o katastru zemljišta.

(2) Grijanje iz članka 3. stavka 1. točke 6.36. se dijeli prema smještaju izvora topline i može biti lokalno (pojedinačno), centralno, etažno, daljinsko grijanje ili bez izvora topline. Kod lokalnog grijanja izvor topline se nalazi u grijanoj prostoriji. Kod centralnog grijanja izvor topline se nalazi na jednom mjestu u građevini. Kod etažnog grijanja jedan ogrjevni uređaj nalazi se u stanu u građevini s više stanova. Kod daljinskog grijanja izvor topline je u centralnoj toplani iz koje se snabdijeva jedna ili više grupa građevina, stambeni blokovi ili gradske četvrti. Ako je izdan energetski certifikat iz stavka 3. ovoga članka, način grijanja se navodi sukladno načinu grijanja navedenom u izdanom energetskom certifikatu.

(3) Energetski razred iz članka 3. stavka 1. točke 6.40. navodi se iz energetskog certifikata izdanog sukladno posebnim propisima o energetskoj učinkovitosti, samo kod kupoprodajnih ugovora.

 

Podnošenje prijave

 

Članak 6.​(1) Obveznik podnošenja prijave iz članka 2. stavka 1. obrazac Prijave prometa nekretnina podnosi neposredno ispostavi Porezne uprave na području koje se nekretnina nalazi ili poštom preporučeno.

(2) Obveznik podnošenja prijave iz članka 2. stavka 2. obrazac Prijave prometa nekretnina podnosi elektroničkim putem.

(3) Ako je u prometu nekretnina više nekretnina od kojih su pojedine nekretnine oporezive porezom na dodanu vrijednost a ostale nekretnine porezom na promet nekretnina, obrazac Prijave obvezni su podnijeti obveznici podnošenja prijave sukladno članku 2. stavcima 1. i 2. ovoga Pravilnika na način iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

 

III. EVIDENCIJA PROMETA NEKRETNINA

 

Članak 7.​(1) Evidencija prometa nekretnina je evidencija o prometima nekretnina, nastalim na području Republike Hrvatske, prijavljenima nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka je aplikativni podsustav Informacijskog sustava Ministarstva financija, Porezne uprave.

 

Članak 8.​(1) Evidencija iz članka 7. ovoga Pravilnika sadrži podatke iz članka 3. ovoga Pravilnika iskazane u obrascu Prijave prometa nekretnina sukladno člancima 4. i 5. ovoga Pravilnika i/ili ispravi o stjecanju nekretnine.

(2) Temeljem podataka iz stavka 1. ovoga članka prati se kretanje tržišnih vrijednosti nekretnina u svrhu plaćanja poreza na promet nekretnina, ali i u druge svrhe propisane ovim Pravilnikom i drugim propisima.

 

Održavanje Evidencije

 

Članak 9.​Podaci iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika obavezno se unose u Evidenciju prometa nekretnina neovisno o obvezniku podnošenja prijave.

 

Korištenje podataka iz Evidencije

 

Članak 10.​(1) Podatke iz Evidencije prometa nekretnina mogu koristiti tijela iz članka 17.c Zakona.

(2) Tijela državne uprave podatke mogu dobiti samo na zahtjev u kojem moraju dokazati pravni osnov za korištenje određenih podataka. Pravni osnov se dokazuje posebnim propisom u kojem je propisana obveza poreznog tijela na dostavu podataka.

(3) Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu se ustupiti svi ili određeni podaci iz Evidencije prometa nekretnina ukoliko dokažu svrhu korištenja traženih podataka. Svrha se smatra dokazanom ako se podaci koriste za potrebe rada iz njihova djelokruga.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja obavljaju poslove procjene vrijednosti nekretnina nisu dužna dokazivati svrhu korištenja traženih podataka.

(5) Tijela iz stavka 2., 3. i 4. ovoga članka dužna su s podacima postupati sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka i čuvanju porezne tajne.

 

Članak 11.​(1) Tijela iz članka 10. stavka 3. ovoga Pravilnika podatke iz Evidencije prometa nekretnina mogu dobiti na pisani zahtjev u kojem dokazuju svrhu korištenja traženih podataka, ako nije drugačije propisano ovim Pravilnikom. Zahtjev se podnosi na obrascu: Zahtjev za ustupanje podataka iz Evidencije prometa nekretnina, Ministarstvu financija, Poreznoj upravi – Središnji ured (dalje: Porezna uprava).

(2) Nakon dokazane svrhe, Porezna uprava ustupa tražene podatke u 'xls' formatu na digitalnom mediju.

(3) Obrazac zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, sastavni je dio ovoga Pravilnika.

 

Članak 12.​(1) Tijelima iz članka 10. stavka 3. ovoga Pravilnika podaci se mogu ustupiti za prethodnu kalendarsku godinu.

(2) Ustupiti se mogu oni podaci o nekretnini o kojima Evidencija prometa nekretnina raspolaže, a najviše se mogu ustupiti sljedeći podaci:

1. podaci o stjecatelju nekretnine (OIB, ime i prezime/naziv, adresa iz OIB sustava)

2. podaci o otuđitelju/isporučitelju nekretnine (OIB, ime i prezime/naziv, adresa iz OIB sustava)

3. podaci o prometu nekretnine (datum sklapanja ugovora, pravomoćnosti sudske odluke ili pravomoćnosti rješenja ministra pravosuđa temeljem kojeg se stječe nekretnina)

4. podaci o nekretnini (ukupna površina nekretnine koja je u prometu – u m2, katastarska općina, broj katastarske čestice, oznaka zemljišno knjižnog uloška, oznaka u knjizi položenih ugovora, oznaka zemljišno knjižnog poduloška, oznaka etaže, adresa nekretnine u obliku podatka o nazivu naselja, ulice i kućnog broja).

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 13.​Za sve sklopljene ugovore i druge isprave o stjecanju nekretnina, odnosno za sve odluke koje su postale pravomoćne, do 31. prosinca 2014. godine, promet nekretnina se prijavljuje na obrascu Prijave poreza na promet nekretnina koji je sastavni dio Pravilnika o obliku i sadržaju prijave poreza na promet nekretnina (»Narodne novine« br. 137/11).

 

Članak 14.​Način ustupanja podataka i skup podataka koji će se ustupiti tijelima iz članka 10. stavka 4. ovoga Pravilnika, propisat će se posebnim propisom.

 

Članak 15.Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku i sadržaju prijave poreza na promet nekretnina (»Narodne novine« br. 137/11).

 

Članak 16.​Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

OBRASCIhttp://www.porezna-uprava.hr/_layouts/images/icpdf.pngPrijava prometa nekretnina

 

http://www.porezna-uprava.hr/_layouts/images/icpdf.pngZahtjev za ustupanje podataka jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave